Заняття 4. Часи системи інфекта дійсного способу активного та пасивного стану 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 4. Часи системи інфекта дійсного способу активного та пасивного стануПлан:

1. Минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану (Imperfectum indicatīvi actīvi).

2. Майбутній час недоконаного виду дійсного способу активного стану (Futūrum I indicatīvi actīvi).

3. Часи системи інфекта пасивного стану: Praesens indicatīvi passīvi. Imperfectum indicatīvi passīvi. Futūrum I indicatīvi passīvi.

4. Інфінітив теперішнього часу пасивного стану (Infinitīvus praesentis passīvi).

І. Imperfectum indicatīvi actīvi

Imperfectum indicatīvi actīvi – минулий час недоконаного виду дійсного способу активного стану виражає незакінчену, тривалу дію, яка часто повторювалась у минулому, і відповідає на питання що робив? (читав, бачив).

Правило утворення:Imperfectum indicatīvi actīvi утворюється додаванням до основи інфекта суфікса -bā-(для І-ІІ дієвідмін) i -ēbā- (для III-IV дієвідмін) та особових закінчень :

  Sing. Plur.
1. -m -mus
2. -s -tis
3. -t -nt

Зразок відмінювання дієслів в Imperfectum indicatīvi actīvi

  laudāre I docēre II scriběre III a capěre III б munīre II
  Singulāris
1. laudābam docēbam scribēbam capiēbam muniēbam
  я хвалив я навчав я писав я брав я укріплював
2. laudābas docēbas scribēbas capiēbas muniēbas
3. laudābat docēbat scribēbat capiēbat muniēbat
  Plurālis
1. laudābāmus docebāmus scribēbamus capiebāmus muniebāmus
2. laudābātis docebātis scribēbatis capiebātis muniebātis
3. laudābant docēbant scribēbant capiebant muniēbant

II. Futūrum I indicatīvi actīvi

Futūrum I indicatīvi actīvi – майбутній час дійсного способу активного стану називає дію, яка відбудеться в майбутньому, відповідає на питання що буде робити? що робитиме?Перекладається на українську мову майбутнім часом недоконаного або доконаного виду.

Правило утворення:а) для дієслів І-ІІ дієвідміни додаванням до основи інфекта суфікса -b-, єднальних голосних (-ĭ-, -ǔ-), та особових закінчень:

  Sing. Plur.
1. -mus
2. -s -tis
3. -t -nt

б) для дієслів ІІІ-ІV дієвідміни додаванням до основи інфекта суфікса -а-, (для 1-ї особи однини) або суфікса -ē-(для всіх інших осіб) та особових закінчень:

  Sing. Plur.
1. -m -mus
2. -s -tis
3. -t -nt

Зразок відмінювання дієслів у Futūrum I indicatīvi actīvi

  dictāre docēre scriběre capěre audīre
  Singulāris
1. laudābo docēbo scribam capiam muniam
  я буду хвалити я буду навчати я буду писати я буду брати я буду укріплювати
2. laudābis docēbis scribes capies munies
3. laudābit docēbit scribet capiet muniet
  Plurālis
1. laudābĭmus docebĭmus scribēmus capiēmus muniēmus
2. laudābĭtis docebĭtis scribētis capiētis muniētis
3. laudābunt docēbunt scribent capient munient

Відмінювання дієслова esse (бути)

Imperfectum indicatīvi actīvi Futurum I indicatīvi actīvi

Singulāris Plurālis Singulāris Plurālis

1. eramerāmus 1. ero erĭmus

2. eraserātis2. eriserĭtis

3. eraterant3. eriterunt

І. Часи системи інфекта дійсного способу пасивного стану

Часи системи інфекта пасивного стану (praesens, imperfectum, futurum I ) відрізняються від часів системи інфекта активного стану особовими закінченнями.

Singulāris Plurālis
1. –оr, -r 1. -mur
2. -ris 2. -mĭni
3. -tur 3. -ntur

Зразок відмінювання дієслів у Praesens indicatīvi passīvi

  laudāre docēre mittěre capěre munīre
  Singulāris
1. laudor docēor mittor capior audior
2. laudāris docēris mittěris capěris audīris
3. laudātur docētur mittĭtur capĭtur audītur
  Plurālis
1. laudāmur docēmur mittĭmur capĭmur audīmur
2. laudāmĭni docēmĭni mittĭmĭni capimĭni audimĭni
3. laudāntur їх хвалять docēntur їх навчають mittuntur їх посилають capiuntur їх беруть audiuntur їх слухають

Зразок відмінювання дієслів у Imperfectum indicatīvi passīvi

  laudāre docēre scriběre capěre munīre
  Singulāris
1. laudābar docēbar scribēbar capiēbar muniēbar
2. laudābaris docebāris scribebāris capiebāris muniebāris
3. laudābatur docebātur scribebātur capiebātur muniebātur
  Plurālis
1. laudabāmur docebāmur scribebāmur capiebāmur muniebāmur
2. laudabāmĭni docebāmĭni scribebāmĭni capiebāmĭni muniebāmĭni
3. laudabāntur їх хвалили docebāntur їх навчали scribebāntur їх записували capiebāntur їх брали muniebāntur їх укріплювали

Зразок відмінювання дієслів у Futūrum I indicatīvi passīvi

  laudāre docēre mittěre capěre munīre
   
1. laudabor docebor mittar capiar muniar
2. laudaběris doceběris mittēris capiēris muniēris
3. laudabĭtur docebitur mittētur capiētur muniētur
  Plurālis
1. laudabĭmur docebĭmur mittēmur capiēmur muniēmur
2. laudabĭmini docebimĭni mittēmĭni capiēmĭni muniēmĭni
3. laudabŭntur їх будуть хвалити docebŭntur їх будуть навчати mittēntur їх будуть посилати capiēntur їх будуть брати muniēntur їх будуть укріплювати

 

ІІ. Infinitīvus praesentis passīviутворюється за допомогою закінчень

-ri( в І, ІІ, ІV дієвідмінах), -і(ІІІ дієвідміна) :

  Inf. praesentis activi   Inf. praesentis passīvi  
І laudāre хвалити laudāri хвалитись, бути похваленим
ІІ docēre вчити docēri вчитись, бути навченим
ІІІ scriběre писати scribi писатись, бути написаним
ІУ munīre укріплювати munīri укріплюватись, бути укріпленим

Вправи

І. Провідміняйте дієслова у Imperfectum indicatīvi actīvi і Futūrum I indicatīvi actīvi:

divĭdo, vīsi, vīsum, ěre розділяти, роз`єднувати

do, dedi, datum, dāre давати, дарувати, платити

habĭto, āvi, ātum, āre жити, мешкати

floreo, florui , , ērе цвісти, процвітати

moveo, movi, motum, ērе будити, рухати

rego, rexi, rectum, ěre керувати, правити

trado, tradidi, tradĭtum, ĕre передавати

venio, veni, ventum, īre приходити

П. Провідміняйте дієслова в Praesens, Imperfectum, Futūrum I indicatīvi passīvi:

defendo, defendi, defensum, ěre 3 – захищати

audio, īvi, ītum, īre 4 – слухати

voco āvi, ātum, āre 1 звати, викликати

teneo, tenui, tentum, ērе 2 – володіти, тримати

servio, īvi, ītum, īre бути поневоленим, перебувати в рабстві

Ш. Визначте граматичні форми поданих дієслів: dabit, eram, serviet, erĭtis, scribebāmus, ages, veniēmus, legēbas, habitābam, rogabāmus, stabĭtis, nocēbat, tenēbis, vidēbo, facies, respondēbat, gubernābĭtis, imperābas, exercebātis, defendebāmus.

IV.Замініть активну конструкцію пасивною, перекладіть:

1. Verum amīcum pecuniā non parābis.

2. Tarquinius Romam muris cingēbat.

3. Agricŏlae agrum colunt.

4. Romāni multos deos colebant.

V. Замініть пасивну конструкцію активною, перекладіть:

1. Officium officiō provocātur.

2. Inimīci a Romānis vincebantur.

3. Verba magistri a puěris andiuntur.

4. Liber a studiosā legĭtur.

VI. Перекладіть на рідну мову:

A. 1. Alexander Magnus Philippi filius, claros magistros habēbat. 2. Caesar magnas copias in Galliam ducebat. 3. In numěro magistrōrum Alexandri praeclarus Graecōrum philosophus Aristóteles erat. 4. Romāni et Graeci popŭli antiqui erant.

5. Romāni multos servos habēbant. 6. Apud Romānos antiquos agricultūra in gloria magna erat. 7. Multa templa Graecōrum Aesculapio sacra erant. 8. Puěri in Graecia philosophiae studēbant, verba clarōrum oratōrum audiēbant. 9. Romāni multa bella gerēbant. 10. Femĭna in famĭliā vĭri sui lŏcum fīliae obtinēbat. 11. Numěrus servōrum magnus erat. 12. Advocātus in fŏro causam dicēbat. 13. Stellas caeli nunquam numerabĭtis. 14. Discipŭli boni cotidie memoriam exercebunt. 15. Memoria virōrum magnōrum semper manēbit. 16. In pericŭlis semper patriam defendēmus. 17. Si necessarium erit pro patria nostra pugnāre, nullum, hostem timebĭmus. 18. Patriam nostram semper amabĭmus. 19. Legēmus librum de bello Gallico. 20. Narrabo, si audiētis.

B. 1. Actio a praetore datur. 2. In Gallia plebs servōrum loco habebātur. 3. Attenti discipŭli a magistris in scholā laudantur. 4. Puella a magistrā ad tabŭlam vocatur.

5. Oppĭda antiqua vallō fossaque muniuntur. 6. Tertium non datur. 7. Galli a Romānis superantur. 8. Servi Romā pro nullis habentur. 9. Qui a multis timētur, multos timet. 10. Troia a Graecis expugnātur. 11. Discipŭlus a magistro interrogabātur. 12. Apud Romānos mortui plerumque cremabāntur. 13. Contraria contrariis curāntur. 14. Castra a Romānis ponebāntur. 15. Etiam magna regna delebāntur. 16. Apud Romānos multi servi in ludis gladiatoriis exercebāntur. 17. Liběri Romanōrum a servis Graecis instruebāntur. 18. Gallia antiqua a Belgis et Celtis incolebātur. 19. Si pericŭlum erit, ad arma vocabimĭni. 20. Noměn amīci popŭli Romāni a senātu Romāno nonnullis Gallis dabātur.

Leo et Vulpes

Leo, annis confectus, in spelunca recubabat et, quia vix magno labore victum parabat, aegrōtum simulabat. Tum regem multae bestiae visitabant, sed statim a leōne devorabantur. Venit tandem etiam vulpes neque tamen intravit, sed caute ante speluncam stetit et regem salutavit. Tum leo interrogavit: «Cur in speluncam non intras?» Vulpes respondit: «Quia me vestigia terrent: multa enim in speluncam spectant, nulla retrorsum».


Слова до тексту

aegrōtus, a, um – хворий

ante (acc.) – попереду, раніше, перед

devǒro 1 –пожирати

etiam – навіть, також

interrogo – 1питати, запитувати

intro 1 –входити

labor, ōris(m) праця, труд

leo, ōnis (m) – лев

paro 1 –готувати, накопичувати

saluto 1– вітати, поздоровляти

statim –тердо, стійко, нерухомо, одразу

annis confectus– знесилений роками

caute – обережно

cubo, cubui, cubĭtum 1 – лежати

intro 1 – входити

quia – оскільки, тому що

recubo, cubui, cubitum 1 – відпочивати, спочивати

retrorsum – назад, зворотно

simŭlo 1 – прикидатися

specto 1 – дивитися, бути зверненим

spelunca, ae (f) – печера

sto, steti, statum 1 – стояти

tamen – однак

tandem– нарешті

tum – тоді, в той час як

vestigium, i (m) – слід, місце

victus, us (m) – їжа

visito 1 – відвідувати

vix– ледве

vulpes, is (f) – лисиця

De Neptūno, Mercurio, Aesculapio

Popŭli antiqui multos deos colēbant.Neptūnus, domĭnus Oceani et fluviōrum, in Oceǎno habitābat. Nautae Neptūno equos et tauros immolābant. Mercurius, deus mercatūrae, nuntius deōrum erat. Propterea anĭmos mortuōrum ad infěros deducēbat. Aesculapium medĭci colēbant. Neptūni arae plerumque in ripis fluviōrum erant, Mercurio in viis, Aesculapii in lucis. Ita in fabŭlis poētae antiqui narrabant.

Слова до тексту

Aesculapius, i (m) – Ескулап, бог лікування

anĭmus, i (m) – душа

antiquus, a, um – давній, стародавній

ara, ae (f) – вівтар, жертовник

colo, colui, cultum 3 – обробляти, шанувати

deduco, duxi, ductum 3 – вести, приводити, зводити

deus, i (m) – бог

domĭnus, i (m) – хазяїн

equus, i (m) – кінь

fabŭla, ae (f) – казка, байка

fluviuі, ii(m)– річка

habito 1 –проживати, мешкати

immŏlo 1 – приносити в жертву, убивати

inferі, ōrum (m) – мешканці підземного царста, мерці

lucus, i (m) – священний гай

medĭcus, i (m) – лікар

mercatūrae, ae (f) – торгівля

Mercurius, i (m) – Меркурій, син Юпітера, вісник богів

mortuus, a, um – мертвий

multus, a, um – численний

narro 1 – розповідати

nauta, ae(m) – моряк

Neptūnus i (m) – Нептун, бог океанів, морів, річок

nuntius, i (m) – звістка

Oceāno i (m) – океан

plerumque – у більшості, звичайно

poēta, ae (m) – поет

popŭlus, i (m) – народ

propterea – з цієї причини, тому

ripa, ae (f) – берег

taurus, i (m) – бик

via, ae (f) – дорога

Castra Romāna

A Romānis castra saepe in bello ponuntur. Primum a tribūno locus idoneus eligĭtur, ubi aqua et cibus facĭle inveniuntur. Deinde quadrātum spatium signātur et munītur. In mediis castris multa tabernacŭla ponuntur. Impedimenta et spolia cumulantur. In castris custodiae per vallum disponuntur. Si inimīci vallo appropinquant, statim a custodiis cernuntur. Signum tubā extemplo datur. Ităque copiae secūrae in castris dormiunt.

Слова до тексту

appropinquo 1 – наближатися, наступати

bellum, i (n) – війна

castra, orum (n, pl. t.) – табір

cerno, crevi, cretum, 3 – розрізняти, розпізнавати

cibus, і (m) – їжа

copia, ae (f) – безліч, велика кількість

cumulo 1 – складати

custodia, ae (f) – охорона

deinde – згодом, після того, потім

dispono, posui, posĭtum 3 – розкладати, розміщувати

do, dedi, datum 1 – давати

dormio 4 – спати

eligo, legi, lectum 3 – вибирати

extemplo – одразу, зараз же

facĭle – легко

idoneus, a, um – зручний

impedimentum, i (n) – перешкода, завада

inimīcus, і (m) - ворог

invenio, ni, ntum 4 – знаходити, одержуати

ităque – отже, тому

locus, i (m) – місце

medіus, a, um – середній, центральний

multus, a, um – численний

munīo 4 – укріплювати

pono, posui, posĭtum 3 – класти, кидати

saepe – часто

secūrus, a, um – безпечний, байдужий

signo 1– визначати, відмічати

signum, і (n) – знак, відмітка, ознака

spatium, і(f) – простір, проміжок

spolium, i (n pl) – одяг, зброя

statim – твердо, стійко, негайно

tabernacŭlum, i (n) – палатка, намет

tribūnus, і (m) – трибун, начальник триби

tuba, ae (f) – труба

vallum, i (n) – вал, захист, оплот

VII. Визначте, які українські слова походять від латинських дієслів: appellāre, approbāre, audīre (audio), cantāre, construěre, corrumpěre, constituěre, creděre (credo), destruěre, erudīre, instituěre, importāre, militāre, observāre, ornāre, salutāre, saltāre (salto), transportāre, transferre, vetāre (veto), volvěre (volvo), protegěre.

Самостійна робота:Часи системи інфекта пасивного стану. Синтаксис пасивної конструкції // Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – С . 34-35; с. 36 впр. 1, 2, 3, 4; с. 37-40 текст, впр. 2.2 год.

Прийменники. Префікси. Дієслова, складені з еsse // Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – С. 41-44; с. 43 текст, впр. 2, 3, 5 с. 44. 2 год.


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 821; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.01 с.)