Заняття 5. Іменники ІІІ відміни 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 5. Іменники ІІІ відміниПлан:

1. Характеристика іменників ІІІ відміни.

2. Приголосний, голосний та мішаний типи ІІІ відміни.

І. Характеристика іменників ІІІ відміни

Правило: До ІІІ відміни належать іменники чоловічого, жіночого та середнього родів, які в родовому відмінку однини (Gen.sing.) мають закінчення – is.В N.s. – закінчення різні. Номінатив іменників ІІІ відміни утворюється сигматично (за допомогою s) або асигматично (без s).

Основи на c, g, t, d утворюють сигматичний номінатив:

Nom.sing. Gen.sing. Основа

lex (f) leg-is leg (leg +s > lex)

pax (f) pac-is pac (pac + s > pax)

dens (m) dent-is dent (dent + s > dens)

palus (f) palud-is palud (palud +s > palus)

Основи на l, r, n, s утворюють aсигматичний номінатив:

consul, consŭlis (m)

victor, victōris (m)

noměn, nomĭnis (n) (e → iу відкритому складі)

mos, moris (m) (sміж голосними→ rза законом ротацизму)

NB! Практичну основу іменників ІІІ відміни визначаємо, відкинувши у родовому від закінчення -is homo, homĭnis (m).

Найуживаніші родові закінчення іменників ІІІ відміни в Nom.Sing.:

Чоловічий рід:-o, -or, -os, -er, -es, -ex: flos, floris (m) – квітка; miles, milĭtis (m) – воїн , iudex, iudĭcis (m) – суддя

Жіночий рід: -io, -do, -go, -as, -us, -x, -is, -es, -s: regio, ōnis (f) – область, civĭtas, ātis(f) – держава, salus, ūtis (f) – здоров’я; pax, pacis (f) – мир

Середній рід: -en, -c, -us, -l, -ut, -ur, -e, -al, -ar, -ma: carmen, ĭnis (n) – пісня, corpus, ŏris (n) – тіло, caput, ĭtis (n) – голова, exemplar, is (n) – примірник

ІІ. Приголосний, голосний та мішаний типи ІІІ відміни

За характером історичної основи у ІІІ відміні виділяють три типи відмінювання: приголосний, голосний та мішаний.

Приголосний тип ІІІ відміни (Classis consonans)

Правило:До приголосної групи ІІІ відміни належать нерівноскладові (мають нерівну кількість складів в Nom.sing.iGen.sing.(lex, legis (f) закон), іменники трьох граматичних родів, основа яких закінчується на один приголосний:

imperator, ōris (m) – полководець

lex, legis (f) – закон

noměn, nomĭnis (n) – ім’я.

Зразок відмінювання іменників приголосного типу ІІІ відміни:

  orator, ōris(m)-промовець lex, legis(f) – закон tempǔs, ōris(n)- час
SINGULARIS      
Nom.,Voc. orator lex tempǔs
Gen. oratōr-is leg-is tempŏr-is
Dat. oratōr-i leg-i tempŏr-i
Acc. oratōr-ěm leg-ěm tempŭs
Abl. oratōr-e leg-e tempŏr-e
PLURALIS      
Nom.,Voc. oratōr-es leg-es tempǒr-a
Gen. oratōr-ŭm leg-ŭm tempŏr-um
Dat. oratōr-ĭbus leg-ĭbus tempǒr-ĭbus
Acc. oratōr-es leg-es tempǒr-a
Abl. oratōr-ĭbus leg-ĭbus tempǒr-ĭbus

Голосний тип ІІІ відміни (Classis vocalis)

Правило: До голосного типу іменників ІІІ відміниналежать іменники середнього роду з закінченням в Nom.sing. -e, -al, -ar,а в Gen.sing. -is

Історична основа цих іменників закінчувалась на голосний -і

mare, maris (n) – море

anĭmal, is (n) – тварина

exemplar, is (n) – зразок, примірник

NB! До голосного типуІІІ відміни належать іменники жіночого роду:

turris, is (f) – вежа securis, is (f) – сокира

sitis, is (f) – спрага puppis, is (f) – корма

febris, is (f) – гарячка (лихоманка)

tussis, is (f) – кашель

Зразок відмінювання іменників голосного типу ІІІ відміни:

  anĭmal, is(n) – тварина turris, is(f) – вежа
SINGULARIS    
Nom.,Voc. anĭmal turris
Gen. anĭmal-is turr-is
Dat. anĭmal-i turr-i
Acc. anĭmal turr-im
Abl. anĭmal-i turr-i
PLURALIS    
Nom.,Voc. anĭmal-ia turr-es
Gen. anĭmal-ium turr-ium
Dat. anĭmal-ĭbus turr-ĭbus
Acc. anĭmal-ia turr-es
Abl. anĭmal-ĭbus turr-ĭbus

Мішаний тип ІІІ відміни (Classis mixta)

Правило:До мішаного типу іменників ІІІ відміни належать:

а) рівноскладові іменники, які у Nom.sing.закінчуються на -es, -is:

nubes, is (f) – хмара civis, is (m,f) – громадянин(-нка)

testis, is (m,f) – свідок avis, is (f) – птах

finis, is (m) – кінець

б) нерівноскладові іменники, які мають практичну основу на два, або більше приголосних:

pars, partis (f) – частина pons, pontis (m) – міст

urbs, urbis (f) – місто dens, dentis (m) – зуб

nox, noctis (f) – ніч

NB! за приголосним типом відмінюються іменники:

pater, tris (m) – батько mater, tris (f ) – мати

frater, tris (m) – брат parens, parentis (m) – близький родич

iuvěnis, is (m) – молодик canis, is (m, f) – собака

Зразок відмінювання іменників мішаного типу ІІІ відміни:

  pars, partis (f) –частина civis, is (m, f)– громадянин (-нка) os, ossis (n) – кістка
SINGULARIS      
Nom.,Voc. pars civis os
Gen. part-is civ-is oss-is
Dat. part-i civ-i oss-i
Acc. part-em civ-em os
Abl. part-e civ-e oss-e
PLURALIS      
Nom.,Voc. part-es civ-es oss-a
Gen. part-ium civ-ium oss-ium
Dat. part-ĭbus civ-ĭbus oss-ĭbus
Acc. part-es civ-es oss-a
Abl. part-ĭbus civ-ĭbus oss-ĭbus

Таблиця закінчень трьох типів іменників 3-ї відміни

Casus Singulāris Plurālis
m, f n m, f n
Nom.=Voc. сигм. / нул. закінч. нульове -es -a, -ia
Gen. -is -is -um, -ium -um, -ium
Dat. -i -i -ĭbus -ĭbus
Acc. -em = Nom. -es -a, -ia
Abl. -e -e, -i -ĭbus -ĭbus

Примітка. 1. При відмінюванні іменники середнього роду мають особливості: співпадіння форм Nom. sing., Acc. sing., Voc. sing. та Nom. plur., Acc. plur., Voc. plur. Крім того Nom. plur., Acc. plur., Voc. plur. завжди закінчуються на –а.

2. Форми vocatīvus ів singulāris і в plurālis співпадають з формами nominatīvus.

Вправи

І. Провідміняйте наступні іменники:

imperator, ōris (m) – полководець

regio, ōnis (f) – область

civĭtas, ātis (f) – держава

noměn, ĭnis (f) – ім’я

II. Визначте граматичні форми іменників: leges, iudĭcem, capĭtis, corpŏre, civium, maria, artes, paci, urbium, labōre, actiōnes, hominĭbus, hostium, legiōne, rectōri, duces, testĭbus, ossa, turrim, fratrĭbus, sorōrem

III. Перекладіть на рідну мову:

1. Concordiā civium civitas firmātur, discordiā delētur. 2. Aetāte Periclis Athēnae erant sedes artium et litterārum. 3. In pace est vera salus populōrum, non in bello. 4. In Palatīno colle Romŭlus et Remus arcem parvam ponunt. 5. Leges Romanōrum sevērae erant. 6. Roma urbs septem montium appellabātur, nam in septem montĭbus sita erat. 7. In arce erant domicilia regis et filiōrum filiarumque regis et multa templa. 8. Arx Capitolīna sita erat in monte Capitolīno. 9. Mores vetěrum Romanōrum sevēri erant. 10. De Gallōrum morĭbus multa in Caesaris libro, qui Commentarii de bello Gallīco inscribĭtur, legētis. 11. In arce Capitolīna magnificum templum Iovis erat. 12. Magni erant honōres magistratuum Romanōrum. 13. In arce Athenārum erat pulchra et clara aedes deae Athēnae. 14. Custōdes arcis Capitolīnae et aliārum urbium et arcium milĭtes erant. 15. Magnus erat numěrus milĭtum Romanōrum. 16. Civĭtas nostra est sociětas multōrum natiōnum et gentium. 17. Milĭtes Romāni montem capiunt et ibi castra prope hostes ponunt. 18. Urbs Roma imperii Romāni caput erat. 19. Arx sita erat in media urbe, erat praesidium et refugium civium in bello et in magnis pericŭlis. 20. Historia urbis Romae nota nobis est.

De Romŭlo et Remo, Romae conditorĭbus

Titus Livius, clarus scriptor Romanōrum, in libris suis, qui « Ab Urbe condĭta » appellantur, fabŭlam de Romŭlo et Remo, Romae conditorĭbus, narrat. Numĭtor, rex Albae Longae, ab Amulio, fratre suo, regno privātur. Amulius quoque nepōtes Numitōris Romŭlum et Remum in flumĭne demergěre iubet, sed ministri regis ei non parent et puěros parvŭlos in flumĭnis ripā ponunt. Ibi lupa puěros invěnit et nutrit. Postea Romŭlus et Remus a Faustŭlo, pastōre regio et ab eius uxōre educabantur. Itǎque puěri paulatim adolescēbant. Paulo post Faustŭlus fratrĭbus Romŭlo et Remo veritātem apěrit et fratres Amulium, occīdunt et regnum Numitōri avo reddunt. Romŭlus autem postea rex civitātis fit et condit urbem novam haud procul a loco ubi lupa eos nutriēbat. Eam urbem a suo nomĭne Romam appellat.

Слова до тексту

adolesco, adolēvi, adultum, 2 –підростати, дозрівати

Alba Longa – Альба Лонга, місто в Італії

Amulius, ii(m) – Амулій

aperio, aperui, apertum , 4 –відкривати, відчиняти

appello 1 –називати, оголошувати

аvus, i(m) дід, предок

civĭtas, ātis(f) право громадянства, община, держава

clarus, a, um – славний, відомий

condǐtor, ōris(m) засновник

condo, dǐdi, dǐtum, 3 –будувати, засновувати

demergo, mersi, mersum –занурювати, топити

educo 1 – виховувати

fabŭla, ae(f) байка, чутка, фабула

Faustŭlus, i(m) Фаустул (пастух, який знайшов Рома та Ремула)

flumen, ĭnis (n) - ріка

frater, tris(m)-брат

ibi –там, де

invenio 4 –знаходити, одержувати, відкривати

itǎque – тому, таким чином

iubeo, iussi, iussum 2 – наказувати, веліти

liberi, liberōrum(m) – діти

locus, i (m)місце, місцевість

lupa, ae(f)вовчиця

minister, tri(m)слуга, помічник

narro 1–розповідати, повідомляти

nepos, ōtis(m)онук, нащадок

nomen, ĭnis(n)ім`я, назва, найменування

Numĭtor, ōris(m)Нумітор, цар м. Альба Лонга

nutrio 4 – годувати

occido, cidi, cisum –вбивати, знищувати

pareo 2 – підкорятися, слухатися

parvŭlus, a, um – маленький

pastōr, is (m) - пастух

paulātim – помалу, поступово

pono, posui, posĭtum 3 –засновувати, ставити, класти

postea – потім, згодом

privo 1 –позбавляти

puer, ĕri(m)хлопець, дитина

reddo, dǐdi, dǐtum 3 –віддавати, повертати

regio, ōnis(f )район, країна, область

regius, a, um - царський

regnum, i(n )царство

Remus, i(m)Рем, брат Ромула

rex, regis(m)цар

ripa, ae (f)берег

Roma, ae (f)Рим

Romānus, a, um –римський

Romānus, i(m)римлянин

Romŭlus, i(m)Ромул, легендарний засновник Рима

scriptor, ōris(m)письменник

Titus, i(m)Тіт Titus Livius –Тіт Лівій

urbs, urbis(f)місто

uxor, ōris(f)дружина, жінка

verǐtas, ātis (f)– правда

De nummis Romanōrum

In multis Romanōrum nummis unā e parte Minervae caput, ex altĕra – navis imāgo erat. Ităque puĕri Romāni ludum, qui «caput aut navis» nominabātur, agēbant. Pro exemplo Marcus, nummum in terram iaciēbat et clamābat: «Navis!», sed nummus altĕra parte cadēbat.

Tum Lucius nummum iaciēbat iterumque «Navis!» clamābat; nunc autem nummus eā partē cadēbat, ubi imāgo navis erat. Ob eam rem Lucius victoriam reportābat.

Erant etiam alii nummi. In una parte eōrum littĕrae erant, quae verbum «ROMA» formābant, ex adversa parte – Victoriae deae imāgo, quae duos aut tres equos agēbat.

Nummi Romanōrum erant aēnei, argentei et aurei. Usitāti nummi apud Romānos erant: as, sestertius et denarius. As erat nummus aēneus, monēta minĭma. Nummus assē maior erat sestertius, id est libra. Quinque asses pares erant duōbus sestertiis; decem asses – denario. Denarius erat nummus argenteus.

Слова до тексту

adversus, a, um – протилежний, несприятливий

aēneus, a, um – мідний

ago egi, actum 3 – робити, діяти, вести, передавати

altĕr, a, um – інший, другий

argenteus, a, um – срібний

as, assis(m) – ас, грошова одиниця, дрібна монета

aureus, a, um – золотий

cado, cecĭdi, casurus 3 падати

caput, ĭtis (n) – голова

clamo 1 кричати, оголошувати

dea, ae (f) – богиня

denarius, i (m) – денарій, грошова одиниця

equus, i (m) – кінь

exemplum, i(n) –– приклад, зразок

iacio, ieci, iactum 3 – кидати, викидати

imāgo, ĭnis (f) – зображення, образ

is, ea, id – цей, він

libra, ae (f) – римський фунт

littĕra, ae (f) – буква, літера

ludus, i (m) – гра, забава, жарт

maior, ius – більший

minĭmus, a, um - найменший

monēta, ae (f) – монета

multus, a, um – численний

navis, is (f) – корабель

nomĭno 1 – називати

nummus, i (m) монета, гроші

par, is – рівний

pars, rtis (f) – частина

reporto 1 нести назад, везти, відносити, відвозити, передавати, повідомляти

res, rei (f) – річ, справа

sestertius, i (m) – сестерцій, срібна монета

unus, a, um – один

verbum, i (n) – слово, дієслово

victoria, ae (f) – перемога

IV. Визначте від яких латинських слів походять українські запозичення: артист, акція, карцер, криміналістика, сесія, компенсація, лекція, ректор, проректор, оратор, доктор, доцент, пацифіст, корпус, композиція, урбанізація, дантист, авіація, асиміляція, дисиміляція.

V. Визначте, які українські слова походять від латинських іменників ІІІ відміни: actor, aggressio, aggressor, agitatio, agitātor, conductor, conservātor, constitutio, constructor, consultatio, corruptio, crimen, dictātor, dictor, generator, generatio, imperator, novatio, novator, operatio, opus, regio, sanctio, sessio, sponsor, stimulatio, simulatio, translatio, usurpatio, usurpātor.

Самостійна робота: Прикметники 3 відміни //Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – С.54-55; с.57 впр.3, 4. с. 20 текст. 2 год.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 488; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.165.101 (0.01 с.)