Активного стану пасивного стану активного стану 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Активного стану пасивного стану активного стануParticipium praesentis actīvi (PPA) (дієприкметник теперішнього часу активного стану) утворюється додаванням до основи інфекта суфікса –nt-(для дієслів І і ІІ дієвідмін) і суфікса –ent- (для дієслів ІІІ і ІV дієвідмін)

що дає у Nom.sing., –ns (I, II) - ens (III, IV)

основа інфекта + -nt- (I; II) + s = ns (Nom.sing.)

-ent- (III; IV) + s = ens (Nom.sing.)

Дієприкметник теперішнього часу має спільну форму для всіх родів і відмінюється за голосним типом ІІІ відміни, як прикметники третьої відміни з одним закінченням, спільним для трьох родів. Якщо рarticipium praesentis actīvi виступає в незалежній синтаксичній конструкції „Орудний незалежний” або як іменник, то в Abl.sing. вживається закінчення -е. В усіх інших випадках – закінчення .

Українською мовою перекладається дієприкметником теперішнього часу або дієприслівником.

Зразок утворення рarticipium praesentis actīvi від дієслів І-ІV дієвідмін:

laudā-re I docē-re II scrib-ĕre III munī-re IV
lauda-ns, lau­da-nt-is (m, f, n) – той, та, те, хто хвалить doce-ns, doce-nt-is (m, f, n) – той, та, те, хто навчає scrib-ens, scrib-ent-is (m, f, n) – той, та, те, хто пише munī-ens, munī-­ent-is (m, f, n) – той, та, те, хто (що) укріплює, укріплюючий, а, е

Participium perfecti passīvi (PPP) (дієприкметник минулого часу пасивного стану) утворюється додаванням до основи супіна родових закінчень -us, a, um.

Зразок утворення рarticipium perfecti passīvi:

Дієвідміна Основні форми дієслова Основа супіна Рarticipium perfecti passīvi
І laudo, laudāvi, laudātum, laudāre laudāt- laudāt-us, a, um – похвалений, а, е
ІІ doceo, docui, doctum, docēre doct- doct-us, a, um – навчений, а, е
ІІІ scribo,scripsi, scriptum, scribĕre script- script-us, a, um – написаний, а, е
ІV munio, munīvi, munītum, munīre munīt- munīt-us, a, um – укріплений, а, е

Participium futūri actīvi (PFA)(дієприкметник майбутнього часу активного стану) утворюється додаванням до основи супіна суфікса -ūr- і родових закінчень - us, a, um.

Зразок утворення рarticipium futūri actīvi:

І laudo, laudāvi, laudātum, laudāre laudāt- laudāt-ūr-us, a, um – той, та, те, хто має намір похвалити
ІІ doceo, docui, doctum, docēre doct- doct-ūr-us, a, um – той, та, те, хто має намір навчити
ІІІ scribo,scripsi, scriptum, scribĕre script- script-ūr-us, a, um – той, та, те, хто має намір написати
ІV munio, munīvi, munītum, munīre munīt- munīt-ūr-us, a, um – той, та, те, хто має намір укріпити

Дієприкметники PPP і PFAвідмінюються за І-ІІ відміною.

 

2. Gerundium – віддієслівний іменник, що означає процес дії. Він утворюється додаванням до основи інфекта суфіксів –nd – для дієслів І-ІІ дієвідмін та –end – ІІІ –IV дієвідмін і закінчення –i:

Infinitīvus Основа інфекта Gerundium
I laudāre II docēre III scribĕre IV amunīre lauda- doce- scrib- muni- lauda-nd-i doce-nd-i scrib-end-i muni-end-i

Іменні ознаки герундія:

Ґерундій відмінюється за другою відміною середнього роду однини. Він не має називного відмінка. Логічним називним відмінком ґерундія є infinitīvus praesentis actīvi (неозначена форма дієслова теперішнього часу активного стану). Ґерундій має чотири відмінки: genetīvus, datīvus, accusatīvus, ablatīvus.

legěre 3

Gen. leg-end-i читання

Dat. leg-end-o читанню

Acc. ad led-end-um для читання

Abl. leg-end-o читанням

Дієслівні ознаки герундія:

Герундій зберігає деякі ознаки дієслова: керує тим відмінком, що й дієслово, від якого він утворений. Означенням при герундії виступає прислівник. Наприклад: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

Герундій cadendo(Abl.) визначається прислівником saepe. – Крапля точить камінь не силою, а частим падінням. Ґерундій не має часів і пасивного стану, значення його – активне.

На українську мову герундій перекладається :

1) неозначеною формою дієслова:

Ars legendi libros. Уміння читати книги ;

2) віддієслівним іменником (з прийменником і без нього) ;

Ars amandi – мистецтво кохання

Homo natus est ad agendum. – Людина народжена для діяння.

3)дієприслівником : Docendo discĭmus. – Навчаючи, вчимося.

3. Gerundīvumабо participium futūri passīvi (дієприкметник майбутнього часу пасивного стану) – це віддієслівний прикметник, що має значення повинності, необхідності у пасивному стані. Він утворюється додаванням до основи інфекта суфікса -nd для дієслів І-ІІ дієвідмін та -end ІІІ-ІV дієвідмін і родових закінчень І-ІІ відміни us, a, um:

I lauda-nd-us, a, um – той (та, те), якого (яку, яке) слід хвалити

II doce-nd- us, a, um – той (та, те), якого (яку, яке) слід навчати

III scrib-end- us, a, um – той (та, те), якого (яку, яке) слід писати

IV muni-end- us, a, um – той (та, те), якого (яку, яке) слід укріпити

Герундів може вживатися

1) як означення: officium agendum – виконуваний обов’язок; Ґерундив як означення узгоджується з іменниками в роді, числі та відмінку і, як правило, не виражає повинності, необхідності. Він перекладається віддієслівним іменником із прийменником „для” або без нього чи неозначеною формою дієслова.

2) як іменна частина складенного присудка.

Якщо при герундіві, який є іменною частиною присудка, немає прямого додатка, то герундив ставиться у формі середнього роду однини:

Omnĭbus laborandum est. – Всім треба працювати.

Якщо при герундиві є прямий додаток, тоді конструкція герундива з допоміжним дієсловом esse утворює описову дієвідміну пасивного стану, яка виражає необхідність , повинність і перекладається за допомогою слів:

слід”, „треба”, „необхідно”.

Liber mihi legendus est.

1) Мені треба читати книгу.

2) Книга мусить бути прочитана мною.

Діюча особа при герундиві виражається давальним відмінком:

Pacta sunt civitatĭbus servanda. – Державам слід дотримуватись угод.


Інфінітиви

1. Infinitīvus praesentis actīvi (інфінітив теперішнього часу активного стану) утворюється додаванням до основи інфекта суфікса -re (I, II, IV), (-ěre) (III).

2. Infinitīvus praesentis passīvi(інфінітив теперішнього часу пасивного стану) утворюється додаванням до основи інфекта суфікса -ri (I, II, IV), -i (III).

3. Infinitīvus perfecti actīvi (інфінітив минулого часу активного стану) утворюється додаванням до основи перфекта суфікса –isse.

4. Infinitīvus perfecti passīvi (інфінітив минулого часу пасивного стану) складається з participium perfecti passīvi та неозначеної форми допоміжного дієслова esse.

5. Infinitīvus futūri actīvi (інфінітив майбутнього часу активного стану) складається з participium futūri actīvi та неозначеної форми допоміжного дієслова esse.

6. Infinitīvus futūri passīvi (інфінітив майбутнього часу пасивного стану) складається iз супіна та неозначеної форми iri:

Таблиця видів інфінітивів:

Стан Infinitīvus praesentis Infinitīvus perfecti Infinitīvus futūri
Аctīvum Основа інфекта + -re (I, II, IV), + -ĕre (III) Основа перфекта + -isse Participium futūri actīvi + esse
    laudā-re laudav-isse laudatūrus, a, um esse
docē-re docu-isse doctūrus, a, um esse
scrib-ĕre scrips-isse scriptūrus, a, um esse
munī-re muniv-isse munitūrus, a, um esse
  Passīvum Основа інфекта + -ri (I, II, IV), + -i (III) Participium perfecti passīvi + esse Supīnum + iri
  laudā-ri laudātus, a, um esse laudātum iri
docē-ri doctus, a, um esse doctum iri
scrib-i scriptus, a, um esse scriptum iri
munī-ri munītus, a, um esse munītum iri

 

Iri – Infinitīvus praesentis passīvi від дієслова eo, ii, itum, ire – йти.

NB ! На рідну мову поза контексту перекладаються лише Infinitīvus praesentis actīviтаInfinitīvus praesentis passīvi:laudāre – хвалити, laudāri – бути похваленим. Інфінітиви минулого та майбутнього часів перекладаються в складі інфінітивних зворотів за правилом перекладу цих синтаксичних зворотів.

Вправи

I. Утворіть Gerundium від поданих дієслів. Перекладіть.

accusāre – звинувачувати

docēre – навчати

intellegěre – розуміти

punīre – карати

II.Утворіть Gerundīvum від поданих дієслів. Перекладіть.

ornāre – прикрашати

movēre – збуджувати

discěre – вчитися

finīre – закінчувати

ІІІ. Утворіть дієприкметники від поданих дієслів. Перекладіть.

noceo, cui, cĭtum, ērе шкодити, псувати

punio, īvi, ītum, īre – карати

sepăro āvi, ātum, āre відокремлювати

rego, rexi, rectum, ěre керувати, правити, управляти

respondeo, respondi, responsum, ēre відповідати

IV. Утворіть шість форм інфінітивів від поданих дієслів.

oro, āvi, ātum, āre говорити, захищати

pono, posui, posĭtum, ĕre класти, ставити, засновувати

sedeo, sedi, sessum, ērе сидіти, засідати

reperio, reppĕri, pertum, īre відкривати, знаходити

rideo, risi, risum, ērе сміятися

rogo āvi, ātum, āre запитувати, просити

V.Перекладіть речення рідною мовою та зробіть граматичний аналіз.

1. Natando et equitando iuvĕnes corpŏra firmant. 2. Homĭnis mens discendo alĭtur et cogitando. 3. Ad cogitandum et agendum homo natus est. 4. Ad memorandum. 5. Errando discĭmus. 6. Nihil agendo male agěre discĭmus. 7. Dubitando ad veritātem pervenīmus. 8. Nulla aetas ad discendum sera est. 9. Modus vivendi. 10. Ridendo dicěre verum. 11. Ridendo castigā mores. 12. Studim honeste vivendi. 13. Argumenta non mimeranda, sed ponderanda sunt. 14. Audendum est: fortes ipsa Venus adiŭvat. 15. Pax querenda est. 16.Quod erat demonstrandum. 17. Concilia prudentium virorum audienda sunt. 18. E duōbus malis minus est eligendum.19. Deliberandum est saepe, statuendum est semel. 20. Nihil sine ratiōne faciendum est. 21. De gustĭbus et colorĭbus non est disputandum. 22. Neglegenda mors est. 23. Lex iubet ea, quae facienda sunt, prohibetque contraria. 24. Multi libri puěris legendi sunt. 25. Memoria nobis quotidie exercenda est. 26. Vincendum aut moriendum est. 27. Cum principia negante non est disputandum. 28. Parendum est legǐbus. 29. Laborandum est. 30. Pacta servanda erant.

De Herodŏto

Herodŏtus Halicarnassius discēndi causa terras remotissǐmas peragrāvit; multa enim discǐmus peregrinando et vidēndo et audiendo.

Herodŏtus in Aegyptum venit ibique a sacerdotǐbus multa didicit. Aegyptii enim scribēndi, pingēndi, sculpēndi perīti erant; medǐci arte medēndi florēbant. Inde ad Phoenīces pervenit, a quǐbus ars scribēndi invēnta est. Deinde Herŏdotus Babyloniam adiit, ubi incŏlae irrigāndo agros et hortos fertiliōres reddēbant. Postea Herodŏtus domum revertit.


Слова до тексту:

adeo, ĭi, ǐtum, īre – приходити

Aegyptus, i (f) – Єгіпет

ager, gri (m) – поле

ars, artis (f) – мистецтво, наука

audio 4 – слухати

Babylonia, ae (f) – Вавілонія

causa – заради; для

deinde – згодом , потім

disco, didǐci, - 3 – учитися, пізнавати

domus, us (f) – дім, будинок

fertǐlis, e – плодоносний, а , е; урожайний , а, е

floreo, ui, - , 2 – цвісти, процвітати

Herodŏtus, i (m) – Геродот, грецький історик

hortus, i (m) – сад, город

ibi– там

incŏla, ae (m) – житель

inde – звідси, згодом

invenio, vēni, ventum 4 – винаходити , відкривати

irrǐgo 1 – зрошувати, поливати

medeor, - , ēri – лікувати

medīcus, i (m) – лікар

multum – багато

perăgro, āvi, ātum 1 – проходити, обходити

peregrǐnor, ātus sum 1 – мандрувати

perītus, a, um – досвідчений, а , е

pervenio, vēni, ventum 4 – приходити, прибувати

Phoenǐces, um (m) – фінікійці

pingo, pinxi, pictum 3 – малювати

postea – після, згодом

qui, quae, quod – який, яка , яке

reddo, dǐdi, dǐtum 3 – віддавати

remotus, a, um – віддалений, далекий

revertor, reversus sum, reverti – повертатися, приходити назад

sacerdos, ōtis (m, f) – жрець, жриця

scribo, scripsi, scriptum 3 – писати

sculpo, sculpsi, sculptum 3 – вирізувати, різьбити

terra, ae (f) – земля, країна

ubi – де, коли

venio, veni, ventum 4 – приходити, прибувати

video, vidi, visum 2 – бачити, пізнавати

Самостійна робота: Заміна герундія герундивом. Герундивна конструкція // Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. К., 1990. – 2 год.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 348; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.172.135.8 (0.008 с.)