Заняття 17. Рейтингова півсеместрова контрольна робота №2 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заняття 17. Рейтингова півсеместрова контрольна робота №2Для виконання півсеместрової контрольної роботи №2 необхідно повторити такий граматичний матеріал:

1. Ступені порівняння прикметників.

2. Часи перфекта активного та пасивного станів.

4. Іменники 3-ї відміни.

5. Прикметники 3-ї відміни.

6. Іменники 4-5-ї відмін.

7. Утворення форм інфінітиву.

8. Синтаксичні звороти Accusatīvus cum infinitīvo. Nominatīvus cum infinitīvo.

9. Синтаксичний зворот Ablatīvus absolutus.

10. Відкладні та напівідкладні дієслова.

I.Утворіть ступені порівняння прикметників, перекладіть на рідну мову:

Зразок виконання:

Gradus positīvus – prudens, prudentis – розумний

Gradus comparatīvus – prudentior – розумніший, а; prudentius – розумніше

Gradus superlatīvus– prudentissĭmus, a, umнайрозумніший, а, е

IІ.Визначте час, особу і число дієслів, перекладіть:

Зразок виконання:

motus eramI особа однини. Plusquamperfectum indicatīvi passīvi Я був збуджений

IІІ.Визначте відмінкові форми іменників, напишіть їх словникові форми, перекладіть:

Зразок виконання:

exercĭtum – Acc. s, exercĭtus, us (m) – військо

IV.Визначте відмінкові форми словосполучень, перекладіть на рідну мову.

Зразок виконання:

Словосполучення Відмінок, число Словникова форма Переклад
montem altissĭmum Acc. sing. mons altissĭmus найвищу гору

V.Утворіть інфінітиви від дієслів.

Зразок виконання: mitto, misi, missum 3посилати

Infinitivus praesentis actīvi: mittĕre

Infinitivus praesentis passīvi: mitti

Infinitivus perfecti actīvi: misisse

Infinitivus perfecti passīvi: missus, a, um esse

Infinitivus futūri actīvi: missūrus, a, um esse

Infinitivus futūri passīvi: missum iri

VI. Перекладіть.

Самостійна робота: Основи античного віршування // Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – С. 147-148. 6 год.

Переклад латиномовних текстів з граматичними коментарями // Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – С. 149-172. 6 год.


Л І Т Е Р А Т У Р А

 

1. Азимов А. Римская империя. От семи царей до республиканского правления. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. – 300с.

2. Алферова М.В. История древнего Рима. – СПб.: Издательский дом Литера, 2002. – 552 с.

3. Античная культура. Литература, театр, искусство, философия, наука. Словарь-справочник / Под ред. В.Н.Ярхо. – М.: Высшая школа, 1995. – 383 с.

4. Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц / Под ред. Я.М. Коровского. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1999. – 784 с.

5. Вегнер В. Рим: Начало, распространение и падение всемирной империи римлян. Т.1. – Мн.: Харвест, 2002. – 656 с.

6. Винничук Л. Латинский язык: Самоучитель для студ.гуманит.фак.ун-тов и пед.вузов. – М.: Высш.школа, 1980. – 325 с.

7. Гончарова Н.А. Латинский язык. Учебник. 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ТОО Остожье, 1999. – 352 с.

8. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М., 1976. – 1096с.

9. Корж Н.Г., Луцька Ф.И. Із скарбниці античної мудрості (словник). К.: Вища школа, 1994. – 351 с.

10. Корж Н.Г., Шведов С.А. Латинська мова: Підручник для 9-11 класів ліцеїв, гімназій та гуманітарних класів загальноосвітніх шкіл // Н.Г.Корж,С.А.Шведов. – К.: Абрис, 1995. – 228с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні).

11. Кравченко В.И. Универсальный справочник по грамматике латинского языка. – М.: ИКЦ МарТ, 2007. – 288с.

12. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. 500 крилатих висловів. Тексти, Латинсько-український словник + англійські, німецькі, французькі, іспанські відповідники. – К.: Індоевропа, 1993. – 320 с.

13. Литвинов В.Д., Скорина Л.П. Латинська мова. Підручник. – К.: Вища школа, 1990. – 247 с.

14. Маслюк В.П., Сенів М.Г. Латинська мова. – Харків: Основа, 1992. – 304 c.

15. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Учебник латинского языка. –М.: МГУ, 1985. – 288 c.

16. Оленич Р.М. Латинська мова: Підручник для студ.ф-тів ін.філології. – Львів: Світ, 2001. – 352с.

17. Петрученко О. Латинско-русский словарь. Репринт ІХ-го издания 1914 г, М. – 1994. – 810 с.

18. Покровская З.А., Кацман Н.Л. Латинский язык. Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: Высш.школа, 1987. – 368 с.

19. Попов А.Н., Шендяпин П.А. Латинский язык. – М.: Высш. школа, 1970. – 387 c.

20. Ревак Н.Г., Cулим В.Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів) 2-ге вид., виправлене і доповнене. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 415с.

21. Санчурский Н.В. Римские древности: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 208 с.

22. Скорина Л.П. Латинсько-український, українсько-латинський словник / Л.П. Скорина, О.А.Скорина. – К.: Обереги, 2004. – 448 с.

23. Соболевский С.И., Грамматика латинского языка. Часть теоретическая. Морфология и синтаксис. – СПб.: Летний сад. – 1999. – 431с.

24. Таривердиева М.А. От латинской грамматики к латинским текстам (Латинское предложение: форма и смысл). – М.: ВЛАДОС, 1997. – 176 с.

25. Яковенко Н.М., Трипуз В.М. Латинська мова: Підручник для студентів-істориків. – К.: Вища школа, 1993. – 360 с.

26. Ярхо В.Н., Покровская З.А., Кацман Н.Л. Латинский язык: Учебник для пед.ин-тов по спец. Иностр.яз.. – 4-е изд., испр.и доп./ Под ред В.Н.Ярхо и В.И. Лободы. – М.: Высш. школа, 1995. – 384 с.


Додаток 1

Таблиця відмінкових закінчень п’яти відмін іменників

SINGULĀRIS
Відміна I II III IV V
Рід f m n приголосний m, f, n голосний n, (f) мішаний m, f, n m n f
Nom. a us, er, ir um різні (m, f) різні (n) e, al, ar (n) is (f) is, es, x, s (m, f) s (n) us u es
Gen. ae i i is is is is is is us us ei
Dat. ae o o i i i i i i ui (u) ui (u) ei
Acc. am um um em n = Nom. e, al, ar im em n = Nom. um u em
Abl. ā ō ō ē ē ī ī ē ē ū ū ē
Voc. = Nom. e, er = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom. = Nom.

 

  PLURĀLIS
Відміна I II III IV V
Рід f m n приголосний m, f, n голосний n, (f) мішаний m, f, n m n f
Nom. ae i a es (m,f) a (n) ia (n) es (f) es (m,f) a (n) us ua es
Gen. ārum ōrum ōrum um um ium ium ium ium uum uum ērum
Dat. is is is ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ēbus
Acc. as os a es a ia es es a us ua es
Abl. is is is ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ĭbus ēbus
Voc. ae i a es a ia es es a us ua es

 

 

Примітка.

1. Acc. sing. всіх пяти відмін у чоловічому та жіночому роді закінчуються на -m, Аcc. plur. на -s.

2. Іменники середнього роду у 2-й, 3-й, 4-й відмінах мають осбливості: співпадіння форм Nom. sing., Acc. sing., Voc. sing. та Nom. plur., Acc. plur., Voc. plur. Крім того Nom. plur., Acc. plur., Voc. plur. завжди закінчуються на а.

3. Dat. и Аbl. plur. в усіх відмінах завжди співпадають.

 


Додаток 2

Cхема утворення часових форм

Основа Час Число Особа Indicatīvus Coniunctīvus
actīvum passīvum actīvum passīvum
  I   N F E C T U M Praesens Sing. 1. 2. 3. -o(-m) -s -t -or (-r) -ris -tur -em (1) -am (2) -es -as -et -at -er (1) -ar (2) -eris -aris -etur -atur
Plur. 1. 2. 3. -mus -tis -nt -mur -mĭni -ntur -emus -amus -etis -atis -ent -ant -emur -amur -emĭni -amĭni -entur -antur
Imperfectum Sing. 1. 2. 3. -(ē)bam (3) -(ē)bas -(ē)bat -(ē)bar (3) -(ē)baris -(ē)batur -rem -res -ret -rer -reris -retur
Plur. 1. 2. 3. -(ē)bāmus -(ē)bātis -(ē)bant -(ē)bāmur -(ē)bāmĭni -(ē)bāntur -remus -retis -rent -remur -remĭni -rentur
Futurum I Sing. 1. 2. 3. -bo(4) -am (5) -bis -es -bit -et -bor (4) -ar (5) -bĕris -ēris -bĭtur -ētur    
Plur. 1. 2. 3. -bĭmus -ēmus -bĭtis -ētis -bunt -ent -bĭmur -ēmur -bĭmĭni -ēmĭni -buntur -ēntur    
Основа Час Число Особа Indicatīvus Coniunctīvus
actīvum passīvum actīvum passīvum
P   E R F E C T U M Perfectum Sing. 1. 2. 3. -i -isti -it   -erim -eris -eritt  
Plur. 1. 2. 3. -ĭmus -ĭstis -ērunt   -erimus -eritis -erint  
Plusquamperfectum Sing. 1. 2. 3. -ĕram -ĕras -ĕrat   -issem -isses -isset  
Plur. 1. 2. 3. -ĕramus -ĕratis -ĕrant   -issemus -issetis -issent  
Futurum II Sing. 1. 2. 3. -ĕro -ĕris -ĕritt      
Plur. 1. 2. 3. -ĕrĭmus -ĕrĭtis -ĕrint        
Основа Час Число Особа Indicatīvus Coniunctīvus
actīvum passīvum actīvum passīvum
  S U P I N U M Perfectum Sing. 1. 2. 3.   PPP + sum es est   PPP + sim sis sit
Plur. 1. 2. 3.   PPP + sumus estis sunt   PPP + simus sitis sint
Plusquamperfectum Sing. 1. 2. 3.   PPP + eram eras erat   PPP + essem esses esset
Plur. 1. 2. 3.   PPP + erāmus erātis erant   PPP + essemus essetis essent
Futurum II Sing. 1. 2. 3.   PPP + ero eris erit    
Plur. 1. 2. 3.   PPP + erĭmus erĭtis erunt    

 

1. Ці форми вживаються в І дієвідміні.

2. Ці форми вживаються в ІІ-ІУ дієвідмінах.

3. Суфікс - слугує для утворення у І-ІІ дієвідмінах, суфікс - ēbā- у ІІІ-ІУ дієвідмінах.

4. Ці форми вживаються в І-ІІ дієвідмінах.

5. Ці форми вживаються в ІІІ-ІУ дієвідмінах.

 


Навчальне видання

 

 

Павлюк Олена Олегівна

Ярцева Лідія Іванівна

 

ЛАТИНСЬКА МОВА

Навчальний посібник

для студентів факультету іноземної філології

 

Рецензент Є.А.Москаленко

Відповідальний за випуск Є.А.Москаленко

Коректор О.О.Павлюк

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 204; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.006 с.)