Перехід дієприкметників в іменники

Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перехід дієприкметників в іменникиДієприкметники можуть втрачати дієслівні ознаки та переходити в іменники. У цьому випадку вони називають не ознаку предмета за дією, а сам предмет: уповноважений (вести справу) працівник уповноважений; полонений (ворогами) солдат полонений.

ДІЄПРИСЛІВНИК

Дієприслівник— це особлива незмінювана форма дієслова, яка нази­ває додаткову дію (або стан), що супроводжує названу присудком основну дію (або стан), одночасно пояснюючи її. Дієприслівник відповідає на питан­ня що роблячи? (недоконаний вид), що зробивши? (доконаний вид): Погулявши коло бджіл і наївшисьогіркових пуп’янків, натрапив я на морк­ву (О. Довженко). У наведеному реченні дієприслівники погулявши і наївшись називають додаткову дію, що супроводжує основну дію, названу дієсловом-присудком натрапив (я натрапив, коли погуляв і наївся). Дія, названа дієсловом-присудком і дієприслівником, завжди вико­нується одним і тим самим діячем, який називає підметом (тут – я). Дієприслівник залежить від дієслова.

Дієприслівник поєднує ознаки дієслова і прислівника

 

 

 

Ознаки дієслова Ознаки прислівника
вид незмінна форма дієслова
доконаний (глянувши) недоконаний (дивлячись)
час у реченні – обставина Данило, зібравшись,виру­шає в дорогу, кликнувши за собою Кузьку(Гр. Тютюнник).
теперішній (знаючи) минулий (дізнавшись)
перехідність(див. дієслово) прочитавши ( що?) книгу неперехідність сміючись

Зверніть увагу!Втрачаючи в реченні здатність керувати залежними словами, дієприслівники (як правило, недоконаного виду), які стоять після дієслова-присудка, можуть переходити у прислівники: Співають ідучи (прислівник) дівчата. Раділи люди встаючи (Т. Шевченко).

Творення дієприслівників теперішнього часу

Вид Питання Від якої основи утворюється Суфікси Приклади
недокона- ний що роблячи? від основи дієслова теперішнього часу: пиш-уть, гра-ють, леж-ать, пал-ять -учи, -ючи, -ачи, -ячи пишучи, граючи, лежачи, палячи

Творення дієприслівників минулого часу

Вид Питання Від якої основи утворюється Суфікси Приклади
доконаний   що робивши?   від основи інфінітива: сказа-ти, написа-ти, біг-ти, коси-ти -ши, -вши сказавши, бігши, написавши, косивши
недоконаний що робивши?

Зверніть увагу! У кінці суфіксів дієприслівників теперішнього часузавжди пишеться букваи: знаючи,спостерігаючи, бавлячись, працюючи, проїжджаючи.

Не треба плутати закінчення -ідієприкметників теперішнього часу активного стану в називному відмінку множиниз суфіксами дієприслівників: працюючі(дієприкметник) пенсіонери - пра­цюючи (дієприслівник) старанно.

Дієприслівниковий зворот

Дієприслівник разом із залежними від нього словами називається дієприслівниковим зворотом. У реченні весь зворот є одним членом - відокремленою обставиною – і завждивідокремлюється комами: Кузька, побачивши сторожку,мчить до неї, вже не озираючись на Данила,й тонюсінько гавкає (Гр. Тютюнник).

Про відокремлення дієприслівників і дієприслівникових зворотів див. розділ «Пунктуація. Відокремлення обставин».

Правильна побудова речень з дієприслівниками

Неправильно Правильно
Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівниковим зворотом, виконуються дво­ма різними суб'єктами. Треба уважно виби­рати підмет у такому реченні: Готуючи новий випуск стінгазети, матері­али добиралися з кожного класу. Оскільки дієприслівник вказує на додаткову дію, яку виконує підмет, то виходить, що матеріали самі добиралися і готували випуск. Дія, названа присудком, і дія, названа дієприслівником (підкреслені __), обов'язково мають виконува­тися одним суб'єктом (виділений): Готуючи новий випуск стінгазети, члени редколегії добирали матеріали з кожного класу.
У складному реченні наявні два дієслівні присудки, яким може підпорядковуватися дієприслівниковий зворот. Це створює непорозуміння: І в наші дні віруси ховають у собі загрозу, яку не завжди можна передбачити, породжуючи десятки інфекційних захворювань. Варто речення будувати так, щоб дієприслівниковий зворот стояв безпосередньо біля того присудка, який він пояснює, або склад­не речення перебудувати на прості: І в наші дні віруси, породжуючи десятки інфекційних захворювань, ховають у собі загрозу, яку не завжди можна передбачити. АБО І в наші дні віруси ховають у собі загрозу, яку не завжди можна передбачити. Вони породжують десятки інфекційних захво­рювань.

ПРИСЛІВНИК

Прислівник –це самостійна незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії ознаку іншої ознаки ознаку предмета, відповідає на питання де? куди? звідки? коли? чому ? як? скільки? в якій мірі? наскільки?.. і в реченні виконує синтаксичну роль обставини, присудка (рідше), означення: А позаду Дорошенко, веде своє військо, військо запорізьке, хорошенько (Нар. пісня). Прислівник у реченні пов’язується з дієсловом, а також із прикметником або іншим прислівником і, рідше, з іменником. Якщо прислівник пов’язується із дієсловом, то він виступає обставиною способу дії, часу, місця, причини, мети, міри і ступеня.

Зверніть увагу!1. Прислівник не має закінчень, бо не змінюється. 2. Кінцеві-и, -і, -ому, -е, -є, -у, -о –суфікси.

Розрізнення прислівників та інших частин мови

Прислівники Інші частини мови (прийменники або частки з іменниками, прикметниками, числівниками, займенниками тощо)
Він повернув убік. Ударив у бік.
Спочатку це не було ясно. 3 початкурозмови вони зрозуміли вашу думку.
Прочитай вірш напам’ять. На пам'ять він подарував мені книжку.
Всередині щось дуже заболіло. Це правило шукай у середині розділу.
Хлопці домовилися йти всі вкупі. У купі піску гралися діти.
Зауважую вам востаннє. Вони постукали в останнєвікно.
Ми чуємо це вперше. Зайдемо в першесело.
Втім, я не заперечую. У тімспектаклі виступав і я.
У нас чималоє досягнень. Чи мало вам допомагали?
Нащо було починати справу? На що ви натякаєте?
Ми тежвиступили на зборах. Він говорив теж, що і я.
Якось уже воно буде. Як ось і Марко на поріг.

Розряди прислівників за значенням

Розряд Питання Приклади
Означальні
1. Якісно-означальні (утворюють ступені порівняння) як? весело - веселіше, найвеселіше; спокійно - більш спокійно, найспокійніше; радісно, гарно, печально, швидко
2. Кількісно-означальні(абоміри і ступеня) скільки? наскільки? якою мірою? дуже, занадто, удвоє, тричі, зама­ло, набагато, натроє
3. Способу дії як? яким чином? навмання, натщесерце, пошепки
Обставинні
2. Місця де? куди? звідки? там, зблизька, вгору, де-не-де, далеко, сюди, униз, обабіч, ліворуч
3. Часу коли? відколи? доки? з яких пір? як довго? сьогодні, щороку, позавчора, торік, нині, завжди, з давніх-давен, з діда-прадіда
4. Причини чому? через що? з якої причини? спросоння, спересердя, мимоволі, ненавмисне
5. Мети для чого? навіщо? з якою метою? на зло, наперекір, на щастя

Зверніть увагу!Окремий розряд формують модальні прислівники, що передають ставлення мовця до змісту висловлення: безперечно, мабуть, можливо, напевно, по-перше. Зазвичай вони є вставними словами.

Групи прислівників за походженням

Непохідні (первинні) Похідні (вторинні)
Їх в українській мові небагато: тоді, туди, сюди, тут,там, скрізь, доки, досі, де, коли, всюди, тепер, потім. Їхнє походження визначити важко. Це більшістьприслівників, які утворилися від інших частин мови: праворуч, влітку,надворі, по-моєму, всього-на-всього

Способи творення прислівників

Спосіб творення Приклади
1. Префіксальний: за допомогою префіксів за-, не, ні-, при-, від-, поза-, по-, у- задовго, невесело, ніколи, вдень, віднині, позавчора, по-перше
2. Суфіксальний, суфікси: -о, -и, -чі сумно, тричі, верхи
3. Префіксально-суфіксальний: префікси по+ суфікси -и, -ому, -ему, -єму; з- + -у; на- + -у по-українському по-англійськи по-моєму, знизу, нагору
4. Складання однакових, спільнокореневих, антонімічних слів де-не-де, рано-вранці, з давніх-давен, тяжко-важко
5. Злиття основ голіруч, горілиць, натщесерце
6. Перехід інших частин мови в прислівники гаряче (сонце) – прикметник; було гаряче – прислівник

Ступені порівняння прислівників

Зверніть увагу!Ступені порівняння мають тільки ті прислівники, які утворені від якісних прикметників. Пам’ятай!Не всі якісні прикметники можуть утворювати ступені порівняння.

Вищий ступінь

Проста форма

Утворення, зміни Приклади
1.   Від основи прикметника за допомогою суфіксів: -ш-, -іш- весело – веселіше, спокійно – спокійніше, швидко – швидше
Можуть випадати суфікси -к-, -ок-, -ек- тонко – тонше, глибоко глибше, далеко дальше
с + ш Šщ вище, краще
букви г, ж, з Š жч дорого – дорожче, дуже – дужче, вузько вужче
2. Від основи іншого слова багато – більше, добре – краще (ліпше), мало – менше, погано – гірше

Складена форма

Утворення Приклади
Від початкової форми прислівника за допомогою слів: більш, менш, ще, трохи, значно, куди, багато. більш важливо, менш докучливо, трохи весе­ліше, ще глибше

Найвищий ступінь

Проста форма

Утворення Приклади
1. Від форми вищого ступеня за допомогою префікса най-, що-, як- найсприятливіше, найяскравіше
2. Можуть вживатися підсилювальні префікси що-, як- щонайдальше, якнайкраще

Складена форма

Утворення Приклади
1. Від початкової форми прислівника за допомогою слів: найбільш, найменш найбільш складно, найменш важливо
2. До прикметників вищого ступеня порівняння додаються слова: від усіх, за всіх, над усе дорожче над усе
3. До слів найбільш, найменшможуть додаватися префікси що-, як- якнайменш складно, якнайбільш доречно

Зверніть увагу!Слід уникати неправильної побудови вищого і найвищого ступенів порівняння прислівників. Поширеною грубою стилістичною помилкою є дублювання суфіксів -іш-, -ш-та допоміжних слів більш, менш, найбільш, найменш. Порівняйте!

Неправильно Правильно
найбільш досконаліше, більш ширше, менш вужче найбільш досконало, більш широко, менш вузько

Зверніть увагу!Не слід плутати прислівники у формі вищого і найвищого ступенів з омонімічними їм простими формами вищого і найвищого ступеня порівняння прикметників у називному відмінку середнього роду. Форми прислівника залежать від дієслова та його особливих форм і відповідають на питання як?, а форми прикметника залежать від іменника і відповідають на питання яке?: найкраще (як?) виглядати – найкраще (яке?) побажання.

И,І в кінці прислівників

Букви Правила Приклади
1. У кінці прислівників після твердих приголосних. догори, безвісти, навпомацки
2. Після приголосних г, к, х. трохи, наскільки, верхи, навкруги
3. Після шиплячих. по-ведмежи, стоячи
4. У прислівниках, утворених за допомогою префікса по-після г, ч, ж. по-козацьки, по-вовчи, по-польськи
5. Після м'яких або пом'якшених приголосних. вгорі, тричі, насторожі, опівночі
6. -и,-і У кінці інших прислівників так само, як і в подібних іменниках з прийменниками. докупи – до купи, вкупі – в купі, але восени – в осені, безвісти – без вісті

Зверніть увагу!Див. також розділи «Для допитливих» і «Синтаксис. Головні і другорядні члени речення».

ПРИЙМЕННИК

Прийменник– службова незмінна частина мови, що виражає відношення між предметами, відношення дії та ознаки до предмета, залежність іменника, числівника, займенника від іншихслів у реченні і разом з ними вказує на об'єкт дії, напрям, місце, час, причину,мету: Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі трепетні ліси…(В.Симоненко) Пишеться з іменниками, числівниками, займенниками завжди окремо. Прийменник виконує роль члена речення лише у поєднанні з відмінковою формою іменника. Зазвичай прийменник стоїть перед іменником (у лісі, на дорозі, по хаті), хоча іноді він може стояти і після іменника: наперекір побажанням і бажанням наперекір.

Прийменник взаємодіє з усіма непрямими відмінками (тобто крім називного), наприклад: з Р.в. уживається понад 150 прийменників (біля, у , в, для, проти, серед тощо); із Д.в. поєднуються похідні прийменники (завдяки, наперекір, назустріч, навперейми, услід тощо); М.в. без прийменників взагалі не вживається.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.008 с.)