ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

II. 9. Розвиток промислового виробництваПостановка проблеми:

Криза у промисловості, деіндустріалізація економіки, у структурі промисловості переважають сировинно-добувні та низькотехнологічні види виробництв - архаїчна структура промислового виробництва в Україні спричинює низьку конкурентоспроможність промисловості, втрата великої частини промислового потенціалу країни внаслідок зовнішньої агресії і втрата ринку РФ.

 

Падіння обсягів промислового виробництва склало від 1,8 % в 2012 році до 10,1 % в 2014 році. У 2015 році темпи падіння промисловості становили 13,4%. Ключові галузі промисловості демонструють значне зниження виробництва. Найбільше падіння у 2015 році має місце у металургії (-16,4%), машинобудуванні (-14,6%) та у хімічній галузі (-15,9%).

Питома вага промисловості у структурі ВВП скоротилася з 22,6% у 2010р. до 19,4% у 2014 р. та близько 18 % у 2015 р.

У 2015 році обсяги експорту продукції з високою доданою вартістю у порівнянні з 2014 роком значно зменшилися, зокрема «Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання» на 30,3 %, «Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби» на 53,8 %.

 

Мета:

Проведення політики нової індустріалізації економіки України, стабілізація соціально-економічного стану: до кінця року – подолання тенденції падіння обсягів промислового виробництва, у середньостроковій перспективі - досягнення стабільних обсягів росту промислового виробництва, збільшення частки промисловості у структурі ВВП, збільшення обсягів експорту продукції з високою доданою вартістю.

 

Цільові показники на 2016 рік:

Зростання обсягів промислового виробництва до кінця року - не менше 2%, в середньостроковій перспективі – не менше 4 %, досягнення частки промисловості у структурі ВВП – не менше 20 %.

Що уже було зроблено в попередній період:

Удосконалюється чинне законодавство з питань режиму інноваційної діяльності технологічних парків.

З метою пожвавлення внутрішнього виробництва в рамках виконання рішення засідання Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року (п. 1.9 Протоколу № 89) Мінекономрозвитку разом з іншими центральними органами виконавчої влади та облдержадміністраціями, представниками підприємств Східного регіону розроблено проект Державної програми розвитку вітчизняних промислових підприємств з урахуванням потреб внутрішнього споживання.

Просування вітчизняної промислової продукції на зовнішні ринки постійно виноситься на розгляд із зарубіжними партнерами у ході проведення спільних засідань Міжурядових Комісій з питань науково-технічного та торговельно-економічного співробітництва. Пропозиції промислових підприємств включено до проекту Плану спільних заходів на 2016-2020 роки щодо розвитку співробітництва і розширенню виробничої кооперації, в т.ч. в сфері сільськогосподарського машинобудування, між Міністерством промисловості Республіки Білорусь, Міністерством аграрної політики і продовольства України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України («Дорожня карта» розвитку двостороннього співробітництва на 2016-2020 роки) та направлено Казахській стороні для врахування в ході реалізації «Державної програми інфраструктурного розвитку «Нурли Жол» на 2015-2019рр.».

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні, Терміни (квартал) Що дасть реалізація даного кроку
Розроблення та схвалення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної програми розвитку вітчизняних промислових підприємств з урахуванням потреб внутрішнього споживання". Максимальне завантаження потужностей вітчизняних промислових підприємств, створення та розвиток нових конкурентоздатних виробництв в Україні за рахунок розвитку внутрішнього споживання враховуючи обмеженість бюджетного фінансування Мінекономрозвитку Мінінфраструктури Міненерговугілля Мінфін Облдержадміністрації ІІІ квартал Створення необхідних умов для розвитку внутрішнього споживання промислової продукції, проведення імпортозаміщення в хімічній галузі, оборонно-промисловому комплексі та інших високотехнологічних галузях
Розроблення і подання Кабінетові Міністрів України проектів актів Кабінету Міністрів України щодо схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу на період до 2025 року та плану розвитку промислового комплексу до 2020 року З метою адаптації національної економічної політики, у т.ч. промислової, до норм ЄС необхідно визначити ключові напрями, базові інструменти, стратегічні цілі та пріоритетні галузі промисловості для розвитку в Україні, Мінекономрозвитку, інші ЦОВВ, облдержадміністрації, експертні установи ІІІ квартал Визначення пріоритетів в промисловості та чіткого плану дій по розвитку промисловості, а також забезпечить координацію заходів промислової політики та інших пов’язаних з нею складових економічної політики
Розроблення ключових законопроектів направлених на: а) підвищення інвестиційної привабливості галузей промисловості України; б) стимулювання розвитку екологічних та інноваційних виробництв; в) розвиток промислових кластерів; г) удосконалення ринку капіталу Підготовка законопроектів обумовлена необхідністю підвищення інвестиційної привабливості створення та розвитку промислових виробництв в Україні Мінекономрозвитку, інші ЦОВВ, облдержадміністрації, експертні установи IV квартал 2016 року –ІV квартал 2017 року Забезпечить введення необхідних механізмів для інноваційно- інвестиційного розвитку промисловості України

 

Ключові наступні кроки, які потрібно буде реалізувати у середньостроковій перспективі:

фінансова стабілізація і забезпечення доступності ресурсів фінансових ринків для реального сектору економіки;

структурна перебудова промисловості, модернізація виробництва на основі нових технологій, визначення та розвиток стратегічних галузей промисловості;

сприяння залучення інвестицій в інновації у виробництві;

розбудова сучасної виробничо-технологічної інфраструктури.

II. 10. Розвиток інновацій

Постановка проблеми:

Розвиток інновацій та перехід до цифрової економіки є однією із передумов посилення конкурентоспроможності України на глобальному ринку. Сьогодні існує ряд проблем, які сповільнюють розвиток інновацій в Україні, зокрема: недосконале законодавче забезпечення, недостатній рівень розвитку ІКТ-інфраструктури та цифрових навичок, відсутність інноваційної культури, недосконала система держаного управління у даній сфері.

ПОКАЗНИКИ 2020 прогноз 2025 прогноз
Наукоємність ВВП, % 0.77 1.5 2.5
Питома вага продукції високотехнологічних галузей в ВВП, %
Питома вага високотехнологічної продукції в обсязі експорту товарів і послуг,% 5,5 9,0 15,0
Середня зношеність основних засобів реального сектору, % 60,0 50,0
Прямі іноземні інвестиції в високотехнологічні галузі, млрд. дол - 6,5
Кількість випускників STEM, тис. чол

 

Мета:

Перехід до цифрової економіки. Створення умов для розвитку інноваційних підприємств і широкого впровадження інноваційних технологій у всіх галузях економіки.

 

Цільові показники на 2016 рік:

● Схвалення проекту «Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року»;

● Створення та початок роботи Офісу високих технологій (High Tech Office);

● Приєднання України до європейського звіту про розвиток інновацій Innovation Union Scoreboard.

 

Що уже було зроблено в попередній період:

Розроблено «Стратегію розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року»; Обговорено її з учасниками ринку, експертами, науковцями та представниками громадських організацій.

На основі зустрічей з представниками Світового банку підготовлено проект створення Офісу високих технологій.

Проведено переговори з відповідальними представниками Єврокомісії щодо приєднання України Innovation Union Scoreboard. Підготовлено за участі Державної служби статистики України та Інституту економіки та прогнозування НАНУ, та передано Єврокомісії необхідні статистичні показники.

 

Послідовність кроків, які планується зробити до кінця року для досягнення мети:

Кроки Пояснення, обґрунтування Відповідальні, Терміни Що дасть реалізація даного кроку
1. Передача Мінекономрозвитку функції формування державної політики у сфері трансферу технологій та інноваційної діяльності, електронного урядування та розвитку інформаційного суспільства Ліквідація дублювання функцій та відсутності єдиної політики у цій сфері Мінекономрозвитку КМУ До кінця року Оптимізація процесів та політик у цій сфері
2. Подання проекту стратегії на розгляд КМУ, його затвердження Стратегія розроблена за участі експертів і бізнесу, передбачає комплексний підхід до стимулювання розвитку технологій Мінекономрозвитку ІІ квартал Розвиток високих технологій, структурні зміни в економіці
3. Обговорення проекту High Tech Office з бізнесом, експертами та громадськістю Для реалізації необхідна підтримка бізнесу та експертного середовища Мінекономрозвитку ІІ квартал Вирішення ряду організаційних питань, підготовка до запуску High Tech Office  
4. Створення High Tech Office Розвиток венчурної екосистеми, стимулювання інновацій Мінекономрозвитку ІІІ квартал Фінансування інноваційних проектів, зростання кількості стартапів  
5. Залучення Світового банку до діяльності High Tech Office Проект передбачає надання Світовим банком технічної допомоги Мінекономрозвитку До кінця року Отримання фінансування та експертної допомоги  

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.008 с.)