Оцінювання ефективності організаційних системМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінювання ефективності організаційних системОцінка ефективності організаційних систем проводиться з метою вибору найбільш раціонального варіанта структури або способу її вдосконалення. Ефективність організаційної струк­тури має оцінюватися на стадії проектування, при аналізі структур управління діючих організацій для планування і здійснення заходів щодо вдосконалення управління. Комплек­сний набір критеріїв ефективності системи управління фор­мується з урахуванням двох напрямів оцінювання її функціо­нування:


Розділ 10

• за ступенем відповідності результатів, що досягаються, встановленим цілям організації;

• за ступенем відповідності процесу функціонування сис­теми об'єктивним вимогам до його змісту, організації та ре­зультатів.

Критерієм ефективності при порівнянні різних варіантів організаційної структури є можливість найповнішого і стійкі­шого досягнення кінцевої мети системи управління за менших витрат на її функціонування. Критерієм ефективності заходів щодо вдосконалення організаційної структури є можливість повнішого та стабільнішого досягнення встановленої мети або скорочення витрат на управління, ефект від реалізації яких повинен за нормативний термін перевищити виробничі ви­трати.

Принципове значення для оцінювання ефективності систе­ми управління має вибір бази для порівняння або визначення рівня ефективності, який береться за нормативний. У процесі оцінювання ефективності організаційної структури можуть бути використані такі групи показників:

• що характеризують ефективність системи управління, яка виражається через кінцеві результати діяльності організа­ції та витрати на управління. Як ефект можуть розглядатися: обсяг продукції, що випускається, прибуток, собівартість, ка­пітальні вкладення, якість продукції;

• що характеризують зміст і організацію процесу управ­ління, зокрема безпосередні результати та витрати управлінсь­кої праці. Як витрати на управління враховуються поточні витрати на утримання апарату управління, експлуатацію тех­нічних засобів, підготовку і перепідготовку кадрів;

• що характеризують раціональність організаційної струк­тури і її техніко-організаційний рівень. Вони можуть викорис­товуватися як нормативні при аналізі ефективності проектова­них варіантів організаційних структур. До них належать: лан-ковість системи управління, прийняті норми керованості, рі­вень централізації функцій управління.

У теорії організації розроблено кількісні методи вивчення залежності між кінцевим результатом, досягнутим організа­цією, і продуктивністю апарату управління, яка може визна­чатися як кількість виробленої організацією кінцевої продук-
Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняттю "ефективність діяльності організації".

2. Коли організацію можна назвати ефективною?

3. Охарактеризуйте модель ефективності діяльності ор­ганізації.

4. Чи може економічно ефективна організація бути соці­ально ефективною?

5. Які чинники визначають ефективність організації?

6. Назвіть критерії організаційної ефективності та види ефектів.

7. Охарактеризуйте алгоритм оцінювання ефективності діяльності організації.

8. Дайте характеристику методики оцінювання ефек­тивності організаційних систем.

9. Охарактеризуйте критерії оцінювання ефективності організаційних систем.

10. Які показники можуть використовуватися у процесі оцінювання ефективності організаційної структури?


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Проектування організаціїце:

а) управління організаційними проектами;

б) розвиток організації;

в) цикл життя організаційної системи;

г) процес створення прообразу майбутньої організації.

2. Виокремлюють такі підходи до проектування органі­
зації:

а) бюрократичний та біхевіористичний;

б) простий і складний;

в) динамічний та статичний;

г) адаптивний і проектний.

3. Етапом організаційного проектування є:

а) вивчення співвідношення між централізацією тадецен­
тралізацією;

б) аналіз та оцінювання апарату управління;

1 Із запропонованих необхідно вибрати одну правильну відповідь.


Тестові завдання

в) оцінювання ефективності організаційних структур;

г) аналіз ефективності управління.

4. Метою організаційного проектування є:

а) створення нової системи;

б) визначення чисельності адміністративно-управлінсько­
го персоналу;

в) визначення характеру підпорядкування між ланками
організації;

г) визначення типу структури управління.

5. Методом проектування організаційних структурє:

а) метод дедукції;

б) експертний метод;

в) метод питань та відповідей;

г) "мозкова атака".

6. Чинником проектування організаційної системи є:

а) завдання організації;

б) держава;

в) зовнішнє середовище;

г) конкуренти.

7. Структура організаціїце:

а) декомпозиція системи за допомогою розчленовування
цілого на складові елементи;

б) певна сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих еле­
ментів, що характеризується цілісністю, емерджентністю та
стійкістю;

в) логічний взаємозв'язок і взаємозалежність рівнів управ­
ління та підрозділів, побудована в такій формі, яка дає змогу
найефективніше досягати цілей організації;

г) комунікативні зв'язки із зовнішнім середовищем.

8. Принцип економічності організаційної структури озна­
чає:

а) що витрати на утримання організаційної структури по­винні бути мінімальними;


Тестові завдання

б) зв'язок між рівнями та ланками управління має бути ра­
ціональним;

в) зв'язки в організації не повинні бути бар'єром при пере­
дачі інформації;

г) інформація, яка проходить через певні рівні та ланки
управління має бути чіткою, правильною та достовірною.

9. Принцип оптимальності організаційної структури озна­
чає:

а) що витрати на утримання організаційної структури ма­
ють бути мінімальними;

б) зв'язок між рівнями та ланками управління має бути ра­
ціональним;

в) зв'язки в організації не повинні бути бар'єром при пере­
дачі інформації;

г) інформація, яка проходить через певні рівні та ланки
управління має бути чіткою, правильною та достовірною.

10. Принцип оперативності організаційної структури озна­
чає:

а) що витрати на утримання організаційної структури ма­
ють бути мінімальними;

б) зв'язок між рівнями та ланками управління має бути ра­
ціональним;

в) зв'язки в організації не повинні бути бар'єром при пере­
дачі інформації;

г) інформація, яка проходить через певні рівні та ланки
управління має бути чіткою, правильною та достовірною.

11. Принцип надійності організаційної структури означає:

а) що витрати на утримання організаційної структури ма­
ють бути мінімальними;

б) зв'язок між рівнями та ланками управління має бути ра­
ціональним;

в) зв'язки в організації не повинні бути бар'єром при пере­
дачі інформації;

г) інформація, яка проходить через певні рівні та ланки
управління має бути чіткою, правильною та достовірною.


12. Горизонтальні зв'язки в організації:

а) мають характер узгодження і виражають відносини між
рівними за положенням в ієрархії компонентами організації;

б) це зв'язки підпорядкування, вони сполучають ієрархіч­
ні рівні та є каналами передачі розпорядчої й звітної інфор­
мації;

в) відображають рух управлінських рішень та інформації
між керівниками, тобто особами, що повністю відповідають за
діяльність організації або її структурних підрозділів;

г) мають місце за лінією руху інформації між окремими
частинами організації та виконують роль інформаційного за­
безпечення координації.

13. Вертикальні зв'язки в організації:

а) мають характер узгодження і виражають відносини між
рівними за положенням в ієрархії компонентами організації;

б) це зв'язки підпорядкування, вони сполучають ієрархіч­
ні рівні та є каналами передачі розпорядчої й звітної інфор­
мації;

в) відображають рух управлінських рішень та інформації
між керівниками, тобто особами, що повністю відповідають за
діяльність організації або її структурних підрозділів;

г) мають місце за лінією руху інформації між окремими
частинами організації та виконують роль інформаційного за­
безпечення координації.

14. Лінійні зв'язки в організації:

а) мають характер узгодження і виражають відносини між
рівними за положенням в ієрархії компонентами організації;

б) це зв'язки підпорядкування, вони сполучають ієрархіч­
ні рівні та є каналами передачі розпорядчої й звітної інфор­
мації;

в) відображають рух управлінських рішень та інформації
між керівниками, тобто особами, що повністю відповідають за
діяльність організації або її структурних підрозділів;

г) мають місце за лінією руху інформації між окремими
частинами організації та виконують роль інформаційного за­
безпечення координації.


Тестові завдання

15. Функціональні зв'язки в організації:

а) мають характер узгодження і виражають відносини між
рівними за положенням в ієрархії компонентами організації;

б) це зв'язки підпорядкування, вони сполучають ієрархіч­
ні рівні та є каналами передачі розпорядчої й звітної інформа­
ції;

в) відображають рух управлінських рішень та інформації
між керівниками, тобто особами, що повністю відповідають за
діяльність організації або її структурних підрозділів;

г) мають місце за лінією руху інформації між окремими
частинами організації та виконують роль інформаційного за­
безпечення координації.

16. Виберіть підхід до побудови організації:

а) ситуативний;

б) механістичний;

в) системний;

г) неорганічний.

17. Причина, що спонукає людей вступати в неформальні
організації:

а) захист;

б) соціальний контроль;

в) загальні завдання;

г) примус.

18. Проста структура організації характеризується:

а) сукупністю самостійних відділень, зорієнтованих на
якийсь кінцевий результат — продукт, споживача або ринок;

б) переважанням стратегічного центру та використовує як
основний механізм координації безпосередній контроль;

в) наявністю технологічної компоненти як ключового еле­
менту структури та використанням стандартизації процесу
праці як основного механізму координації діяльності;

г) ключовою позицією оперативного центру.

19. Машинна бюрократія характеризується:

а) наявністю технологічної компоненти як ключового еле-енту структури та використанням стандартизації процесу раці як основного механізму координації діяльності;
Тестові завдання

б) сукупністю самостійних відділень, зорієнтованих на
якийсь кінцевий результат — продукт, споживача або ринок;

в) ключовою позицією оперативного центру;

г) переважанням стратегічного центру та використовує як
основний механізм координації безпосередній контроль.

20. Професійна бюрократія характеризується:

а) наявністю технологічної компоненти як ключового еле­
менту структури та використанням стандартизації процесу
праці як основного механізм координації діяльності;

б) переважанням стратегічного центру та використовує як
основний механізм координації безпосередній контроль;

в) ключовою позицією оперативного центру;

г) сукупністю самостійних відділень, зорієнтованих на
якийсь кінцевий результат — продукт, споживача або ринок.

21. Дивізіональна структура характеризується:

а) наявністю технологічної компоненти як ключового еле­
менту структури та використанням стандартизації процесу
праці як основного механізму координації діяльності;

б) ключовою позицією оперативного центру;

в) сукупністю самостійних відділень, зорієнтованих на
якийсь кінцевий результат — продукт, споживача або ринок;

г) переважанням стратегічного центру та використовує як
основний механізм координації безпосередній контроль.

22. Адхократія характеризується:

а) сукупністю самостійних відділень, зорієнтованих на
якийсь кінцевий результат — продукт, споживача або ринок;

б) наявністю технологічної компоненти як ключового еле­
менту структури та використанням стандартизації процесу
праці як основного механізму координації діяльності;

в) переважанням стратегічного центру та використовує як
основний механізм координації безпосередній контроль;

г) наявністю персоналу підтримки як ключового елементу
структури, що зумовлено високоспеціалізованим характером
забезпечення діяльності організації.

23. Скільки рівнів має організаційна культура:

а)три;


б) два;

в) чотири;

г) вісім.

24. Вся сфера матеріальної діяльності суспільства та її ре­
зультати
це:

а) духовна культура;

б) матеріальна культура;

в) народна культура;

г) національна культура.

25. Ознакою організаційної культури є:

а) відносність;

б) загальність;

в) об'єктивність;

г) формальність.

26. Виберіть підхід, що використовується при зміні органі­
заційної культури:

а) домагатися від людей в організації ухвалення нових
вірувань та цінностей;

б) включити нових людей в організацію і соціалізувати їх;

в) змінити стратегію організації;

г) зберегти дизайн приміщення організації.

27. Яка з перерахованих функцій організаційної культури
належить до групи функцій, що визначаються внутрішнім ста­
ном формального механізму організації:

а) орієнтація на споживача;

б) функція регулювання партнерських відносин;

в) пристосування економічної організації до потреб су­
спільства;

г) регулююча.

28. Цілісна система, що включає всі види, форми та рівні
суспільної свідомості, освіти і виховання, релігії, науки, мо­
ральності — це:

а) духовна культура;

б) матеріальна культура;


в) народна культура;

г) національна культура.

29. Інформація в організації:

а) є чинником забезпечення її ефективності;

б) бар'єром розвитку організації;

в) практично не використовується;

г) не впливає на розвиток та ефективність організації.

30. Управлінська інформаціяце:

а) інформація, яку використовує працівник у своїй роботі;

б) частина соціальної інформації, яка виділена із загально­
го масиву за критеріями придатності до обслуговування про­
цесів формування і реалізації управлінських дій;

в) інформація про адміністративно-управлінський персо­
нал організації;

г) частина соціальної інформації про організацію.

31. Етап "контори писця" в еволюції технологій інформа­
ційної діяльності в організації характеризується:

а) використанням механічної друкарської машинки;

б) використанням пера, чорнильниці та бухгалтерських
книг;

в) використанням комп'ютерної техніки та мережевих тех­
нологій;

г) використанням електричної друкарської машинки та
копіювальних пристроїв.

32. Етап "механізованого офісу" в еволюції технологій ін­
формаційної діяльності в організації характеризується:

а) використанням пера, чорнильниці та бухгалтерських
книг;

б) використанням механічної друкарської машинки;

в) використанням електричної друкарської машинки та
копіювальних пристроїв;

г) використанням комп'ютерної техніки та мережевих тех­
нологій.


Тестові завдання

33. Етап "електрифікованого офісу" в еволюції технологій
інформаційної діяльності в організації характеризується:

а) використанням комп'ютерної техніки та мережевих тех­
нологій;

б) використанням механічної друкарської машинки;

в) використанням електричної друкарської машинки та
копіювальних пристроїв;

г) використанням пера, чорнильниці та бухгалтерських
книг.

34. Етап "електронного офісу" в еволюції технологій ін­
формаційної діяльності в організації характеризується:

а) використанням механічної друкарської машинки;

б) використанням комп'ютерної техніки та мережевих тех­
нологій;

в) використанням електричної друкарської машинки та
копіювальних пристроїв;

г) використанням пера, чорнильниці та бухгалтерських
книг.

35. Аналітичним методом отримання інформаціїє:

а) структурно-морфологічний;

б) порівняльний;

в) логічний;

г) варіативний.

36. Структурно-морфологічний метод отримання інфор­
мації:

а) спрямований на пошук інформаційного забезпечення,
необхідного для вирішення тієї чи іншої управлінської про­
блеми;

б) базується на акумуляції тих документів, які визначають
поточне функціонування організації в сфері фінансової, ста­
тистичної звітності, податкового обліку;

в) дає змогу отримувати інформацію на основі аналізу по­
казників у різних типах документів, що створює певну карти­
ну про тенденції функціонування організації;


г) дає змогу виявити інноваційні підходи в управлінській діяльності та оцінити можливості їх ефективного запрова­дження в практику.

37. Метод нагромадження первинної інформації:

а) базується на акумуляції тих документів, які визначають
поточне функціонування організації в сфері фінансової, ста­
тистичної звітності, податкового обліку;

б) спрямований на пошук інформаційного забезпечення,
необхідного для вирішення тієї чи іншої управлінської проб­
леми;

в) дає змогу виявити інноваційні підходи в управлінській
діяльності та оцінити можливості їх ефективного запрова­
дження в практику;

г) дає змогу отримувати інформацію на основі аналізу по­
казників у різних типах документів, що створює певну карти­
ну про тенденції функціонування організації.

38. Метод показників:

а) дає змогу отримувати інформацію на основі аналізу по­
казників в різних типах документів, що створює певну карти­
ну про тенденції функціонування організації;

б) дає змогу виявити інноваційні підходи в управлінській
діяльності та оцінити можливості їх ефективного запрова­
дження в практику;

в) спрямований на пошук інформаційного забезпечення,
необхідного для вирішення тієї чи іншої управлінської про­
блеми;

г) базується на акумуляції тих документів, які визначають
поточне функціонування організації в сфері фінансової, ста­
тистичної звітності, податкового обліку.

39. Метод термінологічного і лексичного аналізу:

а) дає змогу виявити інноваційні підходи в управлінській
діяльності та оцінити можливості їх ефективного запрова­
дження в практику;

б) базується на акумуляції тих документів, які визначають
поточне функціонування організації в сфері фінансової, ста­
тистичної звітності, податкового обліку;


в) дає змогу отримувати інформацію на основі аналізу по­
казників у різних типах документів, що створює певну карти­
ну про тенденції функціонування організації;

г) спрямований на пошук інформаційного забезпечення,
необхідного для вирішення тієї чи іншої управлінської проб­
леми.

40. Інформаційні технології в організаціїце:

а) способи і методи отримання, збору, пошуку, передачі,
опрацювання, зберігання, накопичення, поширення та тира­
жування інформації, необхідної для управління організацією;

б) формування інформаційних зв'язків між організацією
та зовнішнім середовищем;

в) сукупність методів та засобів побудови та ослуговування
фактографічних і повнотекстових баз даних, баз даних аудіо-
та відеоінформації;

г) створення електронного банку даних.

41. За способом використання засобів обчислювальної тех­
ніки під час обробки інформації виокремлюють такі інформа­
ційні технології:

а) інформаційні технології у централізованих автоматизо­
ваних інформаційних системах;

б) технології, що реалізують модель процесу управління з
розподіленими ресурсами;

в) технології автоматизації функцій управління;

г) технології формування іміджу організації.

42. За ступенем охоплення завдань управління виокрем­
люють такі інформаційні технології:

а) технології формування іміджу організації;

б) технології автоматизації функцій управління;

в) технології, що реалізують модель процесу управління з
розподіленими ресурсами;

г) інформаційні технології у централізованих автоматизо­
ваних інформаційних системах.

43. За моделями обчислювального процесу виокремлюють
такі інформаційні технології:

а) технології формування іміджу організації;


Тестові завдання

б) технології, що реалізують модель процесу управління з
розподіленими ресурсами;

в) інформаційні технології у централізованих автоматизо­
ваних інформаційних системах;

г) технології автоматизації функцій управління.

44. До складу інформаційної системи організації входить:

а) фінансова підсистема;

б) підсистема адміністративної інформації;

в) система матеріально-технічного забезпечення;

г) підсистема зв'язків із муніципальними банками даних.

45. Ефективність діяльності організаціїце:

а) рентабельність організації;

б) способи і методи отримання, збору, пошуку, передачі,
опрацювання, зберігання, накопичення, поширення та тира­
жування інформації, необхідної для управління організацією;

в) спосіб реалізації організаційних завдань;

г) властивість організації, пов'язана з її здатністю форму­
лювати свої цілі з урахуванням зовнішніх і внутрішніх умов
функціонування та досягати поставлених цілей шляхом вико­
ристання соціально схвалених засобів за встановленого спів­
відношення витрат та результатів.

46. Критичним чинником ефективності діяльності органі­
зації
є:

а) закони організації;

б) організаційна культура;

в) наявність гасла діяльності організації;

г) розташування організації.

47. Формами ефекту організації є:

а) економічний, соціальний, організаційний;

б) соціальний, асоціальний;

в) значний, незначний, мізерний;

г) помітний, аналітичний, економічний.


Тестові завдання

48. Економічність як критерій ефективності організації:

а) характеризує здатність підрозділів організації швидко
виявляти відхилення, що виникають у процесі діяльності, та
вчасно ліквідовувати їх;

б) характеризує ступінь використання організаційних ре­
сурсів та дає можливість оцінити результативність системи
стосовно витрат;

в) характеризує ступінь досягнення організацією постав­
лених цілей;

г) розуміється як ступінь регламентації та врегульованості
процесів, що відбуваються в організації.

49. Дієвість як критерій ефективності організації:

а) характеризує ступінь досягнення організацією постав­
лених цілей;

б) характеризує здатність підрозділів організації швидко
виявляти відхилення, що виникають у процесі діяльності, та
вчасно ліквідовувати їх;

в) розуміється як ступінь регламентації та врегульованості
процесів, що протікають в організації;

г) характеризує ступінь використання організаційних ре­
сурсів та дає можливість оцінити результативність системи
стосовно витрат.

50. Впорядкованість організаційної діяльності як критерій
ефективності організації:

а) розуміється як ступінь регламентації та врегульованості
процесів, що відбуваються в організації;

б) характеризує ступінь використання організаційних ре­
сурсів та дає можливість оцінити результативність системи
стосовно витрат;

в) характеризує ступінь досягнення організацією постав­
лених цілей;

г) характеризує здатність підрозділів організації швидко
виявляти відхилення, що виникають у процесі діяльності, та
вчасно ліквідовувати їх.


Тестові завдання

51. Оперативність як критерій ефективності організації:

а) характеризує ступінь досягнення організацією постав­
лених цілей;

б) розуміється як ступінь регламентації та врегульованості
процесів, що відбуваються в організації;

в) характеризує здатність підрозділів організації швидко
виявляти відхилення, що виникають у процесі діяльності, та
вчасно ліквідовувати їх;

г) характеризує ступінь використання організаційних ре­
сурсів та дає можливість оцінити результативність системи
стосовно витрат.

52. Які показники можуть бути використані при оцінюван­
ні ефективності організаційної структури:

а) показники стану організаційної культури;

б) показники, що характеризують рівень оперативності
управління;

в) показники, що характеризують раціональність органі­
заційної структури та її техніко-організаційний рівень;

г) показники, що характеризують специфіку управлінсь­
кої праці.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Абчук А.И. Теория организации и основы менеджмента: Учеб. пособие. —СПб.: РПГУ, 2001.

2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. — М.: Компьютер; ЮНИТИ, 1998.

3. Аккоф Р.П. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1985.

4. Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмен­та: Учеб.-практ. пособие. / Под. ред. Л.Н. Албастова. — М.: Изд-во "ПРИОР", 1998. — 288 с.

5. АндрушківБ.М., КузмінО.Є. Основи менеджменту. —Л.: Світ, 1995. — 293 с.

6. Ансофф И.Х. Стратегическое управление. — М.: Эконо­мика, 1989.

7. Беляев АА., Короткое Э.М. Системология организации: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Э.М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2000.

8. БоддиД., Пэйтон Р. Основы менеджмента / Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1999. — 816 с.


Рекомендована література

9. Богданов АЛ. Тектология. Всеобщая организационная наука: В 2 кн. — М.: Экономика, 1989.

10. Бурганова ЛЛ. Теория управления: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 139 с.

11. Валуев СЛ. Организационный менеджмент. — М.: Нефть и газ, 1993.

12. Веснин B.C. Основы менеджмента: Учебник. — М.: Триа­да Лтд, 1997.

13. Виноградсъкий МД., Виноградська А.М., Шкапова ОМ. Менеджмент в організації: Навч. посіб. — К.: КОНДОР, 2002.

— 654 с.

14. Виханский О.С, Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. — М.: Гардарика, 1996.

15. Воронин А.Г., Лапин В А., Широков А.Н. Основы управле­ния муниципальным хозяйством. — М.: Дело, 1998. — 128 с.

16. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — М.: Банки и биржи: Юнити, 1995. — 480 с.

17. Государственное управление: основы теории и организа­ции: Учебник / Под ред. В.А. Козбаненко. — М.: Статут, 2000.

— 912 с.

18. Гвишиани Д.М. Организация и управление. — М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.

19. Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.-мл. Орга­низации: поведение, структура, процессы. — М.: ИНФРА-М, 2000.

20. Глущенко В.В. Менеджмент: системные основы. — Же­лезнодорожный: ТОО НЦП "Крылья", 1996. — С. 216.

21. Граждан ВД. Теория управления: Учеб. пособие. — М.: Гардарика, 2006. — 416 с.

22. Гроу Эндрю С. Высокоэффективный менеджмент: Пер. с англ. — М.: Филинъ, 1996.

23. Гуияр Ф.Ж., Келли Дж.Н. Преобразование организации: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997.

24. ДоблаевВ.Л. Теория организации. — М.: Институт моло­дежи, 1995.

25. Жмачев В.Г., Шимановська ЛМ. Основи менеджменту і управлінської діяльності. — К.: Україна, 1994.


Рекомендована література

26. Завадсъкий Й.С. Менеджмент. — К.: Укр. фін. ін-т ме­неджменту і бізнесу, 1997. — 543 с.

27. Ермаков В.В. Менеджмент организации: Учеб. пособие.

— М.: Изд-во МПСИ, 2005. — 208 с.

28. Кабкова Е.Н. Шпаргалка по теории организации: Отве­ты на экзаменационные билеты. — М.: Аллель, 2006. — 64 с.

29. Карташов ВЛ. Система систем: Очерки общей теории и методологии. — М., 1995.

30. Кожухар В.М. Основы теории организации: Учеб. посо­бие. — М.: Изд.-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2006. — 184 с.

31. Колокнева М.В. Теория организации в вопросах и отве­тах: Учеб. пособие. — М.: Проспект, 2006. — 280 с.

32. Коренченко РЛ. Общая теория организации: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 286 с.

33. Короткое Э.М. Концепция менеджмента. — М.: ДеКа, 1996.

34. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: Про­гресс, 1990.

35. Кохно ПЛ., Микрюков ВЛ., Комаров СЕ. Менеджмент.

— М.: Финансы и статистика, 1993.

36. КредісовА.1. Менеджмент для керівників /А.І. Кредісов,
Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. — К.: Т-во "Знання", КОО, 1999.

— 557 с.

37. Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. приклад, посіб. — Л.: Центр Європи, 1995. — 176 с

38. Л афта Д.К. Эффективность менеджмента организации.

— М.: Дело, 1999.

39. Латфуллин Г.Р., Райченко А.В. Теория организации. — СПб.: Питер, 2003. — 400 с.

40. Лютенс Ф. Организационное поведение. — М.: ИНФРА-М, 1999.

41. Мароши М. Организация. Стимулирование. Эффектив­ность. — М.: Прогресс, 1981.

42. Мардас А.Н., Мардас ОЛ. Организационный менедж­мент. — СПб.: Питер, 2003. — 336 с.

43. Менар К. Экономика организации. — М.: ИНФРА-М, 1996.


Рекомендована література

44. Менеджмент: Учеб. пособие для вузов / Под ред. Ю.В. Куз­нецова, В.И. Подлесных. — СПб.: Изд. дом "Бизнес-пресса", 2001.

45. Менеджмент организаций: Учеб. пособие / Под ред. д-ра экон. наук, проф. З.П. Румянцевой и д-ра экон. наук, проф. Н.А. Саламатина. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 716 с.

46. Менеджмент організацій: Підручник/За заг. ред. Л.І. Фе-дулової. — К.: Либідь, 2004. — 448 с.

47. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмен­та: Пер. с англ. — М.: Дело, 1995. — 702 с.

48. Милънер Б.З. Теория организации: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 558 с.

49. Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001. — 512 с.

50. Миронов М.Г., Жданова Т.С. Теория организации. — М.: Юрайт-Издат, 2005. — 159 с.

51. Молл Е.Г. Менеджмент: организационное поведение. — М.: Финансы и статистика, 1998.

52. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч.-метод, комплекс. — Т.: Екон. думка, 2007. — 84 с.

53. Монастирський Г.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф. Теорія ор­ганізації: Навч.-метод, комплекс. — Т.: Екон. думка, 2007. — 84 с.

54. Немцов В. Менеджмент організацій: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.Д. Немцов, Л.С. Довгань, Г.Ф. Сініок. — К.: ТОВ "УВПК" ЕксОб, 2002. — 392 с.

55. Одинцов АЛ. Менеджмент организации: введение в спе­циальность: Учеб. пособие. — М. : Изд-во "Экзамен", 2004. — 320 с.

56. Осовська Г.В., Осовсъкий О Л. Менеджмент організацій: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2005. — 860 с.

57. Парахина В.Н., Федоренко Т.М. Теория организации: Учеб. пособие. — М.: КНОРУС, 2006. — 296 с.

58. Подлесных В.И. Теория организации: Учебник. — СПб.: Изд. дом "Бизнес-пресса", 2006. — 336 с.

59. Радченко Я.В. Теория организации. — М.: ГАУ, 1998.

60. РайченкоА.В. Прикладная организация. — СПб.: Питер, 2003. — 340 с.


Рекомендована література

61. Рогожин СВ., Рогожина Т.В. Теория организации: Учеб. пособие. — М.: Изд-во "Екзамен", 2003. — 320 с.

62. Румянцева З.П. Общее управление организацией: Тео­рия и практика. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 304 с.

63. Санталайнен Т. Управление по результатам. — М.: Про­гресс, 1993.

64. Смирнов ЭА. Теория организации. — М.: ИНФРА-М, 2005.— 248 с.

65. Туровец О.Г., Родионова В.Н. Теория организации: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 128 с.

66. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 716 с.

67. Управление организацией: Практикум / Под ред. А.Г. Поршнева. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 373 с.

68. Фалмвр Р.В. Организация как функция управления. — М.: Экономика, 1992.

69. Финансовый менеджмент: Теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. — М.: ИНФРА-М: Перспектива, 1996.

70. Франчук В.И. Основы построения организационных сис­тем. — М.: Экономика, 1991.

71. Франчук В.И. Основы современной теории организаций.

— М.: Ин-т организационных систем, 1995.

72. Хміль Ф.І. Менеджмент: Підручник. — К.: Вища шк., 1995.— 351с.

73. Холл Р.Х. Организация: структуры, процессы, результа­ты. — СПб.: Питер, 2001.

74. Шегда А.В. Основы менеджмента. — К.: Знання, 1998.

— 512 с.

75. Щербина В.В. Социальные теории организации: Словарь.

— М.: ИНФРА-М, 2000.

76. Янг С Системное управление организацией. — М.: Дело,
1992.


Навчальне видання

МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Навчальний посібник

В Україні книгу можна придбати за адресами:

• м. Київ, вул. М. Грушевського, 4, маг. "Наукова думка", тел. (044) 278-06-96;

• м. Київ, вул. Хрещатик, 44, маг. "Знання", тел. (044) 234-22-91;

• м. Київ, просп. Московський, 6, маг. "Будинок книги та медіа", тел. (044) 464-49-70;

• м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, маг. "Кобзар", тел. (0432) 61-77-44;

• м. Дніпропетровськ, Театральний б-р, 7, маг. "Світ книжок", тел. (0562)33-77-85;

• м. Донецьк, вул. Артема, 147А, "Будинок книги", тел. (062)343-89-00;

• м. Житомир, вул. Київська, 17/1, маг. "Знання", тел. (0412)47-27-52;

• м. Запоріжжя, просп. Леніна, 142, маг. "Спеціальна книга", тел. (0612) 13-85-53;

• м. Івано-Франківськ, Вічовий майдан, 3, маг. "Сучасна українська книга",

тел. (03422) 3-04-60;

■ м. Кіровоград, вул. Набережна, 13, маг. "Книжковий світ", тел. (0522) 24-94-64;

• м. Кривий Ріг, пл. Визволення, 1, маг. "Букініст", тел. (0564) 92-37-32;

■ м. Луганськ, вул. Радянська, 58, маг. "Глобус-книга", тел. (0642) 53-62-30;

• м. Луцьк, просп. Волі, 41, маг. "Знання", тел. (0332) 77-00-46;

• м. Львів, просп. Шевченка, 16, маг. "Ноти", тел. (0322) 61-19-64;

• м. Львів, просп. Шевченка, 8, маг. "Українська книгарня", тел. (0322) 72-16-30;

• м. Миколаїв, просп. Леніна, 122, маг. "Кобзар", тел. (0512) 55-20-51;

• м. Одеса, вул. Буніна, 33, маг. "Будинок книги", тел. (0482) 32-17-97;

• м. Одеса, вул. Дерибасівська, 27, маг. "Дім книги", тел. (048) 728-40-13;

• м. Полтава, вул. Шевченка, 29, маг. "Будинок книги та медіа", тел. (0532) 61-26-76;

• м. Рівне, вул. Соборна, 57, маг. "Слово", тел. (0362) 26-94-17;

• м. Тернопіль, вул. Й. Сліпого, 1, маг. "Дім книги", тел. (0352) 43-03-71;

• м. Тернопіль, вул. Чорновола, 14, маг. "Книжкова хата", тел. (0352) 52-24-33;

■ м. Ужгород, пл. Корятовича, 1, маг. "Кобзар", тел. (03122) 3-35-16;

• м. Харків, вул. Пушкінська, 74, маг. "Лексика", тел. (057) 717-60-16;

• м. Харків, вул. Сумська, 51, маг. "Books", тел. (057) 714-04-70, 714-04-71;

• м. Херсон, вул. Леніна, 14/16, маг. "Книжковий ряд", тел. (0552) 22-14-56;

• м. Хмельницький, вул. Подільська, 25, маг. "Книжковий світ", тел. (0382) 79-25-59;

• м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 38, маг. "Світоч", тел. (0472) 36-03-37;

■ м. Чернівці, просп. Незалежності, 90, маг. "Будинок книги та медіа", тел. (03722) 3-42-70;

• м. Чернігів, просп. Миру, 45, маг. "Будинок книги", тел. (04626) 9-92-62.

Книготорговельним організаціям та оптовим покупцям звертатися за тел.: (044) 537-63-61, 537-63-62; факс: 235-00-44. E-mail: sales@znannia.com.ua

Підп. до друку 20.05.2008. Формат 60x90 1/16.

Папір офс. Друк офс. Гарнітура SchoolBook.

Ум. друк. арк. 20. Обл.-вид. арк. 19. Зам. № 8-902.

Видавництво "Знання". 01034, м. Київ, вул. Стрілецька, 28. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 1591 від 03.12.2003.

Тел.: (044) 234-80-43, 234-23-36.

E-mail: sales@znannia.com.uahttp://www.znannia.com.ua

Віддруковано ЗАТ "ВІПОЛ". 03151, КПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.014 с.)