Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАОРГАНІЗАЦІЇ...................................................... 55

2.1. Організація як універсальна категорія: основні підходи 55

2.2. Генезис організації................................................ 58

2.3. Властивості організації......................................... 61

2.4. Принципи організації............................................ 72

2.5. Система законів організації.................................. 79

З


Зміст

Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК СИСТЕМА.......................... 97

3.1. Поняття організаційної системи. Організація

як відкрита система............................................... 97

3.2. Життєвий цикл організації.................................... 102

3.3. Соціальна організація........................................... 104

3.4. Внутрішнє середовище організаційної системи. Підсистеми організації 110

3.5. Зовнішнє середовище організаційної системи. ……123

3.6. Класифікація організацій...................................... 135

3.7. Еволюція соціальних організацій......................... 139

Розділ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС............................ 143

4.1. Статика та динаміка організаційних систем. Динамічна організація 143

4.2. Принципи статичного та динамічного стану організації 145

4.3. Порівняльний аналіз принципів дії динамічних і статичних організацій 147

4.4. Організація як система процесів.......................... 154

Розділ 5. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ

ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ............................ 156

5.1. Організація і управління....................................... 156

5.2. Система управління організацією........................ 159

5.3. Технології управління організацією: теоретичні засади 165

Тестові завдання........................................................... 169

ЧАСТИНА II. СТВОРЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ

ОРГАНІЗАЦІЇ.................................................... 192

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ............. 193

6.1. Сутність організаційного проектування.............. 193

6.2. Універсальні погляди на проект організації........ 197

6.3. Етапи організаційного проектування................... 200

6.4. Методи проектування організації........................ 203

6.5. Чинники проектування організації....................... 205


Зміст

Розділ 7. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ її ЕФЕКТИВНОСТІ............ 212

7.1. Поняття структури організації та принципи

її побудови............................................................ 212

7.2. Формальна та неформальна організаційна структура 213

7.3. Елементи структури та зв'язки в організації____ 218

7.4. Концепції організаційних структур..................... 219

7.5. Підходи до формування організаційної структури 223

7.6. Характеристики організаційної структури.......... 231

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА........................ 241

8.1. Поняття, структурні елементи і властивості організаційної культури 241

8.2. Функції організаційної культури.......................... 247

8.3. Класифікація організаційної культури................. 250

8.4. Система методів підтримки культури організації 258

8.5. Зміна організаційної культури............................. 260

Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ

ТЕХНОЛОГІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ........................ 263

9.1. Інформація в організації як чинник
забезпечення її ефективності.

Управлінська інформація..................................... 263

9.2. Технології інформаційної діяльності

в організації........................................................... 267

9.3. Інформаційна система організації ....................... 274

9.4. Сучасні інформаційні технології організаційної культури 279

Розділ 10. ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІЗАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНІ
ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
.............................. 283

10.1. Поняття ефективності діяльності

організації.............................................................. 283

10.2. Чинники ефективності організації........................ 287


Зміст

10.3. Критерії організаційної ефективності

та види ефектів............................................................ 289

10.4. Оцінювання ефективності діяльності

організації.................................................................... 294

10.5. Оцінювання ефективності організаційних

систем.......................................................................... 297

Тестові завдання......................................................... 301

Рекомендована література................................................. 315


ПЕРЕДМОВА

Однією із найскладніших проблем у свідомій діяльності людей є управління функціонуванням систем, у які людина входить як головний складовий елемент, тобто організацій­них систем. Це пов'язано з низкою унікальних властивостей, притаманних будь-якій організації. Серед них особливе місце займає відсутність звичних для людини можливостей прямого спостереження та вимірювання організації як об'єкта ви­вчення.

Організаційний чинник мав домінуюче значення в житті суспільства в усі часи і в культурі усіх народів. Теорія органі­зації покликана дати ключ до засвоєння законів і принципів організаційних систем, зробити їх зрозумілими з погляду внут­рішнього устрою і механізму функціонування. Особливе зна­чення це має для сучасних вітчизняних організацій, станови­ще яких в умовах ринкової економіки докорінно змінюється. Тепер організація повинна самостійно формувати цілі і завдан­ня, розробляти стратегію і тактику розвитку, знаходити необ­хідні матеріальні та трудові ресурси для реалізації поставле­них завдань, вирішувати питання створення, злиття і ліквіда­ції структурних підрозділів, служб та філіалів, перебудови


Передмова

системи управління організацій. Інакше кажучи, організація набуває всіх ознак самостійного "організму", що бореться за виживання і комфортне існування в умовах ринку. Це у свою чергу призводить до значного розширення обсягу робіт, що входять у сферу діяльності менеджера, і значного ускладнення процесу їх виконання.

Практичне застосування теоретичних положень — законів, закономірностей та сформульованих на їх основі принципів, методичних рекомендацій, методів і правил в організаційній діяльності — дає змогу підвищити ступінь обґрунтованості рі­шень, що ухвалюються, повніше використовувати наявні та залучені ресурси. Воно має велике значення для профілактики помилок, запобігання втратам і упущеним вигодам, що вини­кають на ґрунті організаційної непрофесійності. Це особливо важливо при проведенні великомасштабних заходів, які пере­творюють організаційні форми власності, що склалися, при виробленні та реалізації новаторських рішень, що мають дов­готривалі соціальні наслідки.

Теорія організації як навчальна дисципліна необхідна для забезпечення якості спеціальної теоретичної підготовки еко­номістів та управлінців й ефективності організаційної діяль­ності фахівців та керівників, як працюючих на підприємствах і в установах різних форм власності та сфер національної еко­номіки, так і службовців державних, центральних та місцевих органів управління. Оволодіння основами теорії організації дає змогу розглядати будь-яку проблему через систему органі­заційних відносин та знаходити шлях до її вирішення через ор­ганізаційно-конструктивну діяльність. Тому вона корисна і підприємцям, особливо молодим, які ще тільки пробують свої сили в бізнесі.

Теорія організації є своєрідною філософією організаторсь­кої діяльності. Вона озброює знанням організаційних законів, принципів і правил, потрібних для вироблення сучасного організаторського мислення, уміння практичної реалізації. Знання теорії організації служить для вироблення навиків сис­темного та комплексного підходів до вирішення прикладних завдань. Це знання допомагає бачити й аналізувати з погляду реалізації організаційних відносин першопричини успіхів і не­вдач; раціонально комбінувати і сполучати для досягнення


Передмова

певної мети різноманітні елементи в цілісні утворення. Ово­лодіння науковими положеннями теорії організації необхідне також для формування навиків розробки системних концеп­цій з метою виявлення та реалізації організаційних резервів удосконалення діяльності.

Теорія організації не тільки потрібна як фундамент, де за­кладаються загальнокультурологічні, світоглядно-методоло­гічні елементи підготовки майбутнього фахівця з менеджмен­ту, але й дає конструктивне знання у формі певних методів, прийомів і способів, знання, необхідне для пошуку вирішення конкретних організаційних завдань.

Теорія організації розглядається крізь призму завдань, що стоять перед менеджерами, щодо управління процесами ство­рення і роботи організацій нової формації.

Зміст і призначення посібника "Теорія організації" визна­чають його основні цілі:

1) формування основоположних уявлень про закони, при­нципи і механізми функціонування організаційних систем;

2) вироблення навичок із вивчення діяльності сучасних ор­ганізацій;

3) вивчення основ створення організацій нової формації й управління ними в умовах ринку.

Автор висловлює щиру подяку завідувачу кафедри менедж­менту Донецького національного університету, доктору еконо­мічних наук, професору Івану Олександровичу Александрову, завідувачу кафедри економіки та менеджменту Академії управління та інформаційних технологій "АРГУ" (м. Бер­дянськ), доктору економічних наук, професору Петру Васи­льовичу Гудзю та завідувачу кафедри менеджменту Львівсько­го національного університету імені Івана Франка професору Володимиру Васильовичу Яцурі за ґрунтовну рецензію на­вчального посібника та внесення корисних пропозицій, які до­помогли покращити його зміст.


Частина І

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розділ 1. Предмет, методологія, завдання теорії організації.

Розділ 2. Загальна характеристика організації.

Розділ 3. Організація як система.

Розділ 4. Організація як процес.

Розділ 5. Теоретичні засади організації як об'єкта управління.Розділ 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.006 с.)