Робота з розвитку мовлення в управліннях освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Робота з розвитку мовлення в управліннях освіти 

Контроль за роботою з розвитку мовлення і методичне керівництво в управліннях освіти здійснюють методист та інспектор.

Завдання методиста: ознайомлення зі станом роботи стосовно вивчення рідної мови та відповідною документацією у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ), де відбувається перевірка; складання плану роботи з надання методичної допомоги ДНЗ; робота з активом дошкільних працівників; надання методичної допомоги вихователям; проведення консультацій; поширення педагогічного досвіду; сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів; постійний контроль за якістю роботи з вивчення рідної мови.

При обласних управліннях освіти вихователі підвищують педагогічну кваліфікацію на місячних курсах, семінарах, конференціях. Вони також ознайомлюються з новими методиками навчання дітей рідної мови.

Однією з форм підвищення кваліфікації вихователів та розвитку їхньої творчості, педагогічної майстерності є творчі групи, які організовують методисти. Творчі групи - це невеликі колективи дошкільних працівників, які поглиблено вивчають одну з актуальних проблем методики розвитку мовлення та забезпечують творче застосування висновків і результатів досліджень у роботі дошкільних закладів.

Інакше кажучи, це форма залучення вихователів дошкільних закладів до творчої діяльності, творчого пошуку й розробки нових форм, методів і прийомів роботи з розвитку мовлення. Очолювати творчу групу може методист, інспектор, науковець чи хтось із творчих дошкільних працівників (старший педагог, завідувач чи вихователь). При відділі освіти можуть працювати кілька творчих груп, проте кожна з них досліджує окрему проблему. Обрати проблему допомагає методист. Вивчатися можуть такі проблеми: активізація спілкування дитини з вихователем на заняттях; організація спілкування дітей у повсякденному житті; індивідуально-групові заняття з розвитку мовлення, їх місце в педагогічному процесі; розвиток словесної творчості дітей; художньо-театральна діяльність у дошкільних навчальних закладах та ін. З цією метою створюються творчі групи на період від одного до п'яти років, які включають від 3 до 15 осіб. Керівник групи складає план роботи на весь період вивчення чи розроблення обраної теми, який затверджує методист відділу освіти. Своєрідною формою підвищення кваліфікації вихователів є клуби молодих вихователів.

Методист організовує огляди-конкурси з різних видів діяльності дошкільних закладів із розвитку мовлення. Це можуть бути конкурси педагогів, дидактичних посібників та ігор із розвитку мовлення, технічних засобів літератури, методичного матеріалу, лялькових театрів.

Інспектор і методист здійснюють інспекторсько-методичну перевірку дошкільних закладів. Із розвитку мовлення передбачається лише тематична перевірка. План таких тематичних перевірок складають на п'ять років. Методист-початківець обов'язково складає власний план перевірки, в якому передбачає бесіду із завідувачем, ознайомлення з наслідками попередньої перевірки (перегляд акту), планом роботи ДНЗ, протоколами педрад. Під час тематичної перевірки роботи з розвитку мовлення методист та інспектор мають побувати в кожній групі як на заняттях, так і після них, поспілкуватися з вихователями та дітьми. Особлива увага приділяється мовленню дітей і вихователя. Методисту потрібно також познайомитися з документацією, дидактичним і наочним матеріалом, посібниками.

За підсумками перевірки методист та інспектор складають акт, а про результати перевірки доповідають на педагогічній раді.

Схема складання акту тематичної перевірки

дошкільного навчального закладу із розвитку мовлення

Перевірку проводив:...

Дата перевірки:...

Тема перевірки:

І. Загальні відомості про дошкільну установу та групи.

1. Тип установи, назва, номер, адреса, тривалість робочого дня.

2. Відомості про групи, що перевіряються: вік, кількість дітей, мова навчання.

3. Кадри: а) хто працює в групі (вихователь, учитель), освіта, стаж роботи; які форми підвищення кваліфікації пройшов і коли; б) завідувач, старший педагог - освіта, стаж роботи; в) форми підвищення кваліфікації завідувача та вихователів; індивідуальні плани підвищення кваліфікації, їх виконання.

II. Мета і методика перевірки.

1. Мета і завдання перевірки.

2. Усунення недоліків, зазначених попередніми перевірками.

3. Методи перевірки (із зазначенням дати проведення, кількості відвіданих занять, бесід, спостережень, вивчених матеріалів).

III. Рівень розвитку мовлення дітей.

1. Звукова культура мовлення: вимова звуків, розвиток фонематичного слуху, інтонаційна виразність мовлення (додати таблиці обстеження звуковимови дітей).

2. Словник дітей: активний, пасивний; наявність образних висловів, приказок, прислів'їв; засвоєння понять.

3. Граматична правильність мовлення: оволодіння основними гра­матичними категоріями, типові помилки в мовленні дітей; засвоєння ними різних типів речень (додати таблиці).

4. Зв'язне мовлення: рівень засвоєння діалогічного мовлення, вміння самостійно будувати розповіді.

5. Навички загальної культури мовленнєвого спілкування та мовленнєвого етикету.

6. Рівень засвоєння навичок звукового аналізу, основи грамоти та підготовки руки дитини до письма.

7. Мовленнєва активність дітей на заняттях та під час режимних моментів.

8. Загальне мовне тло у групі (голосне, спокійне, жваве мовлення). Мовленнєва готовність дітей старших груп до школи.

IV. Методика роботи з розвитку мовлення.

1. Планування роботи з розвитку мовлення у ДНЗ та в повсякденному житті. Планування занять (позитивні й негативні приклади). Загальні висновки й рекомендації щодо стану планування навчально-виховної роботи вихователями.

2. Оцінювання методів роботи вихователів. Аналіз відвіданих занять (дата, тривалість) відповідно до схеми аналізу занять із розвитку мовлення.

V. Умови розвитку мовлення дітей у дошкільному закладі.

1. Дотримання умов гігієни у приміщеннях та в групах ДНЗ. Перевірка за медичною карткою стану органів слуху та мовленнєвого апарату дітей. Контроль за ефективністю роботи логопеда.

2. Культура мовлення дорослих у дошкільному закладі, його харак­теристика (стенографічний запис).

3. Обладнання пед. кабінету з розвитку мовлення: наявність навчальних посібників, словників, каталогу методичної літератури, журнальних статей, художньої літератури для дітей; рукописних методичних розробок, виготовлених працівниками ДНЗ; дидактичного та наочного матеріалу з розвитку мовлення, їх систематизація, анотування, картотека; зберігання технічних засобів навчання (радіоприймач, телевізор, діафільми, кінофільми, магнітофон, калейдоскоп тощо), каталогу, методичних розробок, анотацій.

VI. Методична робота з колективом.

Аналіз річних планів роботи, протоколів педагогічних рад та іншої документації.

VII.Загальні висновки. Рекомендації щодо подальшої роботи.

 

Практичні завдання для самостійного опрацювання

 

1. Складіть перспективний тематичний план на квартал для однієї з вікових груп на тему «Дидактичні ігри з розвитку мовлення» (табл. 45):

 

Таблиця 45

Назва розділу Дидактична гра Термін проведення
Словник    
Граматика Звукова культура Діалог    
Монологічне мовлення    

 

2. Відповідно до схеми розробіть річний план вивчення досвіду роботи вихователя на рік.

План

вивчення досвіду роботи

вихователя молодшої

групи ______________________________

ПІБ

методистом дошкільного закладу №______________________________

ПІБ

 

на 2004/2005 навч. Рік

 

Тема: робота вихователя над правильною звуковимовою дітей.

Мета: виявити найефективніші форми роботи з молодшими дошкільниками під час виховання звукової культури мовлення.

Матеріали вивчення узагальнити в описі для занесення до картотеки передового педагогічного досвіду (табл. 46).

Складіть до картотеки картку передового педагогічного досвіду за схемою:

 

Таблиця 46

1) назва розділу;

2) назва теми;

3) вікова група;

4) відомості про автора (прізвище, ім'я та по батькові, посада, адреса

дошкільного закладу).

3. Складіть план роботи методичного об'єднання на тему «Нові методичні технології навчання дітей дошкільного віку» (табл. 47):

Таблиця 47

№ пор. Зміст роботи Виконавці Термін виконання
       

 

4. Складіть план роботи творчої групи на тему «Варіативні програми виховання та навчання дітей у дитячому садку: результати та перспективи» (табл. 48).

Таблиця 48

№ пор. Зміст роботи Форма роботи Виконавці Термін виконання
         

 

 

5. Складіть анотацію до однієї з дидактичних сюжетних картин за схемою:

1) назва серії, автор, місце і рік видання серії картин;

2) назва картини;

3) короткий зміст картини;

4) словник;

5) методичні рекомендації:

а) молодша група;

б)середня;

в) старша.

6. Складіть календарний план занять на квартал для однієї вікової групи (з розвитку мовлення, ознайомлення з навколишнім світом та художньою літературою).

7. Уважно ознайомтеся з орієнтовним розподілом групових занять на тиждень за варіативними програмами (табл. 49)1.

Таблиця 49

Вид занять Вікові групи, рік життя
   
    Кількість занять
Мовленнєве спілкування. Знайомство з художньою літературою. Вчимося читати              
 

Старша група

Вид занять Орієнтовна кількість занять на тиждень
Ознайомлення з навколишнім світом. Розвиток мовлення. Читання дітям художньої літератури. Бесіди, творчі розповіді дітей  

 

Висловите своє ставлення до запропонованого поділу занять. Складіть орієнтовний перелік індивідуальних, індивідуально-групових, групових та фронтальних занять на місяць з розділу «Розвиток мови» для кожної з вікових груп.

8. Проведіть зі студентами своєї групи засідання дискусійного клубу у формі педагогічного брейн-рингу на тему «Способи вдосконалення мовленнєвого розвитку в національному дошкільному закладі».

Запитання для обговорення

1. Які ідеї педагогів-новаторів щодо організації навчання рідної мови ви вважаєте близькими й доступними для фахівців з дошкільної лінгводидактики дитячого садка?

2. Чи існує відмінність у тлумаченні й використанні фраз «розвиток мови дітей» і «розвиток мовлення дітей», «мовне спілкування» та «мовленнєве спілкування»; «навчально-мовна» та «навчально-мовленнєва діяльність»? Обґрунтуйте свою думку, використовуючи дані зі словників та довідників.

3. У чому полягає сутність понять «індивідуалізація» та «диференціація» навчання? Які між ними відмінності? Чи використовуються ці принципи в роботі з розвитку мовлення дітей? Наведіть конкретні приклади.

4. У науково-методичній літературі існують різні погляди щодо виконання програми з розділу «Мовленнєве спілкування»: а) розвиток мовлення потрібно здійснювати не на спеціальних заняттях, а під час мовленнєвого спілкування, яке супроводжує усі види діяльності дитини в дошкільному закладі; б) завдання з розвитку мовлення доцільно включати до складу комплексних (інтегрованих, комбінованих) занять, на яких вирішуються також завдання з інших розділів програми; в) завдання з розвитку мовлення вирішуються тільки під час різноманітних ігор; г) завдання розділу «Мовленнєве спілкування» вирішуються на спеціально організованих мовленнєвих (комплексних та тематичних) заняттях. Якого погляду дотримуєтеся ви? Обґрунтуйте свою думку.

5. Чи застосовується метод моделювання в роботі вихователя з розвитку мовлення? Якщо так, то наведіть приклади.

6. Яке місце посідають технічні засоби навчання на заняттях з розвитку мовлення? Обґрунтуйте свою думку.

7. На яких заняттях і з якою дидактичною метою в роботі з дітьми використовують репродукції художніх картин?

8. У чому полягає відмінність у побудові занять із розвитку мовлення та ознайомлення дітей з навколишнім світом?

9. Яке місце відводиться ігровим прийомам на заняттях з розвитку

мовлення?

10. Які найновіші дослідження в галузі розвитку мовлення дітей до­шкільного віку ви можете назвати?

11. Яке місце посідає діалектне мовлення в роботі з розділу «Мовленнєве спілкування»?

Аналогічно до наведеного питальника складіть запитання для педаго­гічного брейн-рингу з розділів «Художня література», «Навчання грамоти».

9. Розробіть сценарій засідання клубу веселих та винахідливих на тему: «Говорять вихователі та діти» за планом:

1) привітання: «Наш девіз - культура мовлення».

2) конкурс капітанів: «Чи знаєте ви мовні норми?».

3) професійний конкурс:

а) «Хто швидше виправить мовну помилку?»;

б) «Золоті руки» (швидко та якісно виготовити дидактичний матеріал з розвитку мовлення);

в) «Чи знаєш ти художні твори для дітей?»;

г) «Чи винахідливі ви?» (швидка й вдала відповідь на запитання дітей різного віку);

д) «Хто більше знає приказок (утішок, мирилок, надокучливих казок, кінцівок чи зачинів казки)?».

4) конкурс «Вихователь уміє все»:

а) «Кожний вихователь - актор» (вимовити слово чи речення з десятьма різними відтінками, зімітувати голоси тварин та природні звуки, вимовити чистомовки, скоромовки на відповідні звуки, зобразити казковий персонаж тощо);

б) «Говорять ваші діти» (навести різні суто дитячі вислови, з мовними помилками, словотворенням, вірші, складені дітьми, та ін.);

в) «У дитячому театрі» (показати сценку з будь-якого спектаклю дитячого театру);

г) «Літературна вікторина» (за змістом програмних дитячих творів); д) «Ну-мо, в коло!» (організувати та провести українську народну хороводну гру).

10. Складіть план проведення огляду науково-методичної літератури на тему «Методика розвитку мовлення дітей» (табл. 50).

Таблиця 50

Автор статті Назва статті Назва журналу чи збірки, рік видання, номер Дата проведення огляду Доповідач
         
 
Автор посібника Назва посібника Місце, рік видання Дата проведення огляду Доповідач
         

11. Складіть план роботи старшого вихователя дошкільного закладу на два тижні, зазначте роботи з розділів 1 «Розвиток мови» і «Підготовка до навчання грамоти» (табл. 51).

Таблиця 51

День тижня Зміст роботи Непередбачені заходи Примітки
       

12. Визначте обов'язки помічника вихователя з проведення педагогічної роботи з розділу «Розвиток мовлення» впродовж тижня (табл. 52):

Таблиця 52

День тижня, режимні моменти Робота помічника вихователя Робота вихователя
Понеділок: Ранок Заняття Прогулянка    

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.014 с.)