Симптоматика фонетико фонематичного недорозвитку мовленняя дітей дошкільного віку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Симптоматика фонетико фонематичного недорозвитку мовленняя дітей дошкільного вікуЛегкий ступінь порушення Середній ступінь порушення Глибокий фонематичний недорозвиток
     

 

3. Визначити та записати особливості звукопромовляння дітей дошкільного віку із різними ступеннями порушення при ФФНМ.

4. Скласти бесіду на тему «Вплив фонематичних процесів на формування писемного мовлення старших дошкільників у період підготовки до шкільного навчання».


 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Особливості становлення звуковимови в період онтогенезу.

2. Онтогенез розвитку фонематичного слуху.

3. Причини порушення фонематичного слуху у дітей раннього віку.

4. Дайте визначення поняттю ФФНМ.

5. Охарактеризуйте мовленнєвий розвиток дітей з ФФНМ старшого дошкільного віку.

6. Охарактеризуйте особливості просодичних компонентів мовлення у дітей із ФФНМ.

7. В чому полягає принцип попереджувального підходу до дітей дошкільного віку з ФФНМ.

8. Розкрийте вплив фонетико - фонематичного недорозвиненя на засвоєння письма і читання дітей дошкільного віку.

9. Пояснити залежність формування звукопромовляння у дітей раннього віку, від рівня сформованості фонематичного слуху.

 

Література:

1. Бушуева Л. С. Игра как средство развития фонематического слуха при обучении грамоте [Текст] / Л. С. Бушуева // Начальная школа плюс до и после : Научно-методический и психолого-педагогический журнал. - 2011. - N 8. - С. 45-47.

2. Волкова Л.С. Хрестоматия по логопедии. - 1 –2 том. - М., 1999.

3. Кушнир Н. М. Пропуск, замена, искажение - основные ошибки в начальной школе [Текст] : (Из опыта работы) / Н. М. Кушнир // Начальная школа плюс до и после : Научно-методический и психолого-педагогический журнал. - 2011. - N 8. - С. 48-50.

4. Логопедия: ученик для студ. дефект. фак..пед. высш. учеб. заведенний/ под.. ред.. Л.С. Волковой.- ВЛАДОС, 2008.- 703с. ил.- (Коррекционная педагогика)

5. Пятниця Т.В. Логопедия в таблицах и схемах.- Минск: Аверсэв,2006.-(в помощь логопеду)

6. Рібцун Ю. В.Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К., 2012. – 258 с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1 Доповідь на тему: «Світ звуків. Слух фізіологічний, музичний, фонематичний».

 


Лабораторне заняття №26

Тема: Обстеження дітей дошкільного віку при порушення фонетико-фонематичних процесів.

Мета: Визначити основні напрямки обстеження дітей з ФФНМ. Навчитись підбирати наочний і мовленнєвий матеріал для обстеження.

 

Завдання для самостійної роботи на занняті:

1. Запишіть основні напрямки обстеження дітей з ФФНМ з урахуванням віку і інтелекту дітей.

2. Складіть мовленнєву картку обстеження дітей з ФФНМ різних вікових груп.

3. Підберіть мовленнєвий та наочний матеріал, який доцільно використовувати під час обстеження дітей із ФФНМ старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Оформіть у вигляді папки.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Назвіть шість етапів формування фонематичного слуху.

2. Дати характеристику етапу формування звукового аналізу і синтезу у дітей в період підготовки до школи.

3. Онтогенез формування фонематичного слуху.

4. Роль батьків і мовленнєвого оточення в період розвитку і формування фонематичних процесів у дітей дошкільного віку.

5. Назвіть принципи формування звукової сторони мовлення у дітей с ФФНМ.

6. Особливість ігрової діяльності у дітей при ФФНМ.

7. Визначити особливості психічної діяльності у дітей при ФФНМ.

Література:

1. Бушуева Л. С. Игра как средство развития фонематического слуха при обучении грамоте [Текст] / Л. С. Бушуева // Начальная школа плюс до и после : Научно-методический и психолого-педагогический журнал. - 2011. - N 8. - С. 45-47.

2. Волкова Л. С. Хрестоматия по логопедии. - 1 –2 том. - М., 1999.

3. Кушнир Н. М. Пропуск, замена, искажение - основные ошибки в начальной школе [Текст] : (Из опыта работы) / Н. М. Кушнир // Начальная школа плюс до и после : Научно-методический и психолого-педагогический журнал. - 2011. - N 8. - С. 48-50.

4. Логопедия: ученик для студ. дефект. фак..пед. высш. учеб. заведенний/ под.. ред.. Л. С. Волковой.- ВЛАДОС, 2008.- 703с. ил.- (Коррекционная педагогика)

5. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др. Рекомендовано Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии образования»

6. Пятниця Т. В. Логопедия в таблицах и схемах.- Минск: Аверсэв,2006.-(в помощь логопеду)

7. Рібцун Ю. В.Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення : програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К., 2012. – 258 с.

Теми для самостійного опрацювання:

1. Розробіть методичні рекомендації для батьків, які мають дітей із ФФНМ.

 

Лабораторне заняття № 27-28

Тема: Основні напрямки і етапи корекційної роботи з дітьми дошкільного віку при ФФНМ.

Мета: Визначити і проаналізувати основні напрямки і етапи корекційно- розвивального навчання з дітьми із ФФНМ.

 

Завдання для самостійної роботи на заняття:

1. Визначити і записати основні напрямки корекційно – педагогічної роботи з дітьми –логопатами при ФФНМ.

2. Визначити і записати у зошит загальні вимоги до проведення логопедичних занять при ФФНМ.

3. Вирішити логопедичну задачу. Підібрати мовленнєвий і наочний матеріал відповідно до структури мовленнєвого дефекту.

4. Визначити перелік питань по лікувально- профілактичної роботи з ФФНМ.

5. Складіть схему послідовності роботи над звуками.

6. Скласти конспект занять по постановці звука (на вибір).

7. Записати основні вимоги до мовленнєвого та наочного матеріалу при роботі з дошкільниками із ФФНМ.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Задачі логопеда під час обстеження дитини з ФФНМ.

2. Назвати основні напрямки логопедичної роботи з розвитку лексичної сторони мовлення.

3. Назвати основні напрямки логопедичної роботи з розвитку граматичної сторони мовлення.

4. Назвати основні напрямки логопедичної роботи з розвитку зв’язного мовлення.

5. В чому полягає корекційна робота над голосом?

6. Особливості виправлення звуковимови при ФФНМ.

7. Визначити і продемонструвати вправи на формування мовленнєвого дихання.

8. Послідовності роботи над звуками при ФФНМ.

9. Особливості розвитку фонематичного аналізу та синтезу у дітей із ФФНМ.

 

Література:

1. Крутій К. Л.Формування корекційного правильного мовлення в дітей дошкільного віку / К. Л. Крутій.–Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛПД, 2004.–390 с.

2. Крутій К. Л. Вчимося мови та розмови, або Українська разом із матусею / К. Л. Крутій, Н. А.Лопатинська. Н. В. Маковецька.–Запоріжжя: Просвіта, 2001.–336 с.

3. Лалаева Р. И.Нарушения речи и их кооррекция у детей с задержкой психического развития /Р. И. Лалаева, Н. В.Серебрякова, С. В.Зорина.–М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003.–304с. (Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений).

4. Лалаева Р. И. Формирование правильной разговорной речи у дошкольников / Р. И.Лалаева, Н. В.Серебрякова.–Ростов н/Д: «Феникс», СПб: «союз», 2004.–224 с.

5. Меньшикова С. В. Коррекция заикания у детей. Практическое пособие для логопедов и родителей. – Казань:. «Лиана», 1999. – 112с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Особливості становлення фонематичного слуху у дітей з вадами інтелекту.

 

Лабораторне заняття № 29-30

Тема: Ринолалія – складна мовленнєва вада.

Мета: Розглянути види, форми, причини виникнення різних форм ринолалії.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначити і записати види ринолалії.

2. У вигляді таблиці, записати основні причини виникнення різних форм ринолалії у дітей дошкільного віку.

3. Скласти таблицю немовленнєвої та мовленнєвої симптоматики при різних формах ринолалії.

4. Розробити анкети для батьків діти яких страждають на ринолалію (збір анамнезу, питання профілактики наслідків захворювання).

5. Користуючись логопедичним профілем, замалювати в зошиті положення органів артикуляції при промовлянні звука [Ш] у дитини в нормі і при ринолалії, визначити різницю.

6. Замалювати положення органів артикуляції при промовлянні звуків [Л] [Р] в нормі і у дітей з піднебінною патологією.

7. Визначити вплив розщелени губи і піднебіння на загальний та мовленнєвий розвиток дітей.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Психологічна особливість дітей з різними формами ринолалії.

2. Визначення ринолалії як мовленневого порушення.

3. Класифікація ринолалії.

4. Назвати причини вродженої та набутої відкритої органічної ринолалії.

5. Назвати причини виникнення функціональної ринолалії.

6. Назвати причини виникнення закритої форми ринолалії.

7. Чому діти з вродженою піднебінною патологією частіше хворіють запаленнями легенів, респіраторними захворюваннями?

8. Визначити причини порушення слуху у дітей з вродженими розщелинами піднебіння.

9. Назвати мовленнєву симптоматику при ринолалії.

10. Дати характеристику органічній відкритій ринолалії.

 

Література:

1. Волосовец Т. В. Особенности общения детей дошкольного возраста с врожденными расщелинами нёба. СПб.,2001

2. Лалаева Р. И., Парамонова Л. Г., Шаховская С. Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.

3. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.

4. Логопедия: ученик для студ. дефект. фак..пед. высш. учеб. заведенний/ под.. ред.. Л. С. Волковой.- ВЛАДОС, 2008.- 703с. ил.- (Коррекционная педагогика)

5. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

6. Ермакова Н. Н. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков.-М.,1988.

7. Ипполитова А. Г. Открытая ринолалия. - М., 1983.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Особливості формування імпресивного мовлення у дітей з ринолалією.

 


Лабораторне заняття № 31

 

Тема: Логопедичне обстеження дітей з різними формами ринолалії.

Мета:Визначити основні етапи та напрямки обстеження дітей з різними формами ринолалії та методики обстеження фонетико – фонематичних процесів у ринолаліків.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Запишіть основні етапи обстеження дітей з різними формами ринолалії.

2. Приведіть приклад і запишіть вправи на обстеження дихання дітей з різними формами ринолалії.

3. Запропонуйте завдання на визначення стану сформованості фонематичного слуху у дітей з різними видами ринолалії.

4. Підберіть мовленнєвий та наочний матеріал для обстеження звуковимови у дітей з різними формами ринолалії.

5. Складіть мовленнєву картку при первинному обстежені дітей з різними формами ринолалії.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Визначіть мету, завдання та принципи обстеження дітей з ринолалією.

2. Проаналізуйте стан емоційно-вольової сфери у дітей з різними формами ринолалії.

3. Особливості мовлення дітей із закритою формою ринолалії.

4. Особливості мовлення дітей із органічної відкритою формою ринолалією.

5. Особливості фізіологічних процесів у дітей із вродженою відкритою ринолалією (дихання, ковтання).

6. Анатомо-фізіологічні особливості піднебіноглоткового апарату в нормі та при патології.

7. Профілактична робота з батьками (напрямки роботи).

 

Література:

1. Волосовец Т. В. Особенности общения детей дошкольного возраста с врожденными расщелинами нёба. СПб.,2001

2. Лалаева Р. И., Парамонова Л. Г., Шаховская С. Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.

3. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.

4. Логопедия: ученик для студ. дефект. фак..пед. высш. учеб. заведенний/ под. ред. Л. С. Волковой.- ВЛАДОС, 2008.- 703с. ил.- (Коррекционная педагогика)

5. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

6. Ермакова Н. Н. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков.-М.,1988.

7. Ипполитова А. Г. Открытая ринолалия. - М., 1983.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Особливості імпресивне мовлення дітей з ринолалією.

 

Лабораторне заняття № 32

 

Тема: Корекційна робота при ринолалії.

Мета: Розібрати основні моменти корекційно - педагогічної впливу на дітей з вродженою піднебінною патологіею.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Визначити основні напрямки корекційно - лікувальної роботи з ринолаліками при органічній відкритій формі верхньої губи та м’якого піднебіння.

2. Визначити і записати у зошит основні напрямки логопедичного впливу на дітей при закритій формі ринолалії.

3. Визначити основні вимоги до логопедичних занять (артикуляційні вправи, дихання, моторика, тощо) в процесі виправлення вад звуковимови у дітей з органічною відкритою ринолалією.

4. Скласти схему послідовності логопедичних вправ при корекції звуковимови у дітей з органічним ураженням м’якого піднебіння.

5. Складіть схему послідовності роботи над звуками.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Задачі логопеда в доопераційний етап логопедичної роботи.

2. Задачі логопеда в після операційний етап логопедичної роботи.

3. В чому полягає робота над диханням?

4. В чому полягає корекційна робота над голосом?

5. Особливості виправлення звуковимови при ринолалії.

6. Особливості міжособистісних стосунків дітей ринолаліков з однолітками.

7. Вплив органічного ураження м’якого піднебіння на розвиток емоційно-вольової сфери дітей - ринолаліків.

 

Література:

1. Лалаева Р. И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.

2. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.

3. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

4. Ермакова Н. Н. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков.-М.,1988.

5. Ипполитова А. Г. Открытая ринолалия. - М., 1983.

Теми для самостійного опрацювання:

1. Визначити перелік питань щодо лікувально- профілактичній роботі з ринолаліками.

 

Лабораторне заняття № 33

Тема: Методика проведення логопедичного масажу та логопедичних занять при ринолалії.

Мета: Розібрати основні моменти корекційно - педагогічної впливу на дітей з вродженою піднебінною патологіею.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Визначити і записати у зошит загальні вимоги до проведення логопедичного масажу при різних формах ринолалії.

2. Опрацювати техніку логопедичного масажу з урахування патології при ринолалії.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Вимоги до проведення логопедичного масажу при органічній відкритій формі ринолалії.

2. Особливості медичного супроводу дітей – ринолаліків.

3. Стан м’язової та кісткової системи у дітей з органічною формою ринолалії.

4. Особливість і вимоги проведення артикуляційної гімнастики при різних формах ринолалії.

5. Робота над мовленнєвим диханням в різні періоди корекційної роботи.

6. Нетрадиційні методи корекції при різних формах ринолалії.

7. Особливості емоційно- вольової сфери дітей при органічній відкритій формі ринолалії.

8. Послідовність постановки звуків при органічній формі ринолалії.

9. Робота з батьками дітей з вродженою розщелиною м’якого піднебіння.

 

 

Література:

1. Лалаева Р.И., Парамонова Л.Г., Шаховская С.Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.

2. Лопатина Л. В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.

3. Памонова Л.Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

4. Ермакова Н. Н. Коррекция речи при ринолалии у детей и подростков.-М.,1988.

5. Ипполитова А.Г. Открытая ринолалия. - М., 1983.

Теми для самостійного опрацювання:

1.Напишіть реферат на тему «Структура дефекту при ринолалії». Згадайте, які симптоми носять первиний характер і які являються вториним порушенням.

 

Лабораторне заняття № 34

Тема: Дизартрія. Загальна характеристика та симптоматика порушення.

Мета: Ознайомитись із загальною характеристикою та симптоматикою різних форм дизартрії.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Визначити і записати у вигляді таблиці форми дизартрії та причини їх виникнення.

2. Записати у вигляді таблиці симптоматику різних форм дизартрії.

3. Користуючись логопедичним профілем, замалювати в зошиті положення органів артикуляції при промовлянні приголосних звуків у дітей з дизартричними розладами, враховуючи структуру мовленнєвого дефекту.

4. Згадайте характеристику дислалії, ринолалії та дизартрії, співставте ці порушення. Заповніть таблицю 15.

Таблиця 15
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 510; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.014 с.)