Види порушень вимови задньоязикових звуків 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види порушень вимови задньоязикових звуківВиди порушення Характеристика
Каппацизм  
Паракаппацизм  
Хітизм  
Парахітизм  
Гаммацизм  
Парагаммацизм  
Йотизм  
Заміна  
Глухе промовляння  

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. З'ясувати фонетичні і фонетико - фонематичні дефекти звуків [К], [Г], [Х] існують? Пояснити різницю між цими дефектами.

2. Дати опис статики звуків [Х], [Х'], [Й].

3. Описати динаміку утворення звуків [К], [К'], [Г], [Г']. Яка різниця в утворенні цих звуків?

4. Яка динаміка утворення звуків [Х], [Х'], [Й]? Чим вони відрізняються від звуків [К] і [Г], чим схожі?

5. До яких дефектів вимови голосних звуків призводять порушення звука [Й]?

6. Назвати причини виникнення порушень вимови задньоязикових звуків.

7. Перерахувати характерні заміни задньоязикових звуків в мовленні.

8. Назвати види порушень вимови задньоязикових звуків. Дати характеристику кожному виду.

9. Дайте визначення поняттям «каппацизм», «паракаппацизм», «гаммацизм», «хітизм», «йотизм».

 

Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.

2. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 680 с.

3. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

4. Шеремет М. К., Ревуцька О. В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М. К. Шеремет, Ревуцька О. В. – К., 2009., - 160 с.

 

Лабораторне заняття № 12

Тема: Логопедична робота з виправлення порушень вимови задньоязикових звуків.

Мета: Вивчити етап постановки, автоматизації та диференціації задньоязикових звуків. Навчитись підбирати мовленнєвий та наочний матеріал для кожного етапу корекції.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Сформулювати задачі підготовчого етапу корекційної роботи. Підібрати артикуляційні вправи, які необхідно проводити з дитиною під час корекції задньоязикових звуків.

2. Вивчити прийоми постановки задньоязикових звуків за підражанням. З’ясувати при яких видах порушення задньоязикових застосовують механічний спосіб.

3. Замалювати логопедичний інструментарій для постановки різних видів прушення задньоязикових звуків.

4. Підібрати предметні малюнки для виправлення вад задньоязикових звуки в наступних положеннях:

- звук на початку слова, всередині, наприкінці, в реченні, у тексті.

5. Визначити за допомогою яких базових звуків відбувається корекція задньоязикових звуків.

6. Навчатися користуватися зондами для постановки задньоязикових звуків.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Назвати принципи обстеження звуковимови. Як вони реалізуються при обстеженні задньоязикових звуків?

2. Розглянути, проаналізувати положення органів при «капацизмі».

3. Розглянути, проаналізувати положення органів артикуляції при «хитизмі».

4. Розглянути та проаналізувати положення органів артикуляції при «гаммацизмі».

5. Розглянути та проаналізувати положення органів артикуляції при «йотизмі».

6. Продемонструвати за допомогою логопедичного зонда виправлення Г, [К].

7. Продемонструвати за допомогою логопедичного зонда виправлення [Х], [Й].

8. Визначити послідовність етапа автоматизації задньоязикових звуків.

9. В яких випадках при порушеннях вимови задньоязикових звуків необхідно обстежити фонематичний слух? Які вправи можна використовувати?

10. Перерахувати вправи для виявлення порушень будови, рухомості артикуляційного апарату при каппацизмі.

 

Література:

1. Гегелия Н. А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.

2. Коноваленко В. В. Дидактический материал по коррекции произношения звуков [К] - [К'], [Г] - [Г'] - [Х] - [Х'] / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, - ГНОМ - ПРЕСС, 1999. – 60 с.

3. Коноваленко В. В. Коррекция произношения звука [Й]. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, - ГНОМ и Д, 2000.

4. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи 2 / А. Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.

5. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи. Дидактический материал. Часть 1 / А. Я. Малярчук, - Литера, ЛТД, - 2008 – 304 с.

6. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.

7. Туманова Т. В. Исправление произношения у детей. Дидактический материал. Учебно - методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей / Т. В. Туманова, - Гном – Пресс, 1999, - 96с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Самостійно підібрати дидактичний матеріал для обстеження вимови звуків [К] - [К'], [Г] - [Г'], [Х] - [Х'], [Й] і оформити його у вигляді спеціального альбому.

 

Лабораторне заняття № 13

Тема: Дефекти вимови звуків [Л] - [Л'], [Р] - [Р'] та їх види.

Мета: Вивчити положення органів артикуляції при порушеннях сонорних звуків. З’ясувати причини виникнення дефекту.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Дати характеристику приголосним звукам за усіма ознаками [Л] – [Л'], [Р]- [Р'].

2. Замалювати в зошиті логопедичні профілі звука [Л] і його м’якої форми, пояснити відмінність профілів. Дати порівняльну характеристику статики і динаміки утворення звуків [Л] - [Л'].

3. Охарактеризувати відмінності в утворенні звуку [Р] в нормі і при горловій вимові (велярний та увелярний ротацизм). Замалювати профілі. Проаналізувати і записати можливі причини горлової вимови звука [Р].

4. Скласти таблицю «Види порушень вимови звуків [Л], [Р].

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Яка динаміка (механізм) утворення звуків [Р], [Р'].

2. В якому віці при нормальному мовленнєвому розвитку в мовленні дітей зʹявляються звуки [Р] і [Л]? Чому вони формуються пізніше за інші?

3. При яких дефектах вимови звуку [Р] необхідна логопедична допомога дитині, яка не досягла п’ятирічного віку і чому?

4. Порівняйте статику і динаміку утворення звуків [Р], [Д], [З], [Ж]. Чим вони схожі і чим відрізняються?

5. Які фонетичні і фонетико-фонематичні дефекти звуку [Л] ви знаєте? Пояснити різницю між ними.

6. Назвати і дати характеристику видам неправильної вимови звука [Л].

7. Назвати фонетичні і фонетико - фонематичні дефекти звука [Р]. Розкрити різницю між ними.

8. Охарактеризувати види неправильної вимови звука [Р].

9. Назвати можливі причини порушення вимови звуків [Л] і [Р].

 

Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А. И. Богомолова, - Просвещение, 1979. - 209 с.

2. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 680 с.

3. Ляпидевский С. С. Расстройства речи у детей и подростков / С. С. Ляпидевский, - М., 1969.

4. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

5. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

6. Шеремет М.К., Ревуцька О. В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М. К. Шеремет, Ревуцька О. В. – К., 2009. - 160 с.

7. Щербакова Е. К. Сонорные звуки. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е. К. Щербакова, - Академия развития, 2006. - 80 с.

 

Лабораторне заняття № 14

Тема: Логопедична робота з виправлення порушень вимови приголосних звуків [Л] – [Л'], [Р] – [Р'].

Мета: Вивчити етап постановки, автоматизації та диференціації визначених звуків. Навчитись підбирати мовленнєвий матеріал на кожний етап.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Сформулювати задачі підготовчого етапу корекційної роботи. Підібрати артикуляційні вправи, які необхідно запрпонувати дитині під час корекції сонорних звуків.

2. Визначити прийоми постановки сонорних звуків за підражанням (з опорою на аналізатори). З’ясувати при яких видах порушення сонорних звуків застосовують механічний спосіб.

3. Замалювати логопедичний інструментарій для виправлення різних видів порушення сонорних звуків.

4. Підібрати предметні малюнки на всі сонорні звуки в наступних положеннях:

- звук на початку слова, всередині, наприкінці, в реченні, у тексті.

5. Визначити за допомогою яких базових звуків відбувається корекція сонорних звуків.


 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Назвати етапи обстеження мовлення дітей з дефектами вимови звуків [Л] і [Р].

2. Чи необхідно при наявності дефектів вимови звуків [Л] і [Р]обстежувати стан артикуляційної моторики, дихання і голосу?

3. В яких випадках порушення вимови звуків [Л] і [Р] необхідна перевірка стану фонематичного слуха?

4. Назвати задачі підготовчого етапу роботи з дітьми, які мають різні види ротацизма. Охарактеризувати особливості логопедичної роботи.

5. Описати прийоми, які можна використовувати при постановці звуків [Л], [Л']. Попередньо згадавши різницю в артикуляційних укладах цих звуків.

6. Розказати в якій послідовності ви будете закріплювати правильні звуки [Л], [Л'] в мовленні дитини.

7. Описати вправи для відпрацювання вібрації кінчика язика при формуванні звука [Р].

8. Описати прийоми, якими можна викликати правильну вимову звука [Р], і послідовність їх використання.

9. Як поставити звук [Р] з механічною допомогою? Якими зондами або пристосуваннями можна при цьому користуватись?

10. Чи буде відрізнятися процес автоматизації звука [Р] від процесу закріплення інших звуків?

11.Назвати види вправ для виявлення порушень будови рухомих частин артикуляційного апарату при різних видах ламбдацизмів і ротацизмів.

12. Дати характеристику прийомам постановки звука [Л] при двогубному, носовому, боковому ламбдацизмі, параламбдацизмі і при відсутності звука [Л] в мовленні дитини.

 

Література:

1. Гадасина Л. Я. Эффективное поурочное планирование коррекции произношения звуков [Р] и [Л] / Л.Я. Гадасина, О.Г. Ивановская, - Каро, 2009, - 211 с.

2. Кастюкевич М. В. Ярмарка звуков. Дидактический материал для коррекции произношения звуков [Л], [Л'], [Р], [Р'] / М. В. Кастюкевич, - Белый Ветер, 2011, - 71 с.

3. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбомы по автоматизации свистящих, шипящих, сонорных звуков у детей. / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, - ГНОМ, 2007.

4. Лазоренко О. И. Альбомы для автоматизации произношения звуков [С], [З], [Ш], [Щ], [Ч] ,[Р], [Л] / О. И. Лазоренко, - Аркти, Айрис-Пресс, 2001-2006

5. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи. Дидактический материал. Часть 1 / А. Я. Малярчук, - Литера, ЛТД, - 2008 – 304 с.

6. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи 2 / А. Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.

7. Перегудова Т. С., Османова Г. А. Вводим звуки в речь. Картотека для автоматизации звуков [Р], [Р'] / Т.С. Перегудова, Г. А. Османова – Каро, 2008. – 149 с.

8. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.

9. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.

10. Спивак Е. Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. Звуки [С], [С'], [З], [З'], [Ц]. Звуки [Ш], [Ж], [Щ], звуки [Л], [Л'], [Р], [Р'] / Е.Н. Спивак , - Гном и Д, - 2007.

11. Ткаченко Т. А. Правильно произносим звук [P] и [Л]. Логопедический альбом для детей 4-8 лет / Т. А. Ткаченко - Литур, Книгомир, 2011, - 48 с.

12. Шеремет М. К., Ревуцька О. В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М. К. Шеремет, О. В. Ревуцька. – К., 2009., - 160 с.

13. Щербакова Е. К. Сонорные звуки. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей / Е. К. Щербакова, - Академия развития, 2006, - 80 с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Підібрати дидактичний матеріал (предметні і сюжетні картинки, вірші, казки, приказки, загадки, скоромовки, ігри та іграшки) для обстеження звуків [Л] - [Л'], [Р] - [Р'] у дітей дошкільного віку.

2. Згадати послідовність етапів логопедичної роботи при корекції звуковимови. Охарактеризуйте кожний етап на прикладі виправлення спотворених звуків [Л] і [Р].

 

Лабораторне заняття № 15

Тема: Дефекти пом’якшення приголосних звуків.

Мета: Вивчити положення органів артикуляції твердих і м’яких звуків. З’ясувати причини виникнення дефекту.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Скласти таблицю твердих і м’яких звуків української мови.

2. Пояснити на прикладах, чим відрізняються характеристики твердих звуків від їх м’яких пар.

3. Замалювати профілі артикуляції звуків, які не мають м’якої пари, і звуків, які не мають твердої пари.


 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Пояснити на прикладах, чим відрізняються характеристики твердих звуків від їх м’яких пар.

2. Назвати пари м’яких і твердих приголосних звуків. Які звуки не мають парних звуків? Які приголосні завжди м’які?

3. Розказати, які дефекти твердості і м’якості приголосних звуків ви знаєте. Навести приклади.

4. Які дефекти твердості і м’якості приголосних звуків відносяться до дефектів фонематичних, а які до фонетичних? Пояснити чому.

5. Чи будуть відображатись дефекти твердості і м’якості приголосних звуків на стані писемного мовлення дитини в період навчання в школі? Якщо так, то чому?

6. Згадати принципи обстеження дітей з порушеннями звуковимови. Які з них є важливими для виявлення недоліків твердості та м’якості?

7. Дати відповідь на запитання: чи необхідно при дефектах твердості та м’якості приголосних звуків обстежувати будову і функції артикуляційного апарату? Обґрунтуйте відповідь.

8. Дати відповідь на запитання: чи необхідно при дефектах твердоті та м’якості приголосних звуків обстежувати стан фізичного і фонематичного слуху?

 

Література:

1. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 680 с.

2. Лалаева Р. И., Парамонова Л. Г., Шаховская С. Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.

3. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.

4. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

5. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.

6. Шеремет М. К., Ревуцька О. В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М. К. Шеремет, О. В. Ревуцька– К., 2009., - 160 с.

 

Лабораторне заняття № 16

 

Тема: Логопедична робота з виправлення порушень вимови м’яких і твердих звуків.

Мета: Вивчити етапи логопедичної роботи при порушеннях вимови м’яких і твердих звуків.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Скласти конспект заняття з обстеження мовлення при дефектах твердості та мя’кості приголосних звуків.

2. Підібрати дидактичний матеріал для фронтального та індивідуального обстеження дітей з недоліками твердості та м’якості приголосних звуків.

3. Підібрати логопедичні ігри на диференціацію твердих і м’яких приголосних звуків.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Назвати задачі підготовчого етапу корекції недоліків пом’якшення приголосних звуків.

2. Назвати причини, які викликають недоліків твердості і м’якості приголосних звуків.

3. Чи необхідно при дефектах промовляння твердих і м’яких приголоснихзвуків працювати з дитиною над розвитком слухової диференціації?

4. Пояснити, які прийоми корекції недоліків твердості і м’якості приголосних побудовані за наслідуванням (з опорою на зоровий, слуховий, кінестетичний аналізатори).

5. Які прийоми корекції недоліків твердості і м’якості приголосних побудовані на використанні механічної допомоги?

6. Чому виправлення недоліків твердості і м’якості приголосних рекомендують починати зі звука [Т], [Д],[Н]?

 

Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А. И. Богомолова, - Просвещение, 1979. - 209 с.

2. Гегелия Н. А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.

3. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 3-е изд., перераб. И доп. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. — 680 с.

4. Лалаева Р. И., Парамонова Л. Г., Шаховская С. Н. Логопедия в таблицях и схемах: Учебное пособие для студентов дефектологических факультетов педагогических вузов по курсу «Логопедия». – М., 2012. – 216 с.

5. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб.: СОЮЗ, 2001. – 191 с.

6. Памонова Л. Г. Логопедия для всех. – СПб.: Питер, 2004. – 352 с.

7. Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 160 с.

8. Шеремет М. К., Ревуцька О. В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, О.В. Ревуцька– К., 2009., - 160 с.

 

Лабораторне заняття №17

Тема: Загальне недорозвинення мовлення (ЗНМ).

Мета: Визначити та проаналізувати симптоматику та причини виникнення вад усного мовлення у дітей дошкільного віку із ЗНМ.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Визначити та проаналізувати основні причини виникнення загального недорозвинення мовлення (ЗНМ) у дітей дошкільного віку.

2. Визначити особливості становлення лексико-граматичної сторони мовлення в онтогенезі. Відповідь оформити у вигляді таблиці.

3. Заповнити порівняльну таблицю 7.

Таблиця 7

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1241; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)