Причини виникнення різних форм дислалії 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Причини виникнення різних форм дислаліїМеханічна дислалія Акустико-фонематична Артикуляторно-фонематична
     

 

2. Визначити особливості промовляння приголосних звуків у дітей дошкільного віку з різними формами функціональної дислалії. Привести приклади дитячого мовлення.

3. Записати види зубощелепних аномалій, які впливають на виникнення порушень звуковимови.

4. Скласти бесіду з батька на тему «Профілактика порушень звуковимови у дітей дошкільного віку».

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Коротко окресліть основні історичні етапи розвитку поняття дислалія.

2. Визначити характер порушення звуковимови у дітей дошкільного віку.

3. Назвіть три рівні порушення вимови за Правдіною О. В.

4. Які порушення звуковимови (заміна звуків або спотворена вимова) характерні для функціональної форми дислалії?

5. Які порушення звуковимови (заміна звуків або спотворена вимова) характерні для механічної форми дислалії?

6. Розкрити зміст поняття «поліморфна та мономорфна дислалія».

7. Які дефекти артикуляційного апарату можуть бути причиною виникнення механічної дислалії?

8. Яких варіантів порушень звуковимови не може бути при нормальному онтогенезі і чому?

9. Дати загальну характеристику функціональній дислалії.


10. Дати загальну характеристику механічнії дислалії.

11. Назвати види зубощелепних аномалії.

12.Дати психологічну характеристику дітей дошкільного віку з порушеннями звуковимови.


Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.

2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.

3. Гегелия Н. А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых / Н. А. Гегелия, - Владос, 2001.

4. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

5. Шеремет М. К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Використовуючи відповідну літературу проаналізувати частоту виникнення порушення звукопромовляння у дітей дошкільного віку.

 

Лабораторне заняття № 2

Тема: Етапи логопедичної роботи під час корекції звуковимови.

Мета: Проаналізувати основні етапи логопедичної корекції. Визначити напрямки логопедичної роботи на кожному етапі корекції.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:


1. Записати і оформити у вигляді таблиці етапи логопедичної роботи при порушеній звуковимові.

2. Визначити і записати основні моменти підготовчого етапу логопедичної корекції.

3. Визначити і записати основні напрямки етапу автоматизації. Підібрати мовленнєвий і наочний матеріал (на прикладі будь якого звука).

4. Визначити і записати основні напрямки етапу диференціації. Підібрати мовленнєвий і наочний матеріал (на прикладі будь якого звука).

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Розкрити зміст підготовчого етапу логопедичної корекції.

2. Проаналізувати етап постановки звука.

3. Пояснити сутність етапу автоматизації звука.

4. Пояснити значення етапу диференціації.

5. Назвати основні засоби логопедичного впливу.

6. Від чого залежить ефективність логопедичної роботи?

7. Чому у дітей з дефектами звукопромовляння необхідно досліджувати стан лексико-граматичної будови мовлення?

8. Яким чином досліджується слухова диференціація акустично близьких звуків?

9. Особливість роботи з батьками дітей – логопатів.

10. На які збережені аналізатори можна спиратися при корекції акустико-фонематичної форми дислалії?

11. Пояснити значення виразу «послідовність і паралельність в роботі над звуками».

 

Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А.И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.

2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.

3. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.

4. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

5. Шеремет М. К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Використовуючі психолого-педагогічну література, проаналізувати сучасні погляди на проблему фонетичних порушень у дітей дошкільного віку.

 

Лабораторне заняття № 3

Тема: Підготовчий етап логопедичної роботи при дислалії.

Мета: Визначити та проаналізувати оснівні напрямки підготовчого етапу корекції порушень звуковимови у дітей дошкільного віку. Визначити діагностичний і корекційний напрямки підготовчого етапу логопедичної роботи.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Зазначити види корекційної та діагностичної роботи на підготовчому етапі виправлення вад звуковимови.

2. Записати перелік питань, під час сбору анамнестичних даних дитини логопата.

3. Підібрати ігри з мовленнєвим та наочним матеріалом для діагностики та корекції артикуляційної моторики. Оформити у логопедичний альбом.

4. Підібрати ігри та дидактичний матеріал для діагностики та розвитку дрібної моторики пальців рук, враховуючи вік дітей. Оформити у логопедичний альбом.

5. Підібрати вправи та наочний матеріал для діагностики та розвитку мовленнєвого дихання. Оформити у логопедичний альбом.

6. Підібрати мовленнєвий та наочний матеріал для діагностики та розвитку фонематичного слуху, враховуючи вік дітей. Оформити у логопедичний альбом.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Мета підготовчого етапу логопедичної роботи при дислалії.

2. Вимоги до проведення артикуляційних вправ.

3. Види артикуляційних вправ.

4. Чому при плануванні логопедичної роботи з дислаліками необхідно спиратись на характер дефекту?

5. Розкрийте значення розвитку фонематичного слуху на підготовчому етапі роботи з корекції вад звуковимови.

6. Продемонструвати вправи на розвиток мовленнєвого дихання.

7. Запропонувати вправи для розвитку дрібної мотрики пальців рук з мовленнєвим і без мовленнєвого супроводу.

8. Медичний супровід дітей з дислалією.

9. Вимоги до наочного та мовленнєвого матеріалу на підготовчому етапі логопедичної роботи.

Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А. И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.

2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.

3. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.

4. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

5. Шеремет М. К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М.К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Вплив порушень звуковимови на формування писемного мовлення.

 


Лабораторне заняття № 4

 

Тема: Постановка звука при дислалії.

Мета: Ознайомитись та проаналізувати різні способи постановки звуків. Ознаймитися з логопедичними зондами.

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Проаналізувати різні способи постановки звука.

2. Схематично замалювати логопедичні зонди.

3. Встановити для постановки яких звуків використовується той чи інший зонд.

4. Практично відпрацювати роботу з кожним зондом.

5. Визначити умови зберігання та обробки логопедичного інструментарію.

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Прийоми постановки звуків.

2. Продемонструвати роботу з постановчими зондами.

3. На які аналізатори необхідно спиратися при корекції звуків за наслідуванням?

4. Описати перший спосіб постановки звуків (за наслідуванням). Привести приклади.

5. Проаналізуйте негативні та позитивні сторони механічного способу постановки звуків.

6. Яких вимог слід дотримуватись при постановці приголосних звуків?

Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А. И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.

2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.

3. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.

4. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.

5. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

 


Лабораторне заняття № 5

 

Тема: Етап автоматизації звуків при різних формах дислалії.

Мета: Ознайомитись із процесом автоматизації поставленого звука. Навчитись підбирати мовленнєвий та наочний матеріал для етапу автоматизації.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Визначити і записати послідовність етапу автоматизації звука.

2. Привести приклад мовленнєвого матеріалу на кожному етапі автоматизації набутих вмінь та навичок (на прикладі будь якої групи звуків).

3. Підібрати та обґрунтувати вибір наочного матеріалу.

4. Підібрати ігри, які використовуються в логопедичній роботі на етапі автоматизації звука.

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Мета етапу автоматизації набудих вмінь та навичок.

2. Особливості використання специфічни принципів логопедії відносно етапу автоматизації набутих вмінь і навичок.

3. На основі якого дидактичного правила будується етап автоматизації?

4. Вимоги до мовленнєвого матеріалу на етапі автоматизації.

5. Ігровий метод. Дидактичні ігри на етапі автоматизації.

6. Особливість надання мовленнєвого матеріалу при мономорфній та поліморфній дислалії.

7. Для чого використовується логопедичне дзеркало на етапі автоматизації?

8. Особливість роботи з батьками дітей дислаліків на етапі автоматизації.

Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А. И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.

2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.

3. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.

4. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.

5. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

6. Шеремет М. К., Ревуцька О.В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М. К. Шеремет, Ревуцька О. В. – К., 2009., - 160 с.

7.http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov/igrovye-metody-i-priemy-na-etape-avtomatizacii-zvukov.html

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Робота з батьками дітей – логопатів на етапі автоматизації звуків.

 

Лабораторне заняття № 6

 

Тема: Етап диференціації звуків при різних формах дислалії.

Мета: Ознайомитись з особливостями диференціації раніш порушених звуків мовлення при різних формах дислалії. Навчитися підбирати наочний і мовленнєвий матеріал.

 

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Визначити і записати послідовність етапу диференціації раніш порушеного звука.

2. Підібрати мовленнєвий матеріал, який доцільно використовувати на етапі диференціації (на прикладі будь якої групи звуків).

3. Підібрати та обґрунтувати вибір наочного матеріалу.

4. Підібрати ігри, які використовуються в логопедичній роботі на етапі диференціації.

 

Питання для самопідготовки та контролю:

1. Мета етапу диференціації звука.

2. Завдання етапу диференціації звука.

3. Вимоги до мовленнєвого матеріалу на етапі диференціації звука.

4. Особливість логопедичної робота з дітьми дошкільного та шкільного віку на етапі диференціації.

5. Підібрати вправи для вироблення точних диференціацій змішуваних звуків на протиставлення близьких звуків.

6. Особливості роботи з батьками дітей – логопатів на етапі диференціації звука.

Література:

1. Богомолова А. И. Нарушение произношения у детей. Пособие для логопедов / А. И. Богомолова, - Просвещение, 1979, - 209 с.

2. Волкова Л. С.: Логопедия: Методическое наследие: Кн. I: Ч. 1: Нарушения голоса. Дислалия / Л. С. Волкова, - Владос, 2007, - 224 с.

3. Малярчук А. Я. Исправление дефектов речи 2 / А.Я. Малярчук, - Литера, 2008, - 210 с.

4. Пименова Т. И. Выговаривать хочу. Исправление недостатков звукопроизношения у детей / КАРО, 2006.

5. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями произношения / И. А. Смирнова, - Детство – Пресс, 2004.

6. Шеремет М.К., Ревуцька О. В. Логопедія (корекційна робота при дислалії): Навчальний посібник. / М. К. Шеремет, Ревуцька О.В. – К., 2009., - 160 с.

7. http://www.logolife.ru/logopedy/avtomatizaciya-zvukov/igrovye-metody-i-priemy-na-etape-avtomatizacii-zvukov.html

 

Теми для самостійного опрацювання:

1. Описати приклад логопедичного заняття на етапі диференціації звука.

 

Лабораторне заняття № 7

 

Тема: Сигматизм свистячих звуків.

Мета: Вивчити положення органів артикуляції при різних видах сигматизма. З’ясувати причини виникнення кожного дефекту.

Завдання для самостійної роботи на занятті:

1. Замалювати артикуляційні профілі звуків [C], [З], [Ц], [ДЗ]. Визначити схожість та відмінність у положенні органів артикуляції.

2. Заповнити таблицю 2.

Таблиця 2
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 624; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.019 с.)