Тема «Закономірності і динаміка психічного розвиткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Закономірності і динаміка психічного розвиткуІ формування особистості в онтогенезі»

Завдання № 1. Складання тематичного словника психологічних термінів та понять.

Скласти тематичний словник термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми «Закономірності і динаміка психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі», тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються у текстах статей для конспектування тощо. Необхідно вказати джерела, за якими подаються визначення понять.

 

Завдання № 2. Вирішення психологічних задач.

Для самостійного вирішення пропонуються наступні задачі.

1. № 1 (1, стор. 65)

2. № 3 (2, стор. 33-35)

Література

1. Казарновська А.Б., Долинна О.П. Загальна, вікова та педагогічна психологія: Зб. завдань. – К.: Вища школа, 1990. – 142с.

2. Практикум по возрастной и педагогической психологии: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / А.А.Алексеев, И.А.Архипова, В.Н.Бабий и др.; Под ред. А.И.Щербакова. – М.: Просвещение, 1987. – 255с.

 

Самостійна робота студентів

Тема «Закономірності і динаміка психічного розвитку

І формування особистості в онтогенезі»

Завдання № 1. Опрацювання теоретичних питань

Питання для самостійного опрацювання

1. Психоаналітична теорія розвитку дитини.

2. Когнітивний підхід Ж.Піаже.

Література

1. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. В двух томах. – Т.1. – М.: Просвещение, 1983. – С.281-302.

2. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. – М.: Просвещение, 1981. – С.9-25.

Питання для самоконтролю

1. Розкрити предмет, задачі і основні розділи вікової та педагогічної психології.

2. Проаналізувати історію виникнення і розвитку вікової та педагогічної психології.

3. Проаналізувати основні напрямки в розвитку сучасної вікової та педагогічної психології.

4. Охарактеризувати методи вікової та педагогічної психології (спостереження, його види; бесіда, анкета, інтерв’ю, тести, соціометрична методика).

 

Завдання № 2. Конспектування статей.

Скласти конспекти статей провідних вітчизняних авторів з даної проблеми.

 

Перелік статей для конспектування:

1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: МГУ, 1981. – С.129-138.

2.Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1977. – С.348-356.

 

Модульний контроль – контрольна (атестаційна) робота

 

Модуль II. Психологічні особливості розвитку дитини в онтогенезі

Зміст теми.

Поняття «періодизація онтогенезу». Онтогенез та його фази. Особливості процесу психічного розвитку в онтогенезі (системність, циклічність, виникнення новоутворень, нерівномірність, періодичність). Проблема переходу від одного вікового періоду до іншого. Вік і вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі. Поняття про стабільні і перехідні періоди. Кризи розвитку та їх розуміння.

Характеристика змін способу життя при переході до постнатального дитинства. Значення безпомічності дитини. Новоутворення періоду немовляти. Соціальна ситуація розвитку. «Комплекс пожвавлення» та його значення. Спілкування з дорослими та його значення у психічному розвитку немовляти. Розвиток форм спілкування. Розвиток рухів: хватання, маніпулятивні дії, ходіння. Розвиток сенсорної сфери. Розвиток пізнавальних процесів. Розвиток довільних рухів. Поява предметних дій. Початкові етапи розвитку мовлення. Криза першого року.

Психологічна передумова переходу до раннього дитинства. Предметна діяльність та її значення для психічного розвитку у ранньому дитинстві. Розвиток мови. Розвиток сенсорних і перцептивних процесів і дій. Розвиток пам’яті і мислення. Виникнення прагнення до самостійності. Поняття про «кризу 3-х років».

Соціальна ситуація розвитку у дошкільному дитинстві. Рольова гра як провідна діяльність дитини-дошкільняти, її психологічна сутність. Розвиток гри у дошкільному віці та її роль у психічному розвитку дитини-дошкільника. Значення гри для розвитку особистості. Розвиток процесів пам’яті (довільного запам’ятовування, відтворення). Розвиток мови і мовлення. Мислення і уява дошкільника. Розвиток особистості. Формування емоційно-вольової сфери. Розвиток мотиваційно-потребової сфери. Формування характеру у дошкільному віці.

Вступ до школи як новий етап у житті дитини. Анатомо-фізіологічні особливості дитини молодшого шкільного віку. Значення навчання у психічному розвитку молодшого школяра. Формування особистості молодшого школяра. Зміна у вольовій регуляції поведінки і діяльності. Розвиток емоційної сфери. Передумови переходу у підлітковий вік. Самосвідомість і !Я-концепція»: самооцінка, рефлексія, моральні засади поведінки та інші новоутворення.

Анатомо-фізіологічна перебудова організму протягом підліткового етапу і психічний розвиток. Соціальна ситуація розвитку у підлітковий період. Виникнення і форми прояву «почуття дорослості» та їх джерела. Криза підліткового періоду. Формування особистості у підлітковому віці. Розвиток самосвідомості. Особливості соціальної поведінки підлітків. Виникнення нового типу спілкування і міжособових стосунків. Розвиток пізнавальних процесів у підлітковому віці. Розвиток пізнавальних інтересів. Перші ознаки професійної спрямованості. Розвиток здібностей і творчої активності підлітків.

Фактори психічного розвитку у юнацькому віці: соціальна ситуація у розвитку особистості; фізичний розвиток; явище акселерації; спілкування з дорослими і ровесниками; статева поведінка. Розвиток пізнавальних процесів і здібностей у старшому шкільному віці. Навчальна діяльність і виникнення на її основі передумов професійної діяльності. Моральна свідомість, світогляд і професійна спрямованість, як основні новоутворення. Психологічна характеристика старшого юнацького віку.

 

5.2 Види навчальної діяльності студентів

Лекції

 

Тема «Психічний розвиток дитини до вступу до школи»

План

1.Період немовляти. Передумови та особливості психічного розвитку у віці немовляти.

2.Характеристика раннього дитинства.

3.Психологічні особливості розвитку дитини у дошкільному віці.

 

Література

1.Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1979. – С.49-68, 126-205.

2.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М.: Просвещение, 1969. – С.3-73.

3.Катырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольников. – К.: Вища школа, 1971. – С.78-98, 145-161.

4.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребёнок: психологическая готовность к школе. – М.: Просвещение, 1987. – С.37-59.

5.Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Просвещение, 1986. – С.75-103, 106-120.

6.Мухина В.С. Детская психология. Учебник для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 156-251.

7.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Просвещение, 1978. – С. 169-270.

8.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – С.247-292, 293-365.

 

Тема «Психологічна характеристика молодшого школяра»

План

1.Специфіка роботи з шестирічними школярами. Фізіологічні особливості молодшого школяра.

2.Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Причини кризи 7-ми років.

3.Навчальна діяльність як провідна у молодшому шкільному віці. Розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів.

4.Особистісний розвиток у молодшому шкільному віці.

Література

1.Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1979. – С.49-68, 126-205.

2.Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М.: Просвещение, 1969. – С.3-73.

3.Катырло В.К. Развитие волевого поведения у дошкольникоы. – К.: Вища школа, 1971. – С.78-98, 145-161.

4.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Шестилетний ребёнок: психологическая готовность к школе. – М.: Просвещение, 1987. – С.37-59.

5.Лисина М.И. проблемы онтогенеза общения. – М.: Просвещение, 1986. – С.75-103, 106-120.

6.Мухина В.С. Детская психология. Учебник для студентов педагогических институтов. – М.: Просвещение, 1985. – С. 156-251.

7.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Просвещение, 1978. – С. 169-270.

8.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – С.247-292, 293-365.

 

Тема «Психологічні особливості підлітків»

План

1.Психологічні особливості підліткового віку.

2.Труднощі підліткового віку. Криза підлітка.

3.Особливості спілкування у підлітковому віці.

4.Особливості навчальної діяльності підлітків.

5.Формування особистості у підлітковому віці. Проблеми індивідуального підходу до підлітка.

 

Література

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 215с.

2. Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М.: Просвещение, 1984. – С.10-42, 67-80, 93-136.

3. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. – М.: Просвещение, 1974. – С.55-64.

4. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Питер, 1983. – С.26-30.

5. Методи психодіагностики підлітків / За ред. О.Д.Кравченко, В.Ф.Моргуна. – Полтава, 1995. – 124с.

6. Моргун В.Ф., Седых К.В. Делинквентный подросток . – Полтава, 1995. – С.18-44.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 171; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.230.188 (0.007 с.)