Вирішення психологічних задач 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вирішення психологічних задачЗміст завдання

Для самостійного вирішення пропонуються задачі.

 

Методичні рекомендації

Приклади розв’язання психологічних задач наведено у посібнику: М’ясоїд П.А. Задачі з курсу загальної психології: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2000. – С.176-181.

 

Підготовка до семінарського заняття

Підготовку до семінарського заняття доцільно здійснювати у наступній послідовності:

1. Прочитати план семінарського заняття.

2. Опрацювати питання, що виносяться на семінарське заняття, за підручниками та довідниковою літературою.

3. Виконати завдання для самостійної роботи з теми.

4. Виконати практичні завдання до семінарського заняття.

 

Підготовка до лабораторного заняття

 

Підготовку до лабораторного заняття доцільно здійснювати у наступній послідовності:

1. Прочитати план лабораторного заняття.

2. Опрацювати теоретичні питання, що виносяться на лабораторне заняття, за підручниками та довідниковою літературою.

3. В зошиті для лабораторних занять записати ті пункти звіту, наявність яких необхідна до початку роботи (назва та мета роботи, обладнання, форма протоколу тощо).

4. Підготувати необхідне обладнання (лінійку, кольорові та прості олівці, годинник, калькулятор тощо).

 

ЗМІСТ МОДУЛІВ

Модуль I Вступ до вікової психології

Зміст теми.

Вікова психологія – галузь психологічної науки, що вивчає закономірності розвитку психіки людини в умовах навчання і виховання, в процесі індивідуального життя, розкриває особливості вікових періодів психічного розвитку особистості. Основні розділи вікової психології та критерії їх виділення. Зв’язок вікової психології із загальною і педагогічною психологією, віковою фізіологією, педагогікою і методикою. Теоретичні і практичні завдання сучасної вікової психології. Методи вікової психології.

Поняття про психічний розвиток. Кількісні та якісні зміни у становленні людини як організму, як суспільної істоти і як особистості. Принцип психічного розвитку у діяльності. Поняття про «провідну діяльність» і механізми її зміни. Поняття «соціальна ситуація розвитку». Рушійні сили і умови психічного розвитку. Єдність природного і суспільного в онтогенезі людини. Роль спадковості в індивідуальному розвитку людини. Природні задатки і психічні властивості. Суспільні умови психічного розвитку. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх умов психічного розвитку.

Поняття «періодизація онтогенезу». Онтогенез та його фази. Особливості процесу психічного розвитку в онтогенезі (системність, циклічність, виникнення новоутворень, нерівномірність, періодичність). Проблема переходу від одного вікового періоду до іншого. Вік і вікова періодизація розвитку особистості в онтогенезі. Поняття про стабільні і перехідні періоди. Кризи розвитку та їх розуміння.

 

5.2 Види навчальної діяльності студентів

Лекції

Тема «Предмет, задачі і методи вікової та педагогічної психології»

План

1. Предмет і задачі вікової та педагогічної психології.

2. Питання вікової та педагогічної психології в працях вітчизняних психологів.

3. Питання вікової та педагогічної психології в працях зарубіжних психологів.

4. Методи вікової та педагогічної психології.

 

Література

1. Бондаренко А.Ф. Международная монографія: актуальне проблемы современной психологии // Психол. журн. – 2000. – Т.21. - № 6. – С.105-109.

2. Возрастная и педагогическая психология (Под ред. М.В.Гамезо и др.). – М. – 1984. – С.4-9.

3. Валлон А. Психическое развитие ребёнка. – М. – 1967. – С.38-48.

4. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1979. – 245с.

5. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 178с.

6. Костюк Г.С. навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості – К. – 1989. – С.22-27.

7. Практикум по возрастной и педагогической психологии / Под ред. А.И.Щербакова. – М. – 1987. – 198с.

8. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Вып.1. – М. – 1981. – 246с.

9. Эльконин Д.Б. Детская психология (развитие ребёнка от рождения до семи лет). – М.- 1960. – С.23-30.

 

Тема «Закономірності і динаміка психічного розвитку

Та формування особистості в онтогенезі»

План

1. Діалектико-матеріальне вчення про фактори і рушійні сили розвитку психіки.

2. Розвиток і навчання та їх взаємозв’язок.

3. Особливості вікової періодизації особистості.

 

Література

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. В двух томах. – М. – 1980. – Т.1. – С.103-127.

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1979. – С.47-52.

3. Леонтьев А.Н. Проблема развития психики. – М. – 1981. – С.538-557.

4. Моргун В.Ф. Движущие силы развития личности // Моргун В.Ф., Ткачёва Н.Ю. Проблема периодизации развития личности в психологии. – М. – 1981. – С.30-33.

5. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии: Вып.1. – М. – 1981. – 246с.

6. Эльконин Д.Б. Детская психология (развитие ребёнка от рождения до семи лет). – М.- 1960. – С.5-22.

7. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 178с.

8. М’ясоїд П.А. Проблема психології розвитку // Педагогіка і психологія – 1999. - № 1. – С.5-11.

9. Костюк Г.С. навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості – К. – 1989. – 341с.

10. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности человека / Под ред. И.В.Равич-Щербо. – М. – 1988. – 235с.

 

Семінарські заняття

Тема «Закономірності і динаміка психічного розвитку

І формування особистості в онтогенезі»

План

1. Поняття про психічний розвиток. Кількісні і якісні зміни у становленні людини як суспільної істоти та особистості.

2. Поняття про «провідну діяльність» і механізми її зміни.

3. Рушійні сили і умови психічного розвитку.

4. Взаємозв’язок зовнішніх та внутрішніх умов психічного розвитку. Процеси інтеріоризації та екстеріоризації в процесі психічного розвитку особистості.

5. Особливості використання методів вікової та педагогічної психології.

 

Основні поняття:віковий розвиток; психологічний вік; рушійні сили розвитку; фактори розвитку; процеси розвитку; закони розвитку; сенситивні періоди розвитку; задатки та здібності; рушійні сили психічного розвитку; потребово-мотиваційна сфера особистості; вікова періодизація; провідний вид діяльності; соціальна ситуація розвитку; особистісні новоутворення; методи психологічного дослідження; основні принципи психологічного дослідження; лонгітюдний метод; метод поперечних зрізів; спостереження; експеримент; соціометрія.

 

Основні уміння:охарактеризувати біологічно і соціально обумовлені процеси розвитку та пояснити характер їх взаємодії; пояснити історичні, соціально-економічні та культурні фактори, які впливають уявлення про розвиток; пояснити значення понять «провідна діяльність», «соціальна ситуація розвитку», «новоутворення», «рушійні сили розвитку»; уміти визначати сильні та слабкі сторони методів вікової та педагогічної психології.

Література

Основна

1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: МГУ, 1981. – С.129-138.

2. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – С.28-52.

3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1979. – С.21-36.

4. Выготский Л.С. Проблемы психического развития ребёнка / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1977. – С.409-416.

5. Запорожец А.В. Условия и движущие причины психического развития ребёнка / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: МГУ, 1981. – С.7-9.

6. Леонтьев А.Н. Проблемы психического развития психики. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С.193-218, 272-292.

7. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1977. – С.348-356.

 

Додаткова

1. Бодалёв А.А. Психология о личности. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С.187.

2. Божович Л.И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе. – Вопросы психологии, 1976. - № 6. – С. 2-4.

3. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. – М.: Знание, 1988. – 80с.

4. Моргун В.Ф., Ткачёва Н.Ю. Проблемы периодизации развития личности в психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 201с.

5. Психология развивающейся личности / Под ред. А.В.Петровского. – М.: просвещение, 1987. – 240с.

6. Психология формирования и развития личности / Под ред. Л.М.Анциферовой. – М.: Наука, 1981. – 165с.

Оцінювання роботи студента на семінарському занятті

Кількість балів Характеристика підготовки
- Знання відповідей на теоретичні питання заняття - Наявність правильно заповненого тематичного словника психологічних термінів та понять - Наявність прикладів вирішених психологічних задач - Наявність конспектів статей

Індивідуальна робота студентів

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 242; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.007 с.)