Тема «Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці» 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці»Завдання № 1. Опрацювання теоретичних питань

Питання для самостійного опрацювання

1.Акселерація та її причини у підлітковому віці.

2.Розвиток здібностей та творчої активності підлітків.

Література

1. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 149с.

2. Психология современного подростка / Д.И.Фельдштейн и др. – М.: Педагогика, 1987. – 236с.

Питання для самоконтролю

1. Показати взаємозв’язок соціального і біологічного в психічному розвитку і формуванні особистості. Проаналізувати критику біологізаторського підходу до пояснення психологічних особливостей підлітка.

2. Розкрити особливості соціальної ситуації розвитку підлітка. Показати об’єктивні труднощі підліткового віку.

3. Дати феноменологічну характеристику дітям підліткового віку. Проаналізувати провідну діяльність і особистісні новоутворення дитини підліткового віку.

4. Показати психологічні новоутворення підліткового віку. Розкрити особливості протиріччя психологічного розвитку підлітка.

5. Охарактеризувати психологічні особливості підлітка. Розглянути навчальну діяльність та якісні зміни пізнавальної сфери дитини підліткового віку.

Завдання № 2. Конспектування статей.

Скласти конспекти статей провідних вітчизняних авторів з даної проблеми. У конспекті виділити основні положення статті у вигляді тез, на умовні виписки-цитати дати посилання на сторінки в хрестоматії.

 

Перелік статей для конспектування:

1. Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии и физиологии полростка. – М.: Просвещение, 1986. – С.5-16.

2. Кон И.С. Фельдштейн Д.И. Отрочество как этап жизни и некоторые психологические характеристики переходного возраста / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С.363-378.

 

Модульний контроль – контрольна (атестаційна) робота

Модуль III Вступ до педагогічної психології

Зміст теми.

Суть процесу научіння. Основні типи навчання. Суть і структура процесу засвоєння знань. Формування у школярів наукових понять і логічного мислення. Суть і типи умінь. Психологічні питання традиційного, проблемного та програмованого навчання. Моделювання процесу навчання. Вікова характеристика суб’єктів учбової діяльності. Школяр як суб’єкт навчальної діяльності. Початковий етап научіння. Сполучення різних форм научіння. Вплив навчальної діяльності на формування у школярів різних вікових груп важливих новоутворень. Особливості сполучення форм научіння для прискореного розвитку здібностей дитини. Засоби розвитку мовного мислення.

Особливості формування особистості у шкільному віці. Учнівський колектив та його виховний вплив. Вплив типологічних та характерологічних особливостей на формування особистості учнів. Основи індивідуального підходу до особистості в процесі її формування. Психологічні основи методів і прийоми виховних впливів. Формування соціально важливих якостей особистості. Вплив стилю спілкування дорослого з дитиною на її особистісний розвиток. Соціально-психологічні умови виховання адекватної самооцінки і рівня домагань у школярів. Роль фізичного виховання у формуванні дисциплінованості дитини. Значення гігієнічного виховання для суспільного розвитку дитини. Ступені розвитку самовиховання.

Психологічна характеристика педагогічної діяльності. Педагогічні здібності та їх структура. Провідні якості особистості вчителя. Взаємини вчителя та учнів. Психологічні основи педагогічного такту. Засоби стимулювання навчання і виховання дітей. Педагогічні оцінка як засіб стимулювання. Умови ефективності педагогічної оцінки. Вікові особливості дитини і педагогічна оцінка. Явище згасання в системі оціночного стимулювання. Види педагогічних оцінок. Взаємодія суб’єктів освітнього процесу. Спілкування в освітньому процесі. Методика аналізу вербальної взаємодії. «Бар’єри» у педагогічній взаємодії і спілкуванні.

5.1 Види навчальної діяльності студентів

Лекції

 

Тема «Психологія навчання»

План

1. Процес навчання та його структурні компоненти.

2. Основні дидактичні концепції (види навчання).

3. Структура навчальної діяльності школяра.

 

Література

1. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та н... – К., 2001. –С.116-133, 151-152, 304-310.

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. – Ростов на Дону, 1997. – С.217-248.

3. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн., Кн.2. Психология образования. – М., 1997. – С.318-350, 350-376.

4. Калмыкова З.И. Обучаемость и принципы построения методов её диагностики // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М., 1981. – С. 290-296.

5. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1999. – С.90-160, 272-334.

6. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1991. – С.17-22, 28-33.

7. Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972. – С.42-65, 72-82, 99-111, 134-144.

8. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов на Дону, 2000. – С.135-165, 265-297.

 

Тема «Психологія виховання»

План

1. Поняття про виховання.

2. Основні критерії вихованості. Зовнішнє і внутрішнє виховання.

3. Вивчення психологічних механізмів формування особистості як задача психології виховання.

Література

1. Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С.126-129.

2. Немов Р.С. Психология: В 3-х кН., Кн.2. Психология образования. – М., 1997. – С.416-427, 429-445, 445-457.

3. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1999. – С.150-160, 195-264.

4. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. – М., 1996. – С.41-46, 209-216, 216-244, 245-254, 254-264, 269-281, 284-291.

5. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та н... – К., 2001. –С.379-387, 387-390.

 

Тема «Психологія вчителя»

План

1. Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності. Основні якості вчителя.

2. Педагогічні здібності.

3. Педагогічна спрямованість.

4. Педагогічне спілкування. Перешкоди і стереотипи спілкування. Педагогічний такт.

Література

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. – Ростов на Дону, 1997. – С. 279-283, 373-396, 397-474.

2. Немов Р.С. Психология: В 3-х кН., Кн.2. Психология образования. – М., 1997. – С.460-477.

3. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М., 1991. – С.255-268.

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. – Ростов на Дону, 2000. – С.485-505.

5. Ананьев Б.Г. Психологическая ситуация опроса на уроке // Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1980. – С.155-161.

 

Семінарське заняття

Тема «Психологія виховання»

План

1. Загальне поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психології виховання.

2. Виховання як формування цілісної особистості.

3. Вікові аспекти виховання.

4. Поняття про моральність.

5. Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою.

 

Основні поняття:психологія виховання; морально-вольова сфера особистості; самовиховання учнів; особистісно зорієнтований підхід до виховання; теорії виховання; елементи виховного процесу; саморозвиток особистості; моральна свідомість; моральні звички, знання; моральні переконання; психологічні механізми виховання; переконування; навіювання; наслідування; зараження; психолого-педагогічні прийоми виховання; методи стимулювання і корекції поведінки; вчинок як одиниця моральної поведінки; критерії та показники вихованості.

 

Основні уміння:охарактеризувати загальне поняття про психологію виховання; охарактеризувати Предмет і завдання психології виховання; пояснити процес виховання як формування цілісної особистості; проаналізувати вікові аспекти виховання; пояснити значення поняття «моральність»; уміти охарактеризувати психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою.

 

Література

Основна

1. Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: МГУ, 1981. – С.129-138.

2. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – С.28-52.

3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1979. – С.21-36.

4. Выготский Л.С. Проблемы психического развития ребёнка / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1977. – С.409-416.

5. Запорожец А.В. Условия и движущие причины психического развития ребёнка / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: МГУ, 1981. – С.7-9.

6. Леонтьев А.Н. Проблемы психического развития психики. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – С.193-218, 272-292.

7. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1977. – С.348-356.

Додаткова

7. Бодалёв А.А. Психология о личности. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – С.187.

8. Божович Л.И. Психологические закономерности формирования личности в онтогенезе. – Вопросы психологии, 1976. - № 6. – С. 2-4.

9. Гуревич К.М. Индивидуально-психологические особенности школьников. – М.: Знание, 1988. – 80с.

10. Моргун В.Ф., Ткачёва Н.Ю. Проблемы периодизации развития личности в психологии. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 201с.

11. Психология развивающейся личности / Под ред. А.В.Петровского. – М.: просвещение, 1987. – 240с.

12. Психология формирования и развития личности / Под ред. Л.М.Анциферовой. – М.: Наука, 1981. – 165с.

Лабораторні заняття

Тема «Психологія навчання»

До початку заняття студент повинен зазначити тему, мету та обладнання лабораторної роботи, записати інструкцію та підготувати форму протоколу дослідження.

ПИТАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

1. Характеристика мотивів та структурних компонентів процесу учіння.

2. Методи дослідження мотивації до успіху.

3. Методи дослідження мотивації досягнень.

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Мета:ознайомлення студентів з методикою вивчення мотивації до успіху.

 

Хід роботи

Обладнання:опитувальний лист, листок відповідей досліджуваного, протокол дослідження, папір, ручка.

Для виконання завдання студентам пропонується поділитись на пари: експериментатор – досліджуваний.

Експериментатор пропонує досліджуваному відповісти на запитання, заповнює протокол. Досліджуваний відповідає на питання опитувальника і заповнює листок відповідей досліджуваного.

Інструкція досліджуваному:«Вам буде запропоновано 41 питання, на кожне з яких ви повинні дати відповідь «так» або «ні».

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем отложить на определённое время.

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все сто процентов выполнить задание.

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я всё ставлю на карту.

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из последних.

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой.

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.

8. Я более доброжелателен, чем другие.

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, что в нём я добился бы успеха.

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха.

11. Усердие – это не основная моя черта.

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы.

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят.

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала.

15. Я знаю, что мои коллеги считают меня дельным человеком.

16. Препятствия делают мои решения более твёрдыми.

17. У меня легко вызвать честолюбивые помыслы.

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно.

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других.

20. Иногда я откладываю то, что должен сделать сейчас.

21. Нужно полагаться только на самого себя.

22. В жизни мало вещей более важных, чем деньги.

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чём другом не думаю.

24. Я менее честолюбив, чем многие другие.

25. В конце отпуска я обычно радуюсь, что скоро выйду на работу.

26. Когда я расположен к работе, я делаю её лучше и квалифицированнее, чем другие.

27. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать.

28. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе.

29. Мне приходиться выполнять общественную работу чаще, чем другим.

30. Когда мне приходиться принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше.

31. Мои друзья иногда считают меня ленивым.

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег.

33. Бессмысленно противодействовать воле руководителя.

34. Иногда не знаешь, какую работу придётся выполнять.

35. Когда что-то не ладиться, я нетерпелив.

36. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения.

37. Когда я работаю вместе с другими, моя работа даёт большие результаты, чем работа других.

38. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца.

39. Я завидую людям, которые не загружены работой.

40. Я не завидую тем, кто стремиться к власти и положению.

41. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я могу пойти на крайние меры.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 125; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.008 с.)