Тема «Психологічні особливості юнацького віку»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема «Психологічні особливості юнацького віку»План

1.Соціальна ситуація розвитку у юнацькому віці.

2.Навчально-професійна діяльність як провідний вид діяльності. Проблема профорієнтації.

3.Особистісні новоутворення у юнацькому віці.

 

Література

1.Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – С.365-420.

2. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – 215с.

3. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1979. – С.75-88.

4. Моргун В.Ф. Розвиток типів особистості: абітурієнт, студент, учитель-стажист / Вища і середня педагогічна освіта / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вища школа, 1989. – Вип.14. – С.92-95.

5. Моргун В.Ф. развитие мотивов учащихся с I по X классы // Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред. Г.Г.Аракелова. – М.: Просвещение, 1990. – С.121-129.

6. Крайг Г. Психология развития. – СПб, 2001. – С.558-569, 586-594, 600-608.

7. Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – С.69-105, 128-185, 213-237.

8. Дубровина И.В. Практическая психология образования. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – С.200-257.

 

Семінарські заняття

Тема «Психологічні особливості розвитку дитини у немовлячому і ранньому віці»

План

1.Специфіка вищої нервової діяльності дитини до 1-го року.

2.перші соціальні потреби немовляти. Роль емоційного спілкування з дорослими дітей до 1-го року у формуванні передумов для засвоєння соціального досвіду у ранньому віці.

3.Соціальна ситуація розвитку дітей раннього віку (3-4 роки). Предметно-маніпулятивна діяльність дітей та її роль у розвитку психічних процесів на цьому віковому етапі.

4.Особистісні новоутворення у дітей раннього віку. Криза 3-х років, її основні причини.

 

Основні поняття:умовні та безумовні рефлекси; захисні рефлекси; перцептивна пам’ять; сенсорна координація; маніпулятивні дії; наочно-дійове мислення; безпосереднє емоційне спілкування; «комплекс пожвавлення»; предметно-маніпулятивна діяльність; сенсорний розвиток.

 

Основні уміння:охарактеризувати вроджені можливості дитини; дати характеристику моторному розвитку на першому році життя; пояснити значення безпосереднього емоційного спілкування з дорослими для розвитку дитини; охарактеризувати розвиток перцептивної пам’яті немовляти; описати послідовність основних етапів розвитку мови немовляти; перерахувати фактори, які впливають на якість стосунків між немовлям та дорослою людиною; охарактеризувати особливості фізичного розвитку у ранньому дитинстві; проаналізувати розвиток предметної діяльності дитини від року до трьох; описати особливості розвитку когнітивної сфери дитини у ранньому віці; дати характеристику кризи трьох років.

 

Література

Основна

1.Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – С.53-89.

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1979. – С.37-48.

3.Детская психология / Под ред. Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. – Минск, 1988. – С.72-104.

4.Запорожец А.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской личности / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С.300-315.

5.Мухина В.С. Детская психология. – М.: Просвещение, 1985. – С.53-114.

6.Новосёлова С.Л. Развитие мышления в раннем возрасте / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: МГУ, 1987. – С.183-189.

7.Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – С.70-83, 297-308.

Додаткова

1.Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. – М.: Просвещение, 1988. – С.40-61, 185-198.

2.Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – С.63-66.

3.Лешли Дж. Как рабо тать с маленькими детьми. – М.: Просвещение, 1991. – С.68-75.

4.Суботский Е.В. Ребёнок открывает мир. – М.: Просвещение, 1991. – С.6-72.

 

Тема «Психічний розвиток та формування особистості дошкільника»

План

1.Соціальна ситуація розвитку дошкільника.

2.Роль гри у психічному розвитку дошкільника. Особливості та основні етапи сюжетно-рольової гри у дошкільному віці.

3.Особистісні новоутворення у дошкільному віці. Розвиток мотиваційної та емоційно-вольової сфери дітей-дошкільників.

4.Розвиток пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку.

 

Основні поняття:сюжетно-рольова гра; продуктивні види діяльності; пізнавальні інтереси; сенсорні еталони; наочно-дійове та наочно-образне мислення; егоцентризм мислення; логічне мислення; самооцінка та рівень домагань; навчання; пізнавальна активність; ієрархія мотивів; психологічна готовність до школи; мотиваційна готовність; розумова готовність; емоційно-вольова готовність; вольові зусилля.

 

Основні уміння:розглянути фізичний розвиток дошкільника; описати особливості соціальної ситуації розвитку у дошкільному віці; дати характеристику основних видів ігор та пояснити їх вплив на розвиток дошкільника; діагностувати розвиток сприймання, уваги, пам’яті, мови, уяви, мислення у дошкільному віці; простежити розвиток «Я-концепції» у дошкільному віці.

 

Література

Основна

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – С.90-183.

2.Детская психология / Под ред. Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. – Минск, 1988. – С.277-293, 294-307.

3.Мухина В.С. Детская психология. – М.: Просвещение, 1985. – С.115-147, 156-206, 238-246, 251-257.

4.Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – С.70-83, 297-308.

5.Венгер Л.А. О формировании познавательных способностей в процессе обучения дошкольников / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии.- М.: МГУ, 1981. – С.179-182.

6. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1979. – 215с.

7.Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. Изменения в структуре игры в связи с развитием речи / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии.- М.: МГУ, 1981. – С.65-68.

 

Додаткова

1. Краткий психологический словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М: Политиздат, 1985. – 145с.

2. Общение детей в детском саду и семье. – М.: Педагогика, 1990. – 102с.

3. Суботский Е.В. Ребёнок открывает мир. – М.: Просвещение, 1991. – С.73-135.

 

Тема «Психічний розвиток і формування особистості молодшого школяра»

План

1.Характеристика основних показників готовності дітей 6-7 років до шкільного навчання.

2.Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра.

3.Формування особистості молодшого школяра: новоутворення; мотиви навчання, спілкування, поведінки; їх динаміка (з 1-го по 4-ий клас).

4.Розвиток пізнавальної діяльності. Навчальна діяльність як провідна діяльність, яка визначає психічний розвиток молодшого школяра.

5.Характеристика міжособистих стосунків у молодшому шкільному віці.

 

Основні поняття:інтелектуальний розвиток; довільність дій; учбова діяльність; опосередковане та узагальнене відображення дійсності.

 

Основні уміння:обстежити фізичний розвиток дитини молодшого шкільного віку; дати характеристику пізнавальних здібностей молодшого школяра; охарактеризувати особливості розвитку «Я-концепції» у молодшому шкільному віці; виявити ступінь розвитку морально-етичних норм у молодшому шкільному віці.

 

Література

Основна

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – С.138-178.

2. Детская психология / Под ред. Я.Л.Коломинского, Е.А.Панько. – Минск, 1988. – С.368-381.

3. Мухина В.С. Детская психология. – М.: Просвещение, 1985. – С.262-269.

4. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. – К.: Вища школа, 1974. – С.326-346.

5. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1979. – С.69-100.

6. Амонашвили Ш.А. Размышление о завтрашнем дне шестилеток / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С.357-363.

7. Выготский Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С.320-325.

8. Давыдов В.В. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: МГУ, 1981. – С.86-88.

9. Пиаже Ж. Как дети образуют математические понятия / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С.325-331.

10. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – С.17-27.

11. Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте / Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. – М.: МГУ, 1981. – С.84-85.

 

Додаткова

1. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. М.В.Гамезо и др. – М.: Просвещение, 1984. – С.84-215.

2. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. – М.: Просвещение, 1988. – 143с.

3. Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М.: Прсвещение, 1990. – 156с.

4. Психическое развитие младших школьников. – М.: Педагогика, 1990. – 248с.

5. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших школьников. – М.: Просвещение, 1988. – 91с.

 

Тема «Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці»

План

1.Діалектичний характер взаємовідношення між біологічним та соціальним факторами психічного розвитку у підлітковому віці.

2.Криза підліткового віку, її причини. Психологічна характеристика типових труднощів підліткового віку. «Важкі підлітки».

3.провідна роль колективу, референтної групи взаємин між людьми у формуванні особистості підлітка.

4.Закономірні зміни в структурі особистості – головні новоутворення підліткового віку.

5.Якісні зміни у пізнавальній сфері підлітка.

 

Основні поняття:підлітковий вік; статеве дозрівання; акселерація; самосвідомість; самооцінка; інфантилізм; референтна група; ділові та особистісні стосунки; пізнавальні та професійні інтереси; ідентифікація; рефлексія.

 

Основні уміння:виявити фактори, які впливають на розвиток у підлітковому віці; визначити особливості фізичного розвитку підлітка; встановити основні конфлікти підліткового віку; простежити особливості соціальної поведінки підлітка; охарактеризувати пізнавальний розвиток у підлітковому віці.

 

Література

Основна

1. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К.: Радянська школа, 1976. – С.179-221.

2. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1979. – С.101-145.

3. Фридман Л.М., Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. – М.: Просвещение, 1991. – С.28-33.

4. Краткий психологический словарь / Под ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М: Политиздат, 1985. – 145с.

5.Моргун В.Ф. Развитие мотивов учащихся с I по X классы // Учителям и родителям о психологии подростка / Под ред. Г.Г.Аракелова. – М.: Просвещение, 1990. – С.35-67, 91-129.

6.Зайцева З.Г. Школа та важковиховувані підлітки. – К.: Радянська школа, 1991. – С.3-37.

7.Колесов Д.В., Мягков И.Ф. Учителю о психологии и физиологии полростка. – М.: Просвещение, 1986. – С.5-16.

8. Кон И.С. Фельдштейн Д.И. Отрочество как этап жизни и некоторые психологические характеристики переходного возраста / Хрестоматия по психологии. – М.: Просвещение, 1987. – С.363-378.

9. Психология современного подростка / Д.И.Фельдштейн и др. – М.: Педагогика, 1987. – 236с.

 

Додаткова

1.Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л.: Питер, 1983. – 248с

2.Лебединская К.С., Райская М.М., Грибанова Г.В. Подростки с нарушениями в аффективной сфере. – М.: Педагогика, 1988. – 187с.

 

Оцінювання роботи студента на семінарському занятті

Кількість балів Характеристика підготовки
- Знання відповідей на теоретичні питання заняття - Наявність правильно заповненого тематичного словника психологічних термінів та понять - Наявність прикладів вирішених психологічних задач - Наявність конспектів статей

 

Лабораторні заняттяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 127; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.016 с.)