РОЗПОДІЛ ГОДИН САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗПОДІЛ ГОДИН САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ№ п/п Назва модуля Назва теми Кількість годин
I. Вступ до вікової психології   1. Психоаналітична теорія розвитку дитини
2. Когнітивний підхід Ж.Піаже
II. Психологічні особливості розвитку дитини в онтогенезі   1.1 Розвиток сенсорної сфери у віці немовляти 1.2 Засоби удосконалення мови у ранньому дитинстві
2.1 Розвиток та удосконалення гри у дошкільному віці 2.2 Шляхи оптимізації забезпечення психологічної готовності дитини до навчання у школі
3.1 Причини і фактори прискореного чи уповільненого розвитку мотиву досягнення успіху у дітей молодшого шкільного віку 3.2 Вплив основних видів діяльності молодших школярів на їх інтелектуальний розвиток
4.1 Акселерація та її причини у підлітковому віці 4.2 Розвиток здібностей та творчої активності підлітків
III. Вступ до педагогічної психології 1.1 Особливості навчання молодших школярів у домашніх умовах 1.2 Розвивальні навчально-дидактичні ігри і форми занять у дошкільному віці
    2.1 Особливості виховання дітей у дошкільній праці 2.2 Особливості самовиховання підлітків та юнаків
    3.1 Психологічний аналіз уроку в діяльності педагога 3.2 Методика аналізу вербальної взаємодії
  Всього:  

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Під час навчання студентів передбачено здійснення поточного, модульного та підсумкового контролю знань.

Поточний контроль спрямоване на перевірку систематичності роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Він здійснюється викладачем на семінарських, лабораторних заняттях, а також при перевірці індивідуальних завдань та самостійної роботи студента.

Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивчення окремого модуля за результатами вивчення теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого модулем. Організація навчання студентів із курсу «Психологія» у третьому семестрі включає одну модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль являє собою визначення підсумкової оцінки, яка складається з усіх балів, отриманих студентом під час поточного й модульного видів контролю. Оцінки, отримані студентами в процесі навчання за модульно-рейтинговою системою, є остаточними.

 

КРИТЕРІЇ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Кількість балів, набрана студентами із дисципліни, переводиться в традиційну оцінку за такою шкалою

Шкала оцінювання

Шкала закладу(бали) Шкала ЕCST Національна шкала (прописом)
90 - 100 А – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок зараховано
83 - 89 В – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
75 -82 С – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
68 – 74 D –задовільно –посередньо, зі значною кількістю недоліків
60 – 67 Е – достатньо, виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
35 - 59 FX – незадовільно – для одержання кредиту потрібне певне доопрацювання не зараховано
1 - 34 F – незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Модуль 1 (поточний контроль) Модуль 2 (самостійна робота) Сума
Види робіт ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 сума
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9
Робота на семінарі 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Робота на лабораторному занятті 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Модульна контрольна робота
РАЗОМ 2,5 3,5
18,5 17,5

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ:опитування на семінарських та практичних заняттях, поточне тестування, оцінка за самостійну та індивідуальну роботу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

  1. Відповіді на семінарських заняттях:

2 бали – студент активно працює на занятті, демонструє глибокі знання з теми, правильно відповідає на всі або майже на всі поставлені запитання, має конспекти лекції і першоджерел.

1,75 балів - студент активно працює на занятті, демонструє глибокі знання з теми, правильно відповідає на всі або майже на всі поставлені запитання, має лише конспекти лекцій.

1,5 бали – студент активно працює на занятті, достатньо вільно орієнтується в матеріалі теми, правильно відповідає на більшу кількість поставлених запитань, має конспекти лекції і першоджерел.

1,25 балів - студент активно працює на занятті, достатньо вільно орієнтується в матеріалі теми, правильно відповідає на більшу кількість поставлених запитань, має лише конспекти лекцій.

1 бал – студент працює на занятті неактивно, слабко орієнтується в матеріалі теми, правильно відповідає приблизно на половину поставлених запитань, має конспекти лекції, але відсутні конспекти першоджерел.

0,5 бала – студент працює на занятті неактивно, дуже слабко орієнтується в матеріалі теми, правильно відповідає на меншу кількість поставлених запитань, має лише один із зазначених вище документів.

2. Відповіді на практичних заняттях:

0,5 бала – студент активно працює на занятті, демонструє глибокі знання з теми, правильно відповідає на всі або майже на всі поставлені запитання.

0,25 бала - студент працює на занятті неактивно, дуже слабко орієнтується в матеріалі теми, правильно відповідає на меншу кількість поставлених запитань.

3. Поточне тестування (0-1 бали).

4. Оцінювання самостійної роботи

Ведення словника - 1 бал – правильно виконане самостійне завдання;

0,5 бала – наявні помилки у виконаному самостійному завданні.

Конспектування статей - 1 бал – правильно виконане самостійне завдання;

0,5 бала – наявні помилки у виконаному самостійному завданні.

Розв’язання задач - 2 бала – правильно виконане самостійне завдання;

1бал – наявні помилки у виконаному самостійному завданні.

Самостійне опрацювання теоретичних питань - 5 балів – правильно виконане самостійне завдання за поставленим планом з достатньо розкритими пунктами плану; 4 бали - самостійне завдання виконане за поставленим планом, але з недостатньо розкритими пунктами плану; 3 бали – наявні помилки, менше половини, у виконаному самостійному завданні, не враховуючи план завдання з достатньо розкритими пунктами плану; 2 бали - наявні помилки, менше половини, у виконаному самостійному завданні, не враховуючи план завдання з недостатньо розкритими пунктами плану; 1 бал - наявні помилки, більше половини, у виконаному самостійному завданні.

 

4. Рекомендації для студентівщодо опрацювання змістовних модулів,індивідуальної та самостійної роботи, оформлення звітної документації, організації навчального процесу.

Виконання завдань самостійної та індивідуальної роботи доцільно здійснювати у наступній послідовності:

1. Прочитати завдання для самостійного та індивідуального виконання з даної теми.

2. Скласти словник психологічних термінів та понять.

3. Законспектувати потрібні статті до певної теми.

4. Самостійно опрацювати теоретичних питань з потрібної теми.

5. Вирішити психологічні задачі.

 

Складання словника психологічних термінів та понять

Зміст завдання

Скласти тематичний словник психологічних термінів та понять, який має містити визначення опорних понять до семінарського заняття з теми, тлумачення спеціальних термінів та понять, що зустрічаються у текстах статей, матеріалах підручника тощо.

 

Методичні рекомендації

До словника доцільно включати всі психологічні терміни та поняття, зміст яких невідомий або не цілком зрозумілий для студента. Тлумачення понять можна знайти у спеціальних психологічних словниках, енциклопедичних словниках та довідниках загального спрямування, тлумачних словниках української мови, тлумачних словниках іншомовних слів тощо.

Крім тлумачення поняття, необхідно вказати джерело та автора, за яким подається визначення.

Конспектування статей

Зміст завдання

Скласти конспекти статей провідних вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем вікової та педагогічної психології з окремих тем.

Методичні рекомендації

Для конспектування першоджерел потрібен окремий зошит. Конспект статей приймається лише у рукописному вигляді. Конспектуючи статтю, студент повинен поділити листи у зошиті на дві частини. У першій частині конспектується (А НЕ ПЕРЕПИСУЄТЬСЯ)стаття, в другій частині, до кожного абзацу, занотовуються думки, висновки, зауваження (аналіз прочитаної статті). Конспектування іншої статті починати з нової сторінки. Передбачається захист конспекту статті.

Самостійне опрацювання теоретичних питань

Зміст завдання

Самостійно знайти та засвоїти відповіді на теоретичні питання.

 

Методичні рекомендації

Самостійнаробота над теоретичними питаннями передбачає:

· Пошук відповіді на запитання у вказаних джерелах інформації;

· Тлумачення спеціальних термінів та понять, які зустрічаються у тексті, за словником.;

· Складання розгорнутого плану відповіді;

· Виписування основних тез відповіді;

· Складання списку додатково використаної літератури.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.006 с.)