Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін
Додаток В

Про купівлю продаж нерухомого майна

ДОГОВІР

м. Київ, шістнадцятого лютого дві тисячі п'ятого року

 

Ми, Бойко Галина Петрівна, що проживає в м. Києві по вул. Обсерваторній, 12, кв. 3, далі іменована „Продавець”, та Охріменко В'ячеслав Григорович, ще проживає в м. Києві по вул. Б. Грінченка, 5, кв. 32, далі іменований „Покупець”, уклали цей договір про таке:

1. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Дмитрівна Талалаївського району Чернігівської області на земельній ділянці 200 кв. м. На цій ділянці розташовані: цегляний сарай, гараж, погріб, колодязь та огорожа. Інвентаризаційна оцінка — _______________ (____________________________________________ прописом) гривень.

2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадків є майно, прийняте 8 лютого 1990 року, і проданий Покупцеві за __________ (_________________________________________________прописом) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.

3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійсненні цього договору сторони виплачують порівну.

5. У користування Покупця переходять житловий будинок, сарай, гараж, погріб, колодязь і земельна ділянка.

Договір складено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, а другий видано Покупцеві.

 

 

_______________ Г. П. Бойко

(підпис)

 

_______________ В. Г. Охріменко

(підпис)

 

 


Додаток Г

 

Договір купівлі-продажу (оптової партії товарів)

м. _____________ „___” __________ 200__ р.

 

ПРОДАВЕЦЬ: __________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

ПОКУПЕЦЬ: _____________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ________________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується поставити та передати у власність (повне господарське відання) ПОКУПЦЯ товар, а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується прийняти товар та оплатити його на умовах Даного Договору.

1.2. Найменування товару: _______________________________________________.

1.3. Виготовлювач товару: _______________________________________________.

1.4. Місцезнаходження товару: ___________________________________________.

1.5. Документи на товар, які ПРОДАВЕЦЬ повинен передати ПОКУПЦЮ: ______

____________________________________________________________________________.

 

  1. КІЛЬКІСТЬ

2.1.Одиниця виміру кількості товару: ________________________________________.

2.2.Загальна кількість товару: _______________________________________________.

 

  1. АСОРТИМЕНТ

3.1.Груповий асортимент товару, що постачається:

1._______________________ у кількості _____________________________________.

2. _______________________ у кількості _____________________________________.

3.2. Розгорнутий асортимент товару, що постачається, визначається у Додатку № 1 до Даного Договору.

 

ЯКІСТЬ

4.1. Якість товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, повинна відповідати __________

_____________________________________________________________________________.

(ГОСТу, ТУ, сертифікату виготовлювача, зразку та ін.)

4.2. Підтвердженням якості з боку ПРОДАВЦЯ є ______________________________

_____________________________________________________________________________.

(найменування документу, що підтверджує якість товару)

4.3. Гарантійний термін експлуатації (придатності, зберігання): з моменту _________

_____________________________________________________________________________.

(виготовлення, отримання товару ПОКУПЦЕМ, експлуатації)

4.4. Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного терміну ____

з моменту виявлення дефектів.

 

КОМПЛЕКТНІСТЬ

5.1. Комплектність товару, що постачається ПРОДАВЦЕМ, визначається за _________

_______________________________________________________________________________.

(ГОСТ, ТУ, інші нормативні документи)

5.2. Додаткові до комплекту вироби ____________________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

5.3. З комплекту товару виключаються наступні вироби, що не є потрібні ПОКУПЦЮ: _______________________________________________________________________________.

 

СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ

6.1. Товар повинен бути повністю поставлений ПОКУПЦЮ протягом ______________

з моменту ______________________________________________________________________.

(оплати, укладення договору, інше)

6.2. ПРОДАВЕЦЬ має право на дострокову поставку товару з обов’язковим повідомленням ПОКУПЦЮ про це в термін ________ з моменту відвантаження товару (можу бути передбачена інша підстава).

 

ЦІНА

7.1. Ціна за одиницю товару: _______________________________________________.

7.2. Загальна ціна за Даним Договором: ______________________________________.

7.3. За скорочення строків поставки більш як на ______ днів ПОКУПЕЦЬ здійснює ПРОДАВЦЮ доплату в розмірі __________ від суми достроково поставленої кількості товару.

7.4. Ціни за Даним Договором зазначені без урахування ПДВ (з врахуванням ПДВ).

 

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

8.1. Попередня оплата в розмірі __________ % від ціни договору має бути перерахована ПРОДАВЦЮ протягом ____________ з моменту _______________________.

8.2. Остаточний термін оплати товару складає _________ з моменту ______________.

8.3. Порядок оплати: _______________________________________________________

(поштовий, телеграфний)

8.4. Вид розрахунків: ______________________________________________________

(готівковий, безготівковий, змішаний)

8.5. Форма розрахунків: ____________________________________________________

(платіжне доручення, чек, вимога-доручення, акредитив)

8.6. ПОКУПЕЦЬ повинен повідомити ПРОДАВЦЯ про здійснення платежу в термін ________ з моменту _______________________________________________________ шляхом ______________________________________________________________________

(телеграма з повідомленням, факс та ін.)

8.7. Доплата за п.7.3 Даного Договору виплачується в тому ж порядку, що й основна сума платежу.


8.8. Порядок розрахунків за вироби, які входять до комплекту та відвантажуються їх виготовлювачами транзитом за п. 5.2 Даного Договору: _____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

УМОВИ ПОСТАВКИ

9.1. Поставка здійснюється на умовах: ________________________________________

(франко-склад, франко-вагон та ін.)

9.2. Перехід права власності на товар відбувається в момент: ____________________

9.3. Перехід ризиків на товар відбувається в момент: ___________________________

 

 

ПУНКТ ПОСТАВКИ

Пунктом поставки за Даним Договором є: __________________________________

 

ТАРА ТА ПАКУВАННЯ

11.1. Товар повинен бути затарений і упакований ПРОДАВЦЕМ таким чином, щоб виключити псування та/або знищення його на період поставки до прийняття товару ПОКУПЦЕМ.

11.2. Товар повинен бути затарений наступним чином: _________________________.

11.3. Товар повинен бути спакований наступним чином: ________________________

11.4. Вартість тари та упакування входить (не входить) до ціни товару.

11.5. Порядок та строки повернення тари: _____________________________________

11.6. Умови розрахунків при поверненні тари: _________________________________

_____________________________________________________________________________

 

МАРКІРУВАННЯ

12.1. Товар повинен бути промаркірований наступним чином: ___________________

_____________________________________________________________________________

(зазначається текст та/або малюнок маркірування на тарі

_____________________________________________________________________________

або робиться посилання на стандарт, ГОСТ)

 

 

ВІДВАНТАЖЕННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

13.1. Пункт відвантаження: _________________________________________________

13.2. Терміни відвантаження: протягом _______________ з моменту ______________

13.3. Вид транспорту: ______________________________________________________

13.4. Мінімальною нормою відвантаження ___________________________________ транспортом є _________________________________________________________________

(вагон, контейнер, інші мінімальні норми)

13.5. Особливості відвантаження: ____________________________________________

13.6. ПРОДАВЕЦЬ повинен повідомити ПОКУПЦЯ про відвантаження в термін ___ з моменту _____________ шляхом ________________________________________________

(телеграма з повідомленням, факс та ін)

У повідомленні зазначаються: дата відвантаження, номер накладної, номер вагону (назва судна, № автомашини, № рейсу) номер і дата договору, найменування та кількість товару.

ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

14.1. Передача (приймання - здача) товару здійснюється в пункті поставки.

14.2. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється сторонами а порядку, що визначається чинним законодавством.

14.3. Отримавши товар, ПОКУПЕЦЬ повинен телеграфом з повідомленням підтвердити отримання товару протягом __________ з моменту ______________________.

 

ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ

15.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до моменту його остаточного виконання, але в будь-якому випадку до „___” _______ 200__ р.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16.1. За порушення умов Даного Договору винна сторона відшкодовує спричинені цим збитки, у тому числі неотриманий прибуток у порядку, передбаченому чинним законодавством.

16.2. ПОКУПЕЦЬ за даним договором несе наступну відповідальність:

за ____________________________ штрафна неустойка в розмірі ___________ % від суми ________________ (договору, боргу).

16.3. ПРОДАВЕЦЬ за Даним Договором несе наступну відповідальність:

за ____________________________ штрафна неустойка в розмірі ___________ % від суми ________________ (договору, боргу).

16.4. за односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань у період дії Даного Договору винна сторона сплачує штраф у розмірі ___________________.

16.5. за порушення інших умов Даного договору винна сторона несе наступну відповідальність: ______________________________________________________________.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ДАНИМ ДОГОВОРОМ

_____________________________________________________________________________

(можуть бути умови про заставу, страхування чи поручництво

_____________________________________________________________________________

з боку як ПРОДАВЦЯ, так і ПОКУПЦЯ)

 

 

РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

18.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до законодавства України в Арбітражному суді (третейському суді із зазначенням якогось конкретного третейського суду або зазначити порядок формування цього третейського суду).

18.2. Сторони визначають, що всі можливі претензії за Даним Договором повинні бути розглянуті сторонами протягом ________ днів з моменту отримання претензії.

 

 

ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ

19.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

19.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди іншої сторони.

 

УМОВИ УЗГОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ

Повноваженими представниками сторін за Даним Договором є:

ПРОДАВЕЦЬ: _________________________ телефон __________________________.

ПОКУПЕЦЬ: __________________________ телефон __________________________.

 

 

ОСОБЛИВІ УМОВИ

_____________________________________________________________________________

(можуть бути зазначені додаткові умови співробітництва сторін – обов’язки ПРОДАВЦЯ щодо налагодження та монтажу товару,

_____________________________________________________________________________

обов’язки ПОКУПЦЯ інформувати ПРОДАВЦЯ про експлуатацію та використання товару та ін.)

 

 

ІНШІ УМОВИ

22.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

22.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним цивільним законодавством (або зазначається конкретний нормативний документ).

22.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

22.4. Сторони зобов’язуються при виконанні Даного Договору не обмежувати співпрацю лише дотриманням вимог, що містяться в Даному Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 170; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.136.189 (0.006 с.)