Поняття оперативно-розшукової діяльності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття оперативно-розшукової діяльностіОперативно розшукова діяльність - це система гласних інегласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Її правове регулювання здійснюється Законом Українивід 18.02.1992 р. «Про оперативно-розшукову діяльність».

Завданням оперативно-розшукової діяльностіє пошук і фіксація фактичних даних про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки суспільства і держави.

Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами:

- органів внутрішніх справ (кримінальною та спеціальною міліцією);

- органів СБУ (розвідкою, контррозвідкою, військовою контр розвідкою, підрозділами захисту національної державності, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю, оперативно-технічним, оперативного документування);

- прикордонних військ (підрозділами з оперативно-розшукової роботи);

- управління державної охорони (підрозділом оперативного забезпечення охорони).


Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами не допускається.


9.3. Правозахисні органи України. Нотаріат

 

Адвокатура - добровільне професійне громадське об'єднання, покликане згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу. На відміну від інших правоохоронних органів, адвокатура є недержавною організацією.

Правове регулювання адвокатської діяльності в Україні здійснюється Законом України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р., Кримінально-процесуальним і Цивільно-процесуальним кодексами України (табл. 9.3 – 9.4).

Принципи діяльності адвокатури України.

- верховенство закону;

- гуманізм;

- незалежність;

- конфіденційність;

- демократизм.

Таблиця 9.3.

Правовий статус адвоката

 

Адвокатом
може бути не може
- громадянин України, який має вищу юридичну освіту. - відповідний стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката (як правило, не менше 2 років), - який склав кваліфікаційні іспити, - одержав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, - прийняв Присягу адвоката України. - бути особа, яка має судимість; - працювати у суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби державної безпеки, органах державного управління.

Таблиця 9.4.


Права та обов’язки адвоката

Адвокат  
має право: зобов’язаний:
- представляти і захищати права й інтереси громадян та юридичних осіб за їх дорученнями; - збирати інформацію про факти, які можуть бути використані як докази; - запитувати й отримувати документи, отримувати висновки спеціалістів тощо; - бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення їхньої суті тощо. - дотримуватися вимог чинного законодавства; - використовувати всі законні засоби для захисту прав і законних інтересів підзахисних осіб; - зберігати адвокатську таємницю; - не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора дані попереднього слідства.

Адвокат не має права

- відмовлятися від взятого на себе зобов'язання захисту підозрюваного, звинувачуваного, підсудного;

- поєднувати роль захисника з роллю інших учасників розгляду справ.

Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом .

Гарантії адвокатської діяльності:

- забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність;

- забороняється вимагати від адвоката та інших працівників адвокатських об'єднань відомості, що становлять адвокатську таємницю;

- з питань адвокатської діяльності адвокат не може бути допитаний як свідок;

- документи, пов'язані з виконанням адвокатського доручення клієнта, не підлягають оглядові і розголошенню чи вилученню без його згоди;

- забороняється прослухування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції суду;

- не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі;

- адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу;

- кримінальна справа щодо адвоката може бути порушена прокурором не нижче обласного рівня.

Оплата праці адвоката здійснюється на основі угоди між громадянином, юридичною особою і адвокатським об'єднанням чи адвокатом.

Адвокат має право:

- займатися діяльністю приватно

- відкрити адвокатське бюро

- об'єднуватися з іншими адвокатами в адвокатські колегії, фірми, контори, консультації, інші об’єднання, які мають статус юридичної особи і реєструються у міністерстві юстиції України.

Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане свідоцтво анульоване у випадках:

- засудження адвоката за злочин після набрання вироком законної сили;

- обмеження судом дієздатності;

- визнання адвоката недієздатним;

- втрати громадянства України;

- грубого порушення вимог закону про адвокатуру та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури;

- порушення присяги адвоката.

Нотаріат

Нотаріат в Україні- це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності.

У державних нотаріальних конторах вичиняються такі нотаріальні дії (ст. 34 Закону):

1) посвідчуються угоди (договори, заповіти, доручення, шлюбні контракти та ін.);

2) вживаються заходи щодо охорони спадкового майна;

3) видаються свідоцтва про право на спадщину;

4) видаються свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя;

5) видаються свідоцтва про придбання жилих будинків з прилюдних торгів;

6) видаються дублікати документів, що зберігаються у справах нотаріальної контори;

7) накладається заборона відчуження жилого будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна;

8) засвідчується вірність копій документів і виписок з них;

9) засвідчується справжність підпису на документах;

10) засвідчується правильність перекладу документів з однієї мови на іншу;

11) посвідчується факт, що громадянин є живим;

12) посвідчується факт перебування. громадянина в певному місці;

13) посвідчується тотожність громадянина з особою, зображеною на фотокартці;

14) посвідчується час пред'явлення документів;

15) передаються заяви фізичних і юридичних осіб іншим фізичним і юридичним особам;

16) приймаються на депозит (тобто на зберігання на певний строк) грошові суми та цінні папери тощо.

Законом України „Про нотаріат” вперше передбачено запровадження приватного нотаріату.

Принципи, на основі яких ґрунтується діяльність нотаріату:

- законності;

- додержання таємниці виконуваних нотаріальних дій;

- додержання об’єктивної істини.

За вчинення нотаріальних дій нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених декретом Кабінету Міністрів України з наступними змінами та доповненнями.

Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних справляють плату, розмірі якої встановлюється за домовленістю сторін (ст. 31 закону).

З доходу приватного нотаріуса справляється прибутковий податок за ставками, встановленими чинним законодавством.

 

Запитання для самоконтролю знань

1. Назвіть основні ланки судової системи.

2. Охарактеризуйте основні принципи правосуддя.

3. Дайте визначення правоохоронної діяльності.

4. Назвати функції прокуратури.

5. Які завдання виконує Служба безпеки України, державна податкова служба?

6. Назвіть правозахисні органи.

7. Що таке адвокатура? Які принципи адвокатської діяльності Вам відомі?

8. Що таке нотаріат? Які нотаріальні дії виконують нотаріуси?


Додаток А

 

Для юридичних осіб

ДОГОВІР

купівлі-продажу

№_

м. Львів "__" ______2000 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПЛЕКС", надалі "Продавець", в особі Директора Максимовича Ярослава Володимировича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторо н и, ________________________________________________________________________

в особі______________________________________ , діючого на підставі ____________,

надалі "Покупець", з другої сторони, та Львівська обласна дирекція страхування ВАТ Українська страхова компанія Тарант-АВТО", надалі "Страховик", в особі Директора Лучечко Івана Семеновича., діючого на підставі Статуту, Положення "Про структурні підрозділи" та Доручення №1-5-1288/1 від 28.10.98р, з третьої сторони, надалі Сторони, уклали даний Договір про наступне:

Предмет договору

1.1. У відповідності до умов даного Договору Продавець продає, а Покупець купує на загальних умовах франко-склад Продавця продукцію та товари ТзОВ "КОМПЛЕКС", надалі "Товар".

1.2. Всі питання, що стосуються страхування ризиків, пов'язаних з цим договором купівлі-продажу, регулюються Генеральним договором про співпрацю № Г1-12/99 від 02 грудня 1999р.і Генеральним договором страхування фінансового ризику № Ф1-12/99 від 02 грудня 1999р.,який укладено між Товариством з обмеженою відповідальністю "КОМПЛЕКС" та Львівською обласною дирекцією страхування ВАТ УСК "Гарант-АВТО" (далі по тексту - Страхувальник"
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 120; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.015 с.)