Товар, його ціна, порядок оплати 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Товар, його ціна, порядок оплати2.1. Назва Комплектуючі згідно рахунку № ___________________________________

2.2. Кількість Один комплект

2.3. Ціна одиниці Товару по прейскуранту складає (___________________________) грн. Ціна дійсна при умові оплати початкового внеску впродовж 3-х днівз моменту підписання Сторонами даного Договору. У випадку несплати Покупцем авансу у вказаний термін дана ціна може бути переглянута.

2.4. Загальна вартість товару складає ________________________________________ грн.

2.5. Початковий внесок складає ____________________________________________ грн.

2.6. Загальна заборгованість Покупця по даному Договору визначається п.1 Додаткової угоди (Додаток №1), яка є невід'ємною частиною даного Договору.

2.7. Термін розстрочки шістьмісяців.

2.8. Відсотки за наданий кредит складають 60% річних на залишок суми кредиту згідно пункту 3 Додаткової угоди.

2.9. Місяць, рік першого платежу кредиту і відсотків по кредиту: ___________________

2.10. Місяць, рік останнього платежу кредиту і відсотків по ньому: _____________________

2.11. Порядок погашення Покупцем загальної заборгованості по цьому Договору визначається Додатковою угодою.

2.12. Усі взаєморозрахунки по цьому Договору Сторони проводять у гривнях.

 

2.13. Товар видається Покупцеві після зарахування початкового внеску на розрахунковий рахунок Продавця та отримання від Страхувальника повідомлення про прийняття позитивного рішення про страхування в відповідності з п. 3.7.1. цього договору.


3. Перехід права власності та ризиків. Супутні зобов'язання сторін.

3.1. Право власності на Товар, купівля-продаж якого здійснюється у відповідності до даного Договору, переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання Акту прийому-передачі Товару.

3.3. Ризик випадкової втрати чи пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту Акту прийому-передачі Товару.

3.4. Покупець зобов'язується за власний рахунок застрахувати майнові ризики пов'язані з Товаром, купівля-продаж якого є предметом даного Договору, у Страховика на весь термін дії цього Договору.

3.6. Продавець зобов'язується:

3.6.1. Надати Товар, якість якого повинна відповідати вимогам ТУ.

3.6.2. Забезпечити гарантійне і сервісне обслуговування проданого Товару у відповідності з Керівництвом по експлуатації та сервісною книжкою, що додаються до Товару.

3.6.3. Своєчасно надавати Покупцю податкові накладні.

3.6.5 Продавець має право отримати від Страховика страхове відшкодування у межах страхової суми по страхуванню майнових інтересів Продавця, пов'язаних з невиконанням чи неналежним виконанням Покупцем фінансових зобов'язань з даного Договору.


3.6. Покупець зобов'язується:

3.6.1. Надати про себе дані, за достовірність яких він несе відповідальність у відповідності до діючого законодавства України.

3.6.2. Своєчасно сплачувати чергові щомісячні платежі у відповідності з Додаковою угодою.

3.6.3. При купівлі Товару надати Сторонам наступні документи:

а) копію Свідоцтва про реєстрацію підприємства-покупця;

б) ксерокопію балансу підприємства і звіту про фінансові результати роботи підприємства за два
останні квартали з відміткою податкової інспекції або незалежного аудитора;

г) анкета;

д) довідка з банку, в якому обслуговується підприємство про заборгованість по кредитах та перед бюджетом;

є) рішення вищестоячої організації (державного підприємства) чи вищестоячого органу управління Товариства про отримання кредиту та про укладення договору застави з ВАТ УСК Тарант-АВТО" на майно чи обіговий товар, що належить Покупцю на період дії договору купівлі-продажу (при купівлі Товару вартістю понад 5000-00 грн);

ж) ксерокопія паспорта керівника чи уповноваженої особи (новий зразок паспорту - 1,2 сторінки та сторінка з пропискою; старий зразок - додається сторінка з фотографією).

3.6.4. У випадку несплати двох чергових послідовних щомісячних платежів, передбачених в Додатку 2, передати Товар та право власності на нього уповноваженій особі Страховика.

3.6.5. Покупець зі Страховиком мають право оформити передачу права власності на Товар будь-яким способом, що не протирічить діючому законодавству України, в тому числі шляхом укладення додакової угоди. Витрати з переоформлення (якщо такі неминучі) несе Покупець.

 


Покупець інформує сторони про місцезнаходження товару та не змінює його без погодження з Страховиком.

3.7. Страховик зобов'язується:

3.7.1. Повідомити Продавцю впродовж 3-х днівз моменту отримання від Покупця документів, вказаних у пункті 3.8.3. даного Договору, рішення про страхування майнових інтересів Продавця, пов'язаних з невиконанням чи неналежним виконанням Покупцем фінансових зобов'язань з даного Договору.

3.7.2. Ознайомити Продавця з правилами страхування комерційного договору (Правила23).

 

3.7.3. Видати Продавцю Страховий Сертифікат зі страхування майнових інтересів Продавця, пов'язаних з невиконанням чи неналежним виконанням Покупцем фінансових зобов'язань з даного Договору.

Виплатити Продавцю страхове відшкодування через 30 календарних днів після підписання акту про настання страхової події.

3.7.5. Після оформлення переходу права власності до Страховика та передачі йому Товару, організувати продаж Товару.

3.9.6. Після продажу Товару, повернути Покупцю суму, що залишилася після погашення заборгованості перед Продавцем та відшкодування власних збитків.

3.9.7. Не розголошувати конфіденційну інформацію про Покупця і Продавця.

Відповідальність сторін.

4.1. У випадку неналежного виконання однієї із Сторін її зобов'язань, що випливають з даного Договору, спричинивши тим самим збитки іншій Стороні, Сторона, в результаті дій (бездіяльності) якої були спричинені збитки, зобов'язана відшкодувати їх у повному обсязі.

4.2. В випадку порушення Покупцем встановленої цим Договором періодичності оплати ціни Товару, купівля-продаж якого є предметом цього Договору, продавець має право вирахувати з Покупця пеню в розмірі 0,25%, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно перерахованої суми грошових коштів за кожен день затримки, допущеної з вини Покупця.

Форс-мажор.

Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань з даного Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок дії неперевершеної сили у відповідності з діючим законодавством України. Обставини неперевершеної сили, початок їх виникнення, період, характер, закінчення дії підтверджуються Торгово-промисловою Палатою.

Застосоване право. Порядок вирішення спорів.

6.1. Спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з невиконанням положень даного Договору, підлягають вирішенню у відповідності з діючим законодавством України.

Інші умови.

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

7.2. Даний Договір припиняє свою дію, коли всі взаєморозрахунки між Сторонами будуть виконані.

7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та зобов'язання з даного Договору будь-якій іншій стороні без письмового погодження інших Сторін.

7.4. Даний Договір складений у 3-х екземплярах на українській мові, що мають однакову юридичну силу.

 

 


Юридичні адреси сторін

ТзОВ "КОМПЛЕКС" Покупець:

м.Львів, вул. Коперніка, 12/10 ________________________________________

код ЄДРПОУ 23266232 Адреса: _________________________________

р/р 26006238193001 в ЗГРУ КБ Приватник, код ЄДРПОУ____________________________

м. Львів, МФО 325321 р/р ____________ в ________________________

тел/факс: 72-70-48, 72-54-80 ________________________________________

МФО ____________________________________

тел/факс: _________________________________

__________________ Я. В. Максимович

_________________________________________

Страховик:

ЛОДС ВАТ УСК „Гарант-АВТО”

290005, м. Львів, вул.. І. Франка, 33/2

р/р 26003005960601 у ЛФ АБ „Брокбізнесбанк”

МФО 325774 ЗКПО 20775855.

Т-ел: (0322) 76-77-76; 76-15-89.

 

____________________________ І. С. Лучечко


Додаток Б

ДОГОВІР

Страхування майна

 

м. _____________ „___” ______________ 200__ р.

СТРАХУВАЧ:________________________________________________________________,

в особі __________________________________________________________________________, що діє на підставі ___________________________________________________________________,

з одного боку, і

СТРАХУВАЛЬНИК: ___________________________________________________________,

в особі ____________________________________________________________________________,

що діє на підставі ___________________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. СТРАХУВАЧ зобов'язується відшкодувати СТРАХУВАЛЬНИКОВІ в межах страхової суми збитки, яких він зазнав, від пошкодження, знищення, втрати в результаті пожежі, крадіжки зі зломом, пограбування, розбою наступного майна СТРАХУВАЛЬНИКА:

Перелік майна СТРАХУВАЛЬНИКА Страхова сума Страховий платіж Страхове відшкодування
       
Усього:      

 

2. СТРАХУВАЛЬНИК зобов'язується:

а) заплатити СТРАХУВАЧЕВІ в _____ строк від дня підписання Даного Договору обумовлений страховий платіж;

б) повідомляти СТРАХУВАЧЕВІ негайно про всі обставини, що впливають на ступінь ризику настання страхового випадку (зміни у належності майна, тобто здача в оренду, на зберігання, у заставу, переобладнання тощо);

в) дотримуватися встановлених правил експлуатації майна, забезпечувати його збереження;

г) при пошкодженні, знищенні або втраті майна внаслідок страхової події:

- негайно (не пізніше 3 діб, рахуючи з дня, коли він дізнався або мав дізнатися про вказані обставини) повідомити про це СТРАХУВАЧА;

- вжити всіх можливих заходів для попередження і зменшення збитків, врятування майна;

- повідомляти компетентні органи (міліцію, держпожежнагляд, аварійні служби тощо) про страхові події, на випадок настання яких проводиться страхування за Даним Договором;

- зберігати майно, що постраждало, якщо це не суперечить безпеці, до огляду його представником СТРАХУВАЧА в тому вигляді, у якому воно опинилося після страхової події.

3. При невиконанні зобов'язань, зазначених у підпунктах "а"-"в" пункту 2 Даного Договору, СТРАХУВАЧ має право достроково розірвати договір або призупинити його дію, а якщо невиконання зобов'язань виявиться після настання страхової події і це вплине на виникнення збитків або збільшення їх розміру - відмовити СТРАХУВАЛЬНИКОВІ у виплаті страхового відшкодування.

4. При невиконанні зобов'язань, зазначених у підпункті "г" пункту 2 Даного Договору, СТРАХУВАЧ має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо стане неможливим встановлення факту, причин або інших обставин настання страхової події, розміру збитків.

5. СТРАХУВАЧ зобов'язується виплатити СТРАХУВАЛЬНИКОВІ страхове відшкодування у відповідності до умов Даного Договору.

6. Строк дії Даного Договору: від ____________________ до _________________________
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.013 с.)