Конституційний статус місцевих державних адміністрацій 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституційний статус місцевих державних адміністраційДержавніадміністрації- це колегіальні органи виконавчої влади, які формуються їх головами. З метою забезпечення централізації виконавчої влади голови цих адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом Україниза поданням Кабінету Міністрів. При здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом і Кабінетом Міністрів; підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Діяльність голів місцевих державних адміністрацій підлягає також контролю з боку районних та обласних рад, які представляють спільні інтереси територіальних громад. Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації може обласна чи районна рада, якщо проголосувало за це 2/3 депутатів від складу відповідної ради.

Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації та дає обґрунтовану відповідь.

 

Основні напрями діяльності місцевих державних адміністрацій:


- виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету, Міністрів, інших органів виконавчої влади;

- законність і правопорядок;

- додержання прав і свобод громадян;

- виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і культурного розвитку, програм охорони довкілля, а також програм соціально-економічного та культурного розвитку корінних народів і національних меншин у місцяхїхкомпактного проживання;

- підготовка, виконання та звіт про виконання відповідних обласних та районних бюджетів;

- взаємодія з органами місцевого самоврядування;

- реалізація інших, наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Правовий статус та обсяг повноважень вказаних органів державної виконавчої влади, крім Конституції України, в даний час визначаються «Положенням про обласну Київську та Севастопольську міську державну адміністрацію» та «Положенням про районну, районну у містах Києві та Севастополі державну адміністрацію”, які затверджені указом Президента України від 21.08.1995 р.

Голова державної адміністрації несе персональну відповідальність за виконання покладених на державну адміністрацію завдань і здійснення нею своїх функцій. Голова обласної державної адміністрації має наступні повноваження:


- формує державну адміністрацію;

- організовує складання бюджетута програм соціально-економічною розвитку області;

- інформує Президента України, Кабінет Міністрів України та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище;

- укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, що належать до сфери управління державної адміністрації або уповноважує на це інших осіб;

- виступає розпорядником коштів державної адміністрації;

- ряд інших.

До місцевих органів виконавчої влади належать також виконавчі комітети рад депутатів, місцеві органи міністерств та відомств: відповідні відділи, управління (внутрішніх справ, юстиції, фінансів, культури, освіти тощо), а також адміністрації державних підприємств та установ, посадові особи яких виконують функції організаційно-розпорядчого характеру, спрямовані на забезпечення координації і взаємодії, управління в процесі трудової діяльності.

Поняття про самоврядування. Органи місцевого самоврядування в Україні

Самоврядування - це територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через обрані ними державні або суспільні органи усіх питань місцевого життя на основі законів та власної фінансової і економічної бази.

Самоврядування здійснюється на місцевому та регіональному рівні. Конституція України визначає концептуальні основи місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Систему місцевого самоврядування (відповідно до ст. 5 Закону України від 21.05.1997 р. „Про місцеве самоврядування в Україні”) складають:

- територіальні колективи громадян, які проживають у селах (сільрадах), селищах, містах – первинний суб’єкт;

- сільська, селищна, міська рада (представницькі органи місцевого самоврядування);

- сільський, селищний, міський голова;

- виконавчі органи сільської, селищної, міської ради (виконавчі комітети);

- районні та обласні ради (представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ, міст);

- органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети жителів).

Територіальна основа місцевого самоврядування – село (сільрада), селище, місто (райони у містах із районним підрозділом).

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (ст. 142 Конституції України):

- рухоме і нерухоме майно;

- доходи місцевих бюджетів та інші кошти;

- земля і природні ресурси, що є у власності територіальних громад;

- об'єкти спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Основні повноваження органів місцевого самоврядування:

- управляють майном, що є в комунальній власності;

- затверджують програми соціально-економічного та культурногорозвитку і контролюють їх виконання;

- затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць та контролюють їх виконання;

- встановлюють передбачені законом місцеві і податки та збори;

- забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів;

- здійснюють інші повноваження, встановлені законодавством.

 

Органи місцевого самоврядування приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Територіальні колективи громадян здійснюють свої повноваження безпосередньо (загальні збори) через обрані ними органи (сільська, селищна, міська рада, інші представницькі органи місцевого самоврядування).

Жителі відповідної територіальної одиниці обирають строком на чотири роки на сонові загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування депутатів, які входять до сільської, селищної, міської ради, а також відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчі органи ради та головує на усіх засіданнях.

Сільські, селищні, міські ради можуть мати свої виконавчі органи, які безпосередньо організовують реалізацію рішень відповідної ради, утворюються нею, підзвітні і підконтрольні їй. Виконавчий орган ради очолює її голова.

До компетенції сільських, селищних, міських рад відносять:

- затвердження регламенту ради;

- утворення виконавчого комітету ради;

- розгляд запитів депутатів; встановлення місцевих податків і зборів;

- встановлення місцевих податків і зборів;

- прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

- прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

До компетенції сільського, селищного, міського голови відносять:

- здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчим комітетом;

- скликання загальних зборів громадян за місцем проживання;

- видає розпорядження в межах своїх повноважень;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

- ряд інших, передбачених ст. 25, 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сільські, селищні та міські Ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

 

Обласні і районні ради:

- представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст відповідного регіону;

- не мають своїх виконавчих органів. Функції виконавчих органів рад здійснюють відповідні місцеві державні адміністрації (відбувається делегування окремих функцій місцевого самоврядування органам виконавчої влади).

Голови районної та голова обласної ради обираються відповідною радо та очолюють виконавчий апарат ради, який головним чином має забезпечувати організацію роботи цих рад.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 248; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.009 с.)