ТОП 10:

Підприємство здійснює спеціальне водокористування без дозволу, що є порушенням ст.ст. 44, 49 Водного кодексу України.Підприємством здійснюється приймання стічних вод до селищної каналізаційної мережі, контроль за якісним складом зворотних вод, що надходять від підприємств водоспоживачів не проводиться. Не розроблені та не затверджені Правила приймання стічних вод підприємств у систему каналізації, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

ВАТ «Ічнянський завод сухого молока»забір підземних та скид стічних вод здійснює на підставі дозволу на спеціальне водокористування ВАТ «Ічнянський завод сухого молока та масла» Укр № 3399 А/Чрн, виданого Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області від 20.06.2006р., термін дії дозволу подовжений до 20.06.2016р.

Водовідведення здійснюється на власні очисні споруди біологічного очищення – поля наземної фільтрації потужністю 1980 куб.м./добу, фактично на очисні споруди надходить близько 320 куб.м./добу. Очисні споруди знаходяться у задовільному стані. Облік стічних вод здійснюється побічними методами по нормах витрати води із занесенням до журналу встановленого зразку.

При перевірці КП ВКГ «Ічень» встановлено, що спеціальне водокористування здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування Укр. № 3773 А/Чрн від 27.11.2009 року, виданого Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області. Термін дії дозволу до 27.11.2012 року.

Водовідведення здійснюється на очисні споруди штучної біологічної очистки, проектною потужністю 1500 м3/добу. Фактичне навантаження 180 м3/добу. На момент перевірки працює одна черга комплексу очисних споруд, дві інші не задіяні в зв’язку зі значним недовантаженням.

Комплекс очисних споруд потребує проведення робіт з реконструкції та модернізації всіх ланок очистки.

Контроль якості стічних вод, які скидаються підприємством, здійснюється атестованою відомчою хіміко-аналітичною лабораторією по контролю стічних вод. Свідоцтво про атестацію № 4, видане 25.02.2010р. Метрологічною службою (ТОВ «Рудмаг») Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, термін дії свідоцтва до 25.02.2013 року. Контрольно-вимірювальні прилади повірені, графіки калібрувальних залежностей побудовані, робочі журнали, журнали зважування, приготування реактивів ведуться, виконання вимірювань проводиться згідно графіків контролю з записами в журналах.

За результатами гідрохімічних досліджень, виконаних відомчою лабораторією підприємства, перевищень граничнодопустимих нормативів на скиді з комплексу очисних споруд протягом 2010 року та першого півріччя 2011 року не зафіксовано.

Облік води, яка надходить на очисні споруди, ведеться по часу роботи та потужності насосного обладнання на каналізаційно-насосній станції.

Підприємство складає та подає в установлені терміни державну статистичну звітність форми №2-ТП (водгосп). Дані первинного обліку забору води та скиду стічних вод співпадають з даними статистичної звітності.

А/Т «Тютюнова компанія В.А.Т.-Прилуки» - скид виробничих та господарсько-побутових стічних вод підприємства здійснюється в мережу комунальної каналізаційної на підставі договору № 401/В від 23 червня 2008 року з КП «Прилукитепловодопостачання» (додаткова угода від 18 травня 2011 року).

Скид зливових вод здійснюється через випуск очисних споруд зливової каналізації з біологічним доочищенням в р. Удай. Комплекс очисних споруд включає: два лотки акумулятори з насипними фільтрами, насосну станцію та два біологічні ставки доочищення.

На момент перевірки біологічні ставки доочищення знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані.

Водовідведення КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства»здійснюється на очисні споруди штучної біологічної очистки, проектною потужністю 14343 м3/добу. Фактичне навантаження 5500 м3/добу. Очисні споруди знаходяться в задовільному стані, за даними гідрохімічних аналізів проведених власною атестованою лабораторією, перевищень граничнодопустимих нормативів не зафіксовано. Скид стічних вод в водний об'єкт річка В’юниця, здійснюється на підставі затвердженого граничнодопустимого скиду. Комплекс очисних споруд потребує проведення робіт з модернізації та капітального ремонту всіх ланок очистки. Облік стічних вод, які надходить на очисні споруди, ведеться по часу роботи та потужності насосів.

Підприємством забезпечено розробку та затвердження нового технологічного регламенту роботи очисних споруд, з терміном дії до 2019 року.

Приймання стічних вод до системи міської каналізаційної мережі та контроль нормованих показників проводиться у відповідності з «Правилами приймання стічних вод підприємств в каналізаційні мережі м.Ніжина» затверджені рішенням Ніжинської міської ради від 31.01.2002 року № 58 та погоджені Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області.

Лабораторний контроль за якістю стічних вод здійснюється власною відомчою лабораторією. Свідоцтво про атестацію № 51 від 16.07.2009 року, видане ТОВ «Рудмаг» м. Київ, терміном дії до 16.07.2012 року.

Графік лабораторного контролю якості стічних вод, що скидаються в річку В’юниця на 2011 рік, погоджено з Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області. Повний хіміко-бактеріологічний аналіз проводиться 1 раз на декаду. Результати заносяться до журналів обліку встановленого зразку, журнали ведуться постійно.

За результатами інструментально-лабораторних досліджень зворотних вод на скиді до річки В’юниці з лютого поточного року фіксується перевищення доведених нормативів ГДС забруднюючих речовин по вмісту фосфатів, що є порушенням ст.ст. 44, 70 Водного кодексу України. Підприємству пред’явлена претензія на відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок скиду недостатньо очищених стічних вод на суму 893,53 грн.

НаПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» водовідведення промислових, господарсько-побутових стічних вод цукропереробного заводу та господарсько-побутових стічних вод, що надходять від житлової виробничої забудови смт. Линовиця, здійснюється на поля наземної фільтрації проектною потужністю 5 тис м3/добу. Загальна площа очисних споруд складає 33 га, в тому числі два відстійники по 5,5 га кожний та 13 карт загальною площею 22 га. Очищення стічних вод здійснюється завдяки проходженню аеробних процесів в присутності кисню. Очисні споруди знаходяться у задовільному стані.

Після мийки цукрового буряку утворюються транспортно-мийні води, які поступають на 18-секційний відстійник. Після відстоювання освітлені води повторно використовуються для транспортування буряку, а осад перекачується на очисні споруди.

Виробничі теплообмінні води скидаються у технічних ставок № 2 на підставі затвердженого гранично допустимого скиду (ГДС). Нормативи ГДС забруднюючих речовин із зворотними (стічними) водами ПАТ «Линовицький цукрокомбінат «Красний» розроблені ПП «Чистий континент ХХ1» у 2009 році.

Облік стічних вод здійснюється побічним методом по витраті електроенергії та потужності насосного обладнання, журнал обліку за формою ПОД-13 ведеться постійно.

Підприємством забезпечено подачу державної статистичної звітності за формою № 2-ТП (водгосп). Підприємством не забезпечено подачу державної статистичної звітності за формою № 7-ГР (підземні води), що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

Основною метою діяльності Філії «Менський сир» ППКФ «Прометей» є заготівля та переробка молока, виробництво і реалізація молочної та іншої продукції рослинництва і тваринництва.

Скид промислових та господарсько-побутових стічних вод підприємства, а також з міського каналізаційного колектора, здійснюється на очисні споруди повної біологічної очистки проектною потужністю 3250 м3/добу, 1186,25 тис. м3/рік. Очисні споруди застарілі, потребують проведення робіт по відновленню та модернізації.

Скид талих та зливових вод підприємства здійснюється на очисні споруди механічної очистки потужністю 250 м3/добу, 91,25 тис. м3/рік. Очисні споруди складаються з резервуару, де відбувається відстоювання талих та зливових вод підприємства. Мул із резервуару вивозиться на власні мулові майданчики.

Після очистки стічні води через струмок Бабка скидаються до р. Мена. Облік стічних вод здійснюється побічним методом за потужністю насосного обладнання каналізаційної насосної станції підприємства із записами в журналі встановленого зразку. Облік стічних вод, які поступають з мережі комунальної каналізації, здійснюється за даними ЗАТ «Менський комунальник» (договір на очистку фекальних стоків від 01.04.2008 р. строком на 5 років).

Спеціальне водокористування в частині скиду зворотних вод підприємством здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування Укр. № 3795 А/Чрн., виданого Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 05.02.2010 року, термін дії до 05.02.2013 року.

Контроль якості стічних вод здійснюється відомчою атестованою лабораторією (свідоцтво про атестацію № А 09-047 від 28.04.2009р. терміном дії до 09.04.2012р.).

На протязі 2011 року підприємством проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на очисних спорудах штучної біологічної очистки. На момент перевірки проведено очистку частини біоставків та мулових майданчиків.

З метою покращення системи очистки укладено договір № 11-05-06 від 06.05.2011р. з НВФ «СІХІД» НВО «БІОСОФ» (м. Кременчук) щодо виготовлення проекту поновлення роботи каналізаційних очисних споруд філії «Менський сир».

За результатами інструментально-лабораторних досліджень зворотних вод на скиді до струмка Бабка, проведеного спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю 27.10.2011 року зафіксовано перевищення затверджених нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин, що є порушенням п.3 ст.44, п.6 ст.70 Водного кодексу України. Підприємством не забезпечено виконання вимог припису державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області № 375/08 від 13.07.2011р. щодо недопущення скиду стічних вод з очисних споруд з перевищенням гранично допустимих нормативів, що є порушенням ст.ст. 20, 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

В ході перевірки відібрані проби зворотних вод на скиді з очисних споруд, зливової каналізаційної системи, води з струмка Бабка вище та нижче скиду з очисних споруд і річки Мена вище та нижче місця впадіння струмка Бабка.

Підприємству пред’явлено претензію на відшкодування збитків, заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок скиду недостатньо очищених стічних вод на суму 41539,22 грн.

З території Чернігівського відділення Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» водовідведення здійснюється в мережу міської каналізаційної системи КП «Чернігівводоканал» на підставі договору № 2521/298 від 19.04.2005 року.

Ліміт відведення стічних вод у мережу міськканалізації, який встановлений в дозволі на спеціальне водокористування становить 4507,4 м3/добу та 1645,20 тис. м3/рік.

Облік стічної води, яка скидається у мережу міської каналізації, ведеться з записами в журналі відповідної форми. Дані первинного обліку скиду води співпадають з даними державної статистичної звітності форми № 2-ТП (водгосп).

Інструментально-лабораторний контроль якості стічних вод, які відводяться в мережу міськканалізаційної системи КП «Чернігівводоканал», здійснюється відділом інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції в Чернігівській області.

Скид зливових вод ЧВ ПАТ «САН Інбев Україна» здійснюється в мережу міської зливової каналізації.

Рішенням головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області № 22 від 05.10.2011 року «Про тимчасову заборону (зупинення) скиду зливових та дренажних вод, що надходять з території Чернігівського відділення Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» (м. Чернігів) до зливової каналізаційної мережі міста Чернігова» з 10.10.2011 року тимчасово заборонено скид зливових та дренажних вод, що надходять з території Чернігівського відділення Публічного акціонерного товариства «САН ІнБев Україна» в мережу міської зливової каналізації міста Чернігова. Підприємством встановлено трубну заглушку в трубі зливової каналізаційної системи біля контрольного колодязя. Державною екологічною інспекцією в Чернігівській області проведено опломбування обладнання для подачі повітря до трубної заглушки. На момент перевірки пломба не пошкоджена, трубна заглушка знаходиться на встановленому місці.

На ДП «Холминський спиртзавод» водовідведення стічних вод здійснюється на очисні споруди поля наземної фільтрації, проектною потужністю 908 м3/добу. До складу очисних споруд входять два мулові майданчики та дванадцять карт полів фільтрації. На момент перевірки використовуються дві карти. Поля фільтрації знаходяться в незадовільному стані, потребують проведення робіт по впорядкуванню, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

Контроль якості стічних вод, які скидаються до полів фільтрації здійснюється Корюківською райСЕС.

Облік кількості скиду стічних вод здійснюється за кількістю випущеної продукції. Кількість скинутих стічних вод фіксується в журналі встановленого зразку.

1.2. Контроль у галузі охорони і використання підземних вод.

Протягом 2011 року було проведено 456 перевірок по контролю за станом використання підземних водних ресурсів. За результатами перевірок складено 202 протоколи, 202 особи притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 28713 грн., сплачено – 28050 грн. Пред’явлено 25 претензій та позовів за екологічні збитки на суму 1483686 грн., стягнуто – 91381 грн.

Перевірками встановлено, що основними порушеннями є відсутність дозволу на спеціальне водокористування чи закінчення терміну дії дозволу. Також мають місця і такі порушення як: не огороджені та не облаштовані санітарно – захисні зони артсвердловин, негерметичність гирл свердловин, не проводиться санітарно – технічний тампонаж недіючих артезіанських свердловин у встановлені строки.

Як приклад, можна привести перевірки наступних водокористувачів:

На балансі Куликівського виробничого управління житлово-комунального господарства знаходиться шість артезіанських свердловин та одна взята в оренду, згідно договору оренди цілісного майнового комплексу від вересня 2005 року з Куликівською селищною радою. Усі свердловини розташовані у межах смт. Куликівка.

Артезіанські свердловини № 1, 2, 4, 6 знаходяться в робочому стані, санітарно-технічний стан задовільний. Санітарно-захисні зони артезіанських свердловин виділені та огороджені, знаходяться в задовільному стані. Санітарно-захисна зона свердловини № 6 не виділена та не огороджена, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України. Свердловини № 3 і № 5 знаходяться у неробочому стані і потребують проведення ремонтних робіт, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

КП «Вода» Коропської селищної ради. На балансі підприємства знаходиться три артсвердловини, Свердловина № 2 знаходиться в задовільному санітарно-технічному стані, свердловина № 1 знаходиться в ремонті. Санітарно-захисна зона артсвердловин № 1 та № 2 вигорожена і знаходиться в задовільному стані. Артезіанська свердловина № 2 обладнана водовимірювальним приладом марки MTW-UA 50F (повірка від 17.03.2011 року), за показниками якого здійснюється облік забору води із занесенням даних в журнал первинного обліку за формою ПОД-11.

Свердловина № 3 знаходиться в ремонті, не обладнана водовимірювальним приладом, санітарно-захисна зона не виділена і не огороджено, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України. Ліміт забору води, встановлений у дозволі на спецводокористування, складає 222,4 м3/добу, 58,855 тис.м3/рік. Фактично забір води складає в середньому до 50 м3/добу.

Підприємство складає статистичну звітність за формою 2-ТП (водгосп), згідно якої за 4 квартал 2010 року підприємством забрано 7,1 тис.м3 підземних вод, скинуто 4,2 тис.м3 стічних вод; за 1 квартал 2011 року підприємством забрано 6,4 тис.м3 підземних вод.

Згідно дозволу на спеціальне водокористування на балансі Мринського ВУПЗГ в наявності 7 артсвердловин.

На підприємстві наявна резервна артезіанська свердловина, яка була пробурена у 2006 році Філією ВРТП «Укргазенергосервіс» Управління «Електоргаз» на території автогосподарства. Наявний паспорт артезіанської свердловини, згідно якого початок буріння свердловини – 12.09.2006 року, закінчення буріння – 21.10.2006 року. Глибина артсвердловини 135 м, потужність 10 м3/добу. Періодично проводиться прокачування артсвердловини. Зазначена артезіанська свердловина на врахована у дозволі на спеціальне водокористування, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

Свердловини знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані. Санітарно-захисні зони водозабору вигорожені і знаходяться в задовільному стані. Підприємством забезпечено подачу щорічної звітності за формою № 7-ГР.

Первинний облік забору води з артсвердловин здійснюється за показниками лічильників із занесенням даних в журнали первинного обліку за формою ПОД-11. На свердловинах № 1 та № 2 встановлені лічильники марки Взлет ЄР-У DN 32 (2 шт.), на свердловинах № 4, 6, 9 – лічильники марки MWN 50 NK (3 шт.).

Ліміт забору води, встановлений у дозволі на спецводокористування, складає 512 м3/добу, 136,57 тис.м3/рік. Фактично забір води складає в середньому до 200 м3/добу.

Підприємство складає статистичну звітність за формою 2-ТП (водгосп). Динаміка забору і скиду води підприємством за даними звітів про використання води свідчить, що за попередні роки доведені підприємству ліміти забору та скиду води не перевищувались.

Для водопостачання частини населення с. Райгородок на балансі Райгородоцької сільської ради Коропського району знаходиться одна артезіанська свердловина, яка розташована на території села. Зазначена артсвердловина була взята на баланс після ліквідації АФ «Райгородська» у 2003 році. Дозвіл на спеціальне водокористування не оформлявся, забір підземних вод з артсвердловини здійснюється без дозволу на спеціальне водокористування, що є порушенням ст. 44, 49 Водного кодексу України.

З артсвердловини здійснюється водопостачання 17 дворів та наявна одна колонка загального користування. Облік забору води ведеться побічним методом по витраті електроенергії та потужності насосного обладнання. Журнал обліку води за формою ПОД-12 не ведеться, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України. Сільською радою забезпечено подачу державної статистичної звітності за формою № 2-ТП (водгосп). Паспорт артезіанської свердловини відсутній. Артсвердловина знаходиться у робочому стані, водогосподарські споруди знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані. Санітарно-захисна зона артсвердловини не виділена та не огорджена, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

За результатами перевірки Райгородоцькій сільській раді пред’явлена претензія на відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного використання води на суму 44617 грн.

До складу Крисківської сільської ради Коропського району входять с. Криски, с. Іваньків, с. Великий Ліс.

Для водопостачання населення на балансі сільської ради знаходяться п’ять артезіанських свердловин: дві на території с. Криски, дві на території с. Іваньків, одна на території с. Великий Ліс. Дозвіл на спеціальне водокористування не оформлявся, забір підземних вод з артсвердловин здійснюється без дозволу на спеціальне водокористування, що є порушенням ст. 44, 49 Водного кодексу України.

Наявний паспорт атрсвердловини, яка розташована у с. Великий Ліс, глибина свердловини 115 м. Паспорти на решту артсвердловин відсутні.

Облік забору води ведеться побічним методом по нормам водоспоживання, журнал обліку води за формою ПОД-12 не ведеться, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України. Сільською радою забезпечено подачу державної статистичної звітності за формою № 2-ТП (водгосп).

Одна артезіанська свердловина у с. Іваньків не працює, обладнання демонтоване, проводиться капітальний ремонт. Решта артсвердловин знаходиться у робочому стані, водогосподарські споруди знаходяться в задовільному санітарно-технічному стані. Санітарно-захисні зони артсвердловин не виділені та не погорджені, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

За результатами перевірки Крисківській сільській раді пред’явлена претензія на відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного використання води на суму 304727 грн.

В ході перевірки водогосподарської діяльності Величківської сільської ради встановлено, що за період з 21.03.2008 по 21.03.2011 р.р. радою самовільно, без наявності дозволу на спеціальне водокористування з артезіанських свердловин забрано71501,175 куб.м.води. Даним фактом порушені вимоги ст.ст. 44(п 9), 49 Водного кодексу України.

За результатами перевірки Величківській сільській раді пред’явлена претензія на відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного використання води на суму 613459 грн.

В ході перевірки водогосподарської діяльності ТОВ «Агрофірма «Чернецьке» LTD» самовільно без наявності дозволу на спеціальне водокористування з артезіанських свердловин забрано6700 куб.м.води. Данним фактом порушені вимоги ст.ст. 44(п 9), 49 Водного кодексу України.

За результатами перевірки зазначеному підприємству пред’явлена претензія на відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного використання води на суму 139025 грн.

Основною метою діяльності Відкритого акціонерного товариства «Бобровицький молокозавод»є заготівля та переробка молока, виробництво і реалізація молочної продукції.

Забір підземних вод та скид стічних вод підприємством здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування Укр № 3881 А/Чрн, виданого Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Чернігівській області 05.08.2010 року терміном дії до 05.08.2013 року.

Водопостачання підприємства для задоволення власних виробничих та господарсько-побутових потреб, передачі іншим в здійснюється за рахунок власних артезіанських свердловин. Підприємство експлуатується 5 (п’ять) артезіанських свердловин:

- свердловина № 2 - глибина 50 м (неробоча);

- свердловина № 3 - глибина 50 м;

- свердловина № 6 - глибина 130 м;

- свердловина № 8 - глибина 130 м;

- свердловина № 9 - глибина 140 м.

Артезіанські свердловини №№ 2, 3, 9, 6 розташовані за межами території підприємства, свердловина № 8 знаходиться на території підприємства. Артезіанські свердловини знаходяться в робочому стані, санітарно-технічний стан задовільний. Санітарно-захисні зони артезіанських свердловин виділені та огороджені, знаходяться в задовільному стані. Свердловина № 2 знаходиться у неробочому стані і потребує проведення ремонтних робіт або санітарного тампонажу.

Облік забору води здійснюється за допомогою двох водовимірювальних приладів марок СТВГ-1-150 (свердловини №№ 3, 6, 2, 9) та СТ-50-01 (свердловина № 8). Дані первинного обліку забору води фіксуються в журналах встановленого зразку. Записи в журналі здійснюються регулярно. Підприємством не забезпечено виконання умов дозволу на спеціальне водокористування, а саме всі артезіанські свердловини не обладнані окремими водовимірювальними приладами, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України.

Згідно журналів обліку забір підземних вод складає більше 300 куб.м./добу. Підприємством використовуються надра для видобутку прісних підземних вод без наявності спеціального дозволу, що є порушенням ст. 21 Кодексу України «Про надра». Держекоінспекцією в Чернігівській області наданий припис № 25/08 від 12.02.2010 року щодо оформлення спеціального дозволу, який за зверненням підприємства був подовжений до 01.08.2011 року.

На території транспортного цеху ВАТ «Бобровицький молокозавод» (м. Бобровиця) наявна свердловина, яка не врахована у дозволі на спеціальне водокористування. Забір підземних вод здійснюється без дозволу на спеціальне водокористування, що є порушенням ст. 44, 49 Водного кодексу України. Глибина свердловини не відома, паспорт на артезіанську свердловину відсутній, облік забору води не ведеться, санітарно-захисна зона не виділена, що є порушенням ст. 44 Водного кодексу України. Свердловина обладнана насосом, паспорт на насосне обладнання не представлений.

Рішенням № 13 від 18.05.2011 року головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища експлуатація свердловини на території транспортного цеху ВАТ «Бобровицький молокозавод» тимчасово заборонена.

При перевірці ТОВ «Нефида» (м. Чернігів) зафіксовано факт самовільного водокористування без дозволу на спецводокористування. Водопостачання АЗС №№ 4 (с. Новоселівка Чернігівського району ), № 16 (с. Хрипівка Городнянського району), № 21 (с. Хрипівка Городнянського району), №30 (с. Хрипівка Городнянського району), №42 (с. Вокзал-Городня, Городнянського району), №45 (м. Бобровиця Чернігівської області) здійснюється за рахунок використання підземних вод. Забір води здійснюється за допомогою технічних пристроїв (електричних насосів). Технічна документація на свердловини відсутня. Забір води з вказаних свердловин здійснюється за відсутністю дозволу на спец водокористування, що є порушенням п.9 ст.44, ст.49 Водного кодексу України. Сума збитків, заподіяних державі порушенням законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, внаслідок самовільного спеціального водокористування, складає 1323,55 грн.

НаКомунальному підприємстві «Козелецьводоканал» в наявності ліцензія Серія АВ № 378321 на централізоване водопостачання та водовідведення, видана Чернігівською обласною державною адміністрацією 14.12.2009 року, з терміном дії до 13.12.2014 року.

На балансі підприємства знаходиться 4 (чотири) артезіанські свердловини.

Свердловина № 3 розміщена на водозаборі с. Сивухи. Свердловина знаходиться в задовільному санітарно-технічному стані. Санітарно-захисна зона водозабору знаходяться в задовільному стані, але не огороджена, що є порушенням ст. 44 «Водного кодексу України».

Дані первинного обліку забору води співпадають з даними державної статистичної звітності форми № 2-ТП (водгосп).

Підприємством подається державна статистична звітність за формою № 7-ГР (підземні води). Фактично підприємством забирається з артезіанських свердловин до 1100 м3 води на добу. Ліцензія на право користування ділянкою надр для видобутку прісних вод на підприємстві відсутня.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.019 с.)