ТОП 10:

Структура утворення та накопичення відходівСеред низки екологічних проблем, які мають місце в області, особливо гостро стоїть проблема поводження з відходами, які є одним з найбільших забруднювачів навколишнього середовища та негативно впливають на всі його компоненти. Ситуація ускладнюється і тим, що зберігається значний розрив між обсягами накопичених відходів і обсягами їх знешкодження та використання.

Враховуючи природні та економічні фактори, основну складову в загальній масі відходів, що утворюються в області, займають тверді побутові відходи та виробничі відходи 4 класу небезпеки, які, в основному, видаляються на полігони, сміттєзвалища, накопичувачі тощо.

Напрямки поводження з відходами розподілено наступним чином:

- на полігонах та сміттєзвалищах щорічно розміщується біля 500 тис. тонн відходів;

- на підприємствах утворюється біля 10 тис. тонн промислових токсичних відходів І-ІІІ класів небезпеки, з них - частина утилізується на існуючих установках, інші – передаються для знешкодження на відповідних потужностях за межі області, незначна кількість (біля 40 тонн) розміщуються на власних об’єктах видалення (підрозділи ВАТ «Укрнафта»);

- біля 150 тис. тонн промислових відходів ІV класу небезпеки (зола, дефекат, мул очисних споруд, тощо) утворюються та розміщуються на території підприємств на спеціальних спорудах.

Динаміка утворення відходів представлена в таблиці 8.1.1.

 

Табл. 8.1.1 Показники утворення відходів на території Чернігівської області в динаміці за 2007-2011 роки

з/п Показник 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік
Обсяги утворення відходів:          
Промислові (у т.ч. гірничопромислові) відходи, т 127345,0 151119,0 120055,0 148224,0 489400,0
Відходи за формою 14-МТП (номенклатура з 57 видів), т 1314799,0 1419480,0 1303440,0 ** **
Небезпечні (токсичні) відходи (за формою звітності № 1 – небезпечні відходи, т 8973,8 9022,2 1586,5 3500,0 2491,3
Відходи житлово-комунального господарства, тис. м³   2034,0 1797,8 1080,966 886,766* 199,2*
Загальна кількість відходів, т 1959617,8 2029061,2 1425351,7 373415,5 336031,22
Інтенсивність утворення відходів:            
  Загальна кількість відходів на одиницю ВРП, кг/ 1 млн. грн.          
  Утворення небезпечних (токсичних) відходів І-ІІІ класів небезпеки на одиницю ВРП, кг/ 1 млн. грн.          
Утворення твердих побутових відходів на особу, м³/ на 1 чол. 1,791 1,603 0,974 0,807* 0,182*

 

* - обсяги відходів, розміщених лише на полігонах ТПВ

** - Статистичне спостереження за формою № 14-МТП (звіт про утворення, використання і поставку вторинної сировини і відходів виробництва) починаючи з 2010 року в органах статистики не розроблялось.

 

Значний негативний вплив на об’єкти довкілля області здійснюють: промислові токсичні відходи, відходи які утворилися в результаті реформування аграрного сектору економіки - непридатні та заборонені до використання хімічні засоби захисту рослин, накопичені обсяги золи КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ фірми «ТехНова» (2,692 млн. тонн) та тверді побутові відходи. Знижують рівень екологічної безпеки області насамперед не значні обсяги відходів, що накопичені, а стан тих місць де вони зберігаються.

Серед різних видів відходів, які утворюються в процесі господарської діяльності, найбільшу небезпеку для довкілля і здоров’я населення становлять токсичні промислові відходи, що мають в своєму складі фізіологічно активні речовини, які викликають токсичний ефект. Токсичнiсть– міра несумісництва речовини з життям, обернено пропорційна смертельній дозi чи концентрації. Небезпечні хімічні речовини за рахунок наявності небезпечних складників можуть викликати отруєння організму людини та забруднення навколишнього природного середовища. Сам по собі ефект небезпечної дiї речовини є наслідком взаємодiї між хімічними, фізико-хімічними властивостями та медико-бiологiчним станом організму на момент контакту з речовиною.

Протягом 2011 року на 645 підприємствах області утворилось 2,5 тис. тонн відходів І-ІІІ класів небезпеки.

Інформація щодо обсягів накопичення небезпечних відходів І-ІІІ класів небезпеки, станом на 01.01.2012 р., представлена в таблиці 8.1.2.

 

Табл. 8.1.2 Обсяги накопичення відходів на території Чернігівської області (станом на 01.01.2012 р.)

Пор. № Показник Одиниця виміру Кількість Примітка
Суб’єкти підприємницької діяльності, виробнича діяльність яких пов’язана з утворенням небезпечних відходів од. За даними статзвітності № 1- відходи за 2011 рік
Накопичено небезпечних відходів, усього т 2491,3
  у тому числі:    
відходи 1 класу небезпеки т 1882,0
відходи 2 класу небезпеки т 173,3
відходи 3 класу небезпеки т 436,0

 

Тверді побутові відходи (ТПВ), що утворюються в області, складуються на 26 полігонах та 808 звалищах. Вказані об’єкти займають площу понад 700 га. В 2011 році на полігонах ТПВ області розміщено 907,483 тис.м3 відходів.

Інформація про стан полігонів твердих побутових відходів на території області та обсяги розміщених відходів представлена в таблиці 8.1.3.

Табл. 8.1.3 Інформація про стан полігонів твердих побутових відходів

№ п/п Населений пункт Загальний обсяг видалених відходів на 01.01.2012 р. тис. м3 Обсяг видалених відходів за 20110 рік тис. м3 Проектний обсяг видалення відходів тис. м3 Площа зайнята полігоном, га Розрахунковий термін експлуатації
1. м. Бахмач 393,658 22,014 430,0 6,26 до 2012 р.
2. м. Бобровиця 193,308 8,4 500,0 2,0 до 2040 р.
3. м. Борзна 157,958 2,496 350,0 2,2 до 2021 р.
4. смт. Варва 340,0 13,5 10,0 0,3 до 2020 р.
5. смт. Добрянка 6,126 0,1* 10,0 10,6 до 2030 р.
6. м. Городня 322,416 15,764 900,0 23,0 до 2027 р.
7. м. Ічня 12,648 3,516 75,0 2,5 до 2050 р.
8. смт.Козелець 82,2 3,0* 85,0 5,0 до 2020 р.
9. смт. Короп 22,688 2,32 50,0 4,3 до 2050 р.
10. м. Корюківка 573,394 23,13 450,0 1,6 до 2005 р.
11. смт.Куликівка 7,764 0,9 10,0 3,0 до 2025 р.
12. смт.Лосинівка 34,955 1,3* 50,0 2,0 до 2020 р.
13. смт. Любеч 2,428 0,15* 10,0 2,0 до 2040 р.
14. м. Мена 47,155 8,0* 50,0 4,6 до 2020 р.
15. м. Ніжин 2140,684 66,378 3600,0 15,0 до 2024 р.
16. м. Новгород –Сіверський 70,606 8,222 64,285 4,0 до 2025 р.
17. м. Носівка 19,371 1,992 2,0 до 2030 р.
18. м. Остер 11,723 0,7* 65,0 1,75 до 2040 р.
19. м. Прилуки 2732,028 82,8 3100,0 9,0 до 2015 р.
20. смт. Ріпки 15,781 0,7* 70,0 4,0 до 2020 р.
21. м. Семенівка 118,887 5,218 160,5 1,5 до 2020 р.
22. смт. Сосниця 34,566 7,76 120,0 3,9 до 2050 р.
23. смт. Срібне 35,525 0,266 140,0 1,8 до 2050 р.
24. смт. Талалаївка 16,377 4,0* 53,2 1,8 до 2015 р.
25. м. Чернігів 20233,6 587,6 13000,0 24,5 до 1997 р.
26. м. Щорс 140,282 16,54 250,0 4,9 до 2050 р.
  Разом: 27766,13 886,766 23552,99 143,51  

 

* - за відсутності обліку відходів наведено орієнтовні дані за середніми показниками утворення в минулі роки

 

Слід зазначити, що система обліку твердих побутових відходів не відтворює реальної картини щодо фактичної кількості утворення відходів. Метрологічний облік відходів (зважування) забезпечується лише в м.Ніжин, планується встановити ваги також на полігоні ТПВ м. Прилуки. Облік відходів, які потрапляють на інші 24 полігони ТПВ проводиться візуально лише в одиницях об’єму, що в перерахунку на одиниці маси не відтворює реальну картину обсягів відходів, які розміщуються на об’єктах. На сміттєзвалищах сільських територіальних громад облік взагалі не ведеться. Тому, наявні дані щодо обліку відходів на полігонах ТПВ та сміттєзвалищах мають індикативний характер і не відтворюють реальну картину утворення та накопичення відходів.

Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)

В області практично вирішена проблема поводження з промисловими відходами І-ІІІ класів небезпеки. Вжиття організаційних та адміністративних заходів дало змогу виключити їх розміщення в навколишньому природному середовищі – частина утилізується на існуючих установках, інші – передаються для знешкодження на відповідних потужностях за межі області.

Упродовж року підприємствами області було використано 1,0 тис. т токсичних відходів (нафтопродукти), передано іншим підприємствам 3,0 тис.т. Наявність відходів на кінець звітного періоду становить 3,6 тис. тонн, основну масу яких складають промивні води з вмістом ГМД та відходи, що містять свинець, ртуть, непридатні пестициди.

В зв’язку з неповним охопленням власників відходів статистичним спостереженням за формою №1- відходи, отримані дані не відповідають фактичним обсягам утворених відходів і не відображають реальну картину щодо операцій з відходами. Зокрема це стосується непридатних пестицидів та дрібних утворювачів відходів, які при значній своїй загальній кількості, в основному, не звітуються і така категорія відходів як «відходи автотранспорту» залишається поза обліком.

Динаміка поводження з небезпечними відходами І-ІІІ класів небезпеки представлена в таблиці 8.2.1

Табл. 8.2.1 Основні показники поводження з відходами І – ІІІ класів небезпеки (тис. тонн)

Пор. № Показники 2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік
Утворилося 8,974 9,022 1586,5 3,5 2,5
Одержано від інших підприємств 0,088 0,059 0,087 0,3 0,128
у тому числі з інших країн - - -
Використано 0,282 0,229 0,218 1,0 0,162
Знешкоджено (знищено) 10,486 7,624 0,0495 0,0 0,026
у тому числі спалено 10,467 7,585 0,0328 0,0 0,0259
Направлено в сховища організованого складування (поховання) - - - 0,1 2,775
Передано іншим підприємствам 1,716 1,652 0,655 3,0  
у тому числі іншим країнам 0,455 0,501 0,1 -
Направлено в місця неорганізованого складування за межі підприємств - - - -
Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок 0,00028 0,0003 0,0038 - -
Наявність на кінець року у сховищах організованого складування та на території підприємств 3,105 2,644 3,29 3,6 2,49

В місті Чернігові захоронення рідких промислових токсичних відходів проводилось в ставках-накопичувачах, які почали будуватись на початку 60-х років минулого століття. На 01.01.2012 року у ставках-накопичувачах залишається біля 130 тис. м3 токсичних відходів. Санітарно-захисна зона (3000 метрів) об’єкту не витримана, ставки-накопичувачі негативно впливають на всі компоненти навколишнього природного середовища: спостерігається розширення ореолу забруднення ґрунтових вод, забруднення атмосферного повітря продуктами випаровування, забруднення ґрунтів прилеглих територій важкими металами. На даний час відходи в ставках-накопичувачах не розміщуються, але негативний вплив об’єкта на довкілля залишається.

Одним з напрямків вирішення проблеми є утилізація відходів на відповідній установці, проект будівництва якої розроблений, але за відсутності фінансування залишається нереалізованим. Загальна вартість будівництва складає майже 6,8 млн. грн. Держуправлінням направлено повторний запит на фінансування будівництва установки за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Для знищення промивних вод з вмістом гексаметилендіаміну на території ВАТ «Чернігівське Хімволокно» функціонує установка високотемпературного спалювання.

В області вирішена проблема утилізації відпрацьованих ртутьвмісних ламп. На ВАТ «Чернігівське Хімволокно» діє установка по їх демеркуризації. Дані наведені в таблиці 8.2.2

 

Табл. 8.2.2 Обсяги утилізації відпрацьованих ртутьвмісних ламп

 

Назва підприємства виробництва, адреса Спеціалізація (види відходів, що утилізуються) Потужність Утилізовано відходів за 2011 рік
ВАТ «Чернігівське Хімволокно», (м. Чернігів, вул. Щорса,78) Установка по утилізації люмінесцентних ламп Відпрацьовані люмінесцентні лампи 200000 шт./рік 18700 шт.

 

Не вдалося вирішити питання системного використання золи КЕП «Чернігівська ТЕЦ» в будівельній галузі. Також не ведеться пошук інших напрямків її використання, що значно зменшило б навантаження на об’єкти довкілля. Лише незначні обсяги золи (до 10 % від утворених обсягів) періодично передаються для використання, як домішки при виробництві цегли, що не вирішує питання в цілому.

Негативним чинником діяльності підприємства є значні обсяги утворення золи від спалювання вугілля, якої щорічно утворюється більше 100 тис. тонн .

Для розміщення основних виробничих відходів – вугільної золи та шлаку КЕП «Чернігівська ТЕЦ» ТОВ «Фірма «ТехНова» використовується золонакопичувач №1, розташований у II поясі санітарно захисної зони р.Десна на відстані 1 км від підприємства. При допомозі гідравлічної системи відбувається золо та шлаковидалення. Золонакопичувач №1 займає площу 36 га і поділений на 7 секцій з висотою дамб 8,5-10 метрів. Проектна потужність золонакопичувача, який експлуатується з 1961 року, згідно проекту, розробленого проектним інститутом «Променергопроект» складає 1822 тис.тонн. На території золонакопичувача №1 розташований шламонакопичувач площа, якого складає 1 га та 2 шлаконакопичувачі.

В 2002 році ВАТ «Інститут «Чернігівводпроект» розроблено проект «Золонакопичувач № 2 КЕП «Чернігівська ТЕЦ». Згідно проекту потужність золовідвалу №2 складає 900,85 тис.тонн золи. На сьогоднішній день резерв вільних площ золонакопичувача №2 майже вичерпано.

Станом на 01.01.2012 р. на золонакопичувачах №1, №2 підприємства розміщено 2691,924 тис.тонн золи.

У зв’язку з тим, що золонакопичувач №2 майже заповнений, розпорядженням Чернігівської РДА від 25.02.2011 р. № 99 затверджено містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки по об’єкту

«Будівництво золонакопичувача №3» на території Київської сільської ради Чернігівського району.Місткість золонакопичувача запланована в межах 1120 тис.м3, орієнтовно термін експлуатації визначено 8 років. Станом на 01.05.2012 р, в зв’язку з не визначенням підрядної організації, роботи по облаштуванню об’єкту не розпочато.

За результатами вишукувань проведених фахівцями Українського наукового гігієнічного центру, зола Чернігівської ТЕЦ може використовуватись для виробництва будівельних матеріалів. Незважаючи на неодноразові звернення до керівництва підприємства, Чернігівського міськвиконкому, який залишається власником об´єкту, не вдалося вирішити питання системного використання золи в будівельній галузі. Також не ведеться пошук інших напрямків її використання, що значно зменшило б навантаження на об’єкти довкілля.

При існуючих темпах спалювання вугілля та відсутності альтернативних джерел палива, питання необхідності виділення додаткових земельних ділянок для складування золи буде постійно поставати перед органами виконавчої влади та місцевого самоврядування відповідних територій.

Проблеми в сфері поводження з твердими побутовими відходами на території області дійсно досягли свого найвищого рівня загострення. Стан місць видалення твердих побутових відходів становить реальну небезпеку для довкілля та населення, що проживає на прилеглих територіях.

За уточненими даними 2011 року, тверді побутові відходи складуються на 26 полігонах та 808 сільських сміттєзвалищах, які займають площу біля 650 га. Щорічна кількість відходів, які розміщуються на вказаних об'єктах області становить біля 500 тис. тонн. Будівництво об’єктів поводження з побутовими відходами в області майже не проводиться. Фінансування благоустрою та реконструкції полігонів та сміттєзвалищ здійснюється лише за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, а із місцевих бюджетів по залишковому принципу та в разі крайньої необхідності. Дотримання правил експлуатації сміттєзвалищ носить епізодичний характер по всій території області. Коштів вистачає лише на приведення об’єктів до мінімальних вимог експлуатації (впорядкування обвалування та під’їзних шляхів, розчистка водовідвідних канав, ущільнення відходів).

Підготовлено звернення на голів міських та селищних рад щодо вжиття вичерпних заходів для забезпечення ефективного функціонування схем санітарної очистки підпорядкованих населених пунктів, створення систем роздільного збирання і вилучення ресурсно-цінних відходів та впорядкування місць видалення відходів у відповідності до діючих правил експлуатації та вимог екологічної безпеки.

В області існує нагальна проблема по впровадженню інноваційних технологій в сфері охорони навколишнього природного середовища, зокрема для вирішення проблем поводження з твердими побутовими відходами.

З ряду причин на даний час система роздільного збору твердих побутових відходів та вилучення їх ресурсно-цінних компонентів на території області не запроваджена. Відходи споживання населенням продукції в тарі (упаковці), в основному, не вилучаються і не переробляються, а потрапляють на полігони та сміттєзвалища, що створює додаткові навантаження на ці об’єкти та зменшує економічний потенціал територій. Існуючі економічні механізми стимулювання збору та утилізації відходів не сприяють збільшенню обсягів їх переробки.

Тому, питання будівництва сміттєпереробних комплексів (хоча б для економічно розвинутих територій) є досить актуальним для регіону і його вирішення в певній мірі дало б вагомий поштовх для зменшення навантаження на довкілля та підвищення економічного потенціалу відповідних територій.

З метою забезпечення переробки відходів для видалення яких на території області відсутні спеціальні споруди та місця і які розміщуються на полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах Держуправлінням в поточному році розглядались пропозиції щодо можливості впровадження на території області пілотних проектів за такими напрямками:

- створення системи збору, перевезень, сортування та утилізації побутових відходів з одночасним виробництвом теплової енергії;

- будівництво заводу з переробки пластикових відходів і виготовлення готової продукції;

- санація полігону ТПВ м.Чернігова;

- створення потужностей для утилізації твердих побутових відходів на основі технології газифікації.

В цілому проекти оцінено як такі, що заслуговують на увагу та можуть бути прийняті до запровадження. Відповідність тих чи інших технологій діючим екологічним нормам для конкретних умов діяльності можливо оцінити лише на стадії розгляду матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище.

Крім того, рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20 жовтня 2009 року № 283 ВАТ «Облтеплокомуненерго» визнано виконавцем проекту «Збір та утилізація звалищного газу на Чернігівському полігоні твердих побутових відходів», яке взяло на себе зобов’язання за власні кошти проводити такі роботи на протязі двадцяти років.

Устаткування системи збирання та утилізації біогазу передбачається розміщувати на 2-х промислових майданчиках: 1-й – на території Чернігівського полігону ТПВ. Загальна площа полігону становить 30,18 га, майданчик розміщення технологічного обладнання розташований у південній частині полігону і має розміри 0,09га; 2-й – на території існуючої котельні по вул.Інструментальній, 17, на ділянці площею 0,005га.

Проектом передбачено збір біогазу, який утворюється у зв’язку з проходженням аеробних процесів внаслідок розкладання відходів на полігоні, та утилізація його шляхом спалювання з метою отримання теплової і електричної енергії.Проектна кількість отримання біогазу становить 800 м3/год., 6017 тис.м3/рік.Склад запроектованих споруд: 1-й пусковий комплекс – свердловини (56 шт.) для каптажу біогазу, мережа газового дренажу (2км), магістральні газопроводи (0,6 км), установка для вилучення біогазу із свердловин, вузол підготовки біогазу, свіча для факельного спалювання; 2-й пусковий комплекс - установка осушення біогазу, система компресування з охолоджуванням, транспортний газогін (4,35км), енергетичний комплекс.Технологія використання біогазу:

1.Факельна установка спалювання біогазу. Витрата газу 800 м3/год.

2.Використання біогазу в котельні по вул.Інструментальній, 17-а - котел №2 ДКВР-20/13. Максимальна витрата газу 1545м3/год., 4054,76 тис.м3/рік. Проектом передбачається будівництво: підземного газопроводу від полігону вздовж вул.Елеваторна та вул.Любецька до існуючих опор тепломережі; наземного газопроводу по існуючим опорам тепломережі до котельні; ШРП з регуляторами тиску газу.

3.Використання біогазу на енергетичному комплексі, який призначений для покриття потреб котельні в електроенергії. Проектом передбачено будівництво енергетичного комплексу на базі 4-х газотурбінних установок в комплекті з теплоутилізатором відпрацьованих димових газів, електричною потужністю 260 кВт/год і тепловою 252 кВт/год. Максимальна витрата газу при роботі 4-х турбін становить 260 нм3/год, 1926,24 тис.нм3/рік. Максимальна витрата води через один модуль 2,5л/год.

Держуправлінням передано на затвердження проект «Програми охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2011-2015 роки та перспективу до 2020 року», до якої також включено низку заходів щодо запобігання негативному впливу відходів на довкілля та розбудови об'єктів сміттєвидалення.

ДЕІ в області перевірено 42 полігони твердих побутових відходів та селищних сміттєзвалищ. Встановлено, що 40 з них експлуатується з порушенням екологічних вимог (відсутній облік відходів всіх типів та видів, сміттєзвалища потребують впорядкування).

Перевірками полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ встановлено:

Перевіркою Косачівської сільської ради Козелецького району встановлено, що для розміщення твердих побутових відходів сільською радою використовуються земельні ділянки, відведені відповідно до Рішення виконкому № 7 від 11 червня 1993 року. Дані землі належать до земель державної власності. Користування земельними ділянками здійснюється за відсутністю правовстановлюючих документів на землю, що є порушенням ст. 125 Земельного кодексу України. Сміттєзвалище в с. Косачівка розміщене в східній частині населеного пункту. Утилізація відходів шляхом пресування та пересипання ґрунтом не здійснюється. Відходи розміщені хаотично. Журнал первинного обліку відходів не ведеться, що є порушенням ст. 17, ст. 21, ст. 33 Закону України «Про відходи», наказу Мінприроди України № 342 від 07.07.2008р. «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари». Паспорт на місця видалення відходів (МВВ) сільською радою не розроблений, що є порушенням ст. 17, ст. 33 Закону України «Про відходи».

На балансі Комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» знаходиться Ніжинський міський полігон твердих побутових відходів, який займає площу 15 га. Дана земельна ділянка використовується для розміщення відходів з 1969 р. в 2003-2004р.р. проведена повна реконструкція. Наявний проект реконструкції. Потужність полігону 100 тис. м3/рік. Наявний паспорт на полігон твердих побутових відходів за № 14 від 14.09.2004р., погоджений належним чином. Полігон ТПВ відкритий, поверхневий, обвалування гнилосте по периметру. Вся площа розділена на 7 карт видалення відходів. Між картами наявні водовідвідні канави загальним об’ємом 11030 м3, куди збирається дренажний стік та стік під час танення снігу та атмосферних опадів з подальшим відводом у шахтний колодязь і подальшим вивозом на очисні споруди міста по мірі накопичення. На полігоні використовується технологія видалення відходів – покладання відходів шарами(ущільнення) за допомогою бульдозера без пересипки ізоляційним матеріалом. На даний момент експлуатуються 3 та 4 карта. Ущільнення та підгрібання відходів на момент перевірки не відбувалось в зв’язку з ремонтом бульдозера, що є порушення режиму експлуатації полігону, а саме ст. 17, ст. 33 Закону України «Про відходи» та Правил утримання полігонів. На момент перевірки встановлено, що на полігоні ТПВ утилізовано 3061,8 тонн. На міському полігоні ТПВ наявна комп’ютеризована система обліку відходів, завдяки якій можливо точно підрахувати кількість відходів, завезених та розміщених на полігоні за одиницю часу. Для забезпечення санітарно-екологічної безпеки автомобілі, що відвідали полігон в обов’язковому порядку проїжджають через спеціальну дезінфікуючу яму з тирсою, просочену спеціальним дезінфікуючим розчином. Для здійснення контролю за якістю підземних вод наявні діючі спостережливі свердловини (5 шт.). Контроль за якістю підземних вод здійснюється лабораторією Ніжинської міської СЕС. Перевищень граничних показників в висновках протоколів не вказані.

В результаті перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Біликівською сільською радою було встановлено, що для розміщення твердих побутових відходів сільською радою використовується земельна ділянка загальною площею 1,8 га відповідно до Рішення виконкому № 35 від 15 червня 2000 р. Дана земельна ділянка належить до земель державної власності (землі запасу). Користування земельними ділянками здійснюється за відсутності правовстановлюючих документів на землю, що є порушенням ст. 125 Земельного кодексу України. Сміттєзвалище в с. Білики розміщене в північно-західній частині населеного пункту за його межами, видалення відходів на сміттєзвалище проводиться транспортом власників відходів. Утилізація відходів шляхом пресування та пересипанням грунту здійснюється в період проведення весняного та осіннього місячників по благоустрою. Журнал первинного обліку відходів не ведеться, що є порушенням ст. 17, ст. 21, ст. 33 Закону України «Про відходи», наказу Мінприроди України № 342 від 07.07.2008р. «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари». Паспорт на місця видалення відходів (МВВ) сільською радою не розроблений, що є порушенням ст. 17, ст. 33 Закону України «Про відходи».

Перевіркою Киріївської сільської ради Сосницького району встановлено, що Рішенням виконкому Киріївської сільської ради від 30.09.1997р. за № 50 відведено дві земельні ділянки для місць видалення відходів. Звалища площами відповідно по 0,5 га. Відходи на звалищах утилізовуються шляхом пошарового пресування із пересипанням ґрунтом. Звалища не впорядковані та не обваловані. На даний час частина відходів безсистемно розміщена по звалищах та поза ними. Журнал обліку відходів не ведеться. Паспорти на місця видалення відходів відсутні. Вищевказане є порушенням ст. 17, ст. 21, ст. 33 Закону України «Про відходи», наказу Мінприроди України № 342 від 07.07.2008 р. «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари».

ВАТ «Бобровицьке ВУЖКГ» займається вивезенням побутового сміття, обслуговуванням полігона ТПВ. Розроблений та затверджений паспорт місця видалення відходів № 295 від 07.11.2006 р. Підприємством розроблені та затверджені: інструкція по прийому та розміщенню твердих та промислових відходів та міське сміттєзвалище, регламент експлуатації полігону твердих та промислових відходів, перелік твердих та промислових відходів, що дозволяється хоронити на міському сміттєзвалищі. Загальна площа земельної ділянки становить 2 га, відповідно до плану експлуатації полігону ТПВ розрахований на 500 тис. м3 відходів. Облік відходів ведеться відповідно до форми № 1-ВТ. Полігон розбито на сектори, де й проводиться ущільнення відходів.

Під час перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Вільшанською сільською радою Сосницького району встановлено, що Рішенням виконкому Вільшанської сільської ради від 24.04.2001 р. відведено одну земельну ділянку для місця видалення відходів (урочище «Баракове») площею 0,6 га. Відходи на звалищі утилізовуються шляхом пошарового пресування із пересипанням ґрунтом. Звалище не впорядковане, обваловане тільки частково. На даний час частина відходів безсистемно розміщена по звалищі та поза ним. Журнал обліку відходів ведеться невстановленого зразка. Паспорт на місце видалення відходів відсутній. Вищевказане є порушенням є порушенням ст. 17, ст. 21, ст. 33 Закону України «Про відходи», наказу Мінприроди України № 342 від 07.07.2008 р. «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари».

Під час перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Авдіївською сільською радою Сосницького району встановлено, що Рішенням виконкому Вільшанської сільської ради XI сесією 2004 р. відведено чотири земельні ділянки для місць видалення відходів загальною площею 1,2 га. Відходи на звалищі утилізовуються шляхом пошарового пресування із пересипанням ґрунтом. Звалище не впорядковане, обваловане тільки частково. На даний час частина відходів безсистемно розміщена по звалищі та поза ним. Журнал обліку відходів ведеться невстановленого зразка. Паспорт на місце видалення відходів відсутній. Вищевказане є порушенням є порушенням ст. 17, ст. 21, ст. 33 Закону України «Про відходи», наказу Мінприроди України № 342 від 07.07.2008 р. «Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари».

Перевіркою Менської міської ради встановлено, що на балансі міської ради знаходиться полігон ТПВ площею 6,1266 га. Вказана земельна ділянка використовується згідно цільового призначення (Рішення Менської РДА № 148 від 14.04.2006 р.). Для обслуговування полігону міською радою створено КП «Менакомунгосп». В наявності паспорт МВВ від 08.05.2008 р.

Перевіркою Безуглівської сільської ради Ніжинського району встановлено, що побутові та виробничі відходи, які утворюються під час діяльності установ та організацій, що розташовані на території сільської ради та її жителів розміщуються на сміттєзвалищі. Земельна ділянка для даних потреб була виділена Рішенням Безуглівської сільської ради Ніжинського району Чернігівської області від 24.05.1990 року. Загальна площа сміттєзвалища складає 0,7 га. Дана земельна ділянка знаходиться поблизу автодороги на межі Безуглівської та Талалаївської сільських рад Ніжинського району Чернігівської області. На момент перевірки документація на сміттєзвалище не оформлена, паспортизація не завершена, не ведуться належним чином реєстрові картки утворення, оброблення та утилізації відходів. Також не виконуються в повній мірі заходи по утриманню та благоустрою сміттєзвалища. Вищевказане є порушенням ст. 21, ст. 33 Закону України «Про відходи» та розділів 2-5 «Правил утримання полігонів твердих побутових відходів».

За результатами перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Великоустівською сільською радою Сосницького району було встановлено, що для розміщення твердих побутових відходів сільською радою використовуються земельні ділянки загальною площею 0,4 га (по 0,1 га кожна) відповідно до Рішення виконкому від 20.04.2004 р. Сміттєзвалища насипні, поверхові, відкриті. Відходи на звалищах утилізуються шляхом пошарового пресування із пересипанням ґрунтом. Звалища не впорядковані, не обваловані. На момент перевірки частина відходів безсистемно розміщена по звалищах та поза ними. Журнал обліку відходів не ведеться. Паспорти на МВВ відсутні. Вищевказане є порушенням ст. 17, ст. 21, ст. 33 Закону України «Про відходи».

На балансі Остерської КЕЧ району знаходиться сміттєзвалище, яке розташоване на відстані 3 км від смт. Десна у межах наданої у постійне користування земельної ділянки. На сміттєзвалище розроблений паспорт МВВ № 316 від 17.03.2008 р., який затверджений Чернігівською ОДА від 04.04.2008 року, погоджений Держуправлінням ОНПС в Чернігівській області від 03.04.2008 р. Згідно паспортних даних сміттєзвалище площею 8 га експлуатується з 1982 року, проект відсутній, розрахунковий обсяг видалення відходів 140000 тонн. Обсяг видалених відходів складає близько 53 тис. тонн, розрахунковий термін експлуатації – 40 років, тип видалення відходів – складування на землю. Сміттєзвалище обваловане та облаштоване відповідним каналом. Періодично проводиться ущільнення відходів, під’їздні шляхи до сміттєзвалища знаходяться у задовільному стані.

В результаті перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Озерянською сільською радою Бобровицького району було встановлено, що для розміщення твердих побутових відходів сільською радою використовується земельна ділянка площею 1,0 га відповідно до Рішення виконкому від 2003 року. Дана земельна ділянка належить до земель державної власності (землі запасу). Користування земельною ділянкою здійснюється за відсутністю правовстановлюючих документів на землю, що є порушенням ст. 125 Земельного кодексу України. Сміттєзвалище розміщене за межами населеного пункту с. Озеряни на відстані 400 м від найближчої житлової забудови. Під’їздні шляхи до сміттєзвалища мають тверде покриття, утилізація відходів відбувається шляхом пресування та пересипання ґрунтом, здійснюється по мірі накопичення відходів. Журнал первинного обліку відходів ведеться, але форма журналу не відповідає вимогам наказу Мінприроди України № 342 від 07.07.2008 р. Наявний паспорт на МВВ № 290 від 2006 року.

При перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства Кудрівською сільською радою Сосницького району було виявлено, що для розміщення твердих побутових відходів сільською радою використовуються земельні ділянки загальною площею 1,8 га відповідно до Рішення виконкому від 30.03.2004Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.017 с.)