Бухгалтерський облік – поняття, значення, стандарти, основні принципи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бухгалтерський облік – поняття, значення, стандарти, основні принципи.Правове регулювання організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

Предмет і методи бухгалтерського обліку.

 

1 питання

Бухгалтерський облік– це певна система суцільного взаємопов'язаного спостереження і контролю за господарською діяльністю у грошовій та натуральній формах.

Основний документ, що регулює ведення бухгалтерського обліку на даний час є Закон "Про Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Цей закон №996 від 16.07.99.

Крім цього закону розроблені і затверджені стандарти, інструкції та вказівки. Завдяки даним бухгалтерського обліку керівництво, власники, органи управління отримують необхідну інформацію для управління, оцінки та здійснення контролю за господарськими процесами.

Стандарт обліку – це облікові правила та процедури, що стосуються виміру оцінки і надання облікової інформації, розробленої відповідними професійними організаціями.

Бухгалтерський стандарт – це стандартні вимоги до методів та процедур ведення бухгалтерського обліку.

 

Законом України №996 визначено 10 основних принципів ведення бухгалтерського обліку:

· обачливість;

· повнота висвітлення;

· автономність;

· послідовність;

· безперервність діяльності;

· метод нарахування;

· перевага сутності над формою;

· історична собівартість;

· єдиний вимірник;

· періодичність.

 

 

2 питання

Законом України №996 визначені правові принципи регулювання організації ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні, які поширюються на всіх осіб не залежно від організаційно – правових норм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності, що зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати бухгалтерські звітності згідно чинного законодавства.

Законом передбачено:

1. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності з метою захисту інтересів користування та удосконалення бухгалтерського обліку та звітності.

2. Застосування принципів та методів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що визначаються національними положеннями (стандартами).

3. Розробки галузевими та іншими органами виконавчої влади методичних рекомендацій, щодо застосування національних стандартів.

4. Напрямки діяльності методологічної ради бухгалтерського обліку.

Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє при Міністерстві Фінансів України з метою:

· організації, розробки та розгляду проектів національних стандартів, інструкцій;

· удосконалення організації норм та методів бухгалтерського обліку в Україні;

· організація методологічного забезпечення впроваджує сучасні технології збору та обробки обліку виконавчої інформації;

· організація розробки рекомендацій щодо удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство:

· самостійно обирає форму організації бухгалтерського обліку;

· визначає облікову політику;

· має право виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, що зобов'язані вести бухгалтерський облік з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе власник чи уповноважений орган, що керує підприємством. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правового ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами і працівниками порядку оформлення документів.

Головний бухгалтер чи особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку:

· забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;

· складання і надання у встановлені строки бухгалтерської звітності;

· організовує контроль за відображенням всіх господарських операцій;

· приймає участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням витрат від нестачі, крадіжок, псування активів підприємства;

· забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених представництвах.

 

3 питання

Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення: виробництво, розподіл, обіг, споживання. Предмет бухгалтерського обліку вивчає стан і використання коштів у процесі діяльності.

Методи бухгалтерського обліку –це сукупність способів та прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.

Елементи методу бухгалтерського обліку:

· документація;

· інвентаризація;

· подвійний захист;

· оцінка;

· калькуляція;

· баланс;

· звітність.

Документація –письмове свідчення про здійснення господарської діяльності, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку.

Інвентаризація – це спосіб перевірки майна, коштів підприємства, що забезпечує відповідність облікових даних їх фактичній наявності.

Бухгалтерські рахунки – це таблиця, ліва частина якої називається дебет,а права – кредит.

Метод подвійного запису – це відображення операції одночасно в одній і тій самій сумі по дебету одного рахунку і по кредиту іншого.

Оцінка майна – для відображення у бухгалтерському обліку та звітності господарські операції оцінюються у національній валюті.

Калькуляція – розрахунок собівартості продукції.

Бухгалтерський баланс – відображає засоби, кошти підприємства і джерела їх утворення на конкретну дату.

Бухгалтерська звітність – має відображати наростаючим підсумком майновий та фінансовий стан підприємства результати господарської діяльності за даний звітний період.

 

 

ТЕМА 2. Основи бухгалтерського обліку

Заняття 1

Види бухгалтерського обліку та вимірники.

Завдання бухгалтерського обліку.

Об'єкти бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські рахунки. План рахунків.

 

1 питання

Облік – це процес, що складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та реєстрації фактів в процесі у суспільному житті.

Якщо процес обліку відбувається над об'єктами господарського характеру, то такий облік називається господарським.

За видами господарський облік поділяється на:

· оперативний;

· статистичний;

· бухгалтерський.

Оперативний – здійснюється безпосередньо на місці і забезпечує негайне спостереження та реєстрацію господарської діяльності підприємства.

Мета оперативного обліку –це швидке отримання інформації про хід виробництва, реалізацію продукції, роботи та послуги.

Цей облік охоплює операції, що не мають безпосереднього відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

За допомогою оперативного обліку отримують дані про щоденний випуск продукції, відвантаження продукції і товарів, про витрати сировини та інші трудові витрати.

Оперативним обліком повинні бути зайняті працівники всіх служб підприємств (виробництво, технології, постачання).

Статистичний облік –це планомірне збирання і вивчення масових, кількісних явищ в конкретних умовах, місці і часі (перепис наявності обладнання, визначення середньої зарплати працівників, використання робочого часу, кількість і якість виробленої продукції).

За даними статистичного обліку можна визначити зростання зарплати, зниження собівартості продукції, чисельність працюючих за віком, статтю.

Бухгалтерський облік –це спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльністю підприємства.

Фінансовий облікпризначений для формування вартісних показників, що необхідні для виявлення зовнішніх зв’язків (банки, постачальники, бюджет, покупці). Фінансовий облік є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання.

Управлінський облік –це облік, у якому формуються показники для різних внутрішніх та зовнішніх потреб (обчислення собівартості, придбання сировини і матеріалів, виконання робіт, надання послуг). Він складає комерційну таємницю підприємства.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.016 с.)