Порядок формування та облік фінансових результатів. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок формування та облік фінансових результатів.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування.

2. Загальна характеристика рахунку 79 “Фінансові результати”.

3. Облік використання прибутку підприємства.

 

- 1 -

Поняття “фінансові результати”, якість підприємства ПСБО № 3 “Звіт про фінансові результати”.

Згідно з ПСБО № 3 прибуток – сума, на яку доходи перевищують витрати.

Збитки – це перевищення ∑ витрат над ∑ доходу, для отримання якого здійснені ці витрати.

В бухгалтерському обліку ЧП (збиток) формується поступово протягом фінансово господарського року. Від усіх видів діяльності включає:

- чистий дохід (виручка) від реалізації товарів та послуг;

- валовий прибуток (збиток);

- фінансові результати від операційної діяльності;

- прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування;

- прибуток (збиток) від звичайної діяльності;

- прибуток (збиток)

- від надзвичайної діяльності.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукту визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції, ПДВ, акцизного збору або інших зборів.

Валовий прибуток - це різниця між чистим доходом і с/в реалізації продукції.

Фінансові результати від опер. діяльності визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу з вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інші операційні витрати.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування визначаються як сума прибутку (збитку) від опер. діяльності, фінансових та інших доходів з вирахуванням фінансових та інших витрат.

Фінансові результати від звичайної діяльності – це різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток. Окремо від фінансових результатів від фінансової діяльності відображаються ліквідовані збитки та прибутки від надзвичайних подій:

- стихійні лиха;

- технологічних аварій;

- пожежі.

Остаточний фінансовий результат – це чистий прибуток (збиток), який визначається як різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за звітний період.

- 2 -

 

Для обліку та узагальнення інформації про фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій призначено рахунок 79 “Фінансові результати”.

По К – відображається сума порядку закриття рахунків обліку доходів. По Д – сума порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток.

Сальдо рахунку при його закритті списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибутки (збитки)”.

Зіставлення Д і К оборотів по рахунку 79 за звітний період – кінцевий результат - чистий прибуток або збиток. Якщо кредитовий оборот по рахунку 79 > дебетового, то підприємство на суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року.

Якщо дебетове сальдо > кредитового по рахунку 79, тобто підприємство здійснило більше витрат, ніж отримало доходів – це означає , що підприємство понесло збитки поточного року.

Ця сума записується у дужках у формі 1 “Баланс”

Дт 79 Кт

90 70

92 71

93 73

94 74

 

Тема 10. Бухгалтерська звітність.

1. Склад і призначення.

2. Загальні вимоги до фінансової звітності.

 

- 1 -

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати і фінансовий стан підприємства.

Річна фінансова звітність складається з форм:

Форма 1 – “Баланс”

Форма 2 – “Звіт про фінансові результати”

Форма 3 – “Звіт про рух грошових коштів”

Форма 4 - “Звіт про власний капітал”

Квартальна звітність складається тільки з 1-ї і 2-ї форми.

- 2 -

 

Готуючи фінансову звітність необхідно дотримуватись таких якісних характеристик:

1. Зрозумілість – для того, щоб фінансова звітність була зрозуміла користувачам, вона повинна містити дані про:

- підприємство;

- дату звітності і звітний період;

- валюту звітності та одиницю її виміру;

- облікову характеристику підприємства та її зміни.

2. Доречність – це вплив на економічне рішення користувачів, оцінку минулих, теперішніх і майбутніх подій, прогнозування результатів діяльності, виправлення помилок у господарській діяльності.

3. Надійність – у звітній інформації не повинно бути суттєвих помилок і виправлень. Надійність забезпечують:

- правдиве подання інформації та подій;

- обачливість;

- повнота висвітлення.

Всі звіти обов’язково підписуються керівником і головним бухгалтером.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.005 с.)