Тема 6. Облік витрат виробництва і собівартості продукції.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Облік витрат виробництва і собівартості продукції. 

1. Склад витрат виробництва.

2. Облік прямих виробничих витрат.

3. Калькуляційні статті.

4. Формування та облік собівартості реалізації продукції.

5. Облік загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут.

 

- 1 -

Випуск будь-якої продукції потребує здійснення певних витрат, які впливають на величину собівартості.

Згідно ПСБО № 16, собівартість продукції складається з виробничої собівартості продукції, реалізації протягом звітного періоду, нерозподілених загально виробничих витрат та понаднормових виробничих витрат.

До виробничої собівартості включається:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- загально виробничі витрати;

За способом включення до собівартості витрати є:

- прямі;

- непрямі.

Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів називаються прямими. До складу прямих матеріальних витрат відносяться ті, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту:

- сировина і матеріали;

- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;

- витрати на оплату праці;

- інші виробничі витрати ( відрахування на соціальні заходи, амортизація).

Непрямі – це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об’єкту витрат і тому потребують розподілу. До непрямих витрат належать загально-виробничі витрати:

- витрати на управління виробництвом (амортизація основних засобів, загально виробничого (цехового) призначення);

- витрати на утримання та ремонт а також страхування основних засобів загально виробничого призначення;

- витрати на вдосконалення технології і організації виробництва;

- витрати на утримання виробничих приміщень;

- витрати на охорону праці, техніки безпеки і навколишнього середовища;

- витрати від браку;

- витрати на оплату простою.

 

- 2 -

Для узагальнення інформації про виробництво призначений рахунок 23. Цей рахунок активний, витратний. По Д – прямі матеріальні витрати та інші прямі витрати, а також витрати від браку. У К – списують суми фактичної виробничої собівартості продукції.

Зміст операції Д К
1. Нарахована амортизація основних засобів, які використовуються у виробництві    
2. Відпущені у виробництво запаси
3. Відпущені у виробництво МШП
4. Списано на витрати виробництва втрати від технічного браку    
5. Оплачено готівкою витрати виробництва 301, 311
6. Нараховано з/п робітникам основного виробництва 661, 651, 652, 653
7. Оплачені з підзвітних сум виплати
8. Повернено на склад невикористані запаси
9. Відображені витрати від невиправного браку
10. Оприбуткована на склад готова продукція

 

- 3 -

Заключним етапом обліку витрат є обчислення собівартості одиниці продукції, тобто складання калькуляції.

Калькуляція – це обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою витрат. Перелік і склад статей виробничої собівартості встановлюється підприємством самостійно.

Типовий перелік статей калькуляції:

1. Сировина і матеріали;

2. Купівельні комплектуючі вироби і напівфабрикати;

3. Паливо та енергія на технічні потреби;

4. Зворотні відходи;

5. Основна з/п;

6. Додаткова з/п;

7. Відрахування на соціальне страхування;

8. Витрати, пов’язані з підготовкою та освоєнням виробництва продукції;

9. Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристроїв цільового призначення;

10. Витрати на утримання та експлуатацію установок;

11. Загальновиробничі витрати.

 

Організація обліку витрат залежить від особливостей технології виробництва та характеру продукції.

 

- 4 -

Узагальнення інформації про собівартість реалізованої продукції ведеться на рахунку 90 “Собівартість реалізації”.

Цей рахунок активний, призначений для обліку господарських процесів. По Д – на підставі бухгалтерських документів відображається виробнича собівартість реалізації. По К – відображається списання порядку закриття дебетових оборотів рахунку 79 “Фінансові результати”. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати не включаються до складу виробничої собівартості реалізованої продукції і тому інформація про такі витрати узагальнюється на рахунку 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 – “Інші витрати операційної діяльності”.

Рахунок 90 має такі субрахунки:

901 – собівартість реалізації готової продукції

902 – собівартість реалізації товарів

903 – собівартість реалізації робіт і послуг

 

- 5 -

Загально-виробничими є витрати пов’язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів і управління ними.

Номенклатура статей загально-виробничих витрат:

1. Витрати на управління виробництвом;

2. Амортизація;

3. Витрати на утримання необхідних активів;

4. Витрати на утримання виробничих приміщень;

5. Витрати на удосконалення технології і організації виробництва;

6. Витрати на обслуговування виробничого процесу;

7. Витрати на охорону праці, техніки безпеки і охорону навколишнього середовища;

8. Інші витрати (брак, простої).

 

Облік загально-виробничих витрат ведеться на рахунку 91 “Загально-виробничі витрати”. Рахунок активний, витратний. По Д відображається сума визначених витрат, а по К – списання з відповідним розподілом на рахунку 23 і 90.

Адміністративними є витрати, пов’язані з обслуговуванням виробництва і управління в масштабі всього підприємства.

Сюди відносять:

1. Загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати на проведення зборів, представницькі витрати);

2. Витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу.

3. Витрати на утримання основних засобів, інших матеріально-необхідних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона);

4. Винагорода за професіональні послуги (юридичні, аудиторські послуги з оцінки майна);

5. Витрати на зв’язок (поштові, телефонні, телеграфні, факсові);

6. Амортизація нематеріальних активів загальногосподарського призначення;

7. Витрати на урегулювання спорів у судових органах;

8. Плата за розрахунково касове обслуговування та інші послуги банку.

Адміністративні витрати відображені на рахунку 92. Активний, по Д – всі витрати, а по К – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

 

Витрати на збут ведуться на рахунку 93. Активний, витратний, призначений для обліку господарських процесів. По Д – відображена сума витрат на збут (витрати пакувальних матеріалів, транспортування продукції, витрати на маркетинг та рекламу, оплата праці та комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту, амортизація, ремонт, утримання основних засобів та інших необхідних активів, що використовуються для забезпечення збуту продукції). По К – списання на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Аналітичний облік витрат на збут ведеться у відомостях в розділі статей витрат та економічними елементами.

 

Облік розрахунків з підзвітними особами

Підзвітними особами можуть бути працівники підприємства, які отримують гроші під звіт для здійснення господарських витрат і на службові відрядження. Гроші з каси видаються підзвітній особі при наявності довідки бухгалтера про те, що за даною особою не має заборгованостей по раніше виданих авансах. Аванси на витрати для службових відряджень видаються на підставі наказу та посвідчення про відрядження.

За робітником, який знаходиться у відрядженні зберігається місце роботи та середній заробіток за час відрядження і за час знаходження у дорозі.

Відповідно до діючого законодавства робітникам відшкодовуються витрати на проїзд до місця призначення і на назад до місця постійної роботи, витрати на найм приміщення і добові (18 грн.). Після повернення з відрядження підзвітна особа на протязі 3-х днів повинна подати до бухгалтерії авансовий звіт про використання виданих сум. До авансового звіту прикріплюються відповідні документи:

- посвідчення про відрядження (прибуткове і вибуткове);

- транспортні квитки;

- копії товарних чеків;

- квитанції.

Бухгалтерією перевіряється правильність оформлення авансового звіту, а також правильність і законність витрат кожної суми вказаної в ньому.

На бланку авансового звіту робиться запис, після чого звіт затверджується керівником. Залишок невикористаних сум повертається у касу. Для обліку підзвітних сум використовується рахунок № 372 “Розрахунки з підзвітними особами”. По Д – отримання грошей підзвітною особою, по К – списання. Аналітичний облік підзвітних сум ведеться по кожній підзвітній особі.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.02 с.)