Тема 3. Облік основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. Облік основних засобів 

1. Поняття основних засобів. Синтетичний облік основних засобів.

2. Документальне оформлення надходжень основних засобів.

3. Облік надходжень основних засобів.

4. Облік вибуття основних засобів.

5. Амортизація основних засобів.

 

- 1 -

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство отримує з метою використання їх у виробництві, або постачанні товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання яких більше 1 року.

Основні засоби підприємства можуть набувати в наслідок:

- купівлі-продажу;

- внеску до статутного капіталу засновниками підприємства;

- власного виготовлення;

- обліку на інші активи;

- безплатного отримання.

Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які відносяться до складу основних засобів.

Методологічні засади формуються в бухгалтерському обліку. Інформація про основні засади визначається ПСБО 7 “Основні засоби”.

По дебету рахунок 10 відображає надходження придбання (створення, безоплатне отримання) основних засобів на баланс підприємств, які ведуть облік за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція).

По кредиту рахунок 10 відображає вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або у разі ліквідації об’єкта основного засобу.

Рахунок 10 має такі субрахунки:

101 – земельні ділянки;

102 – капітальні витрати;

103 – будинки та споруди;

104 – машини та обладнання;

105 – транспортні засоби;

106 – інструменти, прилади та інвентар;

107 – робоча і продуктивна худоба;

108 – багаторічні насадження;

109 – інші основні засоби.

 

- 2 -

Придбання основних засобів на підприємстві первинними договорами, що визнані міністерством статистики “Про затвердження типових форм первинного обліку” № 352 від 29.12.95 надходження основних засобів на підприємство оформлюється:

- актом прийому передачі основних засобів (03-1);

- актом здачі відремонтованих реконструйованих та модернізованих об’єктів (03-2);

- акт встановлення, пуску та демонтажу будівельних машин (03-5).

Акт прийому передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів застосовується для оформлення до складу основних засобів окремих об’єктів, при оформленні внутрішнього переміщення, а також для виведення із складу основних засобів внаслідок їх передачі іншому підприємству. Він оформляється постійно в 1-му примірнику в момент придбання або вибуття основних засобів. Після цього цей акт з доданою технічною документацією передається в бухгалтерію і підписується головним бухгалтером і керівником.

Акт здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих основних засобів (03-2), підпис відповідним працівником відділу та представлення організації, що проводила ремонт чи модернізацію основних засобів та передача в бухгалтерію. Технічна документація цього об’єкта вносяться необхідні зміни в характеристиці об’єкта. Цей акт складається у двох примірниках. У бухгалтерії на кожен об’єкт основного засобу відкривається інвентарна картка області основних засобів (03-6), на підставі акту прийому передачі основних засобів технічної іншої документації. В інвентарній картці записують назву підприємства, місце знаходження, аналітичний рахунок, первісну вартість об’єкта основного засобу, норму амортизаційних відрахувань, рік випуску основних засобів, суму зносу, дату введення в експлуатацію, № технічного паспорту. Всі зміни, що відбувають з основними засобами обов’язково реєструються в інвентарній картці.

 

- 3 -

При надходженні основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

Первісна вартість – це історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових коштів або справжньої вартості інших активів, сплачених, витрачених, для придбання необоротних активів.

Одиницею обліку основних засобів є об’єкт засобів. Згідно ПСБО 7 “Основні засоби”, первинна вартість об’єкта основних засобів складається з таких витрат:

- суми, що сплачують постачальники та підрядники;

- реєстрація, збори, державне мито та екологічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням прав на основні засоби;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

- витрати зі страхування ризиків, доставки основних засобів;

- витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використаного і запланованого метою.

 

Виключення:

- витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів;

 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат пов’язаних з політ. об’єкту основних засобів.

Первісна вартість основних засобів зменшується у зв’язку з ліквідацією або частковою ліквідацією основних засобів.

Основні засоби відображають по Д рахунок 10 в момент їх надходження на підприємство, якщо об’єкт основних засобів:

- не потребує монтажу;

- вводиться в експлуатацію відразу після надходження на підприємство.

 

Господарські операції Д К
1. Отриманий та введений в експлуатацію, попередньо оплачений об’єкт основних засобів, що не потребує монтажу.        
2. Отриманий від підзвітної особи та введений в експлуатацію об’єкт основних засобів.    
3. Введено в експлуатацію об’єкт основних засобів, що не потребує монтажу, отриманий як пайовий внесок.    
41, 46

 

Якщо об’єкт основних засобів не відповідає вищесказаним вимогам, тоді для відображення надходжень основних засобів використовується рахунок 15 “капітальні інвестиції”.

 

Купівля основних засобів виробничого характеру

І подія – отримання основних засобів.

 

Зміст операції Д К Сума
1. Отримані від постачальника або підрядника основні засоби       20 000
2. Відображено суму ПДВ
3. Відображено      
4. Відображення суми ПДВ
5. Відображення витрат на заробітну плату робітників, що монтують осн. засоби      
6. Відображення нарахувань на заробітну плату
7. Введення об’єкту основного засобу в експлуатацію     21 774
8. Перерахування обладн. нестач 24 000
9. Відображення оплати послуг
 
Зміст операції Д К Сума
1. Оплата об’єкту праці. Перерахування авансових постачань або підр.       24 000
2. Відображення ПДВ
3. Отримання основних засобів від постачальника
4. Відображення здійснення транспортних, посередницьких, страхових, реєстраційних та інших послуг, пов’язаних з придбанням основних засобів            
5. Відображення ПДВ
6. Відображення витрати на заробітну плату робітникам, що монтують основні засоби      
7. Відображення нарахувань на заробітну плату
8. Введення об’єкту основних засобів в експлуатацію 21 774
9. Здійснення оплати послуг
10. Відображення взаємозалік заборгованості
  Отримання основних засобів від замовника
Зміст операції Д К Сума
1. Відображено заборгованість замовника 10 000
2. Відображено внесення засновниками основних засобів до статутного фонду       10 000
3. Відображені витрати по перевезенню
4. Відображено ПДВ на суму перевезення
5. Здійснено оплату транспортних послуг
6. Відображено введення основних засобів в експлуатацію       10 200
  Отримання основних засобів власного виробництва
Зміст операції Д К Сума
1. Основні виробничі запаси на створення об’єкта основного засобу       15 000
2. Відображення нарахування з робіт, що вигот. основні засоби      
3. Відображення нарахування на заробітну плату
4. Здійснення нарахування зносу основних засобів, що задіяні на вигот. основних засобів      
5. Відображення введення об’єкта в експлуатацію 19 410
  Безоплатне отримання основних засобів
Зміст операції Д К Сума
1. Безкоштовне отримання основних засобів 10 000
2. Відображення послуги
3. Відображено ПДВ по послугах
4. Введення в експлуатацію основних засобів 10 500

- 4 -

Вибуття основних засобів може відбуватися в наслідок:

- продажу;

- ліквідації та безоплатної передачі іншим підприємствам;

Вибуття основних засобів оформляється такими первинними документами:

- актом прийому-передачі ОЗ-1;

- актом на списання основних засобів ОЗ-3;

- актом на списання автотранспортних засобів ОЗ-4.

Акт прийому-передачі ОЗ-1 - при безоплатній передачі основних засобів іншим підприємствам складається в 2-ох примірниках (обом сторонам), а при продажі цей акт складається у трьох примірниках.

ОЗ-3 - використовується при оформленні вибуття основних засобів при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках (1-й здається у бухгалтерію, а 2-й матеріально відповідальній особі). В акті вказуються витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей в результаті ліквідації.

Відповідно до ПСБО-7 (Основні засобі) об’єкт основних засобів вилучається з активів, тобто списується з балансу у разі його вибуття, продажу, безоплатної передачі або невідповідальності критеріям визначеного активу.

Реалізація основних засобів

Зміст операції Дт Кт Сума
Відвантаження о. з.:
1. Відображений дохід від реалізації о. з. 12 000
2. Відображене ПДВ 2 000
3. Списано знос реалізованих о. з. 5 000
4. Відображено собівартість реалізованих о. з. 6 000
5. Списані витрати пов’язані реалізацією о. з.
6. Списані витрати пов’язані реалізацією о. з. пов’язані на фінансових результатах 6 500
7. Списано доходів від реалізації на фінансовий результат 10 000
8. Надійшла оплата від покупців 12 000

 

Перша подія о. з.

Зміст операції Дт Кт Сума
Оплата об’єкта о. з.
1. Отримано аванс від покупців 12 000
2. Відображено ПДВ 2 000
3. Відображено дохід від реалізації о. з. 12 000
4. Списано знос реалізованих о. з. 6 000
5. Відображена собівартість реалізованих о. з. 6 000
6. Списані витрати пов’язані з реалізацією о. з. 65, 66
7. Списані витрати пов’язані з ою зю на фінансовий результат 6 500
8. Списано доходи від реалізації о. з. на фінансовий результат 10 000
9. Проведено взаємооблік заборгованості 12 000

Ліквідація основних засобів

Зміст операції Дт Кт Сума
1. Списано знос ліквідованих о. з. 7 500
2. Відображено залишкову вартість, ліквідованих заборгованих о. з.       15 000
3. Відображено витрати на з. п. робіт, що лікв. о. з. 65, 66
4. Оприбутковані матеріали від ліквідації о. з.
5. Відображено суму непрямих податків
6. Списано залишкову вартість о. з. на фінансовий результат      
7. Списано доходи на фінансовий результат

 

Безоплатна передача о. з. на суму зносу іншим підприємствам

Зміст операції Дт Кт Сумма
1. Зменшена вартість о. з. на суму зносу  
2. Відображено списання залишкової вартості о. з.  
3. Відображено ПДВ  

Тема 4. Облік запасів

 

1. Поняття запасів. Визначення первинної вартості запасів.

2. Облік надходжень на запаси.

3. Облік запасів на складі.

4. Облік вибуття запасів.

а) методи оцінки запасів при прибутті у виробництво;

б) облік списання запасів у зв’язку з їх реалізацією;

в) облік списання запасів внаслідок надзвичайних подій;

г) облік передачі запасів до статутного фонду іншого підприємства.

5. Облік ТЗВ (транспортно-заготівкових витрат).

6. Інвентаризація запасів. Облік в результатах інвестицій.

- 1 -

Запаси є однією з найбільших платників в собівартості продукції. Порядок оцінки і обліку ТМЦ регулює ПСБО № 9 “Запаси”.

Відповідно до ПСБО № 9 запаси - це активи, які:

- збереглися для наступного продажу в умовах звичайної господарської

діяльності;

- перебувають у процесі виробництва з метою наступного продажу прод.

виробництва;

- збереглися для споживання при виробництві продукції, а також для

управління підприємством.

Відповідно до ПСБО з первісною вартістю запасів, придбаних за сплату є собівартість, яка складається з таких фактичних витрат:

- суми, що сплачується згідно з договором постачальнику, за вирахуванням

непрямого податку;

- суми непрямих податків, які пов’язані з придбанням запасів і

невідшкодовані підприємством;

- ТЗВ.

Не включається до первинної вартості запасів, а належить до витрат того періоду, в якому були:

- % за користування позиками;

- витрати на збут;

- загальні господарські витрати та інші подібні витрати, які безпосередньо

не пов’язані з придбанням і доставкою продукції .

З метою обліку запаси групують наступним чином:

1. Сировина, основні та допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали і цінності, що призначені для виробництва продукції, обслуговування виробництва, і адміністративних потреб.

2. Готова продукція, виготовлена на підприємстві і призначена для продажу.

3. Товари у вигляді матеріальних цінностей, які придбані і збережені на підприємстві з метою подальшої реалізації.

4. МШП, які використовувалися не більше 1-го року, тварини, тварини на відгодівлі.

5. Незавершене виробництво у вигляді незаверш. обробки та складання деталей, вузлів, виробів і незавершених технологічних процесів.

У плані рахунків для відображення запасів передбачено план 2 “запаси”, який містить 9 рахунків:

20 - виробничі запаси;

21 - тварини на вирощування та відбудівлі;

22 - МШП;

23 - виробництво;

24 - брак у виробництві;

25 - напівфабрикати;

26 - готова продукція;

27 - продукція с/г виробництва;

28 товари.

- 2 -

Товарні матеріальні цінності можуть надходити на підприємство різними шляхами:

- купівлі у постачальника;

- безоплатне отримання;

- як внесок до статутного фонду засновниками підприємства;

- виготовлені власними силами;

- в результаті обліку на подібні і неподібні запаси.

 

Формування первісної вартості в запаси за шляхом надходження

Шляхи надходження запасів Формування первісної вартості запасів
1. Придбання Первісна вартість товарів є собівартість запасів, яка складається з фактичних витрат на їх придбання.
2. Виготовлення власними силами Первісної вартістю визнається собівартість їх виробництва, яка визначається ПСБО № 16 “Витрати”.
3. Внески до статутного капіталу Первісна вартість визначається засновниками підприємства їх справедлива вартість.
4. Одержано без сплати Первісною вартістю визнається їх справедлива вартість.
5. Придбано в результаті обліку Первісна вартість одиниці запасів придбаних в результаті обліку на подібні запаси рівна балансовій вартості переданих запасів.

 

Зміст господарських операцій Д К Сума
Облік операцій з купівлі запасів за грошові кошти
1. Придбано запаси у постачальників
2. Відображено ПДВ
3. Перераховано гроші постачальникам за запаси
Облік операцій з придбання запасів підзвітною особою
1. Оприбутковані запаси придбані підзвітною особою
2. Відображено ПДВ
3. Видано з каси підзвітній особі
Облік надходжень запасів у результаті внеску до статутного фонду
1. Отримано запаси, які внесені до статутного капіталу 25 000
2. Відображено у складі несплаченого капіталу суму заборгованості учасниками за внесками до статутного капіталу             23 000
Відображення операцій по безкоштовно отриманим запасам
1. Оприбутковані безкоштовно отримані запаси

- 3 -

До обов’язків кладовщика входить належним чином відображати інформацію про рух матеріальних цінностей. У своїй роботі він використовує такі форми первинного обліку запасів:

М-1: журнал обліку вантажів, що надійшли;

М-2: акт списання бланків довіреностей;

М-4: прибутковий ордер;

М-7: акт про приймання матеріалу;

М-8: лімітно-збірна картка;

М-10: накладна-вимога відбукс. внутрішнього переміщення матеріалів;

М-12: картка складського обліку матеріалів;

М-14: відомість обліку залишку матеріалів на складі;

М-19: матеріал-звіт;

М-21: інвентаризаційний опис.

 

При оформленні запасів, які надійшли на підприємство від постачальників, підзвітних осіб, власних виробничих підрозділів складається форма М-4 в одному примірнику.

При отриманні запасів безпосередньо від постачальника, доставлених їхнім транспортом або транспортом сторонньої організації, прибутковий ордер не оформляється.

Оформляється товарно-транспортна накладна форма 1-М. Для обліку запасів в розрізі їх видів кладовщик веде окремий документ за формою

М-12. Тільки після того як запаси оприбутковані допускається їх відпуск із складу. Відпуск запасів зі складу можуть здійснювати тільки особи, які мають на це право. Список цих працівників складає і затверджує головний бухгалтер і керівник підприємства.

У підприємства для відпуску матеріалів зі складу у цехи та дільниці є належним чином оформлені лімітно-збірні картки. Ліміт встановлюється для кожного підрозділу на підставі розрахунку економічного відділу підприємства і затверджується керівником. По закінченню облікового періоду матеріалів відповідні особи повинні скласти матеріальний звіт

ф. М-19, який містить інформацію про надходження та вибуття цінностей за увесь період. Облік на складах ведеться у кількісному вимірі.

- 4а -

Методи оцінки запасів при вибутті у виробництво. При відпуску запасів у виробництво їх оцінка здійснюється у один з таких методів:

- метод ідентифікації с/в відповідної одиниці запасів;

- метод середньозваженої собівартості;

- метод FIFO (c/в перших за часом надходжень запасів);

- метод LIFO (c/в останніх за часом надходжень запасів);

- метод нормативних затрат;

- метод ціни продажу.

Метод ідентифікації с/в застосовується до тих видів виробничих запасів, які використовуються для виконання спеціальних замовлень і проектів і передбачає введення від. обл. за кожним видом запасів.

Метод середньозваженої с/в вимагає визначення середньозваженої собівартості одиниці запасу на початок звітного періоду та їх вартість, а також кількість одиниць запасу придбаних протягом звітного періоду та їх вартість. Сума добутків кількості таких запасів та їх вартості ділиться на кількість таких запасів, що і дає середньозважену с/в на одиницю запасу на кінець звітного періоду.

Метод FIFO - (першим прийшов першим пішов)

Метод LIFO - (останнім прийшов першим пішов)

Метод нормативних затрат - оцінка за нормативними затратами допомагає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції встановленої підприємством.

Метод оцінки вибуття запасів - за цінами продажу (використовується у торгівлі).

- 4б -

 

Зміст операції Дт Кт Сума
1. Відображено відвантажений матеріал
2. Відображено ПДВ
3. Списано в обл. вартість реалізованої продукції
4. Списано на фінансовий результат собівартості реалізованого запасу      
5. Списано на фінансовий результат доход від реалізації      
6. Отримано оплату за реалізацію матеріалу

 

- 4 в -

В результаті повені підприємство зазнало збитків на суму 1200 грн. запаси ..............................., але були оприбутковані на баланс в сумі 350 грн. на підставі заключення страхової угоди. Страхова фірма має відшкодувати суму 500 грн.

Зміст операції Дт Кт Сума
1. Списано запаси в результаті стихійного лиха 1 200
2. Оприбутковано пошкоджені матеріали
3. Відображено страхові відшкодування
4. Відображено у складі фінансових результатів вартість нанесених витрат       1 200
5. Відображення у складі фінансових результатів надзвичайних доходів      

- 4г -

Засновник здійснює внесок до статутного фонду підприємства номенклатурними виробами. Вартість внеску 5 000 грн. В обмін на запаси були отримані акції на суму 6 000 грн.

 

Зміст операції Дт Кт Сума
1. Передано запаси в обмін на акції акціонерного товариства       5 000
2. Скореговано кредит, оскільки запаси не будуть продані, підприємство втратило права на кредит, який було відображено в момент оприбуткування             1 000
3. Відображено різницю між вартістю запасів і справедливої вартості інвентаризації       1 000

 

- 5 -

Одним з видів витрат, що формує первинну вартість запасів придбаних за оплату є ТЗВ (транспортно-заготівельні витрати).

ТЗВ згідно ПСБО № 9 “Запаси” включають в себе витрати на заготівлю запасів, оплату тарифів, завантажувально-розвантажувальні роботи і транспортировку запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати на страхування ризиків, транспортних запасів.

Метод середнього відсотка

ТЗВвиб = Звиб * % ТЗВ;

ТЗВвиб - å ТЗВ, що припадає на запаси, які вибули у звітному кварталі;

Звиб - запаси, що вибули;

% ТЗВ - середній % ТЗВ.

ТЗВпоч - å ТЗВ на початку звітного періоду;

ТЗВпост - å ТЗВ за звітний період;

Зпоч - вартість залишку запасів на початок звітного періоду;

Зпост - вартість запасів, що надійшли за період

Зміст операції Вартість залишків ТЗВ
1. Залишок на початок місяця
2. Надійшли
3. Вибули
4. Залишок на кінець місяця

 

ТЗВ = 400 * 0,17 = 68

- 6 -

Інвентаризація запасів проводиться з метою порівняння облікових даний з фактичними.

Результат відображається у формі 21 “Інвентаризаційний опис”. При оформленні результатів інвентаризаційного опису складається звірювальна відомість. Слід пам’ятати, що перекриття нестачі одного запасу за рахунок надлишку іншого. Допускається надлишок у тому випадку, коли вони були утворені в один і той же період, який перевіряється однією і тією ж особою, яка перевіряє.

Визначення відшкодування від заподіяної нестачі:

Рз = [(Бв - А) * Іінф + ПДВ + Aзб]-2

Рз - розмір збитків та нестачі;

Бв - балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання,

нестачі, знищення або псування матеріальних цінностей.

А - амортизаційні відрахування;

Іінф - загальний індекс інфляції, який розраховується на підставі

щомісячного визначеного міністерством статистики індексу інфляції.

Азб - акцизний збір

 

Зміст операції Дт Кт Сума
1. Списано обл. вартості запчастин, який не вистачало      
  Віднесено на витрати звітного періоду ПДВ
2. Списана нестача на фінансовий результат
3. Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму            
4. Відображено утримання із з/п винної особи
5. Відображено суму, що підлягає перерахуванню у бюджет      
6. Сплачено ПДВ до бюджету
7. Відображено дохід від раніше списаних активів на фінансовий результат      

 

На складі підприємства було виявлено нестачу запчастин з вини комірника не суму 150 грн. (ПДВ=30 грн.). Суму нестачі було утримано із з/п комірника згідно із його заявою.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.027 с.)