ТОП 10:

Тема 1. Системна модель управління організацієюКонспект лекцій

 

(для студентів денної і заочної форм навчання

спеціальності “Менеджмент організацій”)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри маркетингового менеджменту протокол № 14 від 26.02.2011 р.  

 

 

Донецьк 2011

ЗМІСТ

Тема 1. Системна модель управління організацією
Тема 2: Управлінські моделі
Тема 3. Діагностика управління організацією
Тема 4. еволюція підприємства
Тема 5. Організація управління підприємством
Тема 6. Управління підприємствами різних організаційно-правових форм
Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРІВНИЦТВА
Тема 8. Конкурентна політика організації
Тема 9. Управління ризикозахищеністю підприємства
Тема 10. Управління ефективністю підприємства

Тема 1. Системна модель управління організацією

 

1. Системний підхід в управлінні організацією.

2. Особливості організації як відкритої системи.

3. Основні елементи системи управління організацією.

Системний підхід в управлінні організацією

Приступаючи до вивчення цього питання, слід відмітити, що роль управління в Україні стала дуже значною. Справа в тому, що тепер усе більше службовців приймають рішення самостійно і, по суті, піднімаються до категорії менеджерів.

Управління - елемент, функція організованих систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних), що забезпечує збереження їхньої визначеної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію їхньої програми і цілей.

Студентам слід засвоїти, що системний підхід є одним із найважливіших за сучасних умов, хоча історія його застосування в управлінні налічує вже не один десяток років.

Системний підхід одержав широке поширення і застосування у практиці менеджменту наприкінці 50-70-х років. Недоліком попередніх теорій було те, що дослідники зосереджували свою увагу на окремих елементах управління, а застосування системного підходу дозволяє побачити все підприємство в цілому.

Теорія систем значною мірою пов’язана з ім’ям О.О. Богданова, російського вченого, філософа, економіста (1873 –1928), автора праці “Загальна організаційна наука (тектологія)”. Богданов розробив основи теорії побудови систем і обгрунтував загальні закономірності їх розвитку. При розробці концепцій тектології Богданов виказав ряд сміливих на той час ідей: керуючої і керованої системи, зворотнього зв’язку, моделювання.

Основою концепції системного підходу до організації і управління як процесу є взаємозв’язок її частин чи підсистем. Такий підхід передбачає встановлення цілей і зосередження уваги на побудові цілого на відміну від побудови компонентів підсистем.

Сутність системного підходу дозволяє зрозуміти, що система – це не тільки сума складових її елементів, а щось більше: організована сума складових її елементів. Тому, розглядаючи будь-який об’єкт як систему, необхідно враховувати і вивчати зв’язки між елементами, вплив елементів один на одного, складні залежності всередині системи, а також взаємодію системи з зовнішнім середовищем.

Вихідні положення теорії системного управління наступні:

1. Система – це деяка цілісність, що складається з взаємозалежних частин. Кожний елемент системи вносить свій внесок у її розвиток.

2. Підприємство (організація) є соціально-економічною системою.

3. Важливим поняттям в управлінні є підсистеми, з яких як з «цеглинок» будується система управління підприємством.

Студентам слід зазначити, що в сучасній літературі зустрічається багато визначень поняття “система” (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 Сучасні підходи до визначення поняття “система”

Визначення Джерело (автор)
Система як поєднання окремих частин, кожна з яких володіє хоча б однією властивістю, що забезпечує досягнення цілей системи; якісно визначену сукупність підсистем, зв’язаних у єдине ціле, яке володіє властивостями, котрі відсутні у підсистем. Л.В. Балабанова
Система як деяку цілісність, яка складається з взаємозамінних частин, кожна з котрих вносить свій вклад до характеристики цілого. В.І. Бовикін
Сукупність об’єктів, що розглядаються як єдине ціле називають системою І.Н. Герчикова
Система – це об`єднання окремих самостійних частин (елементів) в ціле, яке забезпечує її існування через здатність елементів досягати цілі: здатність елементів до взаємодії; “елементарний” склад підсистем, які виконують функції входу, виходу, відносин між ними; упорядкованість; цілісність; структурованість О. С. Курочкін
Система управління – це сукупність елементів (підсистем) поєднаних інформаційними зв’язками і процесами, направленими на досягнення певних цілей. М.М. Максімцов
Система – це якась цілісність, що складається із взаємозв’язаних частин, кожна з яких вносить свій внесок в характеристики цілого. М.Х. Мескон
Система як сукупність елементів, які знаходяться у відносинах та зв’язаних одне з одним, яка певну цілісність. Р.А. Фатхудінов

Більшість авторів виходять з того, що система – це сукупність елементів, які знаходяться у відносинах і зв'язках один з одним, і утворюють визначену цілісність, єдність. Система управління розглядається також як система взаємозв’язаних наукових підходів та методів, цільової, функціональної та забезпечувальної підсистем, яка сприяє прийняттю та реалізації конкурентоспроможних управлінських рішень, спрямованих на задоволення заданої потреби. Це комплексна система забезпечення конкурентоспроможності управляючого об’єкту; містить об’єкт та суб’єкт управління, які пов’язані прямим та зворотнім зв’язками.

Акцент на необхідності побудови єдиного цілого на відміну від побудови компонентів і підсистем – основна особливість системного підходу. Системний підхід стосовно до рішення практичних проблем охоплює теорію системного підходу і методику побудови систем, що забезпечують рішення проблем.

При дослідженні системи управління підприємством варто аналізувати її стан, структуру, поводження, розвиток, стійкість.

o «Стан» системи виявляється на основі дослідження, «діагнозу», ситуаційного аналізу, на основі вивчення вхідних дій і вихідних результатів системи.

o «Поводження» системи характеризує можливість стійкого, контрольованого переходу системи від одного стану в інший – у такому випадку необхідно або знати, або виявити закономірності, що керують поводженням системи.

o «Рівновага» системи визначається як здатність системи під час відсутності зовнішніх впливів зберігати бажаний час заздалегідь заданий стан.

o «Стійкість» системи характеризується як здатність системи повертатися в стан рівноваги після того, як вона була виведена з нього під впливом зовнішнього впливу.

o «Розвиток» системи означає удосконалювання структури і функцій системи під впливом головним чином внутрішніх факторів, в зв’язку з чим поводження системи здобуває більш упорядкований і передбачуваний характер.

Різноманіття систем вимагає їхньої класифікації, що представлена в таблиці 1.2. Користуючись цією класифікацією, студентам потрібно досліджувати підприємства торгівлі як антропогенні, матеріальні, динамічні, вірогіднісні, відкриті великі системи, специфіка змісту яких відбивається в наборі підсистем.

При вивченні процесів, що відбуваються в керуванні торговими підприємствами, доцільно, на нашу думку, використання поняття великих систем. Великі системи – це такі системи, що можуть бути представлені сукупністю підсистем постійно зменшуваного рівня складності аж до елементарних підсистем, що виконують у рамках даної великої системи базові елементарні функції.

Підприємству, як виробничо-економічній системі притаманні такі властивості, як відкритість та нерівноважність.

Таблиця 1.2 Класифікація систем

Ознаки класифікації Види систем
1. Походження природні (природні); штучні (антропогенні)
2. Об'єктивність існування матеріальні; ідеальні
3. Зв'язок з навколишнім середовищем відкриті; відносно обґрунтовані; закриті; ізольовані
4. Час статичні; динамічні
5. Обумовленість дії детерміновані; вірогіднісні
6. Місце в ієрархії систем суперсистеми; великі системи; підсистеми; елементи
7. Специфіка змісту технічні; технологічні; інформаційні; соціальні; економічні

 

 

Рис. 1.1 Зовнішнє середовище організації

 

Підхід з точки зору взаємодії організації із зовнішнім середовищем особливо актуальний в умовах формування ринкових відносин, коли потрібна гнучкість менеджменту і здатність швидко пристосуватися до зовнішнього середовища. Ключову роль в цьому грає вищий рівень управління організацією на основі стратегічного управління.

Студенти повинні пригадати, що зовнішнє оточення організації можна представити у вигляді двох сфер: мікросередовище - ділове оточення, яке формується з покупців, постачальників, конкурентів, ділових партнерів, державних органів, профспілок і інших контактних аудиторій (ці суб'єкти середовища безпосередньо впливають на діяльність організації, але і організація може впливати на них), та макросередовище - загальне зовнішнє оточення організації, яке відображає стан суспільства, його економіки, демографії, природного середовища, рівня розвитку НТП, і не пов'язана з конкретною організацією, тобто макросередовище є однаковим майже для всіх організацій і може бути охарактеризоване за допомогою системи PEST - чинників (політико-правові, економічні, соціальні, технологічні).

Важлива задача менеджменту - зниження невизначеності положення організації в її діловому оточенні. Це досягається шляхом розвитку адаптивності до зовнішнього середовища. У залежності від того, наскільки організація адаптивна до змін в оточенні, виділяється два типи управління:

§ механістичний (жорсткий) тип управління, який характеризується консервативною, негнучкою структурою, чітко визначеними, стандартизованими задачами, опором змінам, ієрархічною схемою контролю, командним типом комунікацій, що йдуть зверху вниз, змістом яких є розпорядження, інструкції, прийняті рішення;

§ органічний – м'який тип управління, який характеризується гнучкою структурою, динамічними задачами, готовністю до змін, багатоспрямованістю комунікацій, змістом яких є інформація і поради, використанням самоконтролю і взаємоконтролю.

В умовах формування ринкових відносин підприємство повинне розглядатися як відкрита система, що безупинно взаємодіє з невизначеним навколишнім середовищем і використовує ситуаційне керування. Основною метою підприємства як відкритої системи є виживання в навколишньому середовищі, що постійно змінюється, як показано в таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Характеристика відкритих і закритих систем

Елементи характеристики Традиційна організація Сучасна організація
Загальна перспектива Мислення закритої системи Мислення відкритої системи
Основна мета Економічна Виживання в умовах невизначеності
Припущення про навколишнє середовище Прогнозоване Зовсім невизначене
Припущення про організації Усі спрямовані до мети перемінні відомі (обсяг продукції, прибуток і ін.) і керовані. Невизна-ченість може бути усунута шляхом плану-вання і керування Спрямовані до мети перемінні часто піддані зовнішнім впливам, що не піддаються керуванню і не передбачувані

Підприємству, як відкритій системі, властиво:

1. Взаємодія з навколишнім середовищем. Підприємство, як відкрита система, повинне мати зворотний зв'язок з навколишнім середовищем, щоб проводити коригувальні дії відповідно до зовнішніх змін. Швидкі зміни, що відбуваються в діловому оточенні підприємств сприяють розвитку підприємницьких підприємств, як підприємств особливого типу, що функціонують як відкрита система. Поява цих підприємств зв'язана з необхідністю створення реальних економічних цінностей на стійкій і постійній основі шляхом пошуку і реалізації всіх наявних у цьому напрямку можливостей.

2. Синергізм. Організаційні системи повинні створюватися таким чином, щоб досягти синергізму – тобто одночасного функціонування окремих, але взаємозалежних частин, що забезпечують більш високу загальну ефективність, чим сумарна ефективність частин, узятих окремо.

3. Динамічна рівновага. Динамічна рівновага підтримує внутрішній баланс відкритої системи, необхідний для виживання з використанням ресурсів з навколишнього середовища.

4. Рівність кінцевих результатів – означає досягнення організацією тих самих результатів різними засобами.

Таблиця 1.5 Властивості підприємства як відкритої системи

Риси і властивості Характеристика, обґрунтування
Елементи Система складається з деякого числа частин, називаних елементами
Структура Форма зв'язків між елементами організаційно закріплена в структурі
Зв'язки Компоненти системи зв'язані між собою
Взаємодія Компоненти впливають один на одного своїм перебуванням у системі і виходом з неї, що є результатом взаємного впливу і взаємодії з навколишнім середовищем
Процес Зміни, що відбуваються в результаті взаємодій, називаються процесами
Холізм і емерджентні властивості Система – цілісність, що виявляє свої властивості, що виникає тільки в результаті взаємодії її компонентів
Ідентифікація Властивості системи, на підставі яких її можна ідентифікувати і відрізнити від інших явищ, що не входять у систему
Оточення Представлено явищами, що, не будучи частиною системи, істотно впливають на неї. Це навколишнє середовище системи
Концептуалізм Система – це концепція, особлива форма якої відбиває цілі і цінності індивідуума чи групи, що розробили цю концепцію.

 

Студентам рекомендується звернути увагу на те, що підприємства мають недостатню ефективність, якщо їм не вдається зв'язати частини підсистеми (функції) у єдиний механізм. Виділення окремих функцій і нездатність зв'язати частини в єдине ціле можуть обумовлюватися різними причинами, а головним чином, вузькістю поглядів фахівців апарата керування, що точно не представляють свого місця в організаційній структурі управління всього підприємства в цілому. З числа інших причин можна вказати недоліки в самій організаційній структурі управління (недостатньо чітке планування, розробка різних планів і заходів без застосування системного підходу).

 

Рис. 1.2 Функції менеджменту

 

Склад елементів і зв'язки між ними складають основу структури системи. Структура відбиває найбільш істотні, стійкі зв'язки між елементами системи і їх групами, що забезпечують основні властивості системи. Студентам слід зауважити, що питання про склад і структуру системи управління підприємством дотепер залишається до кінця на вирішеним. Вивчення літератури з менеджменту показує наявність різних підходів, з різним ступенем деталізації структурних елементів.

Представники школи соціальних систем основними системними елементами управління підприємствами вважали мету, структуру, завдання, технологію і кадри (рис 1.3)

 

 

Рис.1.3 Взаємозв'язок системних елементів управління підприємством

 

Перевагою даного підходу є те, що в центрі системи управління стоїть мета, як вихідний момент процесу управління, що визначає всі інші елементи. Разом з тим, недоліком даного підходу до структури системи керування є відсутність виділення суб'єкта й об'єкта управління, а також їхнього зв'язку з зовнішнім середовищем підприємства, що не відбиває особливостей системи управління підприємством як відкритої системи.

Однією з найбільш популярних у 80-і роки концепцій системного підходу є теорія “7-С”, розроблена дослідниками, що працювали з консультаційною фірмою “Мак-Кинзи”. Відповідно до цієї концепції, тільки ті організації можуть ефективно функціонувати і розвиватися, у яких менеджери можуть підтримувати у гармонійному стані систему, що складається з семи компонентів: стратегія, структура, технології, штат, стиль, кваліфікація, розділені цінності.; зміна кожної з яких з необхідністю вимагає відповідної зміни інших шести.

Використання системного підходу в управлінні підприємствами торгівлі дозволяє в системі управління на рівні основної ланки виділити сім взаємозалежних і взаємодіючих внутрішніх підсистем: технологічну, технічну, організаційну, науково-технічну, економічну, інформаційну, соціальну.

Технологічна підсистема являє собою певний склад основних і допоміжних торгово-технологічних процесів у магазинах, на складах, у підприємствах харчування (з виділенням їхніх фаз і стадій), послідовне і якісне виконання яких забезпечує нормальний хід процесу продажу товарів і обслуговування покупців. Вона містить також відповідні правила і норми виконання кожної операції. Технологічна підсистема, з погляду впливу на розвиток підприємства, є визначальною.

Технічна підсистема обумовлена структурою і змістом технологічної підсистеми, окремі її частини періодично поновлюються в міру фізичного і морального старіння.

Організаційна підсистема на основі технологічної і технічної підсистем забезпечує раціональне використання устаткування, предметів праці, виробничих площ, трудових і матеріальних ресурсів.

Соціальна підсистема характеризує використання людського фактора на підприємстві, систему кадрової політики і мотивації діяльності працівників підприємства.

Інформаційна підсистема, використовуючи різноманітну інформацію, як специфічний ресурс виробництва, служить вихідною базою всіх підсистем. Вона створює необхідні умови і передумови для прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень.

І, нарешті, економічна підсистема виражає єдність господарських процесів і зв'язків у безупинному русі виробничих фондів, їхньому кругообігу. Вона дуже впливає на всі інші підсистеми, ефективність їхньої дії, функціонування і, у свою чергу, випробує на собі вплив інших підсистем.

 

Тема 2: Управлінські моделі

 

1. Базові принципи системного підходу і постулати класичної теорії управління як основа моделі управління підприємством.

2. Моделі управління підприємством:

2.1. модель обліково-аналітичної системи;

2.2. модель функціонування підприємства;

2.3. модель організаційно-розпорядницької системи;

2.4. цільова функція управління і програма розвитку підприємства.

3. Основні види і цілі організаційних перетворень

4. Необхідність коригування моделі управління підприємством

Таблиця 2.1 Основні види і цілі організаційних перетворень

Основні види організаційних перетворень Цілі перетворення Зміна критерію ефективності
1. Освоєння нових видів продукції (товарів, робіт, послуг) Підвищення прибутковості капіталу Збільшення економічної доданої вартості (EVA)
2. Освоєння нових ринків або сегментів ринку Підвищення прибутковості капіталу
3. Освоєння більш прибуткових (рентабельних) суміжних ланок виробничо-технологічного ланцюга Підвищення прибутковості капіталу
4. Ліквідація збиткових або недостатньо прибуткових сфер діяльності підприємства (у тому числі ліквідація підприємства) Зменшення потреб у капіталі
5. Зміна структури капіталу підприємства Зниження вартості капіталу

 

На основі ЦФУП і МФП будується програма розвитку підприємства, що фіксує планову зміну параметрів стану підприємства в часі. МФП займає центральне положення в моделі управління підприємством, тому що, по-перше, визначає взаємозв'язок МУАС і МОРС, а по-друге - є основою синтезу програми розвитку підприємства. Саме тому від адекватності МФП прямо залежать якість і результати функціонування підприємства.

 

Таблиця 2.2 Причини коригування і приклади коригувальних елементів

  Коригування моделі управління
Коригування МОАС Коригування МФП Коригування МОРС Коригування ЦФУП
Причини коригу-вання Утрата модел-лю адекватнос-ті через: зміни в об'єкті управ-ління і/або зовнішньому середовищі; ре-зультати реалі-зації керуючого впливу Утрата модел-лю адекватнос-ті через: зміни в об'єкті управ-ління і/або зовнішньому середовищі; зміну методу / технології управління Утрата модел-лю адекватнос-ті через: зміни в об'єкті управ-ління і/або зов-нішньому сере-довищі; резуль-тати спостере-ження - оцінки "входу"системи Утрата моделлю адекватності через: зміни в об'єкті управлін-ня і/або зовніш-ньому середови-щі; зміну пріо-ритетів розвитку
Приклади коригу-вальних елементів 1) мета моделі, точка зору на модель; 2) параметри спостереження (параметри "входу"); 3) частота відстеження параметрів 1) мета моделі, точка зору на модель; 2) ступінь деталізації; 3) стандарт моделювання; 4) мова (нотація) моделі 1) мета моделі, точка зору на модель; 2) параметри управління (регулювання) 1) коригування цілей (за зміс-том, кількістю, нормативним значенням, пріоритетністю, часом); 2) ресурсне за-безпечення цілей; 3) функціональ-на залежність від параметрів об'єкта

 

Функція коригування системи управління реалізується:

1) безпосередньо системою управління, що самокоректується (самоорганізується) у відповідь на зміни умов функціонування;

2) стороннім експертом (в окремих випадках власником).

Зовнішнє втручання, як правило, необхідне, якщо частина системи управління реалізована у виді програмно-технологічного комплексу, за визначенням не здатного до самоорганізації.

"Четвірка" МОАС-МФП-МОРС-ЦФУП утворить логічно завершену безліч моделей, що відбивають всі основні аспекти управління підприємством як складною системою. Строге дотримання цієї структури гарантує, що всі рішення, знайдені в рамках моделі управління (за схемою "від загального до часного"), не будуть суперечити один одному.

Види діагностики

Діагностика діяльності підприємства заснована на комплексному вивченні процесу і результатів техніко-економічного розвитку підприємства і виявленні основних причинно-наслідкових зв'язків.

Вона припускає дослідження сукупності технологічних, соціально-економічних, правових, екологічних і інших процесів формування, побудови і функціонування системи керування, виявлення принципів побудови організаційної структури підприємства, оцінку ефективності застосовуваних методів інформаційного, математико-технічного і кадрового забезпечення.

Діагностика діяльності підприємства включає ряд основних напрямків:

1 – розробка методики аналізу виробничо-господарського, комерційного, соціального й іншого видів діяльності підприємства;

2 – виявлення основних прийомів аналізу стану і використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

3 – установлення шляхів підвищення ефективності суб'єкта, що хазяює, на основі комплексного техніко-економічного аналізу;

4 – оцінка фінансового стану і погрози банкрутства, оцінка фінансового ризику;

5 – оцінка економічних результатів роботи підприємства з позиції конкурентноздатності його продукції, рівня рейтингу підприємства, його діючої активності і для репутації;

6 – оцінка виробничих результатів діяльності підприємства;

7 – оцінка витрат на виробництво і реалізацію продукції. Оцінка використання матеріальних ресурсів і стан їхніх запасів. Стан і використання основних фондів;

8 – оцінка екологічних наслідків діяльності підприємства;

9 – оцінка використання трудових ресурсів і результатів соціального розвитку підприємства;

10 – оцінка ефективності роботи підприємства й основних факторів, неї визначальних.

Виходячи з особливостей змісту і методики проведення діагностики, здійснюється класифікація видів діагностики.

Таблиця 3.1 Класифікація видів діагностики

Ознака класифікації Вид діагностики
1. За об'єктом § Структурна, § функціональна, § організаційна
2. За періодичністю проведення § Систематична, § епізодична
3. За формою оцінки результатів § Кількісна, § якісна
4. За особливістю методики проведення § Статистична, § факторна, § експертна

Структурна діагностика припускає декомпозицію досліджуваного об'єкта і поліпшення структурних характеристик його елементів.

Функціональна – досліджує процес функціонування, тобто діяльності підприємства.

Організаційна – дозволяє оцінити стан підприємства в цілому, виходячи зі ступеня досягнення поставлених цілей. Вона дозволяє виявити проблемні моменти в робочому процесі і підготувати рекомендації з оптимізації діяльності підприємства.

Кількісна діагностика припускає визначення кількісних характеристик техніко-економічного стану підприємства. Ціль кількісної діагностики складається у вимірі і порівнянні результатів господарської діяльності у встановленій кількісній мері впливу різних факторів.

Якісна діагностика заснована на якісних порівняльних оцінках техніко-економічного стану підприємства і її метою є виявлення особливостей даного стану підприємства і його внутрішніх взаимозависимостей.

Статистична – заснована на дослідженні закономірностей розвитку підприємства шляхом застосування статистичних і економіко-математичних методів. Завершується ця діагностика інтерпретацією отриманих результатів, формулювань теоретичних і практичних висновків і пропозицій.

Факторна – заснована на визначенні і детальній оцінці кожної причини, кожного фактора, припускає застосування факторного аналізу.

Експертна – заснована на застосуванні комплексу логічних і математичних процедур, спрямованих на одержання від фахівців інформації, її аналіз і узагальнення.

 

Таблиця 3.2 Експертна оцінка стану сфер діяльності підприємства

Експерти Виробнича діяльність Фінансова діяльність Діяльність з мат-техн. постачання Управлінська діяльність Маркетингова діяльність Технологічна політика Управління персоналом Інноваційна діяльність Рекламна діяльність Орг. культура й імідж
  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
1. 2. ... n.                    

Таблиця 3.3 Показники середнього результату стану сфер діяльності підприємства.

Показники F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
1.Середній бал (хi) 2.Дисперсія (хi) 3.Ступінь погод-женості думок експертів (Vi)                    

 

Таблиця 3.4 Результати діагностики

Область діагностики S+ Sn S-
F1 F2 ... F10      

 

S+ - вище середньої

Sn - середня

S- - середня негативна, нижче середньої

На підставі організаційної діагностики складається документ, що містить оцінку стану по кожній сфері, але особливо детально повинні бути виявлені причинно-наслідкові ланцюжки проблем по областях, що є проблемними.

Рисунок 4.1 Детермінанти конкурентної переваги країни («національний ромб»)

«Національний ромб» характеризує систему детермінант конкурентної переваги, компоненти якої (як і в будь-якій системі), знаходячись у взаємодії, створюють ефект емерджентності (цілісності), тобто підсилюють, або послабляють потенційний рівень конкурентної переваги підприємств цієї країни.

До даних детермінант належать:

1. Параметри факторів. Фактори являють собою матеріальні і нематеріальні умови, необхідні для формування конкурентної переваги в самому виробничому процесі підприємства, а також у країні його базування.

У залежності від конкретних значень (параметрів) цих факторів підприємство може одержати або сприятливі, або несприятливі для створення і підтримки конкурентної переваги умови виробництва.

2. Стратегія підприємств, їхня структура і суперництво. Кожне підприємство функціонує відповідно до своєї власної конкурентної стратегії для завоювання кращої позиції і вигод від конкурентної переваги.

3. Параметри попиту. До них, у першу чергу, відносяться такі, як: вимогливість покупців до якості товарів і послуг, еластичність попиту за ціною, рівнем доходу, перехресна еластичність; ступінь усвідомлення різними соціальними групами актуальності тієї чи іншої потреби, національні традиції і звичаї; фази життєвого циклу попиту та інші параметри, що характеризують попит, величину попиту і їх динаміку.

4. Споріднені і підтримуючі галузі. Наявність у національній економці розвинутих споріднених і підтримуючих галузей, тобто галузей, що забезпечують підприємство необхідними матеріалами, напівфабрикатами, що комплектують виробами й іншими матеріальними засобами і необхідними інформаційними об'єктами, є неодмінною умовою створення і підтримки конкурентної переваги кожного окремого підприємства в країні. Споріднені галузі можуть самі виступати як могутні конкуренти, виводячи на ринок товари-субститути.

 

Управління змінами

 

Починаючи вивчення питання “Управління змінами” студент повинен усвідомити, що будь-яке підприємство, для того щоб устояти в конкурентній боротьбі, повинно постійно здійснювати ті чи інші зміни у своїй діяльності – від невеликих нововведень до значних перетворень. Зміни в організації можуть відбуватися на різних рівнях: індивідуальному, груповому і на рівні організації в цілому.

Зміни- це організаційний процес, заснований на свідомій діяльності менеджерів, що спрямована на порушення динамічної рівноваги організації і на відносно стійку зміну організаційної структури, викликану цією діяльністю.

Об'єктами змін можуть бути: структура організації і органів управління нею; розподіл повноважень і відповідальності; організація і умови праці; організаційна культура; стиль і методи керівництва; система винагород і стимулювання; кадрова робота; система соціальних відносин, гарантій та ін.

Зміни можуть сприйматися працівниками по-різному:

з розумінням;

з байдужністю;

з опором.

Сила опору змінам залежить від:

Ø ступеня руйнування сформованих традицій, звичок, принципів, норм;

Ø швидкості і інтенсивності процесу змін;

Ø характеру і масштабів загрози владі;

Ø розуміння необхідності перетворень, причетності до них людей;

Ø довіри до ініціаторів і керівників.

Існують наступні форми опору змінам:

1) пасивний опір: виражається у прихованні або ігноруванні прийнятих рішень, відкладанні їхнього виконання, обмеженні діяльності ініціаторів, інтригах, спрямованих на розкол у колективі;

2) активний опір: може полягати у видачі недостовірної інформації, навмисно помилкових розпоряджень, порушенні інструкцій, відволіканні ресурсів на інші цілі.

Студенту слід звернути увагу на те, що основні причини опору змінам можна поділити на наступні групи:

1. економічні: пов'язані з потенційною можливістю втрати доходу або його джерел внаслідок скорочення робочого дня, звільнення, позбавлення пільг;

2. організаційні: можуть бути пов'язані з небажанням порушувати сформовану систему відносин, інтересів, розміщення сил, оскільки більшість змін завжди відбувається в чиюсь користь і підриває інтереси інших.

3. особистісні: обумовлені переважно психологічними особливостями і звичками людей (небажанням порушувати хід подій, який склався; інерційністю; погрозою посаді, особистій владі, статусу, положенню в організації, майбутній кар'єрі; острахом втратити повагу керівництва і колег; усвідомленням своєї некомпетентності; небажанням долати труднощі, брати на себе додаткові обов'язки, самостійно працювати);

4. соціально-психологічні: полягають у відсутності в людей переконання у необхідності змін, що обумовлено слабкою інформованістю про їхні цілі, очікувані вигоди; невдоволенням методами їхнього здійснення; недовірою ініціаторам змін; прагненням зберегти «старі добрі» порядки; упевненістю, що зміни відбуваються винятково в інтересах керівництва.

Студент повинен запам’ятати, що для успіху змін необхідно:

v створення «стартової площадки» змін у виді ретельного і всебічного обґрунтування потреби в них;

v визначення ймовірних наслідків, широкого інформування членів організації;

v виявлення груп, що вчинять опір;

v залучення людей у дискусії, підтримка активістів, нейтралізація опору;

v створення особливої системи стимулювання для перехідного періоду; (люди повинні бути зацікавлені в змінах, мати з них особисту вигоду);

v залучення робітників до активної творчості, участі в перетвореннях;

v створення сприятливого морально-психологічного клімату, умов для підтримки змін основними «центрами влади» і широкими масами.

Студенту слід звернути увагу на наступні методи уникнення опору організаційним змінам:

1. Надання інформації. Люди чинять опір організаційним змінам, якщо відчувають недолік інформації. Мета цього способу в тому, щоб люди зрозуміли, у чому конкретно полягає суть змін і що від них можна чекати.

2. Участь і залучення. Люди, що приймають участь у здійсненні змін, мають почуття відповідальності за результати. Чим більша кількість робітників організації буде брати конкретну участь у проведенні змін, тим дієвіше вони будуть проходити.

3. Допомога і підтримка. Люди бояться змін, оскільки бояться виявитися непотрібними. Тому з боку менеджерів необхідна всебічна психологічна підтримка, а також розробка і реалізація програми перенавчання персоналу.

4. Переговори та угоди. Коли опір змінам в організації з боку окремих робітників і груп виявляється дуже сильним і перешкоджає проведенню змін, необхідно використовувати весь можливий арсенал засобів для досягнення компромісу. Після того, як компроміс досягнуто, необхідно використовувати інші способи (наприклад, участь і залучення, допомога і підтримка і т.п.).Последнее изменение этой страницы: 2016-08-01; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.027 с.)