Наукова революція ХІХ століття: історизм як універсальний принцип наукового 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Наукова революція ХІХ століття: історизм як універсальний принцип науковогоПізнання

У розвитку науки можна виділити такі періоди, коли перетворювалися всі компоненти її основ. Зміна наукових картин світу супроводжувалася докорінною зміною нормативних структур дослідження, а також філософських основ науки. Друга глобальна наукова революція відбулася на рубежі XVIII—XIX ст. Вона визначила перехід до нового стану природознавства - дисциплінарно організованої науки. У цей час механічна картина світу втрачає статус загальнонаукової. У біології, хімії та інших галузях знання формуються специфічні картини реальності, нередуціруемие до механічної. Друга глобальна революція в природознавстві протікала як формування та розвиток класичної науки і її стилю мислення.

Третя глобальна наукова революція була пов'язана з перетворенням цього стилю і становленням нового, некласичного природознавства. Вона охоплює період з кінця XIX до середини XX століття. У цю епоху відбувається своєрідна ланцюгова реакція революційних змін в різних галузях знання: у фізиці (відкриття подільності атому, становлення релятивістської і квантової теорії), в космології (концепція нестаціонарного Всесвіту), в хімії (квантова хімія), в біології (становлення генетики). Виникають кібернетика і теорія систем, що зіграли найважливішу роль у розвитку сучасної наукової картини світу.

1. Космогонічна гіпотеза Канта-Лапласа.Космогонія - розділ астрономії, що вивчає походження й розвиток небесних тіл (Сонця, планет та їхніх супутників, зір, галактик) і їхніх систем. Першою космогонічної гіпотезою вважають гіпотезу німецького філософа І. Канта, викладену ним у 1755 р За думки І. Канта, Всесвіт спочатку складалася з первісного хаосу, частинки якого були твердими і нерухомими. Потім, на основі закону всесвітнього тяжіння, хаос придбав рух і маси часток стали з'єднуватися в більші тільця, утворюючи в кінцевому рахунку такі небесні тіла, як Сонце і планети з їхніми супутниками. Другоюза часом вважається гіпотеза французького математика П. С. Лапласа, 1797 р – Сонячна система виникла з величезною туманності, що складається не з твердих частинок, як вважав І. Кант, а з розпеченого космічного газу. На відміну від І. Канта, П. С. Лаплас вважав також, що туманність володіла і значним рухом. У цьому твердженні закладена глибоко матеріалістична думка про те, що рух невіддільне від матерії і так само вічно, як вічна і матерія. Гіпотези І. Канта і П. С. Лапласа мали величезне прогресивне значення для вироблення наукового світогляду і зазвичай викладалися разом під назвою « небулярной гіпотези » Канта - Лапласа. До І. Канта і П. С. Лапласа вчені (в тому числі і Ньютон) вважали всесвіт незмінною. Незважаючи на розходження між теоріями Канта і Лапласа, загальною й важливою особливістю є уявлення, що Сонячна система виникла в результаті закономірного розвитку газопилової туманності. Тому цю концепцію наз. "гіпотезою Канта-Лапласа"

2. Киснева теорія Лавуазьє.На рубежі XVII і XVIII століть німецький хімік Георг Ернст Сталь (1659-1734) запропонував так звану теорію флогістону – по суті, перше хімічну теорію. Одним з видатних її досягнень стало відкриття кисню. Розуміння його природи як самостійного газоподібного хімічного елемента дозволило французу Антуану Лавуазьє розвінчати концепцію флогістону і сформулювати кисневу теорію горіння. Разом з великими досягненнями хімічного аналізу ця подія поклала початок першої хімічної революції.

3. Хімічна атомістика Дж.Дальтона.Процес відкриття хімічної атомістики почався безпосередньо з того моменту, коли Дальтон приступив до обчислення розмірів–діаметрів «часток» газу, включаючи їх теплородние оболонки. Він стверджував, що частинки (атоми) мають кулясту форму і оточені теплової атмосферою. Різниця між елементами Дальтон пояснював відмінностями їх атомів, оскільки кожен елемент складається з певного виду атомів з певною вагою. Кожне з'єднання складається з певної кількості атомів і може утворитися лише при строгому їх співвідношенні. Атоми одного виду рівні між собою; вага з'єднання дорівнює сумі ваг входять до нього атомів. Ця геніальна гіпотеза висунула Дальтона в перші ряди вчених, що заклали основи хімічної теорії.

4. Обгрунтування молекулярної гіпотези.Молекулярно - кінетична теорія (МКТ) - теорія, що виникла в XIX столітті і розглядає будову речовини, в основному газів, з точки зору трьох основних наближено вірних положень: • всі тіла складаються з частинок: атомів, молекул та іонів; • частинки перебувають у безперервному хаотичному русі (тепловому);

• частинки взаємодіють один з одним шляхом абсолютно пружних зіткнень.

Витоки атомістичної ідеї, походять ще до давньогрецьких філософам - Левкіппа і Демокріту. Вирішальний внесок у розвиток МКТ був внесений у другій половині 19 в. Дж.К.Максвелла і Л. Больцмана, які заклали основи статистичного (імовірнісного) опису властивостей речовин (головним чином, газів), що складаються з величезного числа хаотичнорухомих молекул. МКТ стала однією з найуспішніших фізичних теорій і була підтверджена цілою низкою досвідчених фактів. Основними доказами положень МКТ стали: • Дифузія • Броунівський рух • Зміна агрегатних станів речовини

5. Теорія будови органічних з єднань А.. Бутлерова –творець матеріалістичної теорії хімії, розвиваючи матеріалістичні погляди в науці, вважав що матерія існує незалежно від свідомості людини й невпинно рухається, розвивається. Закономірності руху матерії об’єктивні і їх може пізнавати людина. Він стверджував реальність існування атомів і частинок (молекул) і вказував на можливість їх пізнання спостереженням, дослідом і мисленням. Бутлеров молекулу розглядав як рухомий утвір, що змінюється, хімічну реакцію - як динамічний процес. Свої «динамічні» погляди вчений поширював і на процес пізнання, зокрема на роль і значення теорій у вивченні навколишнього світу. Теорія хімічної будови стала якісно новим етапом розвитку органічної хімії. Вона показала в діалектичній єдності взаємозв’язок двох сторін хімічного явища, кожна з яких окремо абсолютизувалась попередніми теоріями: теорією радикалів (Я. Берцеліус, Ж. Лібіх), і теорією типів (Ш. Жерер).

6. Відкриття клітини і клітинна теорія.Клітинна теорія — основоположна для загальної біології теорія, сформульована у середині XIX століття, що надала базу для розуміння закономірностей живого світу і для розвитку еволюційного вчення.

Перший опис та зображення клітин дав в 1665 англійський ботанік Р. Гук: розглядаючи тонкі зрізи висушеної пробки, він виявив, що вони «складаються з безлічі коробочок». Кожну з цих коробочок Гук назвав кліткою («камерою»). Багато дослідників незабаром привели безліч даних, що демонструють клітинну будову рослин. Проте жоден з цих спостерігачів не зрозумів, що дійсно важливою речовиною був драглистий матеріал, що наповнював клітини (згодом названий протоплазмою. У 1831 Р.Броун встановив існування в клітці ядра, але не зумів оцінити всю важливість свого відкриття. Потім у 1838-1839 сталося те, що називають «завершальним мазком майстра». Ботанік М. Шлейден і анатом Т.Шванн практично одночасно висунули ідею клітинної будови. Шванн запропонував термін «клітинна теорія» і представив цю теорію науковому співтовариству. Згідно клітинної теорії, всі рослини і тварини складаються з східних одиниць - клітин, кожна з яких має всі властивості живого. Ця теорія стала наріжним каменем всього сучасного біологічного мислення.

7. Теорія походження видів Ч. Дарвіна.У 1859 році Чарльз Дарвін (1809-1882) опублікував свою роботу "Походження видів шляхом природного відбору". У цій монографії Дарвін стверджував, що форми життя є результатом не творчої діяльності розумного Творця, а мінливості, спадковості і природного відбору.

Як цілісне матеріалістичне вчення Дарвінізм здійснив переворот в біології, підірвав позиції креаціонізму і віталізму, надав у 2-й пол. XIX ст. величезний вплив на природничі та суспільні науки, культуру в цілому. Проте ще за життя Дарвіна, разом з широким визнанням його теорії, в біології виникли різні течії антидарвінізму, заперечували або різко обмежували роль природного відбору в еволюції і висували як головні сил, що призводять до появи нового виду, інші фактори. Полеміка щодо основних проблем еволюції вчення продовжується і в сучасній науці.

8. Закон збереження і перетворення енергії - загальний закон природи, за яким енергія ізольованої системи при будь-яких процесах, які відбуваються в ній, не змінюється, а може лише перетворюватись з однієї форми на іншу. При взаємодії матеріальної системи з навколишнім світом збільшення (зменшення) її енергії дорівнює збільшенню (зменшенню) енергії взаємодіючих з нею тіл і полів. Закон збереження і перетворення енергії) відкрили в 40-х рр. 19 ст. незалежно один від одного Ю.-Р. Майєр. Г.-Л.-Ф. Гельмгольц і Дж.-П. Джоуль. Відкриття закону збереження і перетворення енергії великою мірою вплинуло на дальший розвиток науки і техніки. закон збереження і перетворення енергії має велике філос. значення; він є природничо-науковою основою матеріалізму, оскільки доводить нестворюваність і незнищуваність матерії та руху, свідчить про здатність матерії до різних перетворень і тим самим підтверджує матеріальну єдність Всесвіту.

Креаціонізм (англ. creationism) — віра в те, що світ, людина та різні форми життя на Землі створені вищою, надприродною силою.

Віталізм— доктрина, яка стверджує, що живі організми докорінно відрізняються від неживих предметів тому, що складаються нефізичних елементів або управляються іншими принципами

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 414; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.25.27 (0.004 с.)