Історичні форми діалектики. Діалектика і метафізика як способи мислення і 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Історичні форми діалектики. Діалектика і метафізика як способи мислення іМетоди пізнання.

Існують три історичні форми діалектики:

1) стихійна діалектика стародавніх філософів – наївна діалектика буття й пізнання без проникнення в сутність процесів;

2) ідеалістична – діалектика саморозвитку і самопізнання абсолютної ідеї. Сформована Г. Гегелем. Моделлю гегелівської діалектики служила не об’єктивна реальність, а її мислення, в якому вона знаходила своє відображення.;

3) матеріалістична – виникла в результаті поєднання матеріалізму з діалектичною логікою (К. Маркс, Ф. Енгельс; друга половина ХIХ ст.)

Діалектика і метафізика – дві альтернативи. Альтернативність діалектики і метафізики як двох концепцій розвитку і методів пізнання:

1. Виявляється в розумінні метафізики і діалектики в розумінні зв’язку старого і нового, того, що є, з тим, що виникає і чому належить майбутнє. З точки зору метафізики як концепції розвитку і методу пізнання старе повністю відкидається новим, оскільки вони є протилежностями, котрі виключають одна одну. Однак розвиток включає в себе і старе, тобто все те, що необхідне для подальшого розвитку нового. А це вже діалектичний погляд.

2. Виявляється в розумінні джерела розвитку, руху, зміни. Фактично метафізика обмежується уявленням про “першопоштовх” як джерело руху, тобто знаходить його поза самими предметами і явищами. Діалектика джерело руху і розвитку вбачає у внутрішній суперечності речей і явищ, в саморусі матерії через ці суперечності.

3. Виявляється також в розумінні спрямованості розвитку. Діалектика, як відомо, виходить з того, що розвиток йде не по колу, не по прямій, а по аналогії зі спіраллю. В розумінні метафізики розвиток йде по колу.

4. Виявляється в самому стилі мислення, усвідомлення дійсності. Для метафізики характерна однобічність, абсолютизація, прямолінійність, закостенілість, негнучкість. З точки зору діалектики, щоб справді знати предмет, необхідно охопити, вивчити всі його сторони, всі зв’язки і опосередкування.

5. Виявляється в розумінні суті істинного знання. Якщо діалектика виходить з того, що істинне знання предмета досягається через суперечливий синтез його протилежних визначень, то метафізика істинність такого знання обмежує принципом “або-або”, “або те, або інше”.

6. Альтернативність метафізики і діалектики виявляється в розумінні і самої суті пізнання. Метафізика розглядає його як результат, діалектика – як процес.


Матеріалістична діалектика як теорія розвитку і філософський метод наукового

Пізнання.

Матеріалістична діалектика - термін марксистсько-ленінської філософії. У широкому сенсі вживається як синонім діалектичного матеріалізму. У більш спеціальному - діалектика, розгорнута в рамках діалектичного матеріалізму як загальна теорія розвитку, логіка і теорія пізнання. Матеріалістична діалектика базується на діалектиці Гегеля в інтерпретаціях, даних їй К. Марксом і Ф. Енгельсом. Енгельсу належить формулювання так званих трьох законів діалектики: *Закон єдності і боротьби протилежностей.*Закон переходу кількісних змін у якісні. *Закон заперечення заперечення.

Діалектика Карла Маркса

Відмінність своєї діалектики від гегелівської Маркс висловив у твердженні, що філософія Гегеля перевернута з ніг на голову. У цьому "перевертанні" полягає докорінна відмінність діалектики Гегеля від її інтерпретації у діалектиці марксизму. В "Анти-ДюрІнгу" Енгельс писав: "Маркс і я були єдиними, які з німецької ідеалістичної філософії врятували свідому діалектику, перенісши її в матеріалістичне розуміння природи і історії".

Основні положення

Послідовниками Маркса, головним чином радянськими, була створена особлива філософська школа - діалектичний матеріалізм.

Три закони діалектики

У діалектичному матеріалізмі сформульовані три закони діалектики: *Закон єдності і боротьби протилежностей. *Закон переходу кількісних змін у якісні. *Закон заперечення заперечення.

Перехід кількісних змін у якісні

У першому законі Енгельс визначає категорії якості, кількості і міри. Якість - це внутрішня визначеність предмета, явище, яке характеризує предмет або явище в цілому. Якість - це перша безпосередня визначеність буття. Кількість є визначеність, "байдужа для буття" - зовнішня визначеність речі. Якість і кількість не можуть існувати незалежно один від одного, так як будь-яка річ або явище визначається і якісною характеристикою і кількісними показниками. "Демонстрацією" якісної і кількісної визначеності виступає міра, тобто співвідношення показників, своєрідна рівновага. Порушення міри змінює якість і перетворює одну річ в іншу, або одне явище в інше. Відбувається перерва поступовості, або якісний стрибок - це загальна форма переходу від одного якісного стану до іншого.

Класичним прикладом переходу від кількісних змін до якісних є перетворення лід - вода - пар. У міру нагрівання льоду спочатку відбувається кількісна зміна - зростання температури. При 0 C, незважаючи на продовження нагрівання, температура льоду перестає рости, лід поступово перетворюється у воду. Це вже зміна якості. Подальше нагрівання води знову викликає спочатку кількісні (зростання температури), а потім і якісні (поступове перетворення в пару при 100 C) зміни.

Єдність і боротьба протилежностей

Другий закон діалектики розкриває в розвитку його внутрішнє джерело. Основою будь-якого розвитку, з точки зору Енгельса, є боротьба протилежних сторін. При розкритті дії цього закону він підкреслював існування зв'язку і взаємодії між протилежностями, доводячи, що вони рухаються, взаємопов'язані і взаємодіючі тенденції, і цей взаємозв'язок виражається в тому, що кожна з них має власну протилежність. Іншою стороною діалектичних протилежностей є взаємне заперечення сторін і тенденцій, саме тому сторони єдиного цілого суть протилежності, вони знаходяться не тільки в стані взаємозв'язку, а й у взаємозаперечення. Саме такого роду взаємини протилежностей Гегель назвав суперечностями. Дозвіл будь-яких протиріч являє собою стрибок, якісна зміна даного об'єкта, перетворює його на якісно інший об'єкт, який заперечує старий.

Єдність і боротьбу протилежностей у фізичних процесах можна проілюструвати на прикладі принципу корпускулярно-хвильового дуалізму, згідно з яким будь-який об'єкт може виявляти як хвильові, так і корпускулярні властивості. У біологічної еволюції саме шляхом боротьби спадковості і мінливості відбувається становлення нових форм життя.

Заперечення заперечення

Третій закон діалектики відображає, за Енгельсом, результат певного циклу процесу розвитку і його спрямованість. Процес розвитку, руху носить поступально-повторюваний характер. Поступальність і повторюваність надає циклічності спіралевидну форму.

Заперечення заперечення означає, що перехід з одного якісного стану в інший стався після подолання первісного знищення старої якості, після переосмислення його і прийняття в якійсь мірі того, чи чого-небудь з того, що було накопичено на попередній щаблі. Т.ч., кожен виток процесу розвитку стає іншим за своїм змістом і напрямом, розвиток просувається закручуванням.

Логічне заперечення заперечення: "Це правда", "Це невірно"; "Це не так". Останнє судження - негативне, але в іншому відношенні, воно рівнозначно ствердно.

Приклад дії закону заперечення заперечення з математики: візьмемо позитивне число a, піддамо його заперечення і отримаємо-a (мінус a). Якщо ж ми піддамо заперечення це заперечення, помноживши-a на-a, то отримаємо + a (a у квадраті), тобто первісну позитивну величину, але на більш високому щаблі.

Діалектична тріада

У матеріалістичної діалектики широко поширена так звана діалектична тріада "теза - антитеза - синтез". Під "тезою" розуміється деяка ідея, теорія або рух. Як опозиції до себе, теза, викликає негативне твердження - "антитеза".

Протилежність тези і антитези триває до тих пір, поки не знаходиться таке рішення, яке в якихось відносинах виходить за рамки і тези, і антитези, визнаючи, проте, їх відносну цінність і намагаючись зберегти їх гідності і уникнути недоліків. Це рішення, що є третім діалектичним кроком, називається "синтезом". Одного разу досягнутий, синтез, в свою чергу, може стати першою сходинкою нової діалектичної тріади.

3.1. Критика

Карл Поппер у своїй роботі "Що таке діалектика" [7] піддає критиці застосування "діалектичного методу" в логіці і тим більше в природничих науках. Визнаючи, що діалектика є дуже плідним способом опису історичного ходу розвитку наукової думки, Поппер категорично заперечує проти перенесення "закону протиріч" у формальну логіку, відзначаючи, що одночасне визнання істинним і тези, і антитези дозволяє довести істинність будь-якого, навіть явно помилкового висловлювання. Ще більше заперечень викликає у Поппера поширення "діалектичної логіки" на інші галузі математики і в природні науки.

Поппер зазначає, що розпливчастість основних понять діалектики ("суперечність", "боротьба", "заперечення") веде до виродження діалектичного матеріалізму в чисту софістику, що робить безглуздою будь-яку критику під приводом "нерозуміння" критиками діалектичного методу, що надалі служить передумовою для розвитку "діалектичного" догматизму та припинення будь-якого розвитку філософської думки.

Діалектичний матеріалізм (діамат) - наука про співвідношення буття і мислення і про найбільш загальні закони розвитку буття і мислення. Згідно з основними положеннями марксистсько-ленінської філософії, діалектичний матеріалізм стверджує онтологічну первинність матерії відносно свідомості та постійний розвиток матерії у часі.

В радянських ВНЗ курс діалектичного та історичного матеріалізму (у рамках викладання марксистсько-ленінської філософії) був обов'язковим для освоєння як на гуманітарних, так і на природничо-наукових факультетах.

Згідно діалектичного матеріалізму, матерія - єдина основа світу, свідомість - властивість матерії, рух і розвиток світу - результат подолання його внутрішніх протиріч. Діалектичний матеріалізм є складовою частиною марксистської теорії, а не самостійним філософським вченням.

Коло основних інтересів Маркса лежав у сфері економіки та політики. Метафізичні питання представлялися йому малозначними без зв'язку з конкретним навколишнім світом. У той же час Маркс не тільки чудово знав, але й майстерно застосовував діалектичні підходи в своїх роботах, у тому числі в "Капіталі".

Наступним етапом розвитку діамату була робота Г. Лукача Історія та класова свідомість, де він визначав ортодоксальність марксизму за ознакою вірності марксистсько методу, а не догмам. За це книга, разом з твором Карла Корша Марксизм і філософія стала предметом осуду на п'ятому Конгресі Комінтерну з боку Григорія Зінов'єва. В області біології та інших наук пропагандистами діамату були Стівен Джей Гулд і Річард Левонтін.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 957; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.015 с.)