Розучування української народної пісні «Чом ти не прийшов».Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розучування української народної пісні «Чом ти не прийшов».При розучуванні слід звернути увагу на текст пісні, виразність виконання.

Гра «Художник».

Уявіть, що кожен із вас — художник. У яких художніх обра­зах ви уявляєте цю пісню?

7. Підсумок уроку;

а) Запитання до учнів.

1. Яким є ваше враження від уроку та його музики?

2. У яких кольорах ви відтворили б музичну палітру уроку?

3. Які ще твори І. Дунаєвського ви знаєте (пісні, музику до кі­нофільмів тощо)?

4. У чому полягає схожість і відмінність основних рис твор­чості І. Кальмана та І. Дунаєвського (на прикладі фрагмен­тів їхніх оперет)?

Учитель. Більшість сюжетів оперет Дунаєвського були побу­довані тільки на темах сучасності, а музика відповідала стилю, ін­тонаціям та ритмам,масової молодіжної пісні. У його творах по­ряд із ліричними пісенними темами зазвучали популярні на той час пісні-марші, пісні-лозунги, пісні-плакати.

5. Чи знайомі ви з творчістю Максима Дунаєвського — сина І. Дунаєвського? Музику до яких кінофільмів він написав? Які пісні ви можете згадати, виконати? (Виконання пісні «Кольорові сни» М. Дунаєвського.)

б) Оцінювання музично:творчої діяльності учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Спробувати створити опере­ту про мешканців свого рідного міста, села. Обміркувати її сюжет та музику.

Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання «Пісні про Одесу» і. Дунаєвського.

УРОК 25

Тема. Новаторство, авангардизм у музиці ВалентинаСильвестрова.

Мета. Поглибити знання про творчість сучасного україн­ського композитора В. Сильвестрова. Учити ана­лізувати новаторські напрями в музиці та робити

висновки щодо сучасного стану й перспектив роз­витку професійної музичної творчості. З'ясувати значення понять «авангардизм», «кітч». Розвива­ти вміння інтерпретувати музичні твори шляхом їх зіставлення. Удосконалювати вокально-хорові навички. Формувати інтерес до творчості В. Силь­вестрова, української народної пісні. Виховувати естетичний смак.

Музичний матеріал: В. Сильвестров. «Кітч-музика» (фрагменти) — слухання;

українська народна пісня «Чом ти не прийшов» (розучування).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіа­но), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна до­шка, портрет композитора В. Сильвестрова, ре­продукція картини художника І. Марчука «Му­зиканти», підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (0. В. Волошина, А. В. Левченко), «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. 0. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання української народ­ної пісні «Чом ти не прийшов».

Актуалізація музичних вражень, опорних знань учнів.

― Що вплинуло на розвиток оперети у XX ст.?

― Які оперети І. Дунаєвського ви можете назвати?

― У чому полягає схожість і відмінність творчості І. Кальмана та І. Дунаєвського?

― Яким ви уявляєте майбутнє жанру оперети?

— Які пісні М. Дунаєвського ви можете згадати? Які ви­конати?

Виконання пісні «Кольорові сни» М. Дунаєвського.

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Музика наших уроків уже не раз дивувала своєю оригінальні­стю, незвичним звучанням, стилями. Серед музичних творів осо­бливе місце займають твори авангардного напряму.

Звернімося до словника

Авангардизм (фр.avant-garde — передовий загін) — узагальнювальна назва течій сучасного музичного мистецтва, яким при­таманний розрив із традиціями класичної музики, пошук нових форм і виражальних засобів.

— Твори яких композиторів-авангардистів ви можете згадати?

Сьогодні у нас на уроці звучатиме «Кітч-музика» композитора В. Сильвестрова.

Чи відомі вам які-небудь твори В. Сильвестрова? Чи знаєте ви щось про життя й творчість композитора?

Послухаймо музикознавця.

Інформація музикознавця.

Валентин Сильвестров — один із найвизначніших представ­ників сучасної української музики, учень Бориса Лятошинського, лауреат багатьох премій та конкурсів, зокрема й міжнародних. Творчість композитора сформувалась у 60-ті роки XX ст. й одра­зу привернула увагу новаторством музичного мислення (авангар­дизмом). Цей напрямок простежувався у творчості композиторів А. Шнітке, Л. Грабовського, В. Годзянського та інших.

В. Сильвестров працює здебільшого в жанрах симфонічної, камерно-інструментальної, хорової та вокальної музики. Компо­зитор створив естрадні пісні та музику для дітей.

Слухання «Кітч-музики» (фрагменти) композитораВ. Сильвестрова.

Що являє собою фортепіанний цикл «Кітч-музики» ?

Звернімося до словника

Кітч — напрям у сучасній культурі, розрахований на масово­го споживача, характеризується безідейністю, розважальністю.

Сам автор характеризував «кітч» як щось «слабке, відкинуте, невдале», але ліричне та не іронічне.

Автор визначив вимоги до виконання твору: «Грати дуже тихо (рр) і гранично тихо (ррр), ніби здалека. Мелодію виділяти обереж­но, грати її якнайближче до акомпанементу!».

Яку характеристику образному змісту, характеру музики мож­на дати?

Які особливості композиторського стилю Валентина Сильве­строва в ньому розкриті?

Композитор приділив особливу увагу тембровій палітрі зву­чання, що висвітлювало внутрішню драматургію твору, його емоційно-образний зміст.

Його творчість характерна багатоплановістю втілення жит­тєвих явищ. Імпровізаційність поєднується в музиці з чіткістю структури та форми, а емоційна виразність — із глибиною думки.

Про свій композиторський стиль В. Сильвестров писав: «В усіх випадках... і в авангардних творах... я зробив спроби будувати фор­му, як мелодію, наповнити весь її шлях не тільки логічною, але й мелодичною напругою».

Однією з найхарактерніших ознак творчого стилю композито­ра є особлива увага до мелодії, так би мовити, наскрізна мелодизація.

З якими творами авангардного напрямку ви могли б порівняти «Кітч-музику» ?

Розгляд репродукції картини художника І. Марчука

«Музиканти».

― Якими художніми засобами ство­рює образи музикантів художник?

― Чи помітили ви спільні риси в об­разному змісті творів і творчому стилі В. Сильвестрова та І. Марчука?

― У якому виді Мистецтва ви втіли­ли б свої враження від «Кітч-музики»?

Розучування української народноїпісні «Чом ти не прийшов».

При розучуванні пісні слід звернути увагу на її виконавський план.

— Який виконавський варіант пісні І. Марчук. Музиканти ви Можете скласти?

Виконання пісні в різних виконавських варіантах (соло, дуета­ми, ансамблями).

Уявіть, що кожен із вас — керівник вокального ансамблю.

― Придумайте супровід до пісні.

― Які інструменти для супроводу ви оберете?

Згадайте пісні схожого образного змісту.

― Які з них ви можете виконати?

― Яку пісню ви виберете для аранжування в стилі авангарду?

Уявіть, що у вас діалог із митцем.

― Кого 3 композиторів ви оберете для діалогу?

― Що ви йому скажете?

Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

― Яке враження справила на вас музика уроку? Чи хотіли б ви розповісти про неї своїм близьким, друзям?

― Чи є спільні риси в « Сюїті у старовинному стилі» А. Шнітке та «Кітч-музиці» В. Сильвестрова? Якщо так, то в чому во­ни полягають?

― Що відчутно в «Кітч-музиці» — класицизм чи романтизм? Обґрунтуйте свою думку.

― Якими засобами іншого виду мистецтва ви висвітлили б об­рази «Кітч-музики» В. Сильвестрова?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Звернути увагу на твори су­часних композиторів.

Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання «Кітч-музики» (фрагменти) В. Сильвестрова.

 

 

УРОК 26

Тема. Музика в діалозі з сучасністю.

Мета. Попереднє (часткове) узагальнення матеріалу те­ми семестру «Музика в діалозі із сучасністю». По­глибити знання учнів та попередньо перевірити якість засвоєння тематичного матеріалу. Розвива­ти творчі виконавські навички учнів. Виховувати ціннісне ставлення до музики, естетичний смак, почуття прекрасного.

Музичний матеріал: В. Вавилов. «Місто золоте»; музичні твори на ви­бір учнів та

вчителя.

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон,фортепіа­но), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна до­шка, портрет композитора В. Вавилова, підручни­ки «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волощина, А. В. Левченко, О, В. Мільченко), «Музичне ми­стецтво» , 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання пісні «Місто золо­те» В. Вавилова.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.024 с.)