Чому Лисенка називають «сонцем української музики»?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чому Лисенка називають «сонцем української музики»?― Що ви можете сказати про роль М. Лисенка в розвитку вокально-хорового жанру в Україні?

― Як завершується кантата «Б'ють пороги»?

― Чи відчутно в ній єднання Кобзаревого слова з музикою Ми­коли Лисенка?

― Якого звучання набуває кантата зі словами «Наша дума, на­ша пісня не вмре, не загине...»? (Звучить як гімн українському народу.) .

― Яку ще кантату композитора Миколи Лисенка ви може­те згадати? (Кантата «Радуйся, ниво неполитая», 5 частина «Оживуть ліси, озера».)

У разі потреби учитель демонструє фрагменти кантати.

Виконання пісні «Родина» О. Злотника.

а) Виконавський план на розсуд учителя або за бажанням учнів.

б) Створення емоційного настрою для виконання пісні, задля то­го щоб передати чуття великої української родини — як у ми­стецтві, так і в житті.

в) Налагодження зв'язку між минулим і сьогоденням.

Слухання та виконання пісні «Три поради» І. Шамо.

Пісня композитора Ігоря Шамо написана на слова відомого українського поета Юрія Рибчинського.

― Які три поради звучать у цій пісні?

― Як у музиці розкрито образний зміст пісні?

― Чи такою ви уявляєте музику на текст Ю. Рибчинського?

Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

― Яка роль виконує хоровий жанр у формуванні української національної музичної класики?

― У чому полягають особливості кантати Миколи Лисенка «Б'ють пороги»?

― Яка ваша думка щодо ролі М. Лисенка в розвитку вокально-хорового жанру в Україні?

― Чи згодні ви з поданими нижче рядками з вірша «Мико­ла Лисенко» відомого українського поета Максима Риль­ського?

Він від народу набирався сили,

В натхненній праці, в боротьбі палкій,

Коли творив щоденний подвиг свій,

Во ім'ятих, що сіяли, косили.

― Які рядки про М. Лисенка могли б написати ви?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Відобразити свої враження від музики уроку в малюнках, віршах тощо.

Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання пісні «Три поради» І. Шамо.

 

 

УРОК 31

Епіграф до уроку:

«Цей концерт — геніальний за симфонічним злетом думки й щедрістю звукоідей».

Б.Асаф'єв

Тема. Музика Чайковського як символ краси, правди й щирості.

Мета. Визначити образний зміст, характер музики тво­рів для слухання та виконання. Поглибити знання учнів про творчість П. Чайковського на прикла­дах романсу «Серед шумного балу» та І части­ни концерту для фортепіано з оркестром № 1. За­кріпити визначення понять «концерт», «сонатна форма та її складові частини», «камерна музика», «романс». Розвивати слухацьку увагу, вокально-хорові навички. Формувати інтерес до зарубіжної музичної культури, зокрема до творчості П. Чай­ковського, К. Молчанова. Виховувати естетичний смак учнів.

Музичний матеріал: П. Чайковський. Романс «Серед шумного балу», концерт для

фортепіано з оркестром №1,1 части­на (слухання); К. Молчанов. «Журавлина пісня»

із кінофільму «Доживемо до понеділка», пере­клад із російської М. К. Яскулка (виконання).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Oбладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіа­но), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна дошка, портрети композиторів П. Чайковського, К. Мол­чанова, підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання фіналу І концерту для фортепіано з оркестром П. Чайковського.

Актуалізація музичних вражень, опорних знань учнів.

― З якою музикою ви прийшли на урок?

― Чи знайшлось у ній місце для серйозної (академічної) музи­ки минулих епох, музики М. Лисенка?

― У яких творчих роботах ви відобразили свої враження від му­зики попереднього уроку? (Демонстрація учнями творчих робіт.)

― Якими є образний зміст, характер музики кантати «Б'ють пороги»? (Звучить фрагмент кантати «Б'ють пороги» М. Ли­сенка.)

― Згадайте музику початку уроку (П. Чайковський. Концерт № 1 для фортепіано з оркестром.) Чи може вона, зважаючи на її стиль, належати композитору М. Лисенку?

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Твір П. Чайковського Концерт № 1- для фортепіано з оркестром відомий вам із попередніх класів. Ми слухали з вами фінал кон­церту, в якому використана українська веснянка «Вийди, вийди, Іванку».

Сьогодні ми познайомимося з першою частиною концерту, го­ловна тема якої ґрунтується на мелодії старовинної народної пісні українських лірників.

(Показ ілюстрацій, демонстрація відеоматеріалів.)

Слухання Першого концерту для фортепіано з оркестром (І частини).

― Якими є ваші враження від музики І частини концерту?

― Як ви можете охарактеризувати образний зміст, особливо­сті головної та побічної тем твору?

Головна тема — поривчасто-схвильована, контрастує з побіч­ною темою, побудованою на інтонаціях прохання та несміливого зізнання.

Ця тема — одна з найкращих ліричних образів у музиці ком­позитора.

― У яких кольорах ви уявляєте образний зміст основних тем І частини концерту?

Учитель. Ще одним відомим романсом П. Чайковського є ро­манс «Серед шумного балу». Він написаний на вірші російського письменника Олексія Толстого і має цікаву історію створення. Ви­падкова зустріч письменника на балу стала початком його кохан­ня на все життя, саме це спонукало до написання поетичних ряд­ків, які й лягли в основу романсу П. Чайковського.

Слухання романсу «Серед шумного балу» П. Чайковського.

― Які почуття виражені в музиці цього романсу?

― Якими є образний зміст, характер його музики?

― У чому полягають особливості композиції романсу?

Розгляньте репродукцію кар­тини балу.

― Що ви можете сказати про її зміст, композицію?

― Чи співзвучна вона музиці романсу?

― Який романс зі схожою змістовною темою, формою ви мо­жете згадати? (Романс М. Глінки «Я мить чудову пам'ятаю».)

Розгляньте малюнок росій­ського поета О. Пушкіна.

― Як цей малюнок пов'язаний із романсом «Я мить чудову пам'ятаю» М. Глінки?

Кохання до Анни Керн надихнуло поета на малюнок та напи­сання вірша. А кохання М. Глінки до дочки А. Керн Катерини ста­ло спонуканням до написання романсу «Я мить чудову пам'ятаю».

Розучування твору К. Молчанова «Журавлина пісня».

Ця пісня написана на слова поета Г. Полонського. Вона зву­чить у кінофільмі «Доживемо до, понеділка». Кінофільм розкри­ває складні стосунки між учителями та учня­ми. Задумлива, сповнена світлих почуттів пісня зайняла гідне місце в кінострічці. І те­пер її важко уявити без цієї чудової пісні.

а) Слухання пісні в запису або виконанні

вчителя.

— Якими є образний зміст пісні та харак­тер її музики?

б) Розучування першого куплету пісні.

При розучуванні пісні слід звернути ува­гу на мелодичні ходи, необхідність їхнього точного інтонування, плавність звуковедення.

― Порівняйте вальсовість пісні з романсом «Серед шумного балу». Чим вони відрізняються?

― Які пісні про школу ви можете згадати та виконати?

Виконання пісень за бажанням учнів.

Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

■ Що нового відкрила для вас музика П. І. Чайковського? Чим збагатила?

■ Яке місце посідає музика. Чайковського у вашому житті?

■ Які українські народні пісні знайшли своє місце у. творах П. Чайковського, отримали «друге життя»?

■ Згадайте, яку українську народну пісню використав компо­зитор у І частині концерту, а яку— у фіналі?

■ Чи згодні ви зі словами Бориса Асаф'єва: «Цей концерт — геніальний за симфонічним злетом думки й щедрістю звукоідей?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Слухати Музику на власний вибір. Підготувати розповідь про прослухану музику.

Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання «Журавлиної пісні» К. Молчанова.

 

 

УРОК 32 .

Тема. П. Чайковський. Діалог із митцем.

Мета. Поглибити й узагальнити знання учнів про твор­чість П. Чайковського на прикладі фіналу Сим­фонії № 6. Визначити особливості, характер му­зики Симфонії № 6. Закріпити формулювання понять «симфонія», «сонатна форма», «сонатно-симфонічний цикл». Розвивати слухацьку ува­гу учнів, вокально-хорові навички, вміння усві­домлено й виразно інтерпретувати та виконувати музичні твори. Формувати інтерес до творчості П. Чайковського, К. Молчанова. Виховувати есте­тичний смак учнів.

Музичний матеріал: П. Чайковський. Симфонія № 6 «Патетична» (фінал) —

слухання; К. Молчанов «Жу­равлина пісня» (виконання).

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (ба­ян, акордеон, фортепіано), темброво-шумові інструмен­ти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нот­на дошка, портрети композиторів П. Чайковського, К. Молчанова, підручники «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне мистецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимося співати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання І частини Симфонії № 6 («Патетичної») П. Чайковського.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.011 с.)