Слухання пррлогу з балету «Ольга» Є. Станковича. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Слухання пррлогу з балету «Ольга» Є. Станковича.а) Слово вчителя про історію створеннябалету.

Розгляньте уважно репродукцію-фото «Пам'ятник княгині Ользі у Києві».

Створення балету «Ольга» збіглося з визначною ювілейною да­тою — 1500-річчям заснування Києва. Інтерес до образу княгині Ольги, дружини князя Ігоря, був зумовлений прагненням компо­зитора розкрити характер цієї видатної особистості.

Балет побудований на літописній основі. Відтворюючи істо­ричні події, героїзм, стійкість народу, композитор використо­вує поєднання стихії старовинних шарів фольклору з різноманіт­ними технологічними засобами XX ст. Це яскраво проявляється у симфонічному пролозі до балету, в якому наявні риси «портре­та» Русі.

― Якими є образний зміст, характер прологу?

― Що є характерним для засобів виразності, які використав композитор для створення музичного образу?

б) Слухання Триптиху для скрип­ки і фортепіано «На Верховині»Є. Станковича.

― Які враження справив на вас Триптих для скрипки і фортепіано?

― У чому полягають особливості образного змісту, характеру його музи­ки?

― Чи відчувається у творі вплив фольклору, звернення до інтонацій на­родних пісень?

― Які живописні картини виникли у вашій уяві? Із чим вони пов'язані?

в) Розгляд репродукції картини художника С. Мальчицького«Верховина влітку».

― Чи співзвучна вона музичним творам Є. Станковича?

Гра «Композитор».

Якщо ви вже усвідомили, що таке неофольклоризм, то спро­буйте, прочитавши слова поета Юрія Рибчинського, створити свою мелодію в цьому напрямку:

Яблунева, солов'їна, в моїм серці Україна,

В моїм серці сонячний Дніпро.

Щира, світла, промениста хай усіх єднає пісня,

Хай лунає людям на добро!

(Демонстрація імпровізацій учнями.)

Гра «Послухайте та порівняйте».

Послухайте пісню композитора І. Карабиця, у якій викори­стані слова Юрія Рибчинського, та порівняйте її зі своєю мелодією. (Слуханняпісні «Надобро».)

— Що оспівано в цій пісні? Які почуття вона викликає?

Розучування «Пісні на добро» І. Карабиця на слова Ю. Рибчинського.

При розучуванні пісні слід звернути увагу на пісенність купле­тів та танцювальність приспіву, ритмічні особливості (нота з крап­кою, синкопа), широкий діапазон мелодії, рух мелодії вгору та вниз, окремі широкі стрибки мелодії, високу співацьку позицію.

Підсумок уроку.

Запитання до учнів.

― Які музичні твори вас найбільше вразили на сьогоднішньому уроці?

― Яка тематична основа балету «Ольга»?

― Чи вдався у нас діалог із композитором Є. Станковичем? Яким є ваше враження від цього спілкування?

― Порівняйте «Пісню на добро» І. Карабиця з музичними тво­рами Є. Станковича. Що об'єднує ці музичні твори?

Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Відтворити в одному із видів мистецтва свої враження від уроку.

Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання твору «Пісня на добро» І. Карабиця або фрагмента з балету «Ольга» Є. Станковича.

 

УРОК 34

Тема. Євген Станкович. Діалог із сучасником (продов­ження).

Мета. Поглибити й узагальнити знання учнів про твор­чість Є. Станковича на прикладі фольк-опери «Цвіт папороті». Розкрити значення народної музики як джерела творчості видатних компози­торів. Розвивати здатність учнів обґрунтовувати власну думку щодо соціокультурного значення музичного мистецтва. З'ясувати значення понят­тя «фольк-опера». Удосконалювати вокально-хорові навички, образне сприйняття музичних творів. Формувати інтерес до української класич­ної музики, творчості Є. Станковича, І. Карабиця. Виховувати естетичний смак учнів.

Музичний матеріал: Є. Станкович. Фольк-опера «Цвіт папороті», фрагменти з II дії

(слухання; І. Карабиць. «Пісня на добро» (виконання). .

Тип уроку: урок поглиблення теми.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіа­но), темброво-шумові інструменти, магнітофон (музичний центр, DVD, комп'ютер), нотна дошка, портрети композиторів Є. Станковича, І. Карабиця, репродукції картин художника І. Сколоздри «На Івана Купала» та художника Г. Семирадського «Ніч напередодні Івана Купала», підручни­ки «Музичне мистецтво», 8 кл. (О. В. Волошина, А. В. Левченко, О. В. Мільченко), «Музичне ми­стецтво», 8 кл. (Г. М. Макаренко, Т. О. Наземнова, Н. І. Міщенко, Л. О. Дорогань, Ю. О. Очаковська), «Вчимосяспівати», 7-8 кл. (М. К. Яскулко).

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання твору І. Карабиця«Пісня на добро».

Актуалізація музичного досвіду учнів.

(Використання групових видів роботи, методичних прийомів

«Мікрофон», «Ланцюжок».)

― Під звучання якої музики ви заходили до класу (кабінету)?

—Які почуття вона у вас викликала?

― Якою є тематика балету «Ольга» Є. Станковича?

― Якій історичній особі присвячений цей балет?

― Чи відчутно в ньому близкість до народних пісень?

― У Чому полягає відмінність образного змісту, характеру му­зики балету «Ольга» та музики триптиху «На Верховині»?

― У якому виді мистецтва ви відобразили свої враження від минулого уроку?

Мотивація навчальної діяльності учнів.

Сьогодні ми продовжуємо діалог із нашим сучасником, компо­зитором Євгеном Станковичем.

― З якими запитаннями ви звернулися б до композитора, якби він зайшов до нашогокласу (кабінету)?

― Який фрагмент музики ви бажали б послухати у його вико­нанні?

Предметом нашого уроку будуть фрагменти з фольк-опери «Цвіт папороті».

Ми познайомимося із сюжетом опери, з образним змістом, ком­позиційними особливостями її музики.

 

 

Слово вчителя про фольк-оперу «Цвіт-папороті».

У фольк-опері «Цвіт папороті» Є. Станковича знайшли відо­браження загальні риси національного характеру. У ній —.«віддлуння» героїчного минулого, традицій "народу, образ сучасної України..

Лібрето опери «Цвіт папороті» написане за мотивами творів М. Гоголя та народних легенд, а поетичною основою стали тексти народних пісень.

Опера не має чітко сформованого сюжету й звичних для цього жанру монологів, арій, дуетів.

Твір — як мозаїка, у якій у контрастній формі поєднують­ся сцени, замальовки, епізоди як відбиток мозаїчності мислення XX ст.

Опера складається з трьох дій. У другій дії, яку ми будемо слу­хати, відображено широкий спектр життя. Поряд із реальними святковими обрядами на Івана Купала постають образи русалок, чортів, відьом.

― Розгляньте репродукції картин художника І. Сколоздри «На Івана Купала» та художника Г. Семирадського «Ніч напередодніІвана Купала », які відображають фрагменти цих святкових дійств. Що саме зображено на репродукціях картин?

Слухання фольк-опери.

― Якими є образний зміст, характер щойно прослуханих фраг­ментів опери?

― Якими є композиційні особливості цих фрагментів?

― Як у другій дії опери відображені святкові обряди на Івана Купала, купальський шабаш відьом?

Композитор використовує народні пісні «Ой, глибокий коло­дязю», «А ми рутоньку посіємо».

Оркестр створює похмуру, таємничу атмосферу. У печальний наспів, як вихор, вривається купальський шабаш відьом, кульмі­нацією якого стає фантастична «фуга нечисті».

― Як ви думаєте, чому жанр опери «Цвіт папороті» визначе­ний як «фолк-

опера»?

Розучування пісні «На добро» (другого куплету) І. Карабиця.

Зверніть увагу на особливості приспіву, мелодичну та ритміч­ну сторони, чітку дикцію.

Розучуйте з опорою на нотний запис.

— Які пісні схожого образного змісту ви можете згадати та ви­конати?

(Виконання пісень за бажанням учнів.)

Підготовка до підсумкового узагальнюючого уроку, тематичного Оцінювання.

Тема «Мій останній урок музики». Форма опитування: інтерв'ю журналіста. Гра «Інтерв'ю».

Використання технології «Мікрофон».

Підсумок уроку.

а) Запитання до учнів.

― Якими є ваші враження від музики уроку?

― Якою є тематична основа фольк-опери «Цвіт папороті»?

― Яку характеристику музичного стилю Є. Станковича ви мо­жете дати?

― Який висновок із діалогу з нашим видатним сучасником композитором Є. Станковичем ви можете зробити?

б) Оцінювання музично-творчої діяльності учнів на уроці.

Домашнє завдання.

Слухати музику на власний вибір. Звернути увагу на твори, у яких використано народний фольклор. Утілити образи прослу­ханих творів в одному з улюблених видів мистецтва.

Вихід учнів із класу (кабінету) під звучання твору «Пісня на добро» І. Карабиця.

 

УРОК 35

Тема. Музика в діалозі із сучасністю (узагальнення).

Мета. Перевірка навчальних досягнень учнів за темою «Музика в діалозі із сучасністю» (тематичне оці­нювання). Узагальнення навчального матеріалу

тем І та II семестрів «Відлуння епох у музично­му мистецтві», «Музикав діалозі із сучасністю».

Музичний матеріал: орієнтовні музичні твори та додатковий матеріал на вибір учнів і вчителя.

Тип уроку: урок-узагальнення, урок-діалог.

Обладнання: музичні інструменти (баян, акордеон, фортепіа­но), нотна дошка, магнітофон (музичний центр, DVD), комп'ютер), посібники.

ХІД УРОКУ

Організаційний етап уроку.

Вхід учнів до класу (кабінету) під звучання твору І. Карабиця «Пісня на добро».,

Виконання «Пісні на добро».

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; просмотров: 239; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.012 с.)