Вимоги до оформлення конспекту виховного заходу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Вимоги до оформлення конспекту виховного заходу 

 

Кам’янець-Подільський державний університет

 

„Затверджую”

Викладач кафедри педагогіки

_______________ (підпис)

„_____”_____________ 2006 р.

 

Конспект виховного заходу

 

На тему „___________________________________________”

 

 

студента____групи____курсу

________________ факультету

____________________________

(П.І.Б.)

для проведення в _______класі

________школи „___”________”2010 р.

 

Мета заходу (виховна, пізнавальна, розвиваюча)

Форма проведення

Обладнання і наочність

Рекомендована науково-популярна і методична література.

 

Зміст виховного заходу

І. Вступна частина: вступне слово вихователя, організація заходу, актуалізація теми заходу тощо.

ІІ. Основна частина: викладання інформаційного матеріалу, запитання для обговорення, зміст завдань для групового та колективного виконання, конкурсні завдання.

ІІІ. Заключна частина: підведення підсумків, рекомендації і пропозиції учням.

 

Практичне заняття № 14

Родинне виховання особистості – 2 год.

 

Мета: закріпити знання студентів про завдання родинного виховання, особливості народно-педагогічних поглядів на виховання дітей в сім’ї, допомогти студентам оволодіти методикою використання ефективних форм спільної діяльності сім’ї та школи у вихованні дітей, сформувати переконання у необхідності спільних дій школи і сім’ї у вихованні дітей.

Основні поняття: сім’я, родина, рід, родовід, сімейне виховання, мета, завдання, форми і методи спільної діяльності школи і сім’ї.

Питання для опрацювання

 1. Місце сім’ї у системі виховання.
 2. Основні умови успішного сімейного виховання.
 3. Основні напрями виховання дітей у сім’ї.
 4. Форми взаємозв’язку школи і сім’ї.

Практичні завдання.

Домашній практикум.

 1. Законспектувати настанови А.С.Макаренка щодо сімейного виховання дітей та підлітків.
 2. Розробити анкету для батьків з метою з’ясування певних питань сімейного виховання (за вибором студента).
 3. Підготувати конспект бесіди з батьками на батьківських зборах на одну з тем сімейного виховання (за вибором студента).

Робота на занятті:

 1. Обговорення теоретичних питань.
 2. Педагогічний практикум (проведення тематичних батьківських зборів)
 3. Обговорення настанов А.С.Макаренка щодо сімейного виховання дітей та підлітків.
 4. Аналіз змісту розроблених студентами питань анкети для батьків для виявлення ними певних проблем сімейного виховання.
 5. Написання модульної контрольної роботи.

 

Список літератури для самостійного опрацювання

Основна

1. Загальна педагогіка: лекції. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 205-208, 229- 230.

2. Закон України „Про загальну середню освіту” // Освіта України. – №25. –23 червня 1993 року.

3. Концепція національного виховання: основні виховні завдання сім’ї та родини // Рідна школа. – 1995.–№6.–С.21-26.

4. Макаренко А.С. Книга для батьків // Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.645-653.

5. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України.–2002.–24 квітня – 1 травня.

6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С. 365-378.

Додаткова

 1. Капралова Р.М Работа классного руководителя с родителями.–М.,1980.
 2. Нікітіна В.П., Нікітіна Л.О. Ми та наші діти. – К.: Молодь,1989.– 240 с.
 3. Підготовка майбутнього вчителя до морального виховання. – К.:1996.
 4. Постовий В. та ін. Сім’я і родинне виховання. / Концепція/ // Рідна школа.–1996. – №11–12. –.15-20.
 5. Сім’я і класний керівник // Класний керівник у сучасній школі: Методичний посібник / В.М.Оржеховська, О.І.Пилипенко та ін. –К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996.–С.77–103.
 6. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві // Вибр.тв. У 5 т. 2.– С.542-543;551-553.
 7. Ярмаченко Н.Д. Педагогическая деятельность и творческое наследие А.С.Макаренко: Книга для учителя. –. Рад.шк.,1989. – С.147-157.

Методичні матеріали

Модульна контрольна робота №3

Мета: перевірка опанування студентами теоретичних та змістово-методичних основ процесу виховання; з’ясування рівня цих знань та готовності до застосування їх у реальному педагогічному процесі.

Тематика

 1. Виховання в цілісному педагогічному процесі.
 2. Зміст виховання. Національна своєрідність виховання.
 3. Загальні методи виховання.
 4. Виховання особистості в колективі.
 5. Функції і основні завдання діяльності класного керівника.
 6. Родинне виховання особистості.

Перелік завдань модульної контрольної роботи.

1. Розкрийте суть і особливості процесу виховання.

2. Охарактеризуйте етапи виховного процесу. Дайте характеристику діяльності вихователя і вихованців на кожному з етапів.

3. Назвіть рушійні сили процесу виховання. У чому полягає робота вихователя щодо активізації рушійних сил.

4. Визначте суть закономірностей і принципів виховання.

5. Охарактеризуйте принципи виховання.

6. Опишіть процес діагностики рівня вихованості школяра.

7. У чому полягають функції класного керівника?

8. Назвіть права класного керівника.

9. Які обов’язки класного керівника?

10. У чому полягає зміст роботи класного керівника?

11. Які вимоги до планування роботи класним керівником?

12. Охарактеризуйте погляди А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського на взаємодію колективу і особистості.

13. Розкрийте умови оптимальних взаємин особистоті та колективу.

14. Визначте суть поняття „колектив”, ознаки колективу.

15. Опишіть структуру загальношкільного колективу. У чому полягає робота педагогічного колективу з його формування?

16. Охарактеризуйте етапи, за якими здійснюється розвиток дитячого колективу, погляди на це явище А.С.Макаренка, А.М.Лутошкіна. Н.П.Анікієвої.

17. На яких принципах базується організація і розвиток колективу?

18. Назвіть умови успішного сімейного виховання.

19. Які ідеї лежать в основі сучасної ідеології визначення змісту процесу виховання?

20. Охарактеризуйте основні складові частини змісту виховання.

21. У чому полягають особливості формування наукового світогляду в сучасній школі?

22. Визначте мету, завдання і зміст розумового виховання.

23. Визначте мету, завдання і зміст громадянського виховання.

24. Визначте мету, завдання і зміст національного виховання.

25. Визначте мету, завдання і зміст морального виховання.

26. Визначте мету, завдання і зміст фізичного виховання.

27. Визначте мету, завдання і зміст естетичного виховання.

28. В чому полягає суть організації самовиховання?

29. Дайте визначення поняття методу (прийому) виховання. Визначте умови оптимального вибору методів виховання.

30. Охарактеризуйте методи формування свідомості особистості.

31. Охарактеризуйте методи організації діяльності, спілкування, формування досвіду суспільної поведінки школярів.

32. Охарактеризуйте методи стимулювання і мотивація діяльності та поведінки школярів.

33. Охарактеризуйте методи самовиховання.

34. Які сучасні проблеми сімейного виховання? Запропонуйте варіанти їхнього розв’язання.

35. Обгрунтуйте значущість форм спільної роботи школи і сім’ї.

36. Ваше розуміння поняття „форми виховання”.

37. Дайте характеристику таких форм виховної роботи, як гурток, клуб, товариство.

38. Опишіть підготовку класного керівника до проведення тематичної класної години.

39. Охарактеризуйте мету, зміст і етапи організації колективної творчої справи зі школярами.

40. Опишіть методику бесіди з колективом, роздуми В.О.Сухомлинського про таку бесіду.

41. Охарактеризуйте форми дискусійної роботи зі школярами.

42. Опишіть методику проведення усного журналу та „живої газети”.

43. Охарактеризуйте форми колективної пізнавальної діяльності.

44. Охарактеризуйте форми позакласної роботи з морального виховання.

45. Охарактеризуйте форми позакласної роботи з трудового виховання школярів.

46. Охарактеризуйте форми позакласної роботи з естетичного виховання.

Педагогічні задачі

У 7-му класі на уроці хімії мають проводити дослід. Учитель звертається до найбільш неспокійного учня: «Сергійку, йди до столу, будеш мені допомагати. Підтримуй штатив».

У кінці уроку учень запитує: «Миколо Яковичу, для чого Ви мене заставили тримати штатив? Адже він і так стоїть». – «А для того, дорогий, щоб ти не відволікався сам й іншим не заважав». Усі засміялися, Сергій почервонів. «Але ти не ображайся, – заспокоїв учитель, – ти слухав так уважно, що цим дійсно допомагав мені».

У результаті хлопець не образився, але висновок для себе зробив.

Проаналізуйте ситуацію з погляду використання методів виховання.

Біля входу до комуни Ф.Е.Дзержинського завжди стояв вартовий з гвинтівкою. Я навіть боюсь про це казати. Патронів у нього, звичайно, не було, але він мав велику владу. Часто стояв тринадцяти-чотирнадцятилітній хлопчик. Стояли по черзі. Він кожного стороннього перевіряв при вході – хто він такий, чого йому треба, за чим іде, і мав право заступити йому дорогу гвинтівкою. Вночі двері до комуни не запиралися, він стояв теж на варті, іноді боявся. Але все ж стояв свої дві години. (За А.С.Макаренком)

1. Які методи виховання були використані у цій ситуації?

2. Формуванню яких якостей вихованців сприяло використання цих методів?

 

Учень із крейдою і ганчіркою відповідає біля дошки. Оцінка «три». Учень вкрай незадоволений. Перш ніж сісти за парту, він кидає ганчірку на поличку дошки, але вона падає на підлогу.

Якими будуть при цьому Ваші дії? Обґрунтуйте.

 

Ви з колегою переводите молодших школярів через вулицю з інтенсивним транспортним потоком. Діти переходять дорогу за всіма правилами безпеки. У той час, коли колега з червоною хусткою була на одному боці вулиці, а ви – на другому замикали колону, один з учнів ненароком упустив м’яч, який покотився під автомобіль.

Якими будуть ваші дії? Обґрунтуйте.

 

Ви стоїте на зупинці, де чекають автобуса знайомі вам люди і група ваших вихованців – шестикласників. Останні розважаються, сміються. Один з підлітків кидає жмут газетного паперу на іншого. Шестикласники сперечаються, але все закінчується сміхом.

Обґрунтуйте ваші дії у цій ситуації.

Перерва у школі. Ви йдете коридором, де стоять десятикласники. Поблизу них валяється жмут паперу.

Обґрунтуйте ваші дії в цій ситуації.

 

Перерва. Ви черговий учитель на шкільному подвір’ї. Бачите, що на газонах біля школи чимало папірців.

Як ви будете діяти у цій ситуації? Обгрунтуйте.

 

Щойно закінчилося новорічне свято в учнів вашого класу. Вже пізно. Потрібно прибирати класну кімнату.

Обґрунтуйте ваші пропозиції та дії.

 

Побудована в новому мікрорайоні школа радувала і батьків і дітей. Перші дні вересня були наповнені радістю учнів, їхніми знайомствами з учителями, один з одним. Учителька 4-го класу повела дітей на прогулянку в сусідній парк. Діти мирно розглядали дерева, пожовклу траву. Вихователька пропонувала школярам включитися у відому гру. Та в неї не вийшло. Так і повернулися діти чинно і тихо в класну кімнату.

1. На якій стадії розвитку перебуває колектив?

2. Як варто було вчинити виховательці вчинити у цій ситуації?

 

А.С.Макаренко писав: «Насправді головні основи виховання закладаються до 5-ти років, і те, що ви зробили до 5-ти років, - це 90% усього виховного процесу, а далі виховання людини триває, обробка людини триває, але загалом ви починаєте вкушати ягоди, а цвіт, який ви доглядали, був до 5-ти років».

Яке ваше ставлення до цього висловлювання А.С.Макаренка? Проаналізуйте.

 

Урок фізики (11 клас) учитель розпочинає такими словами: «Сьогодні ми вивчатимемо тему «Поверхневий натяг». Ця тема має велике практичне значення. Давайте спільно обґрунтуємо розв’язок такої життєвої ситуації: усім відомо, що туристський намет добре захищає від дощу. Разом з тим, якщо під час дощу прикласти руку до стелі намету, то брезент почне текти. Чому брезентовий намет не пропускає воду, якщо до нього не доторкатись, і протікає – коли до його стелі прикласти руку? В кого які міркування?»

Перша реакція учнів – відверте здивування, тому що вони не раз спостерігали ці явища, проте ніколи не задумувався над їхніми причинами.

1. У чому цінність таких прийомів у навчальній діяльності?

2. Формуванню яких розумових якостей учнів сприяє включення у такі ситуації?

 

 

К.Д.Ушинський писав: «Якби люди відкрили філософський камінь, то біда була б не велика: золото перестало б бути монетою. Але коли б вони віднайшли казковий мішок, із якого вистрибує усе, що душі заманеться, або винайшли машину, яка замінює будь-яку працю людини: одним словом, одразу досягли тих результатів, яких досягають техніки та політ економи, то сам розвиток людства зупинився б…»

Висловіть власні думки щодо твердження К.Д.Ушинського.

 

А.С.Макаренко писав: «Я не уявляю тепер собі трудового виховання поза умовами виробництва. Мабуть, таке виховання теж можливе, тобто виховання в праці, яка не має виробничого характеру… Тепер я переконаний, що праця, яка не має на увазі створення цінностей, не є позитивним елементом виховання, тому що праця, так звана навчально-виробнича, і та повинна виходити з уявлення про цінності, які праця може створити».

1. Як ви ставитеся до цієї думки А.С.Макаренка? Чи не застаріла вона?

2. Який характер має праця в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах?

 

У педагогічних колах та сім’ях не припиняються дискусії щодо запровадження в загальноосвітніх навчально-виховних закладах єдиної шкільної форми. Прихильники учнівської форми аргументують свої думки передусім з погляду ефективного її впливу на естетичне виховання школярів.

Якої думки дотримуєтесь ви? Чи справді учнівська форма є таким важливим чинником в естетичному вихованні школярів?

 

Колектив 9-го класу перебуває на третій стадії розвитку. Учні класу отримали завдання очистити шкільне подвір’я і спортивний майданчик від снігу, який випав минулої ночі, і залити ковзанку.

Як має діяти класний керівник? Обґрунтуйте.

 

Класному керівникові стало відомо, що його вихованці, учні 8-го класу, замість участі в суспільно-корисній праці по догляду за міським парком, зібралися піти в кінотеатр на перегляд нового кінофільму. Директор школи попередив, щоб класні керівники забезпечили контроль за участю всіх учнів у важливій для мешканців міста акції.

Як ви будете діяти, щоб запобігти виникненню конфлікту? Обґрунтуйте.

 

Колектив вашого класу перебуває на другій стадії розвитку. Після 6-го уроку черговий учитель інформував вас, що ваші учні не прибрали класної кімнати (у них було 5 уроків).

Якими будуть ваші дії? Аргументуйте їх доцільність.

 

Віктор Т. з великим інтересом вчився у школі. Любив фізику, відвідував радіо гурток при станції юних техніків. 9-ий клас закінчив з відмінними оцінками і вирішив продовжити навчання в технікумі зв’язку. Батьки будь-що наполягали на тому, щоб Віктор продовжував навчання в 10-11 класах. Але син чинив опір, стояв на своєму. Назрівав конфлікт. Батьки звернулися до класного керівника Віктора, щоб він відрадив сина вступати до технікуму.

Що класний керівник має порадити батькам, щоб «загладити» конфлікт? Обґрунтуйте.

Критерії оцінюванняПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 855; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.147.50 (0.058 с.)