Суспільно-гуманітарний напрям 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Суспільно-гуманітарний напрям 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
Історичний профіль Правовий профіль Філософський профіль Економічний профіль
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Зарубіжна література
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта: правознавство економіка людина і світ філософія   - - - -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - -
Художня культура - - - -
Естетика - - - - - - - - -
Математика - - -
Алгебра - - - - - - - - -
Геометрія - - - - - - - - -
Астрономія - - - - - - - -
Біологія 1,5 - 1,5 - 1,5 - 1,5 -
Географія 1,5 - - 1,5 - - 1,5 - - 1,5 -
Психїологія - - - - - - - -
Фізика - - - -
Хімія - - - -
Екологія - - - - - - - - - - -
Людина і природа - - - - - - - - -
Технології
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни 1,5 1,5 - 1,5 1,5 - 1,5 1,5 - 1,5 1,5 -
Разом 30,5 28,5 28,5 28,5 30,5 28,5 29,5 29,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення спецкурсів, факультативів 3,5 4,5 5,5 4,5 3,5 4,.5 4,5 3,5
Гранично допустиме навантаження на учня
Всього (без урахування поділу класу на групи)

 

Примітки: 1.Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Практичне заняття № 7

Процес навчання. Принципи навчання – 2 год.

Мета: поглиблення і конкретизація основних понять теми, перевірка рівня, усвідомлення студентами факторів і функцій навчання, структури процесу навчання, мотивів учіння, принципів навчання, формування уміння формулювати повну мету уроку, реалізувати принципи навчання при організації навчального процесу, вироблення уміння моделювати різні види навчання.

Основні поняття: процес навчання, фактори навчання, функції навчання, мотиви учіння, закономірності навчання, принципи навчання, види навчання.

Питання для обговорення

 1. Поняття про процес навчання. Рушійні сили процесу навчання.
 2. Основні фактори та функції навчання.Формулювання освітньої, розвивальної та виховної мети уроку.
 3. Етапи процесу навчання.
 4. Структурні компоненти навчального процесу.
 5. Основні елементи управлінської діяльності вчителя.
 6. Основні ланки процесу засвоєння знань.
 7. Провідні мотиви учіння. Шляхи формування позитивних мотивів учіння вчителем.
 8. Принципи навчання.
 9. Види навчання.

Практичні завдання

Домашній практикум

 1. Сформулювати освітню, розвивальну та виховну мету уроку на вибрану самостійно тему.
 2. Поміркувати над можливими шляхами формування в учнів позитивних мотивів учіння під час викладання фахового предмета.

Індивідуальні завдання

1. Опишіть основні шляхи формування в учнів інтересу до знань.

2. Обґрунтуйте положення про триєдиність цілей процесу навчання.

3. Прокоментуйте цитату В.О.Сухомлинського «Немає жодної педагогічної закономірності, жодної істини, яка була б абсолютно однаково застосована до всіх дітей».

4. Яким чином ви зможете реалізувати пораду В.О.Сухомлинського про те, що наочність – стежина пізнання і світло, яке осяває цю стежину.

5. Змоделюйте фрагмент проблемного навчання: створення проблемної ситуації, залучення учнів до навчальної дискусії.

6. Змоделюйте фрагмент ігрового навчання – проведення дидактичної гри.

7. Змоделюйте фрагмент програмованого навчання – розробіть систему завдань для автоматизованого контролю знань.

8. Змоделюйте фрагмент диференційованого навчання – сформуйте систему різнорівневих завдань.

Робота на занятті

1. Обговорення теоретичних питань. Тестування.

2. Демонстрація студентами моделей різних видів навчання.

3. Обговорення в групах цільових установок уроків, сформульованих удома.

4. Практичне ілюстрування основних шляхів формування позитивних мотивів учіння на уроці.

5. Робота в динамічних парах над принципами навчання.

Список літератури для самостійного опрацювання

Основна

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.– С.234-239.

2. Дидактика современной школы / Под ред. В.А.Онищука.– К.: Рад.шк.,1997. – С.6-19.

3. Загальна педагогіка: лекції. – Кам’янець-Подільський, 2007.– С.80 -104.

4. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта .– 2002.– 24 квітня - 1 травня.

5. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов – Вінниця: РВВ ВАТ „Віноблдрукарня”, 2006.– С.46-49.

6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.– С. 75- 90, 108-117, 147-155.

7. Підручники з фаху.

Додаткова

 1. Амонашвили Ш.А. Психолого-педагогические основы педагогики сотрудничества.– К., 1991.– С.3-45.
 2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа,1995.– С.144-151.
 3. Кондрашова Л.В. Сборник педагогических задач. – М.: Просвещение, 1987.
 4. Кузьмінський А.І, Омеляненко В.І. Педагогіка. Підручник. – К.: Знання–Прес, 2003.
 5. Куписевич Ч. Основы общей дидактики.– М.: Высшая школа, 1986.– С.147-171.
 6. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. Розділ„ Дидактика”. – К.: ІСДОУ, 1993.– С. 9-36.
 7. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. – М., 1996.– 94 с.

 

Методичні матеріали

Моделювання – це спроба схематично та цілісно сформувати варіант практичної діяльності на основі визначених теоретичних позицій (переведення теорії у площину практичної діяльності).

Модель (схема, план, структура) педагогічного процесу (уроку, чи виховного заходу) формується на основі чітко визначеної мети заняття або комплексу цілей.

Відповідно до цього формується така модель педагогічного процесу, яка в оптимальному режимі може перевести ціль на рівень кінцевого результату. В зв’язку з цим приймається рішення стосовно:

– змісту педагогічного процесу;

– методів та прийомів його реалізації;

– динаміки (логіки) організації процесу.

Будь-яка модель діяльності повинна бути відповідним чином обгрунтована, що доводить той факт, що план дій не випадковий, а добре продуманий і головне – має відповідне теоретичне пояснення.

Тому основним критерієм доцільності розробленої моделі буде – відповідність отриманого результату поставленій меті.

Далі модель розширюється і деталізується і в такий спосіб перетворюється в розгорнутий конспект заняття як конкретизований проект діяльності студентів і вчителя на навчальному занятті або виховному заході.

 

Практичне заняття № 8

Методи навчання – 2 год.

Мета: з’ясувати рівень розуміння студентами сутності методу навчання як дидактичної категорії, різних підходів до їх класифікації, доцільності використання методів і засобів у забезпеченні ефективності навчальної діяльності учнів, сформувати уміння застосовувати на практиці різні методи, прийоми та засоби навчання і розвивати педагогічне мислення.

Основні поняття: метод навчання, класифікація методів навчання, засіб навчання; прийом навчання.

Питання для обговорення

1. Поняття про метод навчання як дидактичну категорію, функції і структуру методу, прийом навчання.

2. Різні підходи до класифікації методів навчання.

3. Характеристика методів навчання як способів розв’язання завдань уроку.

4. Засоби навчання.

Практичні завдання

Домашній практикум

 1. Законспектувати уривок з книги В.О.Сухомлинського „Павлиська середня школа” про залежність розумового виховання від методики навчання (Педагогіка: Хрестоматія / Уклад: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003.– С.295-297.

Індивідуальні завдання

 1. Складіть план репродуктивної бесіди з учнями на уроці.
 2. Запропонуйте фрагмент розповіді вчителя на уроці.
 3. Підготуйте і проведіть фрагмент евристичної бесіди з учнями.
 4. Розробіть завдання для самостійної роботи з учнями на уроці.
 5. Змоделюйте фрагмент уроку з використанням наочності.
 6. Розробіть систему вправ на обрану вами тему (репродуктивних і творчих).

Робота на занятті

 1. Обговорення теоретичних питань.
 2. Виконання завдань ( Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання–Прес, 2003.– С.139).
 3. Аналіз педагогічних ситуацій ( Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. – К.: Знання-Прес, 2003.– С.96-106).
 4. Перевірка виконання індивідуальних завдань.

Список

літератури для самостійного опрацювання

Основна

 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.– С.275-313.
 2. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа,1995.– С.144- 151.
 3. Дидактика современной школы / Под. ред. В.А.Онищука.- К.: Рад. Школа, 1987.– С. 116- 209
 4. Загальна педагогіка: лекції. – Кам’янець-Подільський, 2007.– С.104-119.
 5. Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка. Розділ „Дидактика”. – К.: ІСДОУ, 1993.– С.3-9, 55-64.
 6. Педагогіка: Навчальний посібник / В.М. Галузяк, М.І.Сметанський, В.І.Шахов – Вінниця: РВВ ВАТ „Віноблдрукарня”, 2001.– С.50-60.
 7. Практикум з педагогіки / За ред. О.А.Дубасенюк та А.В.Іванченка. – К.: ІСДО, 1996.– С.91-101.
 8. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибр.тв.: В 5 т.– Т.4.– К.: Рад.шк., 1976.– С.270-275.
 9. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.– С. 75- 90, 108-117, 147-155.

Додаткова

 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад . шк., 1981.– С.56-196.
 2. Бабанский Ю.К. Методы обучения.– М.: Просвещение, 1983.– С.177-210.
 3. Боднар В.І. Системний підхід до аналізу методів навчання на уроці // Рад.школа. – 1983.– № 9.
 4. Вибор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К.Бабанского. – М., 1981.
 5. Данилов М.А. Процес обучения в советской школе. – М., 1960.– С. 42.
 6. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. – К.: Вища школа, 1993.– С. 184-220.
 7. Кузьмінський А.І, Омеляненко В.І. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання–Прес, 2003.
 8. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения. – М.: Знание, 1978.
 9. Подласый И.П. Педагогика.– М.: 1996.– С.199-208, 240-260.

 

Методичні матеріали
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 307; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)