Методичні поради до написання реферату 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні поради до написання рефератуРеферат – (від. лат. referre – доповідати, повідомляти) – це короткий письмовий (або усний) виклад основного змісту наукової праці чи низки праць, які вивчалися студентом, з аналізом запропонованих шляхів вирішення певної проблеми, висловленням власних міркувань автора щодо цієї проблеми.

Метою підготовки реферата є розвиток педагогічного мислення студентів, поглиблення знань з педагогіки, розвиток базових умінь наукової роботи (вміння самостійно знаходити необхідний науковий матеріал, користуватися довідковою літературою, складати список використаної літератури, формулювати висновки), оволодіння основами наукового писемного мовлення, формування уміння правильно оформляти наукову роботу (посилання, зноски, цитати, список використаної літаратури).

Основні вимоги до написання реферату:

Обсяг: 12-15 сторінок тексту, набраного на комп’ютері (14 кегль, 1,5 інтервала) або 16-20 сторінок тексту, написаного від руки.

Титульна сторінка оформляється згідно вимог. Реферат повинен мати титульну сторінку (комп’ютерний набір), на якій вказується назва вузу, кафедри, тема реферату, прізвище та ініціали автора, група, факультет, час виконання.

Зразок титульної сторінки реферату:

Кам’янець-Подільський державний університет

Факультет української філології та журналістики

Кафедра педагогіки

 

ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Реферат студента ІІІ курсу

фізико-математичного факультету

34 групи

ІЗОТОВА Ю.В.

 

Кам’янець-Подільський

 

Зразок плану реферату.

План:

Вступ........................................................................................................... 3

1. Діагностика навчальних досягнень учнів..............................................4

2. Педагогічні вимоги до перевірки знань, умінь та навичок..................6

3. Види, форми та методи контролю знань, умінь та навичок.................8

4. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.................10

5. Причини неуспішності школярів та причини їх подолання................13

Висновки....................................................................................................... 18

Список використаної літератури................................................................. 19

У Вступі мотивується актуальність теми, її значення, вказуються завдання і мета написання реферату, методи і засоби дослідження.

Виклад основної частини повинен бути творчим, носити самостійний характер, а не замінюватися переписуванням змісту книг, статей, посібників і популярних брошур. Проявляється творчість При написанні реферату творчість проявляється у:

– самостійному пошуку і відборі матеріалу, глибокому вивченні джерел;

– самостійному викладі матеріалу: вмінні логічно аргументувати, робити висновки і повідомлення;

– запровадженні нових фактичних даних, невідомих для широкої студентської аудиторії.

Все це говорить про те, що написання реферату – процес складний. Він вимагає певної підготовки і великої відповідальності кожного автора.

Велике значення має форма викладу матеріалу. Кожен студент зобов’язаний пам’ятати про логічну послідовність, логічний взаємозв’язок між окремими питаннями і кожного з них з усією темою в цілому, а також про чіткість і конкретність у викладі. Слід уникати довгих фраз і речень, які ускладнюють розуміння тексту.

При написанні реферату важливо використовувати цитати, схеми, цифри та факти, правильно робити посилання на використані джерела. Посилання на літературні джерела оформляються таким чином: у квадратних дужках записується номер джерела за загальним списком літератури в кінці реферату, далі після коми записується номер використаної сторінки (чи сторінок), наприклад: [ 7, с.12]; [3, с.128-129]; [1, с.65-67]. Викладення матеріалу має вестись грамотно, без орфогорафічних та стилістичних помилок, охайно.

Висновки містять стислу характеристику основних результатів виконаної роботи, формулюються узагальнюючі тези відповідно до завдань, визначених у Вступі. Оскільки реферат пишеться на історико-педагогічну тему, у висновках бажано показати зв’язок викладеного матеріалу з сучасністю.

Список використаної літератури має складатись орієнтовно з 10 джерел, поданих у алфавітному порядку і оформлених з урахуванням усіх сучасних вимог до бібліографічного опису. Наприклад:

монографія:

Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. – К.: Рад. школа, 1989. – 204 с.

колективна монографія:

Форми навчання в школі / За ред. Ю.І.Мальованого. – К., 1992. – С. 4-10.

Стаття:

Форбек М. Європейський стандарт шкільної освіти //Рідна школа. – 1996. – № 1.– С. 28-33.

Спіцин Є.С. Диференціація навчання в середніх школах ФРН //Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. праць. – Суми: Наука, 1999. – Вип.6. – С. 215-218.

Твори класиків педагогіки:

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві //Вибр. тв.: У 5 т. – К.: Рад.школа, 1977. – Т.2. – С.535-542.

Захист реферату може відбуватися на семінарському занятті або на спеціально виділеному індивідуальному занятті (консультації). Для захисту готується короткий (3-5 хв.) виклад основних положень реферату та власних висновків. Студент також має відповісти на запитання викладача і студентів.

Кращі студентські реферати рекомендуються для участі в конкурсах студентських наукових робіт.

Головними критеріями оцінки підготовленого реферату є: вміння автора правильно скласти план і висвітлити всі його питання; наукова спрямованість реферату, його об’єктивність; зв’язок з життям; наявність достовірної аргументації; самостійність мислення, творчий характер дослідження, конкретність, логічна послідовність у викладі матеріалу; критичний підхід при опрацюванні літератури; вміння донести до слухачів все, що викладено в рефераті.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Загальна сума балів, які можуть отримати студенти, в кожному семестрі рівна 100.

У четвертому семестрі вивчається 4 розділи курсу педагогіки (4 змістових модулі):

-вступ до педагогічної професії4

-загальні основи пдагогіки;

-теорія освіти і навчання;

-теорія виховання.

Вони складають 3 залікові модулі, обсяг яких рівний трьом кредитам (108 год.)

Бали розподіляються між трьома заліковими модулями так:

І зал. модуль – 34 бали;

ІІ зал. модуль – 34 бали;

ІІІ зал. модуль – 32 бали.

Максимальна кількість балів, які може отримати студент на кожному практичному занятті – 4 бали: 20, 20, 16. Всього 56 балів.

У кожному заліковому модулі проводиться модульна контрольна робота ціною 10 балів.

Усього 30 балів.

Індивідуальні завдання, які виконуються студентами, оцінюються:

-в І модулі – 4 бали;

-в ІІ модулі – 4 бали;

-в ІІІ модулі – 6 балів.

Разом 14 балів.

 

У п’ятому семестрі вивчається три розділи курсу педагогіки (3 змістових модулі):

-педагогічні технології;

-управління педагогічними системами;

-історія освіти і педагогічної думки.

Вони складають 2 залікові модулі, обсяг яких рівний трьом кредитам (108 год.)

Бали розподіляються так:

І зал. модуль – 34 бали;

ІІ зал.модуль – 66 балів.

Під час практичних занять студент зможе отримати по 4 бали на кожному, всього 60 балів.

Під час модульних контрольних робіт – по 10 балів, всього 20 балів.

Виконання індивідуальних завдань оцінюється:

-в І модулі – 4 бали;

-в ІІ модулі – 16 балів.

Разом 20 балів.

 

При завершенні кожного семестра оцінка, отримана студентом у стобальній системі, переводиться у національну шкалу за таким принципом:

100 – 90 балів – „відмінно”;

89- 75 балів - „добре”;

74 – 60 балів - „задовільно”;

59 – 35 балів – „незадовільно”

з наданням можливості перескласти;

34 – 0 балів – „незадовільно”

з обов’язковим повторним проходженням курсу.

 

При виставленні заліку - 100 – 60 балів – „зараховано”;

59 – 0 балів – „незараховано”.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

ІУ семестр

Заліковий модуль І (поточне оцінювання) Модульний контроль   Індивідуальна робота Загальна оцінка Заліковий модуль ІІ Модульний контроль Індивідуальна робота Загальна оцінка Заліковий модуль ІІІ
П І П П П П П П П П П П П П П
                                       
Модульний контроль   Індивідуальна робота Загальна оцінка Підсумковий рейтинг за семестр
       

У семестр

Заліковий модуль ІУ Модульний контроль   Індивідуальна робота Загальна оцінка Заліковий модуль У Модульний контроль Індивідуальна робота Загальна оцінка Підсумковий рейтинг за семестр
Л І Л Л Л Л С С С С С С С С С С
                                           

 

 

ІУ семестр

 

Модуль І (поточне оцінювання) Поточний рейтинг Модуль ІІ (індивідуальна робота) Підсумковий рейтинг
ЗМ І ЗМ ІІ ЗМ ІІІ
             

 

У семестр

Модуль І (поточне оцінювання) Поточний рейтинг Модуль ІІ (індивідуальна робота) Підсумковий рейтинг
ЗМ ІУ ЗМ У
           

 

 

ПИТАННЯПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 342; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.017 с.)