До семестрового іспиту з педагогіки 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До семестрового іспиту з педагогіки1. Загальна характеристика педагогічної професії: призначення, особливості, структура педагогічної діяльності.

2. Педагогічна діяльність як процес розв’язання педагогічних ситуацій.

3. Педагогічна майстерність та її складові: гуманістична спрямованість особистості вчителя, педагогічна компетентність, педагогічні здібності, педагогічна техніка, Культура педагога.

4. Підготовка і професійне становлення педагога.

5. Педагогічне самовиховання та професійний саморозвиток.

6. Предмет і завдання педагогіки. Основні педагогічні категорії. Джерела педагогіки. Система педагогічних наук.

7. Суть і етапи педагогічного дослідження. Характеристика методів науково-педагогічного дослідження.

8. Поняття про особистість і її розвиток. Основні теорії розвитку особистості. Основні чинники формування особистості.

9. Педагогічний процес, його учасники, взаємодія між ними, рушійні сили, цілі і структура педагогічного процесу.

10. Закономірності і принципи педагогічного процесу.

11. Предмет і завдання дидактики. Загальні засади реформування освіти в Україні.

12. Основні фактори і функції навчання.

13. Основні компоненти цілісного процесу навчання. Структура діяльності вчителя в навчальному процесі.

14. Характеристика процесу учіння. Основні ланки засвоєння учнями знань. Мотивація учіння школярів.

15. Види навчання (підходи до організації навчального процесу).

16. Принципи навчання.

17. Зміст освіти в середньому загальноосвітньому навчальному закладі. Державний стандарт освіти. Навчальні плани сучасної школи.

18. Навчальні програми сучасної школи, підручники та навчальні посібники.

19. Поняття про методи навчання, їх функції та структуру. Класифікація методів навчання.

20. Характеристика методів навчання за джерелом знань.

21. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності учнів.

22. Самостійна робота учнів. Її види та особливості організації.

23. Характеристика методів стимулювання і мотивації навчання вчителем.

24. Засоби навчання. Фактори та умови оптимального вибору засобів і методів навчання вчителем.

25. Поняття про форми навчання. Розвиток класно-урочної системи навчання та її альтернативи.

26. Урок – основна форма навчання. Вимоги до уроку.

27. Типи і структура уроку. Нестандартний урок. Підготовка вчителя до уроку.

28. Неурочні форми організації навчання.

29. Контроль у навчальному процесі. Особливості контролю у сучасній школі.

30. Оцінювання навчальних досягнень школярів.

31. Суть процесу виховання. Його теоретичні основи.

32. Принципи виховання.

33. Суть змісту виховання та вимоги до його побудови в середньому загальноосвітньому навчальному закладі.

34. Основні компоненти виховання у національній школі. Формування наукового світогляду та розумове виховання школярів.

35. Мета, завдання і зміст громадянського та національного виховання школярів.

36. Мета, завдання і зміст морального та правового виховання.

37. Мета, завдання і зміст трудового, економічного та екологічного виховання школярів.

38. Мета, завдання і зміст естетичного, фізичного та статевого виховання.

39. Поняття про методи виховання, їх класифікація. Умови оптимального вибору методів виховання вчителем.

40. Характеристика методів формування свідомості особистості.

41. Характеристика методів організації діяльності, спілкування, формування досвіду позитивної суспільної поведінки школярів.

42. Характеристика методів стимулювання і мотивації діяльності та поведінки школярів.

43. Характеристика методів самовиховання.

44. Генезис проблеми виховання особистості в колективі.

45. Особливості розвитку колективу на різних його стадіях. Принципи організації колективної діяльності школярів.

46. Виховна діяльність класного керівника (завдання, функції, права, обов’язки, зміст).

47. Планування виховної роботи класним керівником.

48. Поняття про форми виховання. Їх загальна характеристика.

49. Основні умови та напрями виховання дітей у сім’ї.

50. Форми спільної роботи школи і сім’ї у вихованні школярів.

51. Технологізація педагогічного процесу як компонент інноваційної освіти: суть, ознаки, рівні, види технологій.

52. Технології особистісно орієнтованого навчання.

53. Технологія конструювання педагогічного процесу.

54. Технологія здійснення педагогічного процесу.

55. Технологія діагностики педагогічного процесу.

56. Сутність і загальні принципи управління педагогічними системами.

57. Принципи і структура освіти в Україні.

58. Середній загальноосвітній навчальний заклад як педагогічна система і об’єкт управління. Внутрішньошкільне управління.

59. Взаємодія соціальних інститутів в управлінні педагогічною системою.

60. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників.

61. Виховання і школа в античному світі.

62. Освітньо-виховна практика та педагогічна думка у Західній Європі в епоху Середньовіччя та Відродження.

63. Педагогічна система Я.-А.Коменського.

64. Система „вільного виховання” Ж.-Ж. Руссо.

65. Педагогічна діяльність Й.-Г. Песталоцці.

66. Педагогічні погляди Ф. Дістервега та Й. Гербарта.

67. Реформаторська педагогіка кінця ХІХ – початку ХХ століття: основні теорії, напрями і тенденції (теоретичний аспект).

68. Рух „нового виховання” в Західній Європі кінця ХІХ – початку ХХ століття (практичний аспект).

69. Сучасна освіта у найрозвиненіших країнах світу (США, Великій Британії, Німеччині, Франції, Японії).

70. Болонська декларація як важливий крок до побудови європейського освітнього простору.

71. Школа й педагогіка Київської Русі. Перші педагогічні пам’ятки.

72. Школа в Україні в епоху українського відродження (ХУІ –ХУІІІ століття).

73. Українська педагогіка етапу українського відродження (ХУІ –ХУІІІ століття): М.Смотрицький, П.Беринда, І. Галятовський, Є.Славинецький,

С. Полоцький, Ф. Прокопович.

74. Педагогічні ідеї Г. Сковороди.

75. Педагогічна діяльність М. Ломоносова.

76. Особливості шкільної системи другої половини ХУІІІ століття на Лівобережній, Правобережній Україні та Закарпатті.

77. Школа й педагогічна думка в Україні в першій половині ХІХ століття (О.Духнович, Т.Г.Шевченко, П.Куліш, „Руська трійця”).

78. Педагогічна система К.Д.Ушинського.

79. Стан освіти та громадсько-педагогічні рухи в Україні в другій половині ХІХ століття.

80. Освітньо-педагогічна та просвітницька діяльність М. Пирогова, М.Корфа, Х.Алчевської, П. Лесгафта.

81. Ідеї національної освіти і виховання в Україні другої половини ХІХ століття (М. Драгоманов, М. Грушевський, Ю.Федькович).

82. Прогресивна педагогіка в Росії на початку ХХ століття (П.Блонський, С. Шацький, В.Сорока-Росинський).

83. Освітньо-педагогічні ідеї І.Франка, Л.Українки, Т.Лубенця.

84. Національна школа і педагогіка в Українській Народній Республіці. Педагогічна діяльність І. Огієнка, С. Русової, Г.Ващенка.

85. Українське шкільництво і педагогіка в 1918– 1939 р.р.

86. Педагогічна діяльність А.С.Макаренка.

87. Розвиток українського шкільництва й освіти в 40–60-і роки ХХ століття.

88. Видатний український педагог В.О.Сухомлинський.

89. Школа і педагогіка в 70 – 90-і роки ХХ століття. Педагогічне новаторство.

90. Розвиток педагогічної думки та системи освіти в Україні на сучасному етапі.

 

 

АНОТАЦІЯ

Дані методичні поради складені відповідно до чинної програми навчальної дисципліни „Педагогіка” для всіх педагогічних спеціальностей за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Вони містять тексти окремих лекцій, плани семінарських, практичних, лабораторних занять до кожного змістового модуля, методичні матеріали для їх проведення, списки рекомендованої літератури, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, перелік завдань до модульних контрольних робіт, питання до семестрового іспиту, критерії оцінювання різних видів навчальної роботи студентів, розподіл балів, що присвоюються студентам. Будуть корисними як викладачам, так і студентам.

АБО

Дані методичні поради складені відповідно до чинної програми навчальної дисципліни „Педагогіка” для всіх педагогічних спеціальностей за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, будуть корисними для викладачів педагогіки та студентів.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 262; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.015 с.)