Роль яна амоса коменського у розвитку педагогічної науки – 2 год. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Роль яна амоса коменського у розвитку педагогічної науки – 2 год.Мета: усвідомлення студентами значення педагогічної спадщини Я.А.Коменського, глибини поставлених ним проблем для сучасної дидактики.

Питання для опрацювання

1. Педагогічна думка епохи Реформації.

2. Складність життя та суперечливість світогляду Я.А. Коменського.

3. Ступені процесу виховання за Я.А. Коменським.

4. Дидактичні погляди Я.А. Коменського.

5. Вікова періодизація і система шкіл Я.А. Коменського.

6. Я.А.Коменський – засновник класно-урочної системи навчання.

7. Я.А.Коменський про моральне виховання.

8. Підручники Я.А. Коменського.

9. Я.А.Коменський про ідеал вчителя.

10. Значення Я.А. Коменського в розвитку педагогічної науки.

Питання для дискусії

  1. Досвід яких шкіл взятий за основу Я.А.Коменським при обгрунтуванні класно-урочної системи навчання?
  2. Проведіть паралель між трактуванням принципу природовідповідності

Я.А. Коменським і сучасною педагогікою.

  1. Чому Я.А. Коменський надавав такого великого значення принципу наочності, що називав його „золотим правилом дидактики”?

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати фрагменти книги Я.А.Коменського „ Велика дидактика” (за хрестоматією).

 

Список літератури для самостійного опрацювання

Основна

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С. 546-549.

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.– С. 39-48.

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омельченко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.189-195, 197-200, 237-253, 271-285.

4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003.– С.458-461.

Додаткова

1. Вихрущ А., Вихрущ В. Дидактична система Я.А.Коменського // Рідна школа.– 2000.– № 9.– С.74-76.

2. Євтух М.В. Осявати всіх подібно до сонця (Гуманістичний ї демократичний характер педагогіки Я.А.Коменського // Рідна школа.– 1992.– № ¾.– С. 78-81.

3. Історія педагогіки /За ред. М.С.Гриценка.– К.: Вища школа, 1973. – С. 27-35.

4. Коменский Я.А. Великая дидактика // Педагогическое наследие: Я.А.Коменский, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци. _ М., 1988, = С.11-105.

5. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения.– М., 1982.

6. Левин А. Педагогика Яна Амоса Коменського // Дайджест педагогічних ідей.– 2003.– № 1.– С. 13–22.

7. Лордкипанидзе Д. Ян Амос Коменський.– М., 1976.

8. Мітюров Б.Н., Бричок Б.П. Спрямований у майбутнє // Рід. школа. – 1991. - №10. – С.78-79.

9. Пискунов А И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С.91-182.

10. Сисоєва С.О., Соколова І.В.Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2003.– С.38-43.

 

Семінарське заняття № 2

Педагогічні погляди Жан-Жака Руссо.

Педагоги – класики кінця ХУІІІ – ХІХ ст.

Мета: усвідомлення студентами місця руссоїстської педагогіки серед педагогічних ідей французьких філософів ХУІІІ ст., особливостей та змісту його педагогічної діяльності, демократичних ідей європейських педагогів-класиків кінця ХУІІІ – ХІХ ст.

Педагогічні погляди Жан-Жака Руссо.

Питання для опрацювання

1. Педагогічні ідеї епохи Просвітництва.

2. Філософські погляди Ж.-Ж. Руссо.

3. Педагогічний роман Ж.-Ж. Руссо „Еміль, або про виховання”.

4. Теорія природного виховання Ж.-Ж.Руссо.

5. Вікова періодизація і зміст виховання у Ж-Ж.Руссо.

6. Концепція вільного виховання у педагогіці Ж.-Ж. Руссо.

7. Значення педагогічних поглядів Ж.-Ж. Руссо.

Питання для дискусії

  1. Який з варіантів вікової періодизації особистості (Коменського чи Руссо) є більш науково обгрунтованим?
  2. У чому полягає розвиток Ж.-Ж. Руссо принципу природовідповідності виховання, сформульованого Я.А.Коменським?
  3. З якої причини книга Ж.-Ж. Руссо „ Еміль, або про виховання” була спалена на паризькому майдані?

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати фрагменти книги Ж.-Ж. Руссо „ Еміль, або про виховання”(за хрестоматією).

Список літератури для самостійного опрацювання

Основна

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С. 554-556.

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 50-53.

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.321-329, 356-358.

Додаткова

1. Історія педагогіки /За ред. М.С.Гриценка.– К.: Вища школа, 1973.– С. 42-47.

2. Пискунов А И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С.91-182.

3. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании // Педагогическое наследие: Я.А.Коменський, Д.Локк, Ж.-Ж.Руссо., И.Г. Песталоцци.– М., 1988.– С. 199-297.

4. Сисоєва С.О., Соколова І.В.Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2003.– С.48-52.

5. Яременко О.В. Видатний просвітитель, філософ, педагог [Про педагогічні концепції Ж.-Ж. Руссо] //Радянська школа.– 1987.– № 6.– С.84-86.

Педагоги – класики кінця ХУІІІ – ХІХ ст.

Питання для опрацювання

1. Основні проблеми організації системи народної освіти у країнах Європи в ХІХ столітті.

2. Педагогічні ідеї Й.- Г.Песталоцці.

3. Дидактичні погляди Й.- Г.Песталоцці.

4. Розвиток демократичних ідеалів класичної педагогіки у творчості Й.- Ф.Гербарта.

5. Обгрунтування Й.- Ф.Гербартом дидактичного принципу „виховного навчання”.

6. Педагогічна теорія Ф.-В.-А.Дістервега.

Питання для дискусії

1. Чи простежується зв’язок між ідеєю гармонійного виховання Й.Песталоцці і сучасними завданнями виховання школярів.

2. Порівняйте мету виховання, висловлену А. Дістервегом та сучасною педагогікою.

3. Ваше ставлення до теорії морального виховання Й. Гербарта.

Завдання для самостійної роботи

1. Опрацювати статтю Й.Г.Песталоцці „О народности образования и индустрии”(за хрестоматією).

Список літератури для самостійного опрацювання

Основна

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С. 556-566.

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 58-62, 67-74.

3. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляленко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.200-202.

4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003.– С.464-468.

Додаткова

  1. Історія педагогіки /За ред. М.С.Гриценка.– К.: Вища школа, 1973.– С.-53, 69.
  2. Пискунов А И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. – М., 1981. – С.303, 313, 364-385, 385-446.
  3. Сисоєва С.О., Соколова І.В.Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2003.– С.52-58; 58-64; 69-72.

 

Семінарське заняття № 3

Реформаторська педагогіка зарубіжних країн у кінці ХІХ – початку ХХ ст.

Мета: усвідомлення студентами складного перебігу подій у європейській педагогіці на межі століть, важливості для сучасності ідей, які зародилися в той час.

Питання для опрацювання

1. Соціолого-біологічний напрямок педагогіки.

2. Теорія „ громадянського” виховання і „трудової” школи.

3. Теорія „вільного” виховання.

4. Теорія „нового виховання” і „нових шкіл”.

5. Прагматична педагогіка Джона Дьюї.

6. „Експериментальна” педагогіка.

7. Ідея цілісного виховання Р.Штайнера.

8. Ідеї виховання й навчання в педагогіці екзистенціалізму.

Питання для дискусії

1. Визначити паралелі між розумінням навчання М. Монтессорі і сучасним навчанням дітей в Україні.

2. Виділіть головні спільні ознаки у русі „нового виховання” та Концепції особистісно орієнтованого виховання.

3. Які з ідей гуманістичного виховання важливі для сьогодення?

Завдання для самостійної роботи

1. Узагальнити основні ознаки шкіл „нового виховання”(початок ХХ ст.).

Список літератури для самостійного опрацювання

Основна

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С. 566-575.

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С. 80-97.

3. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003.– С.469, 473.

Додаткова

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник.– К.:Академ. видав, 2004.– С. 63-87, 101-114, 114-130.

2. Освітні технології /За ред. О.М.Пехоти.– Київ: А.С.К., 2003.– 46-69.

3. Педагогика Дьюи // Дайджест педагогічних ідей та технологій.– 2003.– № 4.– С.6-15.

4. Быстрицкая Я. Педагогика С.Френе: Основное представление // Дайджест педагогічних ідей та технологій.– 2003.– № 3.– С.6-8.

5. Литвак Е., Хилгнем Е. Идея школы Монтессори // Відкритий урок.– 2001.– № 11-12.– С.31-39.

6. Мехи Н. Идея школы Френе // Відкритий урок.– 2001.– № 11-12.–С.35-38.

7. Метод наукової педагогіки Монтесорі. – Київ, 1993.

8. Сисоєва С.О., Соколова І.В.Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2003.– С.172-197.

Семінарське заняття № 4Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 613; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.211.31.134 (0.026 с.)