Поради щодо визначення рівня розвитку колективу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поради щодо визначення рівня розвитку колективуДля визначення рівня розвитку відомого вам колективу скористайтеся концепціями визначення цих рівнів А С Макаренка, А.Лутошкіна, Н.Анікієвої, представленими на с.224-225 посібника „Загальна педагогіка: модульне навчання” або на с. 201 – 203 посібника «Загальна педагогіка: лекції». При цьому не потрібно характеризувати весь шлях розвитку колективу, а лише зафіксувати найвищий його рівень в певний момент (наприклад, закінчення 9 класу, 11 класу, сьогодні) і обгрунтувати, чому, на вашу думку, саме такого рівня досяг відомий вам колектив.

 

 

Практичне заняття № 13.

Функції і основні завдання діяльності класного керівника.

Форми виховної роботи – 2 год.

Мета: виявити рівень знань студентів про функції, права і обов’язки, завдання і зміст роботи класного керівника, вимоги до планування; сформувати переконання у необхідності оновлення його діяльності у середньому загальноосвітньому навчальному закладі на засадах гуманізації та демократизації; розширити уявлення студентів про різноманітність форм виховної роботи в загальноосвітньому закладі.

Основні поняття: класний керівник, план роботи класного керівника.

Питання для опрацювання

 1. Місце класного керівника в системі виховання.
 2. Суть діяльності класного керівника (завдання, функції, права, обов’язки, зміст

роботи ).

 1. Планування виховної роботи класним керівником.
 2. Поняття про форми виховання. Загальна характеристика форм виховної роботи.

 

Практичні завдання

Домашній практикум.

 1. Законспектувати Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.
 2. Законспектувати пораду 97 „Як планувати виховну роботу” із книги В.О.Сухомлинського „Сто порад вчителеві”.

 

Робота на занятті:

 

 1. Обговорення теоретичних питань.
 2. Ознайомлення з Положенням про класного керівника навчального закладу.
 3. Обговорення порад В.О.Сухомлинського щодо планування виховної роботи із школярами.
 4. Групова робота.
 5. Звіт про виконання індивідуальних завдань студентами (письмовий). Студент попередньо виконує два обов’язкові завдання: одне завдання з першої групи завдань, друге – з другої групи.

Список літератури для самостійного опрацювання

Основна

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001.– С.127-165, 452-460.

2. Загальна педагогіка: лекції. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 189 – 196, 210 – 231.

3. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – №6. – С.18-25.

4. Класний керівник у сучасній школі. Методичний посібник / В.М.Оржеховська, О.І.Пилипенко та ін. – К.:ІЗМН, 1996. – С.10-22.

5. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Завуч. –2003. – №7.– С.1-2.

6. Сухомлинський В.О. Сто порад вчителеві. П. 97 „ Як планувати виховну роботу” //Вибр. тв.: У 5 т. – Т.2.– К., 1976.– С.645-647.

Додаткова

 1. Класний керівник у сучасній школі. Методичний посібник / В.М.Оржеховська, О.І.Пилипенко та ін. – К.:ІЗМН, 1996. –С.10-22.
 2. Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Директор школи. – 2003.– № 3-4.
 3. Щуркова Н.Е. Вы стали классным руководителем.– М., 1986.
 4. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С. 389-394.

 

 

Методичні матеріали

Завдання для групової роботи

Завдання 1.Ви класний керівник п’ятого класу. Виші дії по згуртуванню колективу класу. Які форми і методи роботи ви застосуєте?

Завдання 2. Ви класний керівник шостого класу. В учнів низька мотивація навчання. Які форми і методи роботи ви застосуєте для підняття пізнавальної мотивації школярів?

Завдання 3. Ви класний керівник сьомого класу. У класі недостатній рівень поведінки учнів та відповідальності за свої вчинки. Які форми і методи виховання ви застосуєте для підвищення рівня моральності ваших учнів?

Завдання 4. Ви класний керівник восьмого класу. В учнів класу переважають матеріальні цінності: нове вбрання, матеріальні достатки сімей ціняться вище за духовні цінності – дружбу, культуру, мистецтво. Які форми і методи роботи ви застосуєте для поліпшення духовно-естетичного виховання школярів?

Завдання 5. Ви класний керівник дев’ятого класу. В класі спостерігається незадовільне ставлення учнів до уроків фізкультури, занять спортом. Які форми і методи роботи ви застосуєте для підвищення рівня фізичного виховання школярів?

 

Зміст індивідуальних завдань

І група завдань

1. Проаналізуйте сутність принципів виховання і складіть по 6-8 правил, спрямованих на реалізацію вимог 3-х – 4-х принципів.

2. Користуючись творами В.О.Сухомлинського, випишіть 5-6 суджень про завдання та зміст виховання.

3. Зверніться до творів В.О.Сухомлинського і випишіть 4-5 ситуацій, в яких показано використання методів виховання.

4. З книги Д.Карнегі „Як придбати друзів і впливати на людей” випишіть 5-6 положень, які відповідають прийомам формування свідомості особистості.

5. Зверніться до праці В.О.Сухомлинського „Серце віддаю дітям” і випишіть 5-6 висловлювань педагога про шляхи і засоби підвищення розумового виховання школярів.

6. Проаналізуйте засоби організації діяльності вихованців А.С.Макаренка на матеріалі книги „Педагогічна поема”.

7. Із твору А.С.Макаренка „Педагогічна поема” випишіть 4-5 яскравих прикладів використання методів виховання.

8. Складіть правила для молодого вчителя щодо використання методів виховання.

9. Користуючись твором А.С.Макаренка „Педагогічна поема”, випишіть по 2 приклади діяльності педагога по керівництву колективом, який перебуває на 1,2,3-й стадіях розвитку.

10. Випишіть із творів В.О.Сухомлинського 4 – 5 висловлювань про колектив, які заслуговують на увагу в роботі класного керівника.

11. Складіть 10–15 правил для педагога-вихователя з керівництва дитячим колективом.

12. Виходячи з позиції „Коли б директором школи був я”, повідомте, щоб ви робили, аби забезпечити умови для розвитку шкільного колективу і його впливу на особистість учнів.

13. Доберіть список літератури (20–25 назв) з проблем розвитку колективу, що його можна рекомендувати класним керівникам.

14. Користуючись творами В.О.Сухомлинського, випишіть 5–6 суджень про завдання і зміст морального виховання.

15. Знайомлячись із твором В.О.Сухомлинського „Серце віддаю дітям”, виділіть положення щодо морального виховання молодших школярів у досвіді роботи видатного педагога.

16. Із книги Г. Ващенка „Виховний ідеал” випишіть характеристики різних підходів до змісту вихованого ідеалу, порівняйте їх між собою.

17. Зверніться до джерел української народної педагогіки (прислів’я, приказки, легенди, пісні, звичаї, казки) і проаналізуйте , якою мірою в них акумульовані багатства загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей.

18. Зверніться до праць В.О.Сухомлинського „Серце віддаю дітям”, „Народження громадянина” (Див.: Сухомлинський В.О. Вибрані твори: В 5 т. – К.: Рад. шк., 1976), випишіть 5–6 висловлювань педагога про шляхи і засоби підвищення розумового виховання школярів („Виховання розумове”).

19. Проаналізуйте зміст навчального матеріалу зі своєї дисципліни з погляду його впливу на розумове виховання учнів.

20. Зверніться до джерел української народної педагогіки (прислів’я, приказки, пісні, казки, легенди, ігри та ін.) і випишіть яскраві приклади ставлення народу до праці, її роль у житті людини.

21. Користуючись творами А.С.Макаренка, випишіть його міркування про місце і роль праці у вихованні всебічно розвиненої особистості.

22. Ознайомтесь із роботами В.О.Сухомлинського („Серце віддаю дітям”, „Народження громадянина”, „Павлиська середня школа”) і випишіть його висловлювання про місце праці у розв’язанні завдань виховання школярів (окремо виділіть особливості трудового виховання дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку.

23. Проаналізуйте систему трудового виховання у вашій сім’ї та школі: якою мірою вона забезпечила умови для вашого розвитку.

24. Випишіть крилаті вислови відомих людей про працю.

25. Складіть правила трудового виховання дитини дошкільного віку в сім’ї.

26. Складіть правила трудового виховання дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку в сім’ї ( за вибором).

27. Ознайомтесь із працями В.О.Сухомлинського „Серце віддаю дітям”, „Народження громадянина”, „Павлиська середня школа” (Див.: Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. – К.: Рад. шк., 1977.) і випишіть 5 цікавих міркувань та 4 яскравих приклади щодо змісту, напрямків, форм і методів естетичного виховання учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку.

28. Проаналізуйте певні джерела української народної педагогіки (прислів’я, казки, пісні, ігри, звичаєві обряди) з погляду їх впливу на формування естетичної культури людини.

29. Проаналізуйте систему естетичного виховання школи, в якій ви навчалися.

30. Змоделюйте систему естетичного виховання у школі вашої мрії, виходячи з позиції: „Коли б директором був я”.

31. Випишіть кілька думок В.О.Сухомлинського про діяльність школи, спрямовану на фізичне виховання дітей.

32. Користуючись збірником українських прислів’їв і приказок, випишіть 15-20 прислів’їв про ставлення народу до здоров’я людини.

33. Ознайомтесь із книгою подружжя Нікітіних „Ми, наші діти й онуки” і випишіть оригінальні думки, що стосуються фізичного виховання дітей в сім’ї, і які ви взяли б на озброєння у вихованні власних дітей.

34. Випишіть із творів А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського яскраві висловлювання про роль вихователя, класного керівника у формуванні особистості.

35. Випишіть 10–15 прислів’їв, що стосуються проблем сімейного виховання.

36. Ознайомтесь із книгою М.Г.Стельмаховича „Українська родинна педагогіка” і випишіть цікаві надбання етнопедагогіки, які ви змогли б використати у процесі виховання дітей у сучасній сім’ї.

37. Складіть 10–12 правил окремо для матері і батька, яких варто дотримуватися у системі сімейного виховання дітей.

38. Зверніться до праці В.О.Сухомлинського „Батьківська педагогіка” і випишіть цікаві міркування відомого педагога про особливості сімейного виховання, які були б для вас слушними як майбутнім матері чи батькові.

39. Прочитайте працю А.С.Макаренка „Книга для батьків” і випишіть суттєві думки, які, на ваш погляд, стануть вам у пригоді у процесі створення власної сім’ї і виховання своїх дітей.

40. Розробіть правила формування стосунків між батьками й дітьми в сім’ї.

41. Складіть програму діяльності сім’ї зі статевого виховання своїх дітей.

42. Складіть кодекс честі учителя-вихователя.

 

ІІ група завдань

 1. Підготувати матеріали для проведення дискусії в студентській аудиторії „Які моральні ідеї є провідними і популярними серед сучасної молоді”?
 2. Розробити сценарій студентської дискусії за темою „Які домінуючі цінності виховання висуває сучасна соціальна ситуація в Україні?”
 3. Розробити сценарій рольової гри для студентів, в якій обговорюватимуться проблеми змісту та нові тенденції у шкільному вихованні.
 4. Підготувати матеріали для проведення дискусії в одному із старших класів загальноосвітньої школи за темою „Вплив художньої літератури на формування свідомості сучасної молоді”.
 5. Розробити сценарій гри-змагання на довільну тему для учнів 5-6 класів.
 6. Підготувати сценарій диспуту зі студентами : „Які методи стимулювання повинні переважати в сучасній школі? ”
 7. Розробити анкети для учнів середніх і старших класів, які допомогли б виявити їхнє ставлення до тих методів організації діяльності, які застосовуються в школі.
 8. Підготувати виступ перед старшокласниками на тему „ Як розпочати самовиховання”.
 9. Підготувати інформацію про найбільш відомі методики самопізнання.
 10. Розробити план виховних заходів для згуртування колективу 5 (або 10) класу.
 11. Розробити анкету для батьків, використання якої давало б можливість виявити проблеми в сімейному вихованні підлітка.
 12. Розробити анкету для учнів-підлітків, яка б давала можливість виявити їхні актуальні проблеми, що пов’язані зі школою.
 13. Розробити тематику позакласних виховних заходів для кожного з 5-9 класів.
 14. Підготувати матеріали для проведення бесіди з учнями 5-6 класів про культуру поведінки в громадських місцях.
 15. Підготувати матеріали для проведення з учнями 7-9 класів рольової гри „Ідемо в гості” („Приймаємо гостей”).
 16. Підготувати матеріали для проведення з учнями 7 класу бесіди про потреби людини.
 17. Підготувати матеріали для проведення виховної години в 7-9 класах на тему „Риси темпераменту людини”.
 18. Підготувати матеріали для проведення виховної години в 7-9 класах на тему „Риси характеру людини”.
 19. Розробити сценарій колективної творчої справи для учнів 5-6 класів „Зробимо наш клас красивим”.
 20. Підготувати матеріали для проведення дискусії з учнями 7-9 класів про музичні стилі і напрями.
 21. Розробити сценарій святкування 8 Березня в 5-6 класах.
 22. Розробити сценарій святкування 8 Березня в 7-9 класах.
 23. Розробити сценарій святкування Дня народження для учнів 5-6 (7-9) класів.
 24. Розробити сценарій колективної творчої справи „Мій Т.Г.Шевченко” для учнів одного із 7-9 класів.
 25. Розробити сценарій святкування Дня захисника Вітчизни (23 лютого) для учнів 5-6 класів.
 26. Розробити сценарій колективної творчої справи пізнавального спрямування для учнів 5-6 класів.
 27. Розробити сценарій колективної творчої справи пізнавального спрямування для учнів 7-8 класів.
 28. Підготувати матеріали для дискусії зі старшокласниками на тему

„Особливості сучасної національної субкультури”.

 1. Розробити сценарій виховного заходу „ Суд над цигаркою”.
 2. Розробити конспект виховної години зі старшокласниками на тему „Проблема емансипації жінки”.
 3. Розробити конспект профорієнтаційної бесіди.
 4. Розробити сценарій зустрічі старшокласників з представниками різних професій.
 5. Розробити сценарій конкурсу знавців спорту.
 6. Розробити сценарій шкільного свята „День Землі” („День охорони довкілля”).
 7. Розробити сценарій поетичного конкурсу для учнів 10-11 класів.
 8. Розробити сценарій конкурсу жіночої вправності („Ну-мо, дівчата!” для старшокласників.
 9. Розробити сценарій конкурсу „Козацькі забави” для старшокласників.
 10. Розробити конспект бесіди зі старшокласниками про культуру мовлення.
 11. Розробити сценарій диспуту зі старшокласниками „Еталон „сильної” особистості”.
 12. Розробити сценарій гри для старшокласників з проблем культури спілкування.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 525; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.006 с.)