Педагогічна система В. О. Сухомлинського 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Педагогічна система В. О. СухомлинськогоМета: з’ясувати рівень засвоєння студентами віх життєвого шляху та діяльності В.О.Сухомлинського, основних постулатів його педагогічної теорії; розуміння ними значення основних ідей видатного педагога для сучасної педагогіки.

Питання для опрацювання

1. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського.

2. Навчання і виховання дітей 6-річного віку.

3. В.О.Сухомлинський про колектив та проблеми громадянського виховання.

4. Проблеми всебічного виховання в теорії і практиці В.О.Сухомлинського.

5. В.О.Сухомлинський про формування гуманної особистості.

6. Етнічні засади родинного виховання.

7. Ідеї становлення вчителя-вихователя.

8. Літературно-педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського.

Питання для дискусії

1. В чому полягає розвиток В.О.Сухомлинським ідеї взаємодії і особистості, висловленої А.С.Макаренком?

2. Які методи навчання В.О.Сухомлинського мають особистісно орієнтоване спрямування?

3. Які засоби виховання В.О. Сухомлинського мають етичне спрямування?

Завдання для самостійної роботи

1. Ознайомитися з основними завданнями виховання школярів за книгами В.О.Сухомлинського „Серце віддаю дітям”, „ Павлиська середня школа”, „Як виховати справжню людину”.

Список літератури

для самостійного опрацювання

Основна

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – С. 526-529.

2. Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя.– К.: Т-во „Знання, КОО, 2003.– С. 526-548.

3. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.288-314.

4. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О.Любара.– К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.385-398.

5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К.: Академвидав, 2003.– С.525-527.

Додаткова

 1. Сисоєва С.О., Соколова І.В.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2003.– С.267-274.
 2. Сухомлинський В.О. Вибр. тв. : У 5-ти т.– Т.1-5.– К.: Рад.шк., 1976-1977.
 3. До 850річчя з дня народження В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія.– 2003.– № 2, № 3; // Рідна школа.– 2003.– № 9.

 

Семінарське заняття № 10

Сучасні тенденції розвитку освіти та педагогічної думки .

 

Мета: з’ясувати рівень розуміння студентами основних тенденцій розвитку освіти в Україні та країнах Європи у зв’язку з входженням України в європейський освітній простір та сучасними концепціями розвитку, формування і виховання особистості.

Питання для опрацювання

1. Утвердження демократичних та гуманістичних засад освіти й виховання в Україні на основі ідей педагогів-новаторів.

2. Реформування освіти на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

3. Основні тенденції сучасної світової педагогічної науки.

4. Проблеми адаптації української системи освіти у зв’язку із приєднанням України до Болонської декларації.

Питання для дискусії

1. У чому полягає суть неперервної освіти?

2. Проаналізуйте основні положення неогуманістичної дидактичної концепції. Сформулюйте своє ставлення до неї. У чому полягають її сильні та слабкі сторони?

3. Висловте своє ставлення до основних принципів Болонської конвенції.

Завдання для самостійної роботи

1. Ознайомтеся з основними принципами Болонської конвенції.

2. Проаналізуйте розвиток цілей школи та освіти в Україні за роки незалежності.

3. Підготуйтеся до контрольного тестування за сьомим модулем.

Список літератури

для самостійного опрацювання

Основна

1. Історія української школи і педагогіки : Хрестоматія / Упоряд. О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя.– К.: Т-во „Знання, КОО, 2003.– С. 615-688.

2. Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. –К.: Центр навчальної літератури, 2003. – С.315-344.

3. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посіб. / За ред. О.О.Любара.– К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С.442-449.

4. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник. – Тернопіль, 2004. – С.136-138.

5. Сисоєва С.О., Соколова І.В.Нариси з історії розвитку педагогічної думки : Навчальний посібник.– К.: Центр навчальної літератури, 2003.– С.274-290.

Додаткова

1. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод.посібник. – К., 1996.

2. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник. – Тернопіль, 2004. -384 с.

3. Фридман Л.М. Педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987. – С.65-84, 171-176.

Методичні матеріали

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Мета: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студентів з історії педагогіки.

Вид ІНДЗ : реферат

Тематика рефератів

 1. Взаємозв’язок культури й освіти у доісторичних світових цивілізаціях.
 2. Порівняльний аналіз думок (поглядів) грецьких, римських і східних філософів щодо виховання особистості.
 3. Характеристика змісту освіти й виховання у перших школах (порівняльний аналіз).
 4. Становлення виховання дітей у доісторичний період (з ХХ ст. до н.е. до поч. н.е.)
 5. Загальні тенденції розвитку виховних систем різних країн у Середньовіччі (порівняльний аналіз).
 6. Традиційні засади виховання селянських дітей у Середньовіччі.
 7. Аналіз загальноосвітніх систем Середньовіччя і Відродження.
 8. Прогресивні виховні тенденції у педагогіці епохи Відродження.
 9. Виникнення і розвиток європейських університетів.
 10. Західноєвропейські виховні системи ХУІІ – ХУІІІ ст.: порівняльний аналіз.
 11. Принцип природовідповідності Я.А. Коменського і сучасність.
 12. Виховні ідеї Дж.Локка і завдання виховання в Україні ( у сьогоденні).
 13. „Вільне виховання” Ж.-Ж. Руссо як засіб утвердження відповідальності дітей. Розвиток ідей Ж.-Ж.Руссо в сучасних виховних системах.
 14. Теорія і методика початкового навчання Й. Песталоцці.
 15. Порівняльний аналіз змісту і методики навчання Й.Песталоцці, А.Дістервега, Й.Гербарта.
 16. Ідея поєднання навчання з працею Р.Оуена. Розвиток її в радянській школі.
 17. Порівняльна характеритстика основних етапів навчального процесу (за Й.Дістервегом і сучасною дидактикою).
 18. Освітні ідеї Дж.Дьюї та розвиток їх у сучасних навчальних системах.
 19. Екзистенціалізм і врахування дитячої свободи у вихованні.
 20. А.Маслоу і сутність гуманізації виховання.
 21. Використання народної педагогіки у практиці роботи вчителя.
 22. Народна педагогіка як вияв соціально-виховної творчості людей праці.
 23. Психолого-педагогічна характеристика виховних засобів народної педагогіки.
 24. Виховний потенціал дитячого фольклору, іграшок, ігор у вихованні.
 25. Соціокультурні чинники виникнення освіти у Київській Русі.
 26. Порівняльний аналіз західноєвропейської освіти та освіти Київської Русі (поч.ХІ століття).
 27. Традиційна система виховання дітей у Київській Русі (ІХ-Х ст.).
 28. Система світської і духовної освіти у Київській Русі (Х-ХІІ ст.)
 29. Взаємозв’язок освіти і культури українського Відродження ( ХУІІ ст.).
 30. Система організації навчання у Києво-Могилянській колегії.
 31. Система козацьких шкіл в Україні (ХУІІ ст.).
 32. Система виховання лицаря-козака (ХУІІ ст.).
 33. Освітньо-культурні процеси у Європі й Україні (ХУІІ с.).
 34. Науково-педагогічна діяльність Ф.Прокоповича.
 35. Народно-традиційні шляхи виховання Г.Сковороди.
 36. Гуманістичні засади виховання Г. Сковороди.
 37. Порівняльний аналіз освіти у Східній Україні і Галичині (кінець
 38. ХУІІІ с.).
 39. Культурно-просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського товариства.
 40. Особливості організації навчання за О.Духновичем.
 41. Етнографічні й етнопедагогічні погляди М.Костомарова.
 42. Освітня діяльність „Руської трійці”.
 43. Педагогічні погляди Т.Шевченка.
 44. Г. Сковорода і К. Ушинський про народність виховання.
 45. К.Ушинський про гармонійний розвиток людини.
 46. Система морального виховання К.Ушинського.
 47. Дидактика і методика початкового навчання К.Ушинського.
 48. Навчальні книги К.Ушинського і Л.Толстого.
 49. „Вільне виховання” Ж.Руссо і Л.Толстого (порівняльний аналіз).
 50. Природа як засіб виховання у Ж. Руссо, К.Ушинського, Л.Толстого: порівняльний аналіз.
 51. Ідея загальнолюдського виховання М.Пирогова.
 52. Етнічні і родинні засади виховання М.Драгоманова.
 53. Українознавство як основа поглядів М.Грушевського.
 54. Концепція історичної освіти М.Грушевського.
 55. Освітня і педагогічна діяльність Т.Лубенця.
 56. Педагогічні погляди І.Франка.
 57. І.Франко про місце казки у розвитку дитячої особистості.
 58. Педагогічні погляди Л.Українки.
 59. Діяльність громадських просвітницьких товариств на Поділлі (1900–1917 р.р.).
 60. Характеристика загальної чоловічої і жіночої освіти у м. Кам’янці-Подільському (1900– 1917 р.р.).
 61. Ідея рідномовного виховання І.Огієнка.
 62. Гуманістичні засади виховання дітей С. Русової.
 63. Ідея поєднання навчання з працею у школах УРСР (20-ті роки).
 64. Характеристика виховного ідеалу Г.Ващенка.
 65. Теорія формування колективу А.Макаренка: критичний аналіз.
 66. Погляди А.С.Макаренка на педагогічну майстерність вчителя і сучасність.
 67. Питання сімейного виховання у творчій спадщині А.С.Макаренка.
 68. А.С.Макаренко про мету виховання та гармонійний розвиток особистості.
 69. А.Макаренко про поєднання навчання з трудовим вихованням та продуктивною працею учнів.
 70. Порівняльний аналіз поглядів на гуманістичне виховання В.да Фельтре, М. Монтессорі, В.Сухомлинського.
 71. В.О.Сухомлинський про формування духовності школяра.
 72. Система морально-трудового виховання В.Сухомлинського.
 73. В.О.Сухомлинський про значення етнопедагогіки в навчанні і виховання підростаючого покоління.
 74. Шляхи і методи виховання творчої особистості у педагогічній спадщині В.Сухомлинського.
 75. В.О.Сухомлинський про єдність родинного і шкільного виховання, батьківської і наукової педагогіки.
 76. В.О.Сухомлинський про навчання і виховання учнів на культьурно-історичних традиціях рідного народу.
 77. Літературно-педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського.
 78. Особистість вчителя в педагогічній системі В. Сухомлинського.
 79. Порівняння поглядів В.Сухомлинського та А. Макаренка на взаємодію колективу і особистості.
 80. Порівняльний аналіз педагогічних систем С.Френе і В.Сухомлинського.
 81. Провідні тенденції світових освітніх систем ХХІ століття.
 82. Порівняльний аналіз систем освіти розвинутих країн Європи (за вибором студента).
 83. Особливості організації педагогічної освіти у США.
 84. Технологія оцінювання навчання учнів у США.
 85. Проблеми розвитку української національної школи і виховання на сучасному етапі.
 86. Вища освіта України на сучасному етапі.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 404; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)