ТОП 10:

Застосування норм міжнародного гуманітарного праваЩодо розпізнавання осіб і об'єктів

Загальні положення

1.1.3метою розпізнавання осіб і об'єктів, які знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, та для позначення мінних полів, встановлені правила, стандарти і порядок розпізнавання (позначення) та оповіщення.

1.2. Розпізнавання (позначення) зазначених осіб і об'єктів здійснюється шляхом використання:

• особистих документів: посвідчення особи та особистого знака (розпізнавального медальйона);

• розпізнавальних емблем;

• міжнародного розпізнавального знака цивільної оборони;

• розпізнавального знака культурних цінностей;

• міжнародного спеціального знака особливо небезпечних об'єктів;

• білого прапора парламентера (прапора перемир'я, який вико­ристовується для переговорів);

• міжнародного знака для позначення наземних мінних полів;

• інших розпізнавальних знаків та сигналів.

1.3. Посвідчення особи підтверджує право його власника на за­хист, який надається міжнародним гуманітарним правом, і особи­стий знак (розпізнавальний медальйон) повинні бути в кожного військовослужбовця чи іншої особи, яка має право на статус військовополоненого, а також у військово-медичного і військово-
духовного персоналу.

У посвідченні повинні вказуватись прізвище, ім'я та по бать­кові, військове звання, назва посади, дата народження та, можли­во, інша інформація. Воно повинно мати дублікат. Рекомендова­ний розмір посвідчення особи - 6,5 х 10 см.

Розпізнавальний медальйон - повинен бути подвійним та містити необхідну інформацію (належність до збройних сил, військове звання, прізвище, ім'я, ідентифікаційний номер, групу крові та резус-фактор). Необхідність подвійного медальйона визна­чена тим, що у разі смерті одна частина медальйона залишається на тілі військовослужбовця, а інша - відправляється в тил для оформлення і реєстрації.

1.4. Посвідчення особи повинні мати також постійний та тим­часовий цивільний медичний і духовний персонал* (мал. 1,а, 1,6), персонал цивільної оборони (мал. 2), персонал, призначений для охорони культурних цінностей, а також особи, які на законних підставах прямують за збройними силами, але не входять до їхньо­го складу (пункт 1.2.31 Керівництва) (мал.3). Зазначені посвідчення особи повинні:

• бути заповненими національною або офіційною мовою;

• містити прізвище, ім'я по батькові, дату народження та осо­бистий номер (якщо він є), фотографію власника, а також його підпис або відбиток його великого пальця, або і те, й інше;

• вказувати категорію захисту надану власнику міжнародним гуманітарним правом;

• мати печатку та підпис органу влади, який видав дане посвід­чення, а також вказувати дати видачі та закінчення терміну їх дії;

• мати розпізнавальну емблему (міжнародні розпізнавальні знаки медичного і духовного персоналу, цивільної оборони, куль­турних цінностей).

Бланки посвідчень виготовляються із стійких до вологи ма­теріалів з метою запобігання їх псуванню розміром 74 х 105 мілімет­рів і нумеруються друкарським способом.

Записи у посвідченнях робляться без скорочень. Дата видачі зазначається цифрами та словами.

1.5. Додаткові вимогищодо оформлення посвідчення члена ме­дичного персоналу Збройних Сил України

1.5.1. Бланки посвідчень медичного персоналу Збройних Сил та медичного персоналу Товариства Червоного Хреста України, який під час збройного конфлікту надається у розпорядження ме­дичної служби Збройних Сил, виготовляються Міністерством обо­рони України за рахунок асигнувань та в межах видатків, перед­бачених у державному бюджеті на утримання Збройних Сил.

1.5.2. Посвідчення медичного персоналу Збройних Сил Ук­раїни видається:

• особам офіцерського складу кадрової військової служби, військо­вослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, військовослужбовцям строкової військової служби - штабами військо­вих частин за місцем проходження військової служби (роботи);

• військовослужбовцям запасу — першими відділами (відділен­нями) військових комісаріатів за місцем перебування на військово­му обліку;

• медичному персоналу Товариства Червоного Хреста України, який під час збройного конфлікту надається в розпорядження ме­дичної служби Збройних Сил України - першими відділами (відділеннями) військових комісаріатів за місцем перебування осо­би на військовому обліку.

1.5.3. Бланки посвідчень виготовляються як документи суво­рого обліку і зберігаються у встановленому порядку; номер та да­та видачі посвідчення вносяться до спеціального журналу реєстрації посвідчень, у якому зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано посвідчення, дата народження, посада власника посвідчення у медичному формуванні, звання, військо­вий або особистий номер (якщо такі є), а також міститься підпис власника про одержання посвідчення

* Примітка. Порядок виготовлення, видачі та реєстрації особистих іменних посвідчень медичного персоналу, що використовує емблему Червоного Хреста, як розпізнавальний та захисний знак, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2000 року № 939.

 

Лицьовий бік

УКРАЇНА
Міністерство оборони України
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
члена медичного персоналу
Збройних Сил України
 
  Прізвище_________________________________________________________________________________
  Ім”я та по батькові_________________________________________________________________________
  Дата народження__________________________________________________________________________
  Військове звання__________________________________________________________________________
  Військовий номер__________________________________________________________________________
Власник цього посвідчення перебуває під покровительством Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року як___________________________________________________________________________________
Дата видачі Посвідчення №______________________________
“_______”______________________20______року  
     

 

Зворотний бік

Фотокартка власника (30х40 мм) МП

    Підпис власника посвідчення або відбиток великого пальця правої руки, або і те, й інше    
Зріст Очі Волосся
     

 

  Інші особливі прикмети:_____________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________

 

Мал. 1, а. Зразок посвідчення члена медичного персоналу

Збройних сил України

Лицьовий бік

УКРАЇНА
Міністерство охорони здоров’я України
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ
члена цивільного медичного персоналу
 
 
  Прізвище________________________________________________________________________________
Ім`я та по батькові_________________________________________________________________________
Дата народження__________________________________________________________________________
Особистий номер (якщо такий є)_____________________________________________________________
Військовий номер__________________________________________________________________________
     
Власник цього посвідчення перебуває під покровительством Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу I до них як____________________________________________________
  Дата видачі   Посвідчення №_____________________________
“_______”______________________20______року  
Дійсне до “___”_______________20__ року     Підпис Міністра охорони здоров’я України
           

 

Зворотний бік

Зріст Очі Волосся
     

 

  Інші особливі прикмети:____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
Фотокартка власника (30х40 мм) МП

      Підпис власника посвідчення або відбиток великого пальця правої руки, або і те, й інше  

 

Мал. 1, б. Зразок посвідчення члена цивільного медичного персоналу

Лицьовий бік

(місце для назви держави та влади, якими видано дане посвідчення особи)
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ для персоналу цивільної оборони
Прізвище_________________________________________________________________________________
Дата народження (або вік)___________________________________________________________________
Особистий номер (якщо він є)_______________________________________________________________
Власник цього посвідчення перебуває під покровитель­ством Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, який стосується захисту жертв міжна­родних збройних конфліктів (Протокол І), як_________________________________ ________________________________________________________________________________________
Дата видачі________________________ № посвідчення________________________________
  Підпис влади, яка
  видала посвідчення____________________________
Дійсне до_________________________  
       

 

Зворотний бік

Зріст Очі Волосся
     

 

  Інші особливі прикмети або дані:_____________________________________________________________ Наявність зброї____________________________________________________________________________  
  Фото власника посвідчення

  Печатка   Підпис власника посвідчення або відбиток великого пальця правої руки, або і те, й інше  

 

Мал. 2. Зразок посвідчення особи для персоналу цивільної оборони

Лицьовий бік

(Назва держави та військового командування, якими видано дане посвідчення особи)
  Фото власника посвідчення

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ для особи, яка прямує за збройними силами Прізвище_________________________________________________ Ім`я та по батькові_________________________________________ Дата та місце народження __________________________________ Прямує за збройними силами як_____________________________ ________________________________________________________
  Дата складання посвідчення ______________________________   Підпис власника посвідчення ______________________________
     

 

 

Зріст _____________________ Вага _________________ Очі _____________ Волосся _____________________________
  Інші прикме­ти Відбитки пальців (необов'язково)     Група крові (Печатка влади, яка видала
        Релігія посвідчення)  
        Лівий (вказівний) До відома: Дане посвідчення видається осо­бам, які прямують за збройними силами __________, не входячи до їх складу. Особа, якій воно видано, повинна мати його завжди при собі. Якщо її власник потрапив у полон, він сам повинен передати це посвідчення владі, яка, його утримує, для того, щоб вона могла встановити його особу.
        Правий (вказівний)

Зворотний бік

 

Мал. 3. Зразок посвідчення особи, яка прямує за Збройними Силами

 

Примітки до малюнка 3:

1. Бажано, щоб це посвідчення було скла­дене на двох-трьох мовах і щоб одна із них була мовою міжнародного значення.

2. Розміри посвідчення, яке складається по пунктирній лінії, 13x10 см.

1.5.4. Якщо посвідчення стало не придатним для користування або було втрачене, власник посвідчення має право отримати його дублікат за відповідною заявою.


1.5.5. Посвідчення видається безкоштовно і є дійсним на період збройного конфлікту. Після закінчення збройного конфлікту власник зобов'язаний здати посвідчення органу чи установі, які його видали.

1.6. Розпізнавальні емблеми (мал. 4) призначені для розпізна­вання медичного і духовного персоналу, медичних формувань та санітарно-транспортних засобів, а емблема Червоного Хреста на білому тлі, крім того, - для розпізнавання міжнародних організацій Червоного Хреста.

 

 

 

Мал. 4. Розпізнавальні емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця

 

Розпізнавальна емблема, коли це можливо, наноситься на пло­ску поверхню або на прапори, які видно із всіх можливих на­прямків і з якомога більшої відстані (рекомендовані розміри вка­зані в пункті 1.14 даного додатка).

У нічний час або в умовах обмеженої видимості розпізнаваль­на емблема може освітлюватись або світитись; вона може бути ви­готовлена із матеріалів, які дозволяють її розрізняти за допомогою технічних засобів виявлення.

Військово-медичний і військово-духовний персонал, який ви­конує свої обов'язки в районі воєнних дій, повинен, по можли­вості, носити головний убір та одяг із розпізнавальною емблемою.

1.7. Міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони (мал. 5) призначений для розпізнавання персоналу та об'єктів цивільної оборони. Він являє собою голубий рівнобедрений трикут­ник на оранжевому тлі

Мал.5. Міжнародний розпізнавальний знак цивільної оборони

Рекомендації щодо розміщення розпізнавального знака цивільної оборони і його освітлення аналогічні тим, що викладені в пункті 1.6, а рекомендовані розміри приведені в пункті 1.14 да­ного додатка.

Розпізнавання медичного і духовного персоналу, медичних формувань і санітарно-транспортних засобів цивільної оборони здійснюється так само, як і цивільного медичного і духовного пер­соналу, його формувань і санітарно-транспортних засобів.

1.8. Розпізнавальний знак культурних цінностей застосо­вується одноразово (мал. 6,а) або триразово (мал. 6,6). Він являє собою щит, загострений знизу, розділений на чотири частини си­нього та білого кольору (щит складається із квадрата синього ко­льору, один із кутів якого вписаний в загострену частину щита, і синього трикутника над квадратом; квадрат і трикутник розмежо­вуються з обох боків трикутниками білого кольору).

а б

 

Мал. 6. Розпізнавальний знак культурних цінностей

Розпізнавальний знак культурних цінностей застосовується одно­разово для розпізнавання культурних цінностей, які не знаходяться під спеціальним захистом. Крім того, цей знак використовується для розпізнавання персоналу, який призначений для охорони культурних цінностей, він зображується в їхніх посвідченнях особи.

Розпізнавальний знак культурних цінностей застосовується триразово для розпізнавання нерухомих культурних цінностей, які знаходяться під спеціальним захистом, а також транспортів, які використовуються для перевезення культурних цінностей, що користуються спеціальним захистом і знаходяться під міжнарод­ним контролем.

Розпізнавальний знак розташовується в інтервалах, які дозво­ляють чітко визначити межі центру зосередження культурних цінностей, що знаходяться під спеціальним захистом, та поблизу входу до інших нерухомих культурних цінностей.

Рекомендації щодо розмірів розпізнавального знаку культур­них цінностей приведені у пункті 1.14 даного додатка.

Для позначення культурних цінностей також може використо­вуватись знак, зображений на мал. 7.

Так званий символ «Пакта Реріха»* (мал. 7), являє собою коло червоного кольору із вписаними в нього трьома червоними кулями на білому тлі, яке наноситься на прапор.

 

 
 

 


Мал. 7. Розпізнавальний прапор для позначення культурних цінностей (символ «Пакта Реріха») 'Угода про захист культурних, наукових закладів та історичних пам'яток («Пакт Реріха») від 15 квітня 1935 року.

 

1.9. Міжнародний спеціальний знак особливо небезпечних об'єктів (мал. 8) призначений для розпізнавання об'єктів, зазначе­них у пункті 1.2.47 Керівництва. Він являє собою групу із трьох кругів яскраво-оранжевого кольору, однакового розміру, розташо­ваних на одній і тій самій осі, при цьому відстань між кожним кругом повинна складати один радіус.

 

 
 

 


Мал.8. Міжнародний спеціальний знак особливо небезпечних об'єктів

 

Рекомендації щодо розмірів міжнародного спеціального знака особливо небезпечних об'єктів наведені в пункті 1.14 даного додатка.

1.10. Розпізнавальним знаком парламентера та осіб, які його супроводжують, є білий прапор (мал. 9).

Білий прапор свідчить про намір осіб, які його підняли, всту­пити в переговори із протилежною стороною, але не означає капітуляції.

 

 

 
 

 


Мал. 9. Розпізнавальний знак парламентера

 

1.11. Міжнародний знак позначення мінних полів і мінних районів (мал. 10) призначений для забезпечення розпізнавання цивільним населенням мінних полів та районів, у яких встанов­лені наземні міни.

Знак може мати квадратну або трикутну форму. При цьому розміри знака трикутної форми повинні бути не менше ніж 28 х 20 см, а квадратної - не менше 15 см.

Колір знака може бути червоним або оранжевим, канва нано­ситься жовтою світловідбивною фарбою.

Символ, що наведений на мал. 10 як ілюстрація, може бути замінений на альтернативний символ, який легко упізнається у то­му районі, де буде встановлений такий знак.

Слово «міни» на знаку повинно викладатися однією із шести офіційних мов (англійській, арабській, іспанській, китайській, російській і французькій), а також мовою або мовами, які поши­рені у даному районі.

Знаки встановлюються навколо мінного поля (району, у якому встановлені міни) на відстані, достатній для того, щоб цивільна особа, яка наближається до мінного поля (району, у якому вста­новлені міни), могла бачити його з будь-якої точки (пункт 3.4.6 Керівництва).

* Примітка. Угода про захист культурних, наукових закладів та історичних пам`яток («Пакт Реріха») від 15 квітня 1935 року.

 


Мал. 10. Міжнародний знак позначення мінних полів і мінних районів

1.12. Санітарні (безпечні) зони та місцевості позначаються знаком, який зображений на мал. 11.

 

 
 

 


Мал. 11.Знак, який використовується для позначення санітарних (безпечних) зон та місцевостей

 

Знак являє собою прямокутник із зображенням косих черво­них смуг на білому тлі і розташовується по периметру санітарної (безпечної) зони чи місцевості.

Зони, що призначені виключно для розташування поранених і хворих, можуть бути позначені розпізнавальною емблемою (пункт 1.6 даного додатка).

Позначення здійснюється стороною, під контролем якої знахо­диться така зона (місцевість).

Інші знаки можуть використовуватися за згодою між сторона­ми, які знаходяться в збройному конфлікті.

1.13. Для позначення культових споруд, госпіталів та ліка­рень, історичних монументів, будинків культурного призначення та інших об'єктів, які захищені від обстрілу з моря, використо­вується розпізнавальний знак захисту, встановлений Гаазькою конвенцією від 18 жовтня 1907 року про бомбардування морськи­ми силами під час війни (мал. 12). Він являє собою прямокутник, який розділений по діагоналі на два трикутники: верхній - чорний
та нижній - білий.

 
 

 


Мал. 12. Гаазький розпізнавальний знак 1907 року

1.14. Для гарантованого розпізнавання осіб і об'єктів, які зна­ходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, міжна­родні розпізнавальні емблеми (знаки) повинні мати відповідний розмір і форму (табл. 1).

Таблиця 1

Рекомендовані розміри розпізнавальних емблем (знаків)

 

Об'єкти розпізнавання та захисту Розміри (см) Даль­ність вияв­лення неозбро­єним оком (м)  
    щита (полот­нища) емблеми (знака, букв) ширина лінії емблеми (знака, букви)*
Райони розташування медич­них частин (підрозділів), місце­вості (райони), які знаходяться під захистом права війни 1000 х 1000
Окремі об'єкти, які знаходять­ся під захистом права війни 500 х 500
Прапор для позначення ме­дичних формувань 1000 х 160
Транспортні засоби: у верхній напівсфері у бокових, задній та пе­редній напівсфері   120 x 120 60 x6 0      
Особовий склад: накидки головний убір пов'язка 40 x 40 40 x 10     2,5   <100

Примітка. Під час застосування у захисному знаку (розпізнавальній емблемі) геометричних фігур їх розміри по­винні вписуватись у фігуру, яка відповідає формі з розмірами, вказаними у 3-й колонці.

 

1.15. Схема побудови емблеми Червоного Хреста

 

 

А=В + 0,17 В;
С=В + 2 А
Варіанти розмірів:
1) В = 10; А= 11,5; С =34
2) В = 15; А = 17,5; С =34
3) В = 20; А = 23; С =34
4) В = 25; А = 29; С =34
5) В = ЗО; А = 35; С =34
6) В = 50; А = 58; С =34

 

1.16.Схема побудови емблеми Червоного Півмісяця

 

d = 2 одиниці
R1 = 6 одиниць
R2 = 5 одиниць
Варіанти розмірів:
1) С = 34 R1 = 17 R2 = 14 d = 2,8
2) С = 50 R1 = 25 R2 = 21 d = 4,3
3) С = 66 R1 = 33 R2 = 30 d = 5,5
4) С = 83 R1 = 42 R2 = 35 d = 7
5) С = 100 R1 = 50 R2 = 42 d = 8
6) С = 166 R1 = 83 R2 = 70 d = 14

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.018 с.)