ТОП 10:

Перехоплення, огляд і обшук цивільних літальних апаратів



4.2.2.1.Військові літальні апарати держав, які вою­ють, мають право перехоплювати цивільні літальні апа­рати за межами нейтрального повітряного простору в тих випадках, коли для цього є достатні підстави.

4.2.2.2.Якщо після перехоплення зберігаються підстави припускати, що цивільний літальний апарат підлягає захопленню, військовий літальний апарат про­тилежної держави має право наказати цивільному літальному апарату прямувати для огляду та обшуку на аеродром, який безпечний для даного типу літальних апаратів і знаходиться в межах розумної досяжності.

У тому разі, коли такого аеродрому немає, курс ней­трального цивільного літального апарата може бути змінений для того, щоб зазначений літальний апарат не мав можливості прямувати до заявленого пункту при­значення.

Захоплення цивільних літальних апаратів і вантажів противника

4.2.3.1.Цивільні літальні апарати противника (за ви­нятком санітарних літальних апаратів та літальних апа­ратів, яким надані охоронні грамоти відповідно до угоди між сторонами, які перебувають у збройному конфлікті) і вантажі, що знаходяться на борту таких літальних апаратів, можуть бути захоплені за межами нейтрального повітряного простору.

4.2.3.2.Санітарні літальні апарати та літальні апарати, яким надані охоронні грамоти, не підлягають захоп­ленню лише в тому разі, якщо вони:

• сумлінно використовуються у звичайній для них ролі;

• не чинять дій, які завдають збитків противнику;

• негайно підкоряються вимозі про перехоплення та огляд;

• не перешкоджають навмисно пересуванню комба­тантів і підкоряються наказу про зміну курсу, коли це потрібно;

• не порушують вимог раніше укладеної угоди.

4.2.3.3.Захоплення здійснюється шляхом перехоплен­ня цивільного літального апарата противника, віддання йо­му наказу прямувати на аеродром того, хто воює (безпеч­ний для даного типу літальних апаратів та який знаходить­ ся в межах розумної досяжності), і після приземлення, взяття літального апарата як приз до судового рішення.

4.2.3.4.У разі здійснення захоплення необхідно за­безпечити безпеку пасажирів, екіпажу та збереження їхнього особистого майна.

 

Дії щодо цивільних літальних апаратів нейтральних держав у зоні збройного конфлікту

4.2.4.1.Цивільні літальні апарати, які мають розпізнавальні знаки нейтральних держав, не можуть піддаватися нападу або захопленню, за винятком тих випадків, коли існують підстави припускати, що вони пе­ревозять контрабанду, або після попередження чи спроби перехоплення вони навмисно та явно відмовляються змінити курс або направитися для огляду і обшуку на аеродром протилежної сторони (безпечний для даного типу літальних апаратів і який знаходиться у межах розумної досяжності) та коли вони:

• беруть участь у воєнних діях в інтересах противника;

• діють як допоміжні літальні апарати збройних сил противника;

• включені до системи розвідки противника або спри­яють їй;

• роблять інший ефективний внесок у воєнні дії (на­приклад, шляхом перевезення військових вантажів) і після попередження або перехоплення навмисно та явно відмовляються змінити курс або прямувати для огляду і обшуку на аеродром протилежної сторони (безпечний для даного типу літальних апаратів і який знаходиться в межах розумної досяжності).

4.2.4.2.Якщо командир військового літального апарата підозрює, що цивільний літальний апарат, який має розпізнавальні знаки нейтральної держави, має дійсно ворожий характер, він може застосувати право перехоплення і, якщо того вимагатимуть обставини, право зміни курсу зазначеного цивільного літального апара­та з тим, щоб провести огляд і обшук.

4.2.4.3.Нейтральний цивільний літальний апарат звільняється від огляду і обшуку, якщо він відповідає таким умовам:

• прямує на нейтральний аеродром;

• знаходиться під контролем супровідного: нейтрального військового літального апарата, з яким держава прапора цивільного літального апарата уклала угоду про такий контроль;

• держава прапора нейтрального військового літально­го апарата гарантує, що нейтральний цивільний літаль­ний апарат не перевозить контрабанду і не бере участі будь-яким іншим чином у діях, які несумісні з його ней­тральним статусом, а командир нейтрального військового літального апарата надає за запитом командира військового літального апарата держави, яка перебуває у збройному конфлікті, що здійснює перехоплення, всю інформацію що­до характеру цивільного літального апарата і його вантажу (яку можна було б отримати у разі його огляду та обшуку).

4.2.4.4.У безпосередній близькості від районів воєнних дій цивільні літальні апарати повинні виконувати вказівки командування сторін, які перебувають у збройному конфлікті, щодо напрямку і висоти їхнього польоту.

4.2.4.5.Якщо після огляду та обшуку залишаються достатні підстави для підозр, що цивільний літальний апарат із розпізнавальними знаками нейтральної держави має дійсно ворожий характер, зазначений літальний апарат може бути захоплений як приз до рішення суду.

4.2.4.6.Нейтральні цивільні літальні апарати підлягають захопленню, якщо в результаті огляду та обшуку або іншим чином було визначено, що вони:

• перевозять контрабанду;

• здійснюють політ спеціально для перевезення окремих пасажирів, які входять до складу збройних сил про­тивника;

• діють під безпосереднім контролем і управлінням противника, підкоряються його наказам або безпосеред­ньо зафрахтовані чи використовуються ним;

• пред'являють неналежні чи фальшиві документи або знищують, псують чи приховують їх;

• порушують правила, що встановлені однією із сторін, які перебувають у збройному конфлікті;

• порушують блокаду.

4.2.4.7.Вантаж, який знаходиться на борту нейтраль­ного літального апарата, підлягає захопленню лише в то­му випадку, якщо він є контрабандою.

4.2.4.8.Захоплення здійснюється шляхом перехоп­лення нейтрального цивільного літального апарата, віддання йому наказу прямувати на аеродром того, хто воює (безпечний для даного типу літальних апаратів і який знаходиться у межах розумної досяжності), і, після приземлення та проведення огляду і обшуку, взяття йо­го як приз до судового рішення.

Якщо у того, хто воює, немає безпечного аеродрому, який знаходиться у межах розумної досяжності, то курс нейтрального цивільного літального апарата може бути змінений із тим, щоб він не мав можливості прямувати до заявленого пункту призначення.

4.2.4.9.У разі здійснення захоплення необхідно забез­печити безпеку пасажирів і екіпажу, збереження їхнього особистого майна та документів, які стосуються призу.

4.2.4.10.Як захід, альтернативний захопленню, курс нейтрального цивільного літального апарата, за його зго­дою, може бути змінений із тим, щоб зазначений літаль­ний апарат не мав можливості прямувати до заявленого пункту призначення.

 

4.3. Особливості ведення воєнних дій об'єднаннями, з'єднаннями, військовими час­тинами та підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України[7]

Загальні положення

4.3.1.1.Воєнні дії на морі можуть вестись:

• у територіальному морі;

• у внутрішніх водах;

• на сухопутних територіях, у винятковій економічній зоні і на континентальному шельфі;

• в архіпелазьких водах держав, які перебувають у збройному конфлікті, чи у повітряному просторі над ними;

• у відкритому морі або у повітряному просторі над ним;

• у винятковій економічній зоні[8] і на континентальному шельфі нейтральних держав або у повітряному про­сторі над такою зоною чи шельфом.

4.3.1.2.Воєнні дії забороняєтьсявести у:

• нейтральних водах;

• нейтральному повітряному просторі;

• водах нейтральних територій;

• міжнародних протоках і водах, у яких може здійснюватися право архіпелазького проходу по морських коридорах.

Сторони, які знаходяться у конфлікті, повинні дійти взаємної згоди щодо заборони ведення воєнних дій у морських районах, де є рідкісні чи вразливі екосистеми та де середовище життя видів риб (чи інших форм морських організмів), запаси яких виснажені, піддається небезпеці.

4.3.1.3.Під нейтральними водами мають на увазі внутрішні, територіальні та архіпелазькі води держав, які не беруть участі у війні чи збройному конфлікті.

Нейтральні води не повинні використовуватися сто­ронами, які перебувають у збройному конфлікті, як схо­вища від противника або як район ведення воєнних дій чи бази морських операцій.

Військовий корабель має право здійснити мирний прохід через територіальне море нейтральної держави, якщо остання спеціальною постановою не призупинила для військових кораблів сторін, які перебувають у збройному конфлікті, право мирного проходу.

4.3.1.4.Нейтральний повітряний простір – повітря­ний простір, який розташований над територією нейт­ральних вод.

4.3.1.5.Нейтральна держава, по можливості, повинна вживати заходів щодо попередження порушень свого ней­тралітету збройними силами держав, які перебувають у збройному конфлікті.

4.3.1.6.Ворожі дії на морі містять:

• напад на осіб чи об'єкти, які знаходяться у нейтраль­них водах, на нейтральній території або над такими вода­ми чи територією, або захоплення вказаних осіб і об'єктів;

• використання як бази для воєнних дій, включаючи напад на осіб або на об'єкти, які перебувають за межами нейтральних вод, або захоплення таких осіб чи об'єктів, якщо напад або захоплення здійснюються збройними си­лами держав, які перебувають у збройному конфлікті, розташованими в нейтральних водах або над ними;

• установлення мін;

• огляд, обшук, зміну курсу судна або його захоплення.

4.3.1.7.Під час ведення воєнних дій на морі, сторони, які перебувають у збройному конфлікті, обмежені у ви­борі та використанні засобів ураження.

4.3.1.8.Ракети і снаряди, у тому числі із позагоризонтними можливостями, використовуються відповідно до принципів розрізнення цілей.

4.3.1.9. Забороняєтьсявикористовувати торпеди, які не потрапивши в ціль, наприкінці бойового ходу не тонуть або не стають безпечними будь-яким іншим способом.

4.3.1.10.Міни можуть бути використані лише в за­конних воєнних цілях, включаючи недопущення против­ника у будь-які райони моря.

Сторони, які перебувають у збройному конфлікті, не повинні встановлювати такі міни, які у випадку відриву чи іншої втрати контролю над ними не можуть бути ефективно знешкоджені.

Забороняєтьсяздійснювати мінування нейтральних вод.

4.3.1.11.Міни, що вільно плавають, застосовувати за­боронено,якщо вони:

• не призначені для нанесення удару по воєнному об'єкту;

• не знешкоджуються протягом однієї години після втрати над ними контролю.

Про установлення мін, які приведені у бойове поло­ження, чи про приведення в бойове положення раніше установлених мін необхідно робити відповідні повідо­млення, за винятком тих випадків, коли їх вибух може вразити лише ті судна, що є воєнними об'єктами.

Місця установлення мін повинні реєструватися.

4.3.1.12.Закінчуючи активні воєнні дії, сторони, що перебувають у збройному конфлікті, повинні вжити всіх можливих заходів щодо зняття або знешкодження установлених ними мін.

4.3.1.13.Одним із законних методів ведення війни на морі є блокада.

Блокада повинна бути оголошена, а повідомлення про неї направлене усім, хто перебуває у збройному конфлікті і нейтральним державам.

Під час оголошення блокади визначається її початок, тривалість, місце, масштаби і період часу, протягом яко­го судна нейтральних держав можуть залишити блокова­не узбережжя.

Блокада не повинна перекривати доступ до портів і берегів нейтральних держав. Вона застосовується за од­накових умов до суден усіх держав.

4.3.1.14.Оголошення або встановлення блокади забо­роняється,якщо:

• її єдина мета полягає в тому, щоб викликати голод серед цивільного населення чи позбавити його інших предметів, необхідних для його виживання;

• збиток, заподіяний цивільному населенню, буде не­сумірним порівняно із необхідною воєнною перевагою, яку передбачається одержати в результаті блокади.

4.3.1.15.Під час ведення воєнних дій на морі дозволяється застосовувати воєнну хитрість.

Військовим кораблям і допоміжним суднам заборо­няєтьсянападати під чужим прапором та симулювати володіння статусом:

• госпітальних суден, невеликих суден, які використовуються для прибережних рятувальних операцій чи санітарних транспортних засобів;

• суден, які виконують гуманітарні місії;

• пасажирських суден, які перевозять цивільних пасажирів;

• суден, які захищені прапором Організації Об'єдна­них Націй;

• суден, які одержали охоронні грамоти відповідно до колишніх угод між сторонами, включаючи картельні судна;

• суден, які володіють правом використання розпізна­вальної емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця;

• суден, які перевозять культурні цінності, що користуються особливим захистом.

4.3.1.16.Акти віроломства (пункт 1.2.44 Керівництва) містять напад з використанням симулювання:

• володіння статусом, що надає право на захист;

• володіння статусом нейтрального судна;

• володіння статусом судна, яке діє під егідою Ор­ганізації Об'єднаних Націй;

• здачі в полон чи перебування у стані біди (наприклад, подаючи сигнал небезпеки чи спрямовуючи екіпаж на рятувальні засоби).

4.3.1.17.На морі можуть встановлюватися спеціальні зони (наприклад, оборонні, закриті для торгового море­плавства, воєнних дій, розпізнавальні тощо), де передба­чається особливий режим бойового використання сил і засобів флоту, а також судноплавства для держав, що не беруть участі у війні (збройному конфлікті).

4.3.1.18.Військові кораблі, допоміжні судна, військові і допоміжні літальні апарати противника, що знаходяться за межами нейтральних вод (нейтрального повітряного простору), можуть бути об'єктами для нане­сення ураження, захоплення та знищення.

У разі сумніву щодо того, чи використовується судно, яке підлягає нападу, з метою ефективного внеску у воєнні дії, воно вважається невійськовим.

4.3.1.19.Підводний човен або надводний корабель мо­же знищити вороже невійськове судно або позбавити йо­го можливості продовжувати плавання будь-яким способом лише в тому разі, якщо попередньо буде забезпечена безпека пасажирів, екіпажу і документів судна.

4.3.1.20.Торгові судна противника можуть бути піддані нападу лише тоді, коли вони чинять такі дії:

• виконують завдання в інтересах противника;

• використовуються як допоміжні судна збройних сил противника;

• працюють у системі збору розвідувальних данихпротивника або сприяють подібній діяльності;

• здійснюють плавання під конвоєм військових ко­раблів або військових літальних апаратів противника;

• відмовляються підкоритися вимозі про зупинку або чинять активний опір огляду, обшуку чи захопленню;

• мають таке озброєння, яке дозволяє завдати ушко­дження військовому кораблю (це не стосується особистої зброї, призначеної для захисту особового складу, а також систем суто відбивного характеру, наприклад, ди­польних відбивачів);

• роблять ефективний внесок у воєнні дії іншим чином.

4.3.1.21.Не підлягають нападу:

• госпітальні судна, невеличкі судна, які використовуються для прибережних рятувальних операцій та інші санітарні транспортні засоби та судна, яким надані охо­ронні грамоти відповідно до угоди між сторонами, які перебувають у збройному конфлікті, що містять:

• картельні судна, тобто судна, які призначені для пе­ревезення військовополонених і зайняті ними;

• судна, які використовуються для виконання гуманітарних місій, включаючи судна, що перевозять ван­тажі, які необхідні для виживання цивільного населення, і судна, які використовуються для проведення акцій з надання допомоги цивільним особам і рятувальних операцій;

• судна, що перевозять культурні цінності, які кори­стуються особливим захистом;

• пасажирські судна, якщо вони використовуються виключно для перевезення цивільних пасажирів;

• судна, які виконують релігійні, наукові невоєнного характеру або філантропічні функції (судна, що збира­ють наукові дані, які, ймовірно, можуть бути застосовані у воєнних цілях, не користуються захистом);

• невеличкі судна, що призначені для прибережного рибальства і зайняті місцевою прибережною торгівлею (проте вони підпорядковуються вказівкам командира військово-морського підрозділу і підлягають огляду);

• судна, що призначені за своєю конструкцією або пристосовані виключно для ліквідації наслідків інци­дентів, що спричиняють забруднення морського природного середовища;

• судна, які здалися в полон;

• рятувальні плоти і шлюпки.

Вказані судна не підлягають нападу лише за умови, якщо вони:

• сумлінно використовуються у звичній для них ролі;

• не чинять ворожих дій;

• підпорядковуються вимогам щодо розпізнавання та огляду;

• не перешкоджають навмисне пересуванню комба­тантів;

• підпорядковуються наказу про зупинку і звільнення проходу, коли це потрібно.

4.3.1.22.Госпітальне судно може позбавитися імуніте­ту лише після ігнорування ним зробленого йому належ­ним чином попередження (із вказанням достатнього проміжку часу, протягом якого судно повинно усунути причину, через яку воно може позбавитись імунітету).

Якщо після належного попередження госпітальне судно продовжує порушувати умову надання імунітету, воно може бути піддано захопленню або іншим заходам, необхідним для того, щоб змусити його підкоритися.

4.3.1.23.Госпітальне судно або інше судно, яке належить до будь-якої категорії суден, які не підлягають на­паду, може бути піддано нападу як крайній захід, якщо:

• змінити його курс або захопити неможливо;

• не існує ніякого іншого засобу здійснити військовий контроль;

• обставини порушення, яке допущене судном, досить серйозні, щоб воно втратило імунітет захисту і стало воєнним об'єктом, або щоб із достатньою підставою вва­жати, що воно є таким об'єктом;

• випадкові втрати або збиток не будуть несумірними із отриманою або очікуваною воєнною перевагою.

4.3.1.24.Тільки-но військовий корабель (судно) про­тивника чітко позначить свою готовність здатися спус­ком свого прапора, підняттям білого прапора, підняттям на поверхню (для підводних човнів) чи переходом коман­ди на рятувальні плавзасоби, нанесення ударів по ньому має бути припинено.

Вихід із бою і здача військовим літальним апаратом може позначатися його приводненням та переходом екіпажу в рятувальні засоби.

Особовий склад захоплених або знищених військових кораблів (суден) противника отримує статус військовопо­лонених.

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.25.236 (0.016 с.)