ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості розпізнавання медичних формувань і санітарно-транспортних засобів2.1. Для розпізнавання медичних формувань і санітарно-транспортних засобів, крім зазначених в пункті 1.2 даного до­датка засобів, можуть використовуватись розпізнавальний світловий сигнал та радіосигнал, а також електронне розпізна­вання. Використання вказаних сигналів та електронного розпізнавання не є обов'язковим.

2.2. Світловий сигнал подається у вигляді спалахів блакит­ного кольору (частота від 60 до 100 спалахів на хвилину) і ви­користовується для розпізнавання санітарних літальних апа­ратів. Будь-який інший літальний апарат не повинен викорис­товувати цей сигнал.

Використання зазначеного світлового сигналу для розпізна­вання наземних санітарно-транспортних засобів і санітарних суден не забороняється.

2.3. Радіосигнал являє собою радіотелефонне або радіотеле­графне повідомлення, перед яким передається розпізнавальний сигнал пріоритету (терміновості), передане на частотах і в по­рядку, встановлених Регламентом Радіозв'язку Міжнародної спілки електрозв'язку ISBN 92-61-04144-2.

2.3.1. Для оповіщення і розпізнавання медичного транс­порту після передачі сигналу терміновості передається слово MEDICAL у вузькосмуговій літеродрукувальній телеграфії, а в радіотелеграфії - слово MAY-DEE-CAL, яке українською мовою вимовляється як «мє-ді-каль».

Використання сигналу пріоритету (терміновості) дозво­ляється винятково медичним формуванням і санітарно-транс­портним засобам.

2.3.2. Радіотелефонне або радіотелеграфне повідомлення передається англійською мовою і повинно містити такі дані:

• позивний або інший визнаний засіб розпізнавання медич­ного транспорту;

• місцезнаходження медичного транспорту;

• кількість і типи засобів медичного транспорту;

• намічений маршрут;

• очікуваний час перебування в дорозі і час відправлення та прибуття, залежно від обставин;

• будь-які інші відомості, такі як висота польоту, захищені радіочастоти, мови, які використовуються, режим роботи і ко­ди вторинного оглядового радара.

Перед викликом слід передавати сигнал терміновості, який в радіотелефонії складається із групи слів «PAN PAN PAN». Кожне слово групи вимовляється українською мовою як «пан».

Сигнал терміновості вказує на те, що станція, яка викли­кає, має для передачі дуже термінове повідомлення, що сто­сується безпеки засобу пересування або будь-якої особи; він мо­же передаватись радіостанцією лише з дозволу її командира (начальника).

Сигнал терміновості та повідомлення, яке за ним слідує, повинні передаватись:

• на одній або декількох міжнародних частотах біди -500 кГц, 2182 кГц та 156,8 МГц;

• на додаткових частотах біди - 4125 кГц та 6215 кГц;

• на повітряній аварійній частоті 121,5 МГц;

• на частоті 243 МГц або на будь-якій іншій частоті, яка може використовуватись у разі біди.

Електронне розпізнавання

Електронне розпізнавання забезпечується застосуванням Системи повторного радіолокаційного розпізнавання, опис якої та процедури введення її в дію встановлені міжнародними до­говорами про Міжнародну організацію цивільної авіації. Дана система може застосовуватись для розпізнавання санітарного літального апарата і спостереження за його курсом.

Зазначена система електронного розпізнавання за згодою сторін, які знаходяться в збройному конфлікті, може викорис­товуватись також для розпізнавання наземних санітарно-транс­портних засобів і санітарних суден.


Додаток 3

до пунктів 1.3.3, 3.4.3 Керівництва по застосуванню норм

міжнародного гуманітарного права

в Збройних Силах України

ОСОБЛИВОСТІ

застосування протипіхотних мін*

1. Основні вимоги Технічного додатка

 

 

Реєстрація мінно-вибухових загороджень і виявлення мін Надійність і терміни самознищення протипіхотних мін
Основні положення Специ­фікація Міни, що встановлені дистанційно Міни, що встановлені недистанційно
1. Реєстрація Під час реєстрації мінних полів, які встановлені дистанційно, вказуються координати місць встанов­лення ін, їх кількість, час установлення і терміни самоліквідації. Під час реєстрації «зви­чайних» мінних полів їхнє положення на місце­вості фіксується шляхом прив'язки до координат не менше німе двох базо­вих точок. Складаються схеми, оформляються кар­ти та інші документи.     Самодеактивація (СДА)
Спро­можність міни до самодеактивації Повинні бути самодеактиво-ваними Повинні бути самодеактивованими, якщо засто­совуються поза «про­маркованих периметрів»
Надійність самодеактивації   Не менше 0,999   Не менше 0,999
Термін самодеактивації Не більше 120 діб з моменту встановлення Технічно не обмежується. Якщо термін самодеактивації більше 120 діб, район встанов­лення мін маркується
2. Виявлення протипіхотних мін     Самознищення
Показник виявлення - на­явність у конструкції міни матеріалу або пристрою, який під час застосування стандартних міношукачів забезпечує сигнал, еквівалентний сигналу від 8 грамів заліза в єдиній концентрованій масі. Складаються схеми, оформляються карти та інші документи   Наявність механізму самознищен­ня Повинні мати механізми самознищен­ня Повинні ма­ти механізми самознищен­ня, якщо застосовуються поза «промаркова­них периметрів»
Надійність механізму са­мознищення Не менше 0,9 Не менше 0,9
Термін самознищен­ня Не більше З0 діб Не обме­жується. Як­що термін самодеактивації більше 30 діб, то район вста­новлення мін маркується
Міни, що не відповідають вимогам щодо виявлення, дозволяється застосовува­ти із накладними марке­рами, які забезпечують їхнє виявлення Концепція перехідного періоду Для існуючих мін, які не відповідають вищевказаним вимогам, вста­новлюється «перехід­ний період» тривалістю 9 років, упродовж якого допускається обмежене застосування таких мін.

 

* Примітка. Відповідно до вимог Закону України від 21 вересня 1999 року № 1084-XIV «Про прийняття Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року (Протокол II з поправками, внесеними З травня 1996 року), що додається до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію».


2. Особливості застосування протипіхотних мін

 

 

Назва протипіхотних мін     Особливості застосування
Протягом перехідного періоду (до 15.06.2009 року) Після перехідного періоду (з 15.06.2009 року)
Міни ручного установлення
ОЗМ-72, МОН-50 і інші а) із підривачами типу МВЕ-72   б) у керованому режимі   У промаркованому периметрі або під контролем на 72 години Без обмежень   Без обмежень   Без обмежень
Касетні міни, які встановлені з ПКМ і УМЗ
ПФМ-1 У промаркованому периметрі Заборонено
ПФМ-1С У промаркованому периметрі Заборонено

3. Основні визначення Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року (Протокол II з поправками, внесеними 3 травня 1996 року), що додається до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію

3.1. «Міна» - означає боєприпас, що встановлюється під землею, на землі чи поблизу землі або іншої поверхні і при­значений для вибуху, спричиненого присутністю, близькістю чи контактом людини або транспортним засобом.

3.2. «Дистанційно встановлювана міна» - міна, що встановлюється не безпосередньо, а за допомогою артилерії, ракет, реактивних установок, мінометів чи аналогічних засобів, або скидається з літаків.

Міни, що встановлюються з системи наземного базування з відстані менше ніж 500 метрів, не розглядаються як «дистанційно встановлювані» за умови, що вони використовуються згідно зі статтею 5 та іншими відповідними статтями Протоколу II.

3.3. «Протипіхотна міна» - означає міну, що призначе­на, головним чином, для вибуху, спричиненого присутністю, близькістю, контактом з людиною і призводить до виведення з ладу, завдання ушкоджень або смертельних уражень одній чи декільком особам.

3.4. «Міна-пастка» - означає будь-який пристрій чи ма­теріал, які спроектовані, сконструйовані чи пристосовані для того, щоб убивати чи завдавати ушкоджень, і які спрацьову­ють раптово, коли людина торкається чи наближається до начебто нешкідливого предмета або здійснює, здавалося б, безпечну дію.

3.5. «Інші пристрої» - означають боєприпаси і пристрої, що встановлюються вручну, включаючи саморобні вибухові пристрої, які призначені для того, щоб убивати, завдавати ушкодження або збитків, і приводяться в дію вручну, шля­хом дистанційного управління або автоматично після закінчення певного проміжку часу.

3.6. «Мінне поле» - означає певний район, у якому вста­новлено міни. «Мінним районом» називається район, що є небезпечним через наявність мін. «Хибне мінне поле» - оз­начає вільний від мін район, що імітує мінне поле. Термін «мінне поле» містить хибні мінні поля.

3.7. «Реєстрація» - означає операцію матеріального, адміністративного і технічного порядку, призначену для збору з метою реєстрації в офіційних документах усієї наявної інформації, що полегшує встановлення місцезнаходження мінних полів, мінних районів, мін, мін-пасток та інших при­строїв.

3.8. «Механізм самознищення» - означає вмонтований або прикріплений ззовні механізм, що автоматично спрацьо­вує і забезпечує знищення боєприпасу, в який його вмонто­вано або прикріплено.

3.9. «Механізм самонейтралізації» - означає вмонтова­ний механізм, що автоматично спрацьовує і призводить до недієздатного стану боєприпас, до якого він вмонтований.

3.10. «Самодеактивація» - означає автоматичне приве­дення боєприпасу до недієздатного стану шляхом необоротно­го виснаження компонента, наприклад, батареї, який має суттєве значення для дії боєприпасу.

3.10. «Дистанційне управління» - означає управління за допомогою команд, що передаються на відстані.

3.11. «Елемент невилучення» - означає призначений для захисту міни пристрій, що є її частиною, з'єднаний або прикріплений до неї або встановлений під міною, і спрацьо­вує під час спроби вилучити міну.

3.12. «Передача» - передбачає, окрім фізичного ввезення мін на національну територію або вивезення їх з неї, переда­чу прав власності стосовно мін і контролю за ними, але не містить передачу території з установленими на ній мінами.


Додаток 4

до пунктів 1.3.3, 3.4.3 Керівництва по застосуванню норм

міжнародного гуманітарного права

в Збройних Силах України

ОСНОВНІ ВИМОГИ

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.67.179 (0.009 с.)