ТОП 10:

Поведінки учасника бойових дій 

Мета даного Кодексу - виховання особового складу в дусі гуманізму та людяності, дотримання моральних норм і загаль­новизнаних принципів міжнародного гуманітарного права.

Міжнародне гуманітарне право (право збройних конфліктів, або право війни) прагне полегшити страждання людей, що спричинені лихом війни, обмежує вибір засобів і методів веден­ня воєнних дій, зобов'язує сторони, що воюють, щадити осіб, які не беруть або перестали брати участь у воєнних діях.

Під час війни щодо противника необхідно дотримуватись певних правил.

Такі правила містяться, головним чином, у чотирьох Же­невських конвенціях 1949 року про захист жертв війни та у двох Додаткових протоколах до них від 8 червня 1977 року.

188 держав узяли на себе зобов'язання за Женевськими конвенціями 1949 року про захист жертв війни щодо:

• необхідності однакового догляду за пораненими, як своїми, так і противника;

• поваги до фізичної недоторканності, честі, гідності, сімей­них прав, моральних засад і релігійних переконань особи;

• заборони тортур і жорсткого поводження, страти без суду та нещадного знищення, депортації, взяття заручників, маро­дерства, пограбувань і знищення цивільних об'єктів;

• надання права делегатам Міжнародного комітету Черво­ного Хреста відвідувати осіб, які перебувають у полоні чи ув'язненні, та вести з ними розмову без свідків.

Відповідно до чинного законодавства Україна також має обов'язки за цими конвенціями.

Правила для рядового (матроса)

1.Будь дисциплінованим солдатом. Пам'ятай, що пору­шення права війни дискредитує і державу, і армію, і солдата. Замість того, щоб послаблювати боєздатність противника, такі порушення часто зміцнюють його.

2. Застосовуй зброю та фізичну силу лише проти комба­тантів противника, нападай лише на воєнні об'єкти.

3. Не спричиняй надмірних руйнувань - більших, ніж цьо­го потребує виконання бойового завдання.

4. Не веди бій з противником, якого знешкоджено, або з тим, який здається. Роззброй його і передай своєму командирові.

5. Підбирай поранених і хворих, надавай їм допомогу неза­лежно від того, на чиєму боці вони воювали.

6. Поводься гуманно зі всіма цивільними особами та із за­хопленим противником.

7. Взяття заручників забороняється.

8. Утримуйся від будь-яких актів помсти.

9. Стався з повагою до осіб і об'єктів з емблемою Черьоно-го Хреста (Червоного Півмісяця), з білим прапором і з ембле­мами, якими позначені культурні цінності та персонал цивільної оборони.

 

10. Поважай чужу власність. Грабування забороняється, той, хто грабує і краде, стає кримінальним злочинцем.

11. Намагайся перешкоджати порушенню цих правил. Про всі порушення доповідай командирові.

Пам'ятай:

• держава дає тобі зброю для захисту мирного життя народу;

• ти зобов'язаний дотримуватись законів, виконувати вимо­ги Військової присяги, військових статутів, накази командирів (начальників), берегти військову честь, захищати власну та по­важати чужу гідність;

• поважаючи права людини, ти завойовуєш підтримку людей;

• кожний учасник бойових дій має ставитись до людей так, як він би хотів, щоб ставилися до нього;

• людина є найвищою цінністю суспільства та держави, во­на має право на життя, гуманне ставлення та особисту безпеку;

• поважай жінок та дітей з причини їх статі та віку, не до­пускай насилля та жорстокості щодо них - ті, хто не в змозі за­хистити себе, потребують турботи та особливої уваги;

 

• військовополонений зобов'язаний повідомити лише відо­мості, які необхідні для встановлення його особи (прізвище, ім'я, по батькові, військове звання, дату народження та особи­стий номер), фізичні або психічні тортури над військовополо­неними забороняються;

• порушення права війни карається відповідно до чинного законодавства.

Пам'ятай:

• кожна людина має право на справедливий, належним чи­ном установлений суд;

• кожній людині надається право на захист відповідно до основних юридичних гарантій, позбавлення цього права є по­рушенням;

• ніхто не може бути визнаний винним, доки не буде дове­дена його вина;

• серйозні порушення міжнародного гуманітарного права кваліфікуються як воєнні злочини.

Законодавством України встановлена кримінальна від­повідальність за:

• злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в по­лоні;

• мародерство;

• насильство над населенням у районі воєнних дій;

• погане поводження з військовополоненими;

• незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними.

Повноваження Міжнародного комітету Червоного Хреста:

 

• відвідує військовополонених з метою ознайомлення з умовами їх утримання. За необхідності займається репатріацією звільнених осіб;

• забезпечує доставления повідомлень Червоного Хреста роз'єднаним членам сімей та з'єднує такі сім'ї;

• розподіляє гуманітарну допомогу серед найбільш уражених груп населення, які постраждали у результаті воєнних дій;

• надає медичні матеріали лікарням і диспансерам, що на­дають допомогу пораненим чи хворим, які постраждали у ре­зультаті воєнних дій;

• допомагає відновити систему постачання населення пит­ною водою та проводить інші заходи в галузі санітарії і гігієни в умовах надзвичайної обстановки;

• поширює серед осіб, які носять зброю, знання про прави­ла поведінки щодо поранених, військовополонених чи цивільних осіб.

Основні поняття міжнародного гуманітарного права

1. Право війни— це сукупність міжнародних правил ведення воєнних дій та захисту жертв таких дій.

2. Комбатанти- це особи, які входять до складу збройних сил (за винятком медичного і духовного персоналу). Вони ма­ють право брати безпосередню участь у воєнних діях і повинні відрізняти себе від цивільного населення відкритим носінням встановленої форми одягу, розпізнавальних знаків (погонів, емблем тощо) та зброї.

3. Військовополонені- це комбатанти, які захоплені в по­лон противником.

4. Воєнні об'єкти- це комбатанти, військові і транспортні засоби, а також позиції та ділянки місцевості, що мають зна­чення для ведення воєнних дій.

5. Цивільні особи- особи, які не входять до складу зброй­них сил.

6. Цивільні об'єкти- об'єкти, що не використовуються з воєнною метою.

Під час вирішення питань, що стосуються дотримання міжнародних правил ведення воєнних дій, слід звертатися за допомогою до юридичних радників, функції яких покладають­ся на офіцерів юридичної служби.


Додаток 7

до пункту 2.5.4.16 Керівництва

по застосуванню норм

міжнародного гуманітарного права

в Збройних Силах України

 

 

ФОРМА

Картки-повідомлення про взяття в полон

Лицьовий бік

Писати розбірливо і прописними буквами Держава, до збройних сил якої належить військовополонений
3. Прізвище_____________________________________ 3. Ім'я (повністю)___________________________________ 4. По батькові_____________________________________________________________________________________
5. Дата народження_________________________ 6. Місце народження______________________________________ 7. Військове звання__________________________________________________________________________________ 8. Особистий номер_________________________________________________________________________________ 9. Адреса сім'ї_____________________________________________________________________________
*10. Взятий у полон: (або) Прибув із (табору №_____________________, госпіталю і т.п.)_______________________________________
*11. а) здоровий___________________Ь) не поранений______________________с) одужав_____________________ d) видужує ___________________е) хворий______________________f) легке поранення___________________ g) тяжке поранення____________________________________
12. Моя адреса на даний час: номер полоненого________________________________________________________ Позначення табору_____________________________________________________________________________ 13. Дата______________________________________________14. Підпис____________________________________
*Непотрібне викреслити. До вказаного нічого не додавати. Дивись пояснення на зворотному боці.

 

 

Зворотний бік

 

Пошта для військовополонених безкоштовно.
Картка-повідомлення про взяття в полон
ДО ВІДОМА Ця картка повинна бути заповнена кожним військовополоненим негайно після взяття його в полон і кожного разу, коли військовополонений змінює свою адресу в результаті направлення його в госпіталь або інший табір. Дійсна картка не має відношення до спеціальної картки, яку військовополоненому дозво­ляється надіслати своїй сім'ї. До Центрального Агентства у справах військовополонених
Міжнародний Комітет Червоного Хреста
  ЖЕНЕВА (ШВЕЙЦАРІЯ)

Примітка. Вказана картка має складатися двома-трьома мовами, зокрема мовою військовополоненого та мовою держави, яка тримає його у полоні.

Розміри картки-повідомлення 15x10,5 см.


Додаток 8

до підпункту 4.2.1.2 Керівництва по застосуванню норм міжнародного гуманітарного права

в Збройних Силах України

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.131.116 (0.009 с.)