ТОП 10:

для перевірки знань військовослужбовців з міжнародного гуманітарного права1. Варіант вихідного тесту з перевірки знань військово­службовців норм, міжнародного гуманітарного права

 

Вихідний тест

 

Військове звання___________________________Прізвище,

ім'я та по батькові_____________________________________

 

Для відповіді на питання цього тесту у вас є 10 хвилин. Відповіді даються самостійно. Щоб відповісти на питання, по­ставте позначку у відповідній чарунці. Ви повинні відповісти на всі компоненти приведених нижче питань.

 

Номер та зміст питання і варіанти відповіді     Відповідь
так ні
1. Що необхідно для того, щоб участь у воєнних діях була законною?
носити формений одяг ( ) ( )
носити розпізнавальний знак ( ) ( )
відкрито носити зброю ( ) ( )
знаходитись під командуванням офіцера ( ) ( )
знаходитись під командуванням особи, яка несе відповідальність за дії своїх підлеглих ( ) ( )
вести воєнні дії відповідно до права війни ( ) ( )
2. Чи можуть бути піддані нападу на законних підставах наступні об'єкти?
казарми з військами ( ) ( )
склад, де зберігається зброя ( ) ( )
залізничний міст, який іноді використовується для військових перевезень ( ) ( )
приватний завод з виготовлення зброї, на якому працюють лише цивільні особи ( ) ( )
місто або населений пункт, які не обороняються ( ) ( )
військовий штаб, де працюють працівники із чис­ла цивільних осіб ( ) ( )
єдине джерело води для міста, яке зайняте солда­тами противника, де також знаходяться цивільні особи ( ) ( )
3. Чи можна на законних підставах здійснювати такі дії:
влаштовувати засаду ( ) ( )
імітувати відступ ( ) ( )
імітувати капітуляцію ( ) ( )
створювати хибні позиції ( ) ( )
використовувати обмундирування противника для участі у воєнних діях ( ) ( )
поширювати хибну інформацію ( ) ( )
використовувати транспортні засоби з емблемою Червоного Хреста (Червоного Півмісяця) для пере­везення боєприпасів ( ) ( )
викликати повінь, щоб зупинити наступ військ противника ( ) ( )
здійснювати диверсійну акцію, будучи одягнутим у військову форму одягу? ( ) ( )
здійснювати диверсійну акцію, не будучи одягну­тим у військову форму одягу ( ) ( )
4. Чи можна знайти положення права війни в таких документах:
Женевські конвенції 1949 року про захист жертв війни ( ) ( )
Гаазькі конвенції ( ) ( )
Додаткові протоколи до Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни ( ) ( )
Віденські конвенції ( ) ( )
Конвенція ООН з морського права 1982 року ( ) ( )
5. На вимогу військовополонені повинні надавати таку інформацію:
прізвище, військове звання, особистий номер ( ) ( )
прізвище, військове звання, особистий номер, дату народження ( ) ( )
прізвище, військове звання, особистий номер, дату народження, номер військової частини ( ) ( )
6. У військовополонених можуть бути вилучені і вважатись трофейними такі предмети:
особистий знак ( ) ( )
каска (шолом сталевий) ( ) ( )
особиста зброя ( ) ( )
протигаз ( ) ( )
щоденник ( ) ( )
бінокль ( ) ( )
сухий пайок ( ) ( )
7. Від військовополонених можна вимагати виконання таких робіт:
адміністративна робота у їхньому таборі ( ) ( )
будівництво туалетів для табірної варти ( ) ( )
спорядження артилерійських снарядів ( ) ( )
розмінування ( ) ( )
викриття оборонних позицій противника ( ) ( )
будівництво укриттів для військового госпіталю противника ( ) ( )
8. Чи має право медичний персонал носити стрілецьку зброю? ( ) ( )
9. Чи дозволяється вилучати у медичного персонала, який взятий у полон, нарукавну пов'язку з емблемою Червоного Хреста? ( ) ( )
10. За яких обставин Ви маєте право ввійти до санітарної зони?
щоб перетнути її транзитом ( ) ( )
щоб захистити Ваш підрозділ від можливої атаки противника ( ) ( )
11. Чи втрачає нейтральна держава, яка знаходиться по сусідству з двома державами, які перебувають у збройному конфлікті свій нейтральний статус, якщо:
на період конфлікту вона інтернує війська, що ввійшли на її територію, тієї сторони, яка перебуває у збройному конфлікті ( ) ( )
вона знищує літак однієї із держав, які перебува­ють у збройному конфлікті, після того, як цей літак увійшов в її повітряний простір ( ) ( )
вона надає зброю та боєприпаси одній із держав, які перебувають у збройному конфлікті ( ) ( )
деякі із її громадян беруть участь у воєнних діях в складі збройних сил однієї із сторін, яка перебуває у збройному конфлікті ( ) ( )
12. Чи може держава, яка окуповує, вилучати у цивільного населення запаси продовольства та медикаментів?
не може ні за яких обставин ( ) ( )
може у разі крайньої воєнної необхідності ( ) ( )
лише на потреби збройних сил держави, яка окуповує, з виплатою компенсації, і лише за умо­ви, що задоволені хоча б мінімальні потреби цивільного населення ( ) ( )

2. Варіант тесту з перевірки знань військовослужбовців норм міжнародного

гуманітарного права

Тест по праву війни

Військове звання______________________________ Прізвище,

ім'я та по батькові____________________________

На виконання тесту Вам відводиться 60 хвилин. Будь лас­ка, відмітьте правильні відповіді хрестиком (х) в дужках. Зверніть увагу на те, що правильними можуть виявитися декілька відповідей.

 

 

Номер та зміст питання і варіанти відповіді     Відповідь
так ні
1. Міжнародне гуманітарне право:
а) не використовується під час самооборони проти акту агресії ( ) ( )
б) повинно виконуватись всіма державами, які бе­руть участь у міжнародному збройному конфлікті ( ) ( )
в) використовується під час збройних конфліктів, бунтів та безпорядків у межах однієї держави ( ) ( )
2. Міжнародне гуманітарне право:
а) захищає цивільних осіб лише за умови, що во­ни не беруть участі у воєнних діях   ( ) ( )
б) забороняє здійснювати напад на всі об'єкти, крім воєнних ( ) ( )
в) захищає лише цивільних осіб ( ) ( )
г) не захищає комбатантів, які відкрито носять зброю ( ) ( )
3. У збройних конфліктах неміжнародного харак­теру:
а) захист не поширюється на осіб, які ведуть воєнні дії проти законного уряду ( ) ( )
б) стаття 3, загальна для всіх Женевських кон­венцій 1949 року про захист жертв війни, викори­стовується лише тоді, коли можливо застосовувати положення Додаткового протоколу II ( ) ( )
в) захист поширюється на осіб, які не беруть участі у воєнних діях та тих, які більше не беруть участі в них з причини поранення, хвороби, взят­тя в полон або тих, які здались противнику ( ) ( )
г) застосовуються всі положення гуманітарного права та прав людини ( ) ( )
4. Міжнародне гуманітарне право покладає зо­бов'язання на:
а) Міжнародний Комітет Червоного Хреста ( ) ( )
б) держави ( ) ( )
в) окремих осіб ( ) ( )
г) народ, який воює за самовизначення ( ) ( )
5. Міжнародне гуманітарне право складається:
а) виключно із положень, що містяться в чотирьох Женевських конвенціях 1949 року про захист жертв війни ( ) ( )
б) виключно із положень, що містяться в чотирьох Женевських конвенціях та Додаткових протоко­лах І, II до них від 8 червня 1977 року ( ) ( )
в) із положень, що мають гуманітарну основу, спрямовану на обмеження використання надмірної сили та захисту всіх осіб, які не беруть або які припинили брати участь у воєнних діях ( ) ( )
г) із положень, прийнятих державами за ініціативою Міжнародного Комітету Червоного Хреста з 1954 року ( ) ( )
6. Міжнародне гуманітарне право
а) існує так давно, як і самі війни ( ) ( )
б) з'явилось з підписанням першої Женевської кон­венції 1864 року ( ) ( )
в) з'явилось з підписанням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни ( ) ( )
г) є результатом процесу кодифікації законів та зви­чаїв, які застосовуються до воєнних дій і які з'яви­лись в середині XIX століття ( ) ( )
7. Женевські конвенції 1949 року про захист жертв війни і Додатковий протокол І
а) можуть застосовуватись до всіх видів збройних конфліктів ( ) ( )
б) можуть застосовуватись лише до міжнародних збройних конфліктів ( ) ( )
в) не застосовуються під час міжнародного збройно­го конфлікту (за винятком положень однієї статті) ( ) ( )
г) можуть застосовуватись до міжнародних збройних конфліктів, виключаючи національно-визвольні війни ( ) ( )
8. Під положенням так званого «права Гааги» ро­зуміють:
а) положення, що прийняті на конференціях, прове­дених в Гаазі у 1899 та 1907 роках ( ) ( )
б) положення частини III, розділу І і частини IV, розділу І Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни ( ) ( )
в) положення, які регулюють засоби та методи ве­дення війни ( ) ( )
г) всі положення, за винятком тих, що містяться в Женевських конвенціях 1949 року про захист жертв війни ( ) ( )
9. Міжнародне гуманітарне право та право прав лю­дини є двома розділами міжнародного права, які:
а) не мають нічого спільного між собою ( ) ( )
б) відрізняються тим, що міжнародне гуманітарне право застосовується лише у воєнний час, тоді, коли дії права людини обмежені ( ) ( )
в) відрізняються тим, що право прав людини засто­совується до всіх осіб, які знаходяться під юрис­дикцією держави, тоді як міжнародне гуманітарне право визначає категорії осіб, які знаходяться під його захистом ( ) ( )
г) обидва спямовані на надання людині гарантії мінімального захисту за виняткових обставин ( ) ( )
10. Держава, яка вважає себе жертвою порушення міжнародного гуманітарного права, наприклад, через те, що з деякими військовослужбовцями її збройних сил, які потрапили в полон противника, неправильно поводяться:
а) не може нічого зробити в такій ситуації   ( ) ( )
б) може змусити Міжнародний Комітет Червоного Хреста засудити таке порушення   ( ) ( )
в) може, як помсту, провести бомбардування цивільного населення протилежної сторони   ( ) ( )
г) може звернутись до Міжнародної комісії з вста­новлення фактів, як це вказано в статті 90 Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни, із запитом розсліду­вати факти, викладені в своїх звинуваченнях   ( ) ( )
11. Держави      
а) зобов'язані дозволяти Міжнародному Комітету Червоного Хреста відвідувати військовополонених та цивільних осіб, які знаходяться під захистом Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни ( ) ( )
б) зобов'язані виконувати заходи, які пропонує Міжнародний Комітет Червоного Хреста, але які відсутні в положеннях міжнародного гуманітарно­го права ( ) ( )
в) зобов'язані дозволяти Міжнародному Комітету Червоного Хреста здійснювати діяльність з надан­ня захисту та допомоги в збройних конфліктах неміжнародного характеру ( ) ( )
г) мають право, але не зобов'язані призначати Дер-жаву-покровительку, як це вказано в статтях 8/8/9/9 Женевських конвенцій 1949 року про за­хист жертв війни та в статті 5 Додаткового прото­колу І до Женевських конвенцій 1949 року про за­хист жертв війни від 8 червня 1977 року ( ) ( )
12. Право війни застосовується:    
а) лише у разі, коли одна держава оголошує війну іншій ( ) ( )
б) лише за умови, якщо здійснюється вторгнення в державу і починається збройна боротьба ( ) ( )
в) з початком воєнних дій між двома або декілько­ма державами, навіть якщо вторгненню не чинило­ся опору ( ) ( )
г) у разі міжнародного збройного конфлікту і як­що сторони, які перебувають у збройному конфлікті, готові його дотримуватися ( ) ( )
13. Термін «збройні сили» відноситься:    
а) лише до урядових військ держави    
б) у разі міжнародного збройного конфлікту - до всіх організованих формувань і військовослуж­бовців, які знаходяться під військовим команду­ванням, відповідальним за його поведінку ( ) ( )
в) у разі внутрішнього конфлікту - до урядових збройних сил та партизанських сил, якщо вони відповідають певним умовам ( ) ( )
г) до групи осіб, які носять зброю, під час повстання ( ) ( )
14. Відповідно до права війни, комбатант      
а) має право брати безпосередню участь у воєнних діях ( ) ( )
б) є військовослужбовцем збройних сил ( ) ( )
в) в принципі, не повинен відрізняти себе від цивільного населення ( ) ( )
г) є будь-якою особою, яка бере участь у збройній боротьбі ( ) ( )
15. Хто може претендувати на статус військовополоненого?    
а) особи зі складу збройних сил, які потрапили під владу сторони противника ( ) ( )
б) є будь-якою особою, яка потрапила під владу сто рони противника ( ) ( )
в) опозиційні сили, захоплені в збройних конфліктах неміжнародного характеру ( ) ( )
16. Найманець    
а) відповідно до права війни має статус комбатанта ( ) ( )
б) під час взяття у полон може бути страчений на місці ( ) ( )
в) під час взяття у полон не має права на статус військовополоненого ( ) ( )
г) не може понести покарання за участь у воєнних діях ( ) ( )
17. Відповідно до права війни, цивільна особа    
а) знаходиться під захистом Третьої Женевської конвенції 1949 року ( ) ( )
б) не може піддаватись нападу ( ) ( )
в) може бути піддана нападу за безпосередньої участі у воєнних діях та доти, доки продовжує брати таку участь   ( ) ( )
г) це особа, яка не входить до складу збройних силі ( ) ( )
18. Щоб брати участь у воєнних діях, необхідно:    
а) носити встановлену військову форму одягу ( ) ( )
б) носити розпізнавальний знак ( ) ( )
в) відкрито носити зброю ( ) ( )
г) знаходитись під командуванням офіцера ( ) ( )
д) знаходитись під командуванням особи, яка відповідає за своїх підлеглих ( ) ( )
є) дотримуватись норм права війни ( ) ( )
19. Напад, який спрямований на воєнний об'єкт:    
а) виправдовує будь-які супутні зруйнування та втрати серед цивільного населення ( ) ( )
б) може викликати втрати серед цивільного насе лення або супутний збиток цивільного майна, якщо такі втрати та збиток співрозмірні очікуваній військовій перевазі   ( ) ( )
в) завжди є незаконним ( ) ( )
20. Сторони, які беруть участь у конфлікті:
а) вільні у використанні всіх засобів та методів ве­дення воєнних дій ( ) ( )
б) не повинні користуватися зброєю, яка не може бути спрямована проти визначеного воєнного об'єкта та має невибіркову дію ( ) ( )
в) не повинні застосовувати засоби, які спричиня­ють велику і тривалу шкоду навколишньому сере­довищу ( ) ( )
21. Які з перерахованих нижче об'єктів можуть бу­ти піддані нападу?
а) казарми з військами, що в них знаходяться ( ) ( )
б) склади військового спорядження ( ) ( )
в) залізничний міст, який іноді використовується для військових перевезень ( ) ( )
г) приватний завод з виготовлення зброї, на якому працюють лише цивільні особи ( ) ( )
д) населений пункт, який оголошено «відкритим містом» ( ) ( )
є) військова база, де працюють цивільні особи ( ) ( )
22. Дозволяється:
а) влаштовувати засаду ( ) ( )
б) імітувати відступ ( ) ( )
в) імітувати здачу в полон ( ) ( )
г) використовувати хибні цілі та дезінформацію ( ) ( )
д) використовувати військову форму одягу против­ника ( ) ( )
є) використовувати санітарні транспортні засоби для транспортування боєприпасів ( ) ( )
ж) викликати повінь для того, щоб відбити наступ ворога ( ) ( )
23. Командир військового підрозділу
а) несе відповідальність лише за тактичні наслідки дій свого підрозділу ( ) ( )
б) несе відповідальність за дії, що скоєні його підлеглими ( ) ( )
в) може віддати наказ про проведення репресалій ( ) ( )
г) може зняти захист із об'єктів, які мають куль­турну цінність ( ) ( )
24. Чи відповідають нормам права війни такі накази:
а) використовувати вогнемети проти закритих обо­ронних споруд противника ( ) ( )
б) не брати нікого в полон під час нападу ( ) ( )
в) використовувати полонених для укріплення пе­редових позицій ( ) ( )
г) вивести всіх цивільних осіб із району воєнних дій батальйону ( ) ( )
д) використовувати мінометний вогонь проти снай­пера, який займає вогневу позицію в центрі села ( ) ( )
є) зупинити і провести перевірку транспортера, що належить Міжнародному Комітету Червоного Хре­ста і який постачає продовольство для цивільних громадян міста, яке знаходиться в облозі   ( ) ( )
ж) не дивлячись на білий прапор, вивішений на за­хопленому ворогом будинку, підірвати його ( ) ( )
з) знищити карти власних мінних полів перед тим, як здатись у полон? ( ) ( )
25. Відповідаючи на запитання, військовополонені повинні надати таку інформацію:
а) ім'я та прізвище, дату народження, особистий номер ( ) ( )
б) ім'я та прізвище, військове звання, військове формування, дату народження, особистий номер ( ) ( )
в) ім'я та прізвище, військове звання, дату народ-Л\с ПНЯ j особистий номер 1 ( ) ( )
26. Які предмети можуть бути відібрані у військо­вополоненого і вважатись воєнними трофеями?
а) розпізнавальний медальйон ( ) ( )
б) посвідчення особи ( ) ( )
в) особиста зброя ( ) ( )
г) каска (шолом сталевий) ( ) ( )
д) протигаз ( ) ( )
є) особистий щоденник з деякими записами військового характеру ( ) ( )
ж) бінокль ( ) ( )
27. Дозволяється:
а) пограбування убитого ( ) ( )
б) поховання вбитих солдат без попереднього розпізнавання ( ) ( )
в) поховання вбитих солдат у позначеній загальній могилі ( ) ( )
г) спалювання тіл загиблих солдат з метою уник­нення робіт щодо їх поховання ( ) ( )
д) носіння санітарним персоналом стрілецької зброї ( ) ( )
є) вилучення нарукавних пов'язок з емблемою Чер­воного Хреста (Червоного Півмісяця) у захопленого медичного персоналу   ( ) ( )
28. Поранений на полі бою комбатант
а) знаходиться під захистом Першої Женевської конвенції (І ЖК) ( ) ( )
б) може отримати допомогу лише від санітарних служб своїх збройних сил ( ) ( )
в) може бути підібраний, отримати допомогу і бути евакуйованим будь-якою санітарною службою, тільки-но дозволять обставини ( ) ( )
г) знаходиться під захистом права війни, якщо він утримується від подальших ворожих дій    
29. Використання захисної емблеми:    
а) емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця може використовуватись для захисту складу з продовольством для цивільного населення ( ) ( )
б) під час війни Червоний Хрест і Червоний Півмісяць є розпізнавальними емблемами санітар них служб, як військових, так і цивільних ( ) ( )
в) невірне використання розпізнавальної емблеми є серйозним порушенням міжнародного гуманітар ного права ( ) ( )
30. Транспорт:    
а) канали евакуації поранених і військовополоне них повинні бути відокремлені від каналів військового постачання ( ) ( )
б) під час переміщення військ та військового обладнання слід уникати районів з цивільним насе- ленням ( ) ( )
в) броньовані транспортні засоби, які супроводжують колону медичного транспорту, забезпечують додаткову безпеку до того захисту, який вже забез­печила емблема Червоного Хреста або Червоного Півмісяця ( ) ( )

 

Порядок визначення оцінки:

• можливе число балів: 130;

• набрано балів:___________________

Оцінка:

«добре» 98 - 130

«задовільно» 77 - 97
«незадовільно» 0 - 76

 


ЗМІСТ

1. Основні визначення міжнародного гуманітарного права2

1.1. Загальні положення 2

1.2. Основні терміни і поняття міжнародного гуманітарного права 2 2

1.3. Заборонені методи і засоби ведення воєнних дій 9

1.4. Особливості застосування норм міжнародного гуманітарно­го права у внутрішніх збройних конфліктах (збройних конфліктах неміжнародного характеру) 10

1.5. Загальні обов'язки командувачів, командирів (начальників) щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права 13

1.6. Обов'язки помічника командира військової частини з пра­вової роботи (юрисконсульта військової частини) - юридичного радника щодо забезпечення дотримання норм міжнародного гу­манітарного права 13

1.7. Обов'язки військово-медичного персоналу щодо дотриман­ня норм міжнародного гуманітарного права 15

1.8. Відповідальність за порушення норм міжнародного гу­манітарного права 15

2. Врахування норм міжнародного гуманітарного права у ході підготовки та ведення воєнних дій 17

2.1. Загальні положення 17

2.2. Особливості управління об'єднаннями, з'єднаннями, військовими частинами та підрозділами з урахуванням вимог міжнародного гуманітарного права 18

2.3. Особливості організації та ведення воєнних дій 20

2.3.1. Загальні положення 20

2.3.2. Особливості організації та ведення воєнних дій в обороні 20

2.3.3. Особливості організації та ведення воєнних дій під час наступу 21

2.3.4. Особливості організації та ведення воєнних дій під час зміни військ (сил) 21

2.3.5. Особливості ведення воєнних дій в особливих умовах 21

2.3.6. Особливості організації та здійснення пересування військових частин і підрозділів 22

2.3.7. Особливості розташування військових частин і підрозділів на місці 22

2.3.8. Особливості дій військових частин і підрозділів під час їх участі у проведенні миротворчих операцій 22

2.4. Особливості координації і здійснення вогневого ураження противника 22

2.5. Поводження із жертвами збройних конфліктів, медичним і духовним персоналом противника 23

2.5.1. Загальні положення 23

2.5.2. Поранені, хворі і особи, які потерпіли корабельну аварію (аварію літального апарата) 23

2.5.3. Поховання тіл загиблих (померлих) у збройних конфліктах 24

2.5.4. Військовополонені 25

2.5.5. Цивільне населення 29

2.5.6. Медичний і духовний персонал противника 30

2.5.7. Військові перевезення 30

2.5.8. Медичні (санітарні) перевезення 31

2.5.9. Перемир'я і закінчення воєнних дій 31

2.5.10. Загальні правила дій військ (сил) на окупованій території 33

3. Врахування норм міжнародного гуманітарного права під час організації бойового забезпечення 34

3.1. Розвідка 34

3.2. Радіоелектронна боротьба 34

3.3. Тактичне маскування 35

3.4. Інженерне забезпечення 35

3.5. Радіаційний, хімічний, біологічний захист 36

3.6. Морально-психологічне забезпечення 36

4. Особливості ведення воєнних дій об'єднаннями, з'єднання­ми, військовими частинами та підрозділами Військово-Повітряних (Повітряних) і Військово-Морських Сил Збройних Сил Ук­раїни з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права................. 36

4.1. Загальні положення 37

4.2. Особливості ведення воєнних дій об'єднаннями, з'єднання­ми, військовими частинами та підрозділами Військово-Повітряних Сил (Повітряних Сил) Збройних Сил України 38

4.2.1. Загальні положення 38

4.2.2. Перехоплення, огляд і обшук цивільних літальних апа­ратів 39

4.2.3. Захоплення цивільних літальних апаратів і вантажів противника 39

4.2.4. Дії щодо цивільних літальних апаратів нейтральних держав у зоні збройного конфлікту 39

4.3. Особливості ведення воєнних дій об'єднаннями, з'єднання­ми, військовими частинами та підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України 40

4.3.1. Загальні положення 40

4.3.2. Захоплення та знищення суден і вантажів противника 44

4.3.3 Дії щодо нейтральних торгових суден у зоні збройного конфлікту 44

5. Вивчення норм міжнародного гуманітарного права 45

5.1. Вивчення норм міжнародного гуманітарного права у сис­темі оперативної (бойової) підготовки 45

5.2. Вивчення норм міжнародного гуманітарного права у ви­щих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів . 49

Додатки:

1. Перелік основних багатосторонніх міжнародних договорів, законів та інших нормативно-правових актів України щодо міжна­родного гуманітарного права (станом на 1 липня 2004 року) 50

2. Правила застосування норм міжнародного гуманітарного права щодо розпізнавання осіб і об'єктів 55

3. Особливості застосування протипіхотних мін 65

4. Основні вимоги Протоколу III «Про заборону або обмеження застосування запалювальної зброї» до Конвенції ООН 1980 року про заборону або обмеження застосування конкретних видів зви­чайної зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію ...................... 67

5. Відповідальність військовослужбовців (громадян) України за злочини, пов'язані з порушенням норм міжнародного гуманітарно­го права, їх кваліфікація і перелік 68

6. Кодекс поведінки учасника бойових дій 70

7. Форма картки-повідомлення про взяття в полон 72

8. Запобіжні заходи щодо цивільних літальних апаратів 73

9. Варіанти тестів для перевірки знань військовослужбовців з міжнародного гуманітарного права 74

 


[1] Розділ 4 Бюлетеня Генерального секретаря ООН «Дотримання сила­ми ООН норм міжнародного гуманітарного права» від 6 серпня 1999 року/

[2] Розділ V Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про пово­дження з військовополоненими та статті 136-141 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

[3] Порядок утримання військовополонених визначений Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополо­неними.

[4] Надписи PW (prisoner of war) - англійською мовою, PG (prisonier de guerre) - французькою мовою, PG (prisonere de guerre) – іспанською мовою - означають «військовополонений».

 

[5] Обов'язки начальника табору військовополонених оперативного командування розробляються штабом тилу оперативного командуван­ня з урахуванням вимог глави VI Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими.

[6] Грошове забезпечення військовополонених здійснюється відповідно до вимог статей 58-68 Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими.

 

[7] Регламентуються вимогами Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року.

[8] За умови дотримання вимог пунктів 34-35 Керівництва Сан-Ремо 1994 року з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.195.82 (0.033 с.)