Тема 1. Поняття, предмет і методи міжнародного приватного праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Поняття, предмет і методи міжнародного приватного права(6 год.)

Лекція 1. Міжнародне приватне право

Колізія права як передумова виникнення міжнародного приватного права. Предмет та методи міжнародного приватного права. Склад норм міжнародного приватного права. Поняття міжнародного приватного права.

 

Лекція 2. Система і функції міжнародного приватного права

Система міжнародного приватного права. Функції міжнародного приватного права. Основні етапи розвитку міжнародного приватного права. Сучасні тенденції розвитку міжнародного приватного права.

 

Практичне заняття 1.

Поняття, предмет і методи міжнародного приватного права

1. Колізія права як передумова виникнення міжнародного приватного права.

2. Предмет та методи міжнародного приватного права.

3. Склад норм міжнародного приватного права.

4. Поняття міжнародного приватного права.

5. Система міжнародного приватного права.

6. Функції міжнародного приватного права.

7. Основні етапи розвитку міжнародного приватного права.

8. Сучасні тенденції розвитку міжнародного приватного права.

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Визначення ознак диспозитивного методу регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом.

3. Відмежування міжнародного приватного права від суміжних галузей права.

Література

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3– х т. Том. 1. Общая часть: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2002. – с. 7–102.

Ерпылева Н.Ю. Понятие, предмет, система и источники международного частного права. //Международное частное и публичное право. – 2002. – № 1. – С. 18– 29.

Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000. – 429 с.

Корчиго Е.В., Катков Д.Б. Некоторые вопросы российской доктрины международного частного права (МЧП). // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 76– 88.

Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 11– 60; 125– 170.

Международное частное право: Учебник / Ануфриева Л.П., Бякишев Г.К., Дмитриева Г.К и др.; Отв. ред. Дмитриева Г.К. – М.: ТК Велби, Изд– во Проспект, 2004. – С. 7– 67.

Мережко А.А. Коллизионное право США. – К.: Юстиниан. – 2003. – 123 с.

Мережко А. Эволюция международного частного права. // Юридическая практика. – 24.04.02. – № 17. – <http://yurpractika.com/article.php?id=10001150> (03.05.09).

Мережко О.О.Історія виникнення та розвитку міжнародного приватного права та його науки // Актуальні пробл. міжнар. відно­син. – 1999. – Вип. 14, ч. 1. – С. 65–72.

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 3– є вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2003. – С. 3– 35

Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – С. 7– 35.

Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре», 2004. – С. 14– 30.

Тема 2. Історія і наука міжнародного приватного права (4 год.)

Лекція 3. Історія і наука міжнародного приватного права

Зародження міжнародного приватного права.Періодизація міжнародного приватного права. Розвиток доктрини міжнародного приватного права у ХІІІ–XVIII ст. у Західній Європі.Розвиток доктрини міжнародного приватного права у XIX–ХХ ст. Розвиток науки міжнародного приватного права у дореволюційній Росії.Наука міжнародного приватного права у радянський період.Розвиток науки міжнародного приватного права в Україні, існуючі наукові школи.

 

Практичне заняття 2.

Історія і наука міжнародного приватного права

1. Зародження міжнародного приватного права.

2. Розвиток доктрини міжнародного приватного права у ХІІІ–XVIII ст. у Західній Європі.

3. Розвиток доктрини міжнародного приватного права у XIX–ХХ ст.

4. Розвиток науки міжнародного приватного права у дореволюційній Росії.

5. Наука міжнародного приватного права у радянський період.

6. Розвиток науки міжнародного приватного права в Україні.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Наука міжнародного приватного права у дореволюційній Росії у ХІХ ст. та на початку ХХ ст.

3. Новітні доктрини міжнародного приватного права.

Тематика рефератів:

1. Зародження міжнародного приватного права в пам’ятках руського права (Х–ХІІІ).

2. Теорії статутів ХІІ–XVШ ст.

3. Наука міжнародного приватного права у дореволюційній Росії у ХІХ ст. та на початку ХХ ст.

4. Англо-американська територіальна доктрина.

5. Територіальна доктрина МПП.

6. Національна теорія: основні положення.

7. Новітні доктрини міжнародного приватного права.

8. Міжнародні наукові асоціації та їх роль у розвитку доктрини міжнародного приватного права.

9. Історія виникнення і розвитку доктрини транснаціонального торгового права (lex mercatoria).

10. Роль доктрини в уніфікації та гармонізації у міжнародному приватному праві.

Література

Абдуллин А.И. Становление и развитие науки международного частого права в России: проблема понимания природы международного частного права в трудах российских правоведов XIX в. // ЖМЧП. – 1996. – № 3.

Абдуллин А.И. Очерки истории международного частного права в России //Проблемы понимания природы международного частного права в трудах российских правоведов XIX – ХХ в.). Казань, 2004.

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. М., 2002.

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том 1. Общая часть. – М.: БЕК, 2000.

Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Юристъ, 1998.

Буткевич О.В. Міжародне право середніх віків / К.: Вид-во гуманіт. л-ри, 2008. – 672 с.

Берман Гарольд Дж. Западная традиция права: Эпоха формирования. М., 1998.

Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-1917). – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. - 491 с.

Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного частного права в России.М., 1958.

Довгерт А.С. Международное частное право Украины: итоги развития за 12 лет независимости // Суспільство. Держава. Право. – 2003. – Вип. 3. – С. 11-21.

Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – М., 1999. – С. 34-39.

Исаад М. Международное частное право. – М.,1989.

Исаад М.Международное частное право: современные проблемы. – М., 1994.

Кисиль В.И. Правовая реформа СССР и некоторые аспекты международного частного права // Советское государство и право. – 1990.-№ 1. – С. 98-104.

Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000.- С. 3-38.

Кудряшов С.М. Страницы истории: Николай Павлович Иванов (зарождение науки международного частного права в России) // Московский журнал международного права. – 1994. – № 4.

Кудашкин В.В. Правовое регулирование международных частных отношений. – СПб., 2004.

Лукашук И.И. Международное право в судах государств. – М., 1993.

Лунц Л.А. Развитие советской доктрины по международному частному праву // Советское государство и право. – 1977. – № 12. – С. 48-57.

Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. – М.: Спарк, 2002. – 1007 с.

Лунц Л.А. Международное частное право. – М., 1970. – С. 104-135.

Маковский А.Л. Новый этап в развитии международного частного права в России // Журнал российского права. - 1997. - № 1. – С. 147-151.

Матвеев Г.К. Предмет, система и задачи дальнейшего развития международного частного права // Советский ежегодник международного права. – 1978. – М.: Наука, 1980. – С. 285-297.

Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. – СПб; Изд. 3- е, 1895 . Т.1.

Мережко А.А. История международно-правовых учений. – К.: Таксон, 2006. – 492 с.

Мережко А.А. Транснациональное торговое право (lex mercatoria). – К.: Таксон, 2002.

Мережко А.А. Наука международного частного права: история и современность. – К.: Таксон, 2006.

Садиков О.Н. Развитие советской науки международного частного права. Всесоюзный научно-исследовательский институт советского законодательства. Ученые записки ВНИИСЗ. – М., 1971. – Вып. 23.– С. 78-90.

Садиков О.Н Международное частное право: современные проблемы. – М.,1994.- С. 32-76, 77-83.

Садиков О.Н. Развитие советской науки международного частного права // Ученые записки ВНИИСЗ. – 1971. – Вып.23.

Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. – М., 1959. – С.20-28.

Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За редакцією проф. А. Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2001.

Международное частное право: современная практика. Сборник статей под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светлова. – М.: ТОН – Остожье, 2000.

Международное частное право. Современные проблемы. – М.: ТЕИС, 1994.

Проблемы современного международного частного права. – М., 1988.

 

Тема 3. Джерела міжнародного приватного права (6 год.)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.158.251.104 (0.009 с.)