Лекція 4. Загальні положення про джерела міжнародного приватного праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 4. Загальні положення про джерела міжнародного приватного праваПоняття джерела міжнародного приватного права. Питання про подвійність джерел міжнародного приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства держав. Види джерел міжнародного права в Україні та в інших державах.

Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права. Законодавство про міжнародне приватне право в Україні (сучасний стан і перспективи розвитку). Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право». Законодавство про міжнародне приватне право в зарубіжних країнах. Кодифікація норм міжнародного приватного права на сучасному етапі. Питання про доцільність «автономної» кодифікації міжнародного приватного права.

 

Лекція 5. Окремі види джерел міжнародного приватного права

Міжнародний договір в системі джерел міжнародного приватного права. Види міжнародних договорів. Поняття про надання згоди на обов’язковість міжнародного договору. Значення уніфікації норм міжнародного приватного права. Міжнародні центри уніфікації в галузі міжнародного приватного права.

Звичай як джерело міжнародного приватного права. Звичаї міжнародної торгівлі. Звичаї ділового обороту. Значення судової і арбітражної практики у правозастосуванні та у розвитку міжнародного приватного права. Роль доктрини у міжнародному приватному праві.

Практичне заняття 3. Джерела міжнародного приватного права

1. Поняття та види джерел міжнародного приватного права.

2. Які норми внутрішньодержавного права є джерелом міжнародного приватного права і в яких актах національного законодавства вони можуть міститися?

3. Судова та арбітражна практика як джерело міжнародного приватного права

4. Міжнародні та торгівельні звичаї як джерело міжнародного приватного права.

5. Міжнародні угоди (договори) як джерело міжнародного приватного права.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Доктринальні підходи до розуміння правової природи джерел міжнародного приватного права.

3. Міжнародні центри уніфікації.

 

Література

Алексеев С.С. Теория права.– М.: БКК, 1995.– 320 с.

Алекссев С.С. Частное право: Научно-публицистический очерк – М.: Статут, 1999. – 160 с.

Ануфриева Л. Международное частное право: В 3– х т. Том 1 Обшая часть. – Учебник, М: БЕК., 2000.– 288 с.

Ануфриева Л. П. Международное частное право: В 3– х т. Том 2 Особенная часть. Учсбник. М.: БЕК, 2000.– 656 с.

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. 5–е изд., перераб. и доп.. – М.: Юристъ, 2004. – 604 с.

Гаврилов В.В. Международное частное право.– М.: Норма–Инфра. – М, 2000. – 304 с.

Галенская Л.Н. Международное частное право: Учебное пособие – Л.: Издательство ЛГУ, 1983. – 233 с.

Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посіб.– К.: МАУП, 2001. – 312с.

Дмитриева Г.К., Довгерт А.С. Международное частное право: Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 1993. – 167 с.

Довгерт А.С. Гармонізація цивільного (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково–практичної конференції. — Жовтень. – К., 1998. – С. 237– 240.

Звеков В. П. Международное частное право: Курс лекцій. – М.: Норма– Инфра. – М, 1999. – 686 с.

Иссад М. Международное частное право. – М.: Прогресс, 1989. – 399 с.; 1999. – 367с.

Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000. – 430 с.

Крылов С.Б. Международное право, – М.: Юриздат, 1949. – 548 с.

Лунц Л.А. Курс международного частого права: В 3–х т. – М.: Спарк, 2002,– 1007 с.

Международное частное право/ Под ред. Г.К. Матвеева. – К.: Вища школа, 1985. – 176 с.

Международное частное право: Краткий курс / Под ред. Н.И. Марышевой.– М. Контракт, Инфра– М, 2001.– 284 с.

Международное частное право: Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой.– М.: Проспект, 2000. – 656 с.

Попов: А.А. Международное частное право.– X.: РА, 1998. – 220 с.

Попов А.А. Международное частное право: Учеб. Пособие. – 2– е изд., доп. и перераб. – X.: Каравелла, 2000. – 244 с.

Чубарєв В.Л. Проблема співвідношення міжнародного і національного права та Конституція України / Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. 35. наук. праць: Вин. 2.– К.: Ін– т законод– ва ВРУ, 1997.– С. 44–56.

Чубарєв В.Л. Систематизація національного законодавства з точки зору ст. 9 Конституції України / Конституція України та проблеми систематизації законодавства. Зб–к наукових праць: Вин. 5. – К.: Ін–т законод–ва ВРУ, 1999. – С. – 32–43.

 

Тема 4. Колізійні норми. Загальні положення (4 год.)

 

Лекція 6. Вчення про колізійну норму

Об’єктивна необхідність колізійних норм. Поняття і правова природа колізійної норми. Структура колізійної норми. Система і функції колізійних норм. Види колізійних норм.

Основні формули прикріплення (колізійні прив’язки) і сфера їх застосування. Множинність колізійних прив’язок. Дія колізійних норм у часі. Інтерлокальні колізії в міжнародному приватному праві.

Принцип «найбільш тісного зв’язку» у міжнародному приватному праві, його значення у колізійному регулюванні.

 

Практичне заняття 4. Колізійні норми. Загальні положення

1. Поняття та структура колізійної норми.

2. Види колізійних норм.

3. Основні колізійні прив’язки.

4. Функції колізійних норм.

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Класифікація колізійних норм за різними критеріями.

3. Основні колізійні прив’язки.

 

Література

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3–х т. Том. 1. Общая часть: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2002. – с. 168–217.

Ерпылева Н.Ю. Коллизионные вопросы в современном международном частном праве // Законодательство и экономика. 1998. – № 2.

Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.: Юрид. лит., 1973. – с. 11–60; 125–170.

Международное частное право: Учебник / Ануфриева Л.П., Бякишев Г.К., Дмитриева Г.К и др.; Отв. ред. Дмитриева Г.К. – М.: ТК Велби, Изд–во Проспект, 2004. – С. 117–137.

Толстых В.Л. Коллизионное регулирование договорных отношений // Хозяйство и право. – 2002. № 11. – с. 92–95

Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование.– СПб.: Юридический центр пресс, 2004. – 526 с.

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 3–є вид., доп. і перероб. — К.: Атіка, 2003.

Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – С. 80–103.

 

Тема 5. Загальні засади правозастосування в міжнародному приватному праві (8 год.)

 

Лекція 7. Правова кваліфікація

Проблема кваліфікації у міжнародному приватному праві: поняття і методи її вирішення. Тлумачення і застосування колізійних норм. Встановлення змісту іноземного закону.

Поняття правового режиму і його види. Національний режим. Недискримінаційний режим і режим найбільшого сприяння. Спеціальний режим. Взаємність. Матеріальна і формальна взаємність. Реторсії в міжнародному приватному праві.

 

Лекція 8. Деякі основоположні категорії правозастосування у міжнародному приватному праві

Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави. Застереження про публічний порядок. Позитивне і негативне застереження про публічний порядок. Імперативні норми в міжнародному приватному праві. Обхід закону та його юридичні наслідки.

 

Лекція 9. Поняття і види правового режиму. Взаємність

Поняття правового режиму і його види. Національний режим. Недискримінаційний режим і режим найбільшого сприяння. Спеціальний режим. Взаємність. Матеріальна і формальна взаємність. Реторсії в міжнародному приватному праві.

Практичне заняття 5.

Правова кваліфікація та основні категорії правозастосування у міжнародному приватному праві

1. Кваліфікація у міжнародному приватному праві.

2. Множинність колізійних прив’язок.

3. Обхід закону.

4. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави.

5. Підходи до розуміння іноземного права.

6. Встановлення змісту, застосування іноземного права.

7. Незастосування іноземного права.

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Стадії правозастосування у міжнародному приватному праві (скласти схему).

Література

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Том. 1. Общая часть: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 2002. – С. 218– 264.

Балдинюк В. В. О «квалификации» в международном частном праве // Митна справа. – 2001.– № 4. – С.87 – 94.

Кисіль В.І. Зворотнє відсилання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 1999. – Вип. 13. – ч. 1. – С. 91– 99.

Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.: Юрид. лит., 1973. – С. 280– 376.

Международное частное право: Учебник / Ануфриева Л.П., Бякишев Г.К., Дмитриева Г.К и др.; Отв. ред. Дмитриева Г.К. – М.: ТК Велби, Изд– во Проспект, 2004. – С. 138– 194.

Монастырский Ю. Некоторые вопросы разрешения споров на основе иностранных законов // Законордательсво и экономика. – 1994. – № 19, 20.

Муранов А.И. К вопросу об «обходе закона» //Московский журнал международного права. – 1997. – № 3.

Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. – СПб.: Юридический центр пресс, 2004. – 526 с.

Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. Міжнародне приватне право: Підручник. – 3– є вид., доп. і перероб. – К.: Атіка, 2003. – с.

Фурса С. Проблеми застосування норм іноземного права у цивільному і нотаріальному процесах. – Юр.газета. – 2003. – № 12. (http://www.yur-gazeta.com/oarticle/393/.

Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – С. 174– 103.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 192; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.01 с.)