Практичне заняття 6. Модульна контрольна робота 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 6. Модульна контрольна роботаКОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І

1. Поняття міжнародного приватного права.

2. Предмет міжнародного приватного права.

3. Поняття «приватноправові відносини з іноземним елементом», об’єктивні передумови виникнення таких відносин.

4. Принципи та функції міжнародного приватного права.

5. Місце міжнародного приватного права в правовій системі. Співвідношення міжнародного приватного права з цивільним, сімейним, трудовим, міжнародним публічним правом та цивільним процесом.

6. Колізія права: поняття, причини її виникнення.

7. Склад, поняття і природа норм міжнародного приватного права.

8. Способи і форми правового регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом.

9. Колізійно-правовий метод регулювання (поняття і форми).

10. Матеріально-правовий метод регулювання. Уніфікація матеріально-правових норм.

11. Зародження та історія розвитку міжнародного приватного права.

12. Розвиток науки міжнародного приватного права в Україні та в країнах колишнього СРСР на сучасному етапі.

13. Наука міжнародного приватного права в зарубіжних країнах. Новітні тенденції у міжнародному приватному праві.

14. Загальна характеристика джерел міжнародного приватного права.

15. Питання про подвійність джерел міжнародного приватного права. Співвідношення міжнародного договору та внутрішнього законодавства держав.

16. Види джерел міжнародного права в Україні та в інших державах.

17. Внутрішнє законодавство як джерело міжнародного приватного права. Законодавство про міжнародне приватне право в Україні (сучасний стан і перспективи розвитку).

18. Загальна характеристика Закону України «Про міжнародне приватне право».

19. Законодавство про міжнародне приватне право в зарубіжних країнах. 20. Кодифікація норм міжнародного приватного права на сучасному етапі. Питання про доцільність «автономної» кодифікації міжнародного приватного права.

20. Міжнародний договір в системі джерел міжнародного приватного права.

21. Поняття і значення уніфікації норм міжнародного приватного права. Міжнародні центри уніфікації в галузі міжнародного приватного права.

22. Звичай як джерело міжнародного приватного права. Звичаї міжнародної торгівлі. Звичаї ділового обороту.

23. Значення судової і арбітражної практики у правозастосуванні та у розвитку міжнародного приватного права.

24. Роль доктрини у міжнародному приватному праві.

25. Поняття і правова природа колізійної норми. Структура колізійної норми. Система і функції колізійних норм.

26. Види колізійних норм.

27. Основні формули прикріплення (колізійні прив’язки) і сфера їх застосування. Множинність колізійних прив’язок.

28. Дія колізійних норм у часі. Інтерлокальні колізії в міжнародному приватному праві.

29. Принцип «найбільш тісного зв’язку» у міжнародному приватному праві, його значення у колізійному регулюванні.

30. Проблема кваліфікації у міжнародному приватному праві: поняття і методи її вирішення. Тлумачення і застосування колізійних норм. Встановлення змісту іноземного закону.

31. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави.

32. Застереження про публічний порядок: поняття, види.

33. Імперативні норми в міжнародному приватному праві. Обхід закону та його правові наслідки.

34. Поняття правового режиму і його види.

35. Взаємність: поняття види. Реторсії в міжнародному приватному праві.

 

Змістовий модуль ІІ

СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА, ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Тема 6. Фізичні особи як суб`єкти міжнародного приватного права

(5 год.)

 

Лекція 10. Фізичні особи в міжнародному приватному праві

Правове положення іноземців в Україні та в інших державах. Цивільна, трудова, шлюбно-сімейна правоздатність та дієздатність іноземців в Україні та в інших державах. Колізійні питання дієздатності іноземців, осіб без громадянства, біженців. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення фізичної особи померлою в міжнародному приватному праві.

 

Практичне заняття 7.

Фізична особа як суб’єкт міжнародного приватного права

1. Правове положення фізичних осіб в міжнародному приватному праві.

2. Поняття іноземців в Україні.

3. Правове положення іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні.

4. Правовий статус іноземців у різних сферах суспільних відносин.

5. Особистий закон фізичної особи в міжнародному приватному праві .

6. Правоздатність та дієздатність (цивільна, трудова, шлюбно-сімейна) іноземців в Україні.

7. Колізійні питання дієздатності іноземців.

8. Колізійні питання безвісної відсутності та оголошення особи померлою в міжнародному приватному праві .

9. Соціальне забезпечення іноземців.

10. Правові режими іноземців.

11. Правове положення українських громадян за кордоном.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Визначити основні колізійні прив’язки (формули прикріплення) щодо правового статусу фізичних осіб у міжнародному приватному праві.

Література

Аксенчук Л.А. Правоспособность иностранного гражданина в сфере предпринимательской деятельности // Законодательство. – 2001. – № 2.

Алексеев Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о правах человека и применение их судами Российской Федерации. Практическое пособие. – М.:Права человека, 1996.

Аметистов Э.М. Международное право и труд. – М., 1982.

Ануфриева Л.П. Иностранные физические лица: правовое положение в России // Российская юстиция. – 1997. – № 6, 7.

Бігун В. Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність іноземних осіб // Право України. – 1999. – №10.

Богатых Е. А. Гражданское и торговое право: от древнего римского к современному российскому. – М.: ИНФРА– М, 1996.

Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. – Рига, 1976.

Галенская Л.Н. Правовое положение иностранцев в СССР. – М., 1982.

Герасименко Ю.В. Иностранцы: понятие и содержание их конституционно-правового статуса. – Омск., 1996.

Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник. Отв. ред. Е.А.Васильев, А.С.Комаров. – 4-е изд., переработ. и доп. В 2-х т. – Т.І. – М.: Междунар. отношения, 2004. – 560с.

Гражданское право: учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. – М., 1997.

Гражданское право: учебник / Под ред. Е.А.Суханова. – М., 1998. – Т. 1.

Гражданское право: учебник / Под ред. А.Г. Калпина и А.И. Масляева. – М., 1997.

Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник нормативных актов: гражданские и торговые кодексы. Учебное пособие / Под. ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина. – М.: Изд-во УДН, 1986.

Ерпылева Н.Ю. Субъекты международного частного права // МПЧП. 2002. – № 2.

Ерпылева Н.Ю. Физические и юридические лица как субъекты международного частного права. Правовой статус физических лиц как субъектов международного частного права // Адвокат. – 2004. № 11.

Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учеб. пособие. – М.: Изд– во МГУ, 1992.

Институт государства и права Российской академии наук. Общая теория прав человека. – М.:НОРМА. 1996.

Карташкин В.А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. – М., 1995.

Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000. – 430 с.

Лазарев Л.В., Марышева Н.И., Пантелеева И.В. Иностранные граждане (правове положение). – М: Российское право, 1992.

Марышева Н., Хлестова И. Правовое положение российских граждан за границей. (вопросы и ответы). – М., 1994.

Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. – М., 1990.

Нешатаева Т.Н. Иностранные предприниматели в России. Судебно-арбитражная практика. – М., 1998.

Нешатаева Т.Н. О некоторых проблемах, возникающих при рассмотрении споров с участием иностранных лиц // Законодательство. – 1996. – № 2.

Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / В.В. Залесский, Г.Е. Авилов, М.М. Вильданова и др. – М.: НОРМА, 1999.

Очерки международного частного права / Под ред. проф. А. Довгерта. – Х.: ООО “Одиссей”, 2007. – 816 с.

Романов С.В. О теоретических основах правового регулирования статуса иностранцев в Российской Федерации // Московский журнал международного права. – 1996. – №2.

Ромовська З. Цивільна правоздатність громадян // Право України. – 1994. – № 10. – С. 51– 54.

Ромовська З. Цивільна дієздатність громадянина (фізичної особи) // Право України. – 1995. – № 2. – С. 24– 26.

Савельев В. А. Гражданский кодекс Германии (история, система, институты). – М.: Юрист, 1994.

Сборник международных правовых документов, регулирующих вопросы миграции. – М: Международная организация по миграции, 1994.

Селіванов В. Приватно-правові засади концепції державної політики прав і свобод людини в Україні // Право України. – 1997. – № 10. – С. 8–18.

Смирнова Е.С. Регулирование правового статуса иностранцев в России до начала XIX века // Журнал российского права. – 2004. № 9.

Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: теоретичні аспекти правового регулювання – Харків: Майдан, 2005. – 200с.

Субъекты гражданского права / Под ред. С.Н. Братуся. – М., 1984.

Толстых В.Л. Международное частное право: коллизионное регулирование. – СПб.: Изд-во Р.Асланова “Юридический центр Пресс”, 2004. – 526 с.

Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Частное право. Цивилистика: Учеб. пособие. – К.: АСК, 2001.

Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1, 2. – К.: Ін Юре, 2003.

Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо- Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1. – 480 с.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004.

Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. – Х.: Одіссей, 2003.

 

Тема 7. Юридичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права (6 год.)

Лекція 11. Юридичні особи в міжнародному приватному праві. Загальні положення колізійного регулювання

Правове положення юридичних осіб в міжнародному приватному праві. Поняття особистого закону юридичної особи. Поняття «національності» юридичної особи в міжнародному приватному праві та доктрини її визначення. Критерій «контролю» юридичної особи. Колізійне регулювання статусу юридичних осіб за законодавством України.

 

Лекція 12. Іноземні юридичні особи в Україні. Українські юридичні особи за кордоном

Іноземні юридичні особи в Україні, їх допуск до господарської діяльності в Україні. Форми участі іноземних юридичних осіб в господарській діяльності в Україні. Представництва та філії іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий режим іноземних юридичних осіб в Україні, підстави його встановлення. Правове положення українських юридичних осіб за кордоном. Міжнародні юридичні особи, їх правовий статус. Правові форми спільної господарської діяльності в Україні.

 

Практичне заняття 8.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 93; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.23.219.12 (0.007 с.)