Практичне заняття 20. Авторське право та суміжні праваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Практичне заняття 20. Авторське право та суміжні правав міжнародному приватному праві

1. Поняття та особливості правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві.

2. Система об’єктів права інтелектуальної власності. Міжнародні та національні джерела регулювання відносин у сфері використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

3. Територіальний та строковий характер авторського права та суміжних прав.

4. Правова охорона об’єктів авторського права за Бернською та Всесвітною (Женевською) конвецією: порівняльно-правовий аналіз.

5. Правова охорона суміжних прав у міжнародному приватному праві

6. Реалізація та захист авторських та суміжних прав іноземців на території України.

7. Авторські та суміжні права громадян України в іноземних державах.

8. Діяльність міжнародних організацій у сфері захисту прав інтелектуальної власності.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Основні принципи охорони об’єктів авторського права у міжнародному приватному праві.

3. Міжнародні організації у сфері інтелектуальної власності.

Література

Авторськеправо і суміжні права. Європейський досвід: У 2-х книгах / За ред. А.С.Довгерта. — Книга 1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Уклад. Р. В. Дроб'язко. — К.: Ін Юре, 2001. — 520с. — Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів / Уклад. В. С. Дроб'язко. - К.: Ін Юре, 2001. - 460 с.

Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности. Торговые аспекты. – К.: Ин Юре, 2000 – 164 с.

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Т.2 Особенная часть: Учебник. – 2 - изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 656 с.

Богуславский М.М.Вопросы авторского права в международных отношениях. — М.: Наука, 1973. — 336 с.

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 408 с.

Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собственность. – СПб: Питер, 2001 – 414 с.

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: «Статут», 2003 – 416 с.

Дюма Ролан.Литературная и художественная собственность. — М., 1993.

Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий центр «Ін Юре», 2003. – 368 с.

Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 2001. – 686 с.

Інтелектуальнавласність в Україні: проблеми теорії і практики: 36. наук, статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. — 424 с.

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из-во НОРМА, 2000 – 480 с.

Матвеев Ю.Г. Международная охрана авторских прав. - М., - 1987.

Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. - М. - Межд. отношения. - 1978.

Международное частное право: Учебник. / Отв.ред. Г.К.Дмитриева. – 2-е изд. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004 – 688 с.

Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность – М., Юристь, 2001.

Основи інтелектуальної власності. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 1999. – 578 с.

Оценка интеллектуальной собственности: Учеб. Пособие / Под ред. С.А.Смирнова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д.Святоцького. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К.: Концерн Видавничий Дім “Ін Юре”, 2004 – 672 с.

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підручник / О.П.Орлюк, Г.О.Андрощук, О.Б.Бутнік-Сіверський та ін., За ред. О.П.Орлюк, О,Д.Святоцького. – К .: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 2-е изд. –М.: Проспект, 2001. – 752 с.

Тема 17. Право промислової власності в міжнародному приватному праві (4 год.)

 

Лекція 28. Право промислової власності в міжнародному приватному праві

Поняття і особливості прав на промислову власність. Територіальний характер прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Міжнародно-правова охорона промислової власності. Паризька конвенція про охорону промислової власності. Договір про патентну кооперацію. Євразійська патентна конвенція країн СНД.

Правові питання патентування українських винаходів, корисних моделей та промислових зразків за кордоном. Охорона прав іноземців на об’єкти права промислової власності в Україні.

Товарні знаки. Умови реєстрації іноземних товарних знаків. Міжнародні конвенції про охорону товарних знаків. Поняття та охорона ноу-хау в міжнародному приватному праві.

Практичне заняття 21.

Право промислової власності у міжнародному приватному праві

1. Поняття, система та особливості права промислової власності у міжнародному приватному праві.

2. Міжнародно-правова охорона об’єктів права промислової власності

3. Правові питання патентування об’єктів права промислової власності за кордоном.

4. Реалізація та захист прав промислової власності іноземців в України

5. Міжнародна-правова охорона торговельних марок.

6. Правова охорона торговельних марок за Мадридською угодою .

7. Умови реєстрації іноземних торговельних марок в Україні.

8. Охорона комерційної таємниці та ноу-хау у міжнародному приватному праві.

 

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

 

Література

Андрощук Г., Крайнев П., Кавасс И. Право интеллектуальной собственности: торговые аспекты. Науч.– практ. Изд. – К.: Издательский Дом “Ін Юре”, 2000. – С. 19. (164 с.).

Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3–х т. Т.2 Особенная часть: Учебник. – 2 – изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 656 с.

Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3– е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1999. – 408 с.

Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. – М. – 1962.

Веркман К. Товарные знаки: создание, психология восприятия: Пер. с англ. – М.: Прогрес, 1986 – 518 с.

Демченко Т.С. Охорона товарних знаків (порівняльно-правовий аналіз). (Монографія). – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 2004. – 184 с.

Демченко Т.С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих знаків у міжнародній практиці та в Україні. // Вісник господарського судочинства. – 2001. – №3. – С. 198–206.

Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей. М.: “Статут”, 2003 – 416 с.

Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. – Зб. Документів, матеріалів, статтей / За заг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий центр “Ін Юре”, 2003.– 368 с.

Звеков В.П. Международное частное право. Курс лекций. – Издательская группа НОРМА– ИНФРА– М, 2001. – 686 с.

Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). Учебник. М.: Из– во НОРМА, 2000 – 480 с.

Международное частное право: Учебник. / Отв.ред. Г.К.Дмитриева. – 2–е изд. – М.: ТК Велби, Изд– во Проспект, 2004 – 688 с.

Носік Ю. Міжнародно-правова охорона комерційної таємниці // Право України. – 2004. – № 11. – с. 131– 135.

Основи інтелектуальної власності. – К. – Ін Юре – 1999. – 578 с.

Пиленко А.А. Право изобретателя. – М.: “Статут”, 2001. – 688 с. (Классика российской цивилистики).

Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підручник / О.П.Орлюк, Г.О.Андрощук, О.Б.Бутнік–Сіверський та ін., За ред. О.П.Орлюк, О,Д.Святоцького. – К .: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007 – 696 с.

Промислова власність в Укрїні: проблеми правової охорони: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемчушенка, Ю.Л.Бошицького. – К.: Ін– т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2004 – 548 с.

Свядосц Ю.И. Правовая охрана товарных знаков в капиталистических странах. Учеб. пособие, М., 1969. – 189 с.

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. – Учебник. – М. – ТЕИС. – 1996. – с.702.

Цират А.В. Франчайзинг и франчайзинговый договор: Учебн. – практ. пособие. – К.: Истина, 2002. – 240 с.

 

Тема 18. Спадкове і сімейне право у міжнародному приватному праві (6 год.).

Лекція 29. Спадкові правовідносини з іноземним елементом.

Особливості спадкових правовідносин міжнародного характеру. Колізійні питання спадкування за законом та заповітом в Україні. Міжнародні угоди і законодавство зарубіжних країн з питань спадкування. Питання спадкування в договорах про правову допомогу.

Спадкові права іноземців в Україні. Захист спадкових прав українських громадян за кордоном. Перехід спадщини до держави.

 

Лекція 30. Сімейні правовідносини з іноземним елементом

Особливості правового регулювання шлюбно-сімейних відносин з іноземним елементом.

Колізійні питання укладення шлюбу (право на шлюб, форма і порядок укладення). Дійсність шлюбу, укладеного за межами України. Право, що визначає правові наслідки шлюбу. Майнові відносини подружжя. Відносини між батьками і дітьми. Колізійні питання аліментних зобов'язань.

Колізійні питання припинення шлюбу. Визнання розлучень, здійснених за кордоном.

Колізійні питання усиновлення, опіки та піклування.

Практичне заняття 22.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.011 с.)