Лекція 14. Право власності у міжнародному приватному праві: колізійне регулювання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Лекція 14. Право власності у міжнародному приватному праві: колізійне регулюванняОсобливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві.

Колізійні питання права власності. Загальні положення про право, що застосовується до права власності та інших речових прав. Формули прикріплення щодо виникнення та припинення права власності. Захист права власності та інших речових прав.

 

Лекція 15. Правовий режим власності, націоналізація у міжнародному приватному праві

Правовий режим власності іноземної держави, іноземних громадян та іноземних юридичних осіб в Україні. Правовий режим власності української держави, громадян України та українських юридичних осіб за кордоном.

Правові питання націоналізації в міжнародному приватному праві. Правова основа проведення націоналізації. Екстериторіальна дія законів про націоналізацію. Націоналізація та питання компенсації.

 

Практичне заняття 9.

Право власності у міжнародному приватному праві: колізійне регулювання

1. Особливості правового регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві.

2. Колізійні питання права власності:

2.1. можливість речі певного роду бути предметом права власності або іншого речового права;

2.2. юридична класифікація речей, об’єм права власності;

2.3. обмеження права власності, порядок його виникнення, переходу та припинення, захисту права власності;

2.4. вирішення колізійних питань права власності за законодавством України, інших країн романо-германської системи права та країн англо-американської системи права.

3. Правова характеристика колізійної прив’язки « закон місця знаходження речі» (lex rei sitae) та інших колізійних прив’язок, що застосовуються у вирішенні колізійних питань відносин власності:

3.1. історико-правові аспекти формування колізійної норми – закон місця знаходження речі (lex rei sitae) в країнах романо-германської системи права та англо-американської системи права;

3.2. правова характеристика об’єму та прив’язки колізійної норми – закон місця знаходження речі (lex rei sitae);

3.3. сфера дії закону місця знаходження речі (lex rei sitae);

3.4. виключення із закону місця знаходження речі у вирішенні колійних питань права власності;

3.5. регулювання колізійних питань права власності та інших речових прав, відомості про які підлягають внесенню до державних реєстрів;

3.6. регулювання колізійних питань права власності щодо речей у дорозі.

4. Правова характеристика колізійних норм, що застосовуються при захисті права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві

 

Практичне заняття 10. Правовий режим власності, націоналізація у міжнародному приватному праві

1. Правовий режим власності іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних фізичних і юридичних осіб в Україні.

2. Правовий режим власності держави Україна, громадян України та українських юридичних осіб за кордоном.

3. Правові питання націоналізації в міжнародному приватному праві. Екстериторіальна дія законів про націоналізацію.

 

Завдання для самостійної роботи (8 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму

2. Визначте найбільш поширені види колізійних прив’язок щодо речових прав.

Література

Ануфриева Л. П. Международное частное право. Общая часть. – М., 2000.

Ануфриева Л.П. Международное частное право. Особенная часть. – М., 2000.

Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного частного права: правовые категории. — М.: СПАРК, 2002.

Богуславський М.М. Международное частное право. — М.: Юристъ, 1998.

Богуславский М. М. Международное частное право: Практикум. — М.: Юристъ, 1999.

Богуславский М.М. Международное частное право. Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2002.

Блага І. Обмеження права власності (з історії проблеми) // Право України. – 2000. – № 1. – С. 121–124.

Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. — Иркутск: Изд-во иркут. ун–та, 1984.

Гаврилов В.В. Международное частное право: Краткий учебный курс. – М.: Статут, 2000.

Гражданское и торговое право капиталистических государств. — 3– е изд. / Отв. ред. Е.А. Васильев. — М.: Междунар. отношения, 1993.

Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: Учеб. пос. — Днепропетровск: Арт–Пресс, 1999.

Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: Учеб.–метод. пос. — Днепропетровск: ДГУ, 1998.

Джеров А. Вещное право. — София: Изд. на българската Академия на науките, 1993.

Довгерт А.С. Гармонізація цивільного (приватного) права в Європі // Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом: Матеріали науково-практ. конф. — К., 1998.

Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: Курс лекций. — М.: Былина,1998.

Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: Учеб. пос. – М.: ФОРУМ–ИНФРА, 1998. – 264 с.

Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. — М.: Юристъ, 1999.

Жильцов А.Н., Муранов А.И. Национальные кодификации в современном международном частном правае. Тенденции и противоречия в его развитии на пороге третьего тысячелетия // МЧП. Иностранное законодательство. — М., 2001.

Звеков В.П. Международное частное право. — М.: НОРМА– ИНФРА– М, 1999.

Звеков В.П. Международное частное право: Курс лекций. — М.: Норма, 1999.

Кабатова Е.В. К вопросу о современных проблемах международного частного права // Государство и право. — 2000. — № 8. — С. 54–60.
Кичигина И. Л. Коллизии в международном частном праве: метод регулирования // Вестн. МГУ. — 1987. — № 6. — С. 78–84.
Ківалова Т. Питання права власності в міжнародно–правових договорах України // Право України. — 2000.— № 7. — С. 111–113.

Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000. – 430 с.

Кузнецов И.Н. Международное частное право. Общая часть: Учеб. посо– бие. — М. 1991.

Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.: Юрид. лит., 1973.

Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть. – М.: Юрид. лит., 1975.

Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3– х т. — М.: Спарк, 2002. – 1007 с.

Лунц Л.А., Марышев Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. — М.: Юрид. лит., 1984.

Мащенко В В. Правовой режим собственности в международном частном праве. — К., 1980.

Международное частное право. Действующие нормативные акты: Учеб. пособие / Сост. Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. — М.: Изд–во Института междунар. права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1997.

Международное частное право (конспект лекций в схемах) / Ред.– сост. Д.И. Платонов. — М.: ПРИОР, 1999.

Международное частное право: Учеб. пособие / Под ред. проф. Г.К. Дмитриевой. — М.: Юристъ, 1993.

Международное частное право: Учеб. пособие / Сост. Д.В. Задыхайло. — Харьков: Консум, 1998.

Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой — М.: Юрид. лит. – М.: Юрид. лит., 1993.

Международное частное право: Учебник / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М.: Проект, 1997.

Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. — М., 2002.

Международное частное право: Конспект лекций. — М: ПРИОР, 2002.

Международное частное право / Под ред. Н.И. Марышевой. — М., 2000.

Международное частное право: Учеб. пос. / Сост. Д.В. Задыхайло. — Xарьков: Консум, 1998.

Международное частное право: Современные проблемы / Под. ред. М.М Богуславского. — М., 1994. — 507 с.

Мережко О.О. Історія виникнення та розвитку міжнародного приватного права та його науки // Актуальні пробл. міжнар. відносин. – 1999. – Вип. 14, ч. 1. – С. 65–72.

Панов В.П. Международное частное право. Схемы. Документы: Учеб. пособие. — М.:Право и закон, 1996.

Попов А.А. Международное частное право. — Харьков, 1999.

Попов А.А. Торговое право. — Харьков: Каравелла, 1999.

Скаридов А.С. Международное частное право. — СПб.: Изд– во В.Я. Михайлова, 1998.

Тынель А., Функ Я., Хвалей А. Курс международного торгового права. — Минск: Амалфея,1999.

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. — К.: Юрінком– інтер, 2000.

Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право: Підручник. — 3-тє вид. — К.: Атіка., 2003.

Федосеева Г.Ю. Международное частное право. — М., 1999.

 

Тема 10. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні (4 год.)

Лекція 16. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. Поняття та види іноземних інвестицій. Форми здійснення іноземних інвестицій. Правовий режим та державні гарантії захисту іноземних інвестицій в Україні. Правове регулювання іноземних інвестицій у вільних економічних зонах.

 

Практичне заняття 11.

Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні

1. Поняття, класифікація іноземних інвестицій та форми інвестиційної діяльності.

2. Особливості міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин:

2.1. Систематизація та аналіз змісту договорів, що регулюють інвестиційні відносини: багатосторонні міжнародні договори; регіональні міжнародні договори; двосторонні домовленості; договори між державами та міжнародними організаціями – МБРР, ЄБРР, ЄС щодо регулювання інвестиційних відносин.

2.2. Повноваження міжнародних організацій щодо застосування механізмів захисту іноземних інвестицій: примирювальна процедура, арбітражне судочинство, страхування.

2.3. Види страхування іноземних інвестицій.

2.4. Правові режими іноземних інвестицій: національний режим, режим найбільшого сприяння, привілейований режим.

2.5. Націоналізація іноземних інвестицій та компенсації збитків іноземного інвестора.

3. Правове положення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах.

4. Вирішення інвестиційних спорів у міжнародному приватному праві.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.)

1. Вирішення завдань Практикуму.

2. Форми інвестиційної діяльності.

3. Правові механізми компенсації збитків іноземного інвестора.

Література

Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. – М.: БЕК, 1996. – 462 с.

Богуславский М.М. Правовое регулирование иностранных инвестиций. — М., 1993. — 362 с.

Вознесенская Н. Иностранные инвестиции и смешанные предприятия в странах Африки. — М.: Норма, 1975. — 271 с.

Кузнецова Н.С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности и строительстве — К.: Наук. думка, 1993. — С. 6.

Літкевич В. Законодавство про іноземні інвестиції: світовий досвід і практика України // Суверенітет України і міжнародне право.– К: Манускрипт, 1995. – С. 178–180.

Омельченко А. Державне управління іноземними інвестиціями в Україні (організаційно–правові питання): Автореф. дис....канд. юрид. наук.— К., 1996. — 22 с.

Френклін P., Філіпенко А.. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 743 с.

Черевик Е. Инвестиционный процесе в развивающихся странах. – М.: Инфра– М, 1995.

Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур'єр. —1994. — 2 квітня.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 156; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.79.149 (0.018 с.)